gewirandin (ii) kelimesinin anlamı

gewirandin (ii)


m 1. değiştirme (başka bir biçime sokma, değişikliğe uğratma) 2. değiştirme (bir kimse veya şeyi bulunduğu yerden başka bir yere alma) 3. değiştirme (bir şey verip yerine başka bir şey alma) 4. değiştirme (birini bırakıp başkasını edinme veya kullanma) 5. değiştirme (başka bur duruma, başka bir görünüme getirme)
l/gh 1. değiştirmek (başka bir biçime sokmak, değişikliğe uğratmak) 2. değiştirmek (bir kimse veya şeyi bulunduğu yerden başka bir yere almak) * mamosteyê gundê me gewirandin köy öğretmenimizi değiştirdiler 3. değiştirmek (bir şey verip yerine başka bir şey almak) * ev sol ji te re biçûk e, bigewirîne bu ayakkabı sana küçük, değiştir 4. değiştirmek (birini bırakıp başkasını edinmek veya kullanmak) 5. değiştirmek (başka bur duruma, başka bir görünüme getirmek) * pere ew gewirand para onu değiştirdi


tarafindan 1970-01-01 02:00 tarihinde kurmanciden turkishye çevrildi.
Kelime hakkındaki yorumlar (0 adet)
Kelimeleri ve anlamlarını yorumla, örnek ver