Encamên lêgerînê
zerar m zarar, dokunca
zerar (yekî) kirin (birine) zarar vermek (maddi olarak)
zerar dan l/gh 1. zarar vermek 2. ihlâl etmek
zerar dan (tiştekî an jî kesekî) halel vermek, zeval vermek * şer zerar da aboriyê savaş ekonomiye halel verdi
zerar dan (yekî) 1) (birine) zarar vermek 2) can yakmak (bir kimseyi büyük zarara sokmak) 3) canını yakmak (bir kimseyi sıkıntı ve zora sokmak) 4) zaiyat verdirmek 5. çepel (ürüne karışmış yabancı madde, özellikle tahıl için)
zerar dîtin 1) zarar görmek 2) zaiyat vermek
zerar gihandin (kesekî an jî tiştekî) 1) zarar verdirmek (zarar görmesini sağlamak) 2) ihlâl etmek
zerar gihîştin (tiştekî an jî kesekî) zarar görmek
zerar jê dîtin 1) -den zarar görmek 2) -den zararlı çıkmak 3) okkanın altına gitmek
zerar kirin zarar etmek
zerar lê xistin zarara sokmak, zarar vermek
zerar nake zararı yok, ziyanı yok
zerara (tiştekî) gihîştin (yekî) 1) zararı dokunmak 2) ucu (herhangi birine) dokunmak
zerara (tiştekî) kişandin acısını çekmek
zerara (wî) nagihîje moriyê karınca ezmez (veya incitmez)
zerara (wî) tune zararı yok, ziyanı yok, önemsiz
zerara (yekî) gihîştin (yekî) 1) (birinden) zarar gelmek 2) zararı dokunmak
zerara (yekî) ji (yekî) re hebûn (birine) zevalı olmak
zerara (yekî) ji (yekî) re tune bûn zararı olmamak
zerara (yekî) ji kara (yekî) bêhtir bûn yaptığı hayır ürküttüğü kurbağaya değmemek
zerara (yekî) ji kara (yekî) bêhtir hatin astarı yüzünden pahalı olmak
zerara (yekî) li (yekî) bûn (birine) zararı dokunmak
zerara (yekî) li (yekî) ketin (birinden) zarar gelmek * zerara me li kesekî nakeve bizden kimseye zarar gelmez
zeraram rd ziyankâr, her türlü zararı veren
zeraramî m ziyankârlık
zerardan m 1. zarar verme 2. ihlâl etme
zerardar rd 1. zararlı, dokuncalı 2. zehirli (zararlı duygu ve düşünce) 3. mahzurlu
zerardayîn m 1. zarar veriş 2. ihlâl ediş
zerarde rd zarar verici, zaran veren
zerardetî m zarar vericilik
zerardîtî rd zarar görmüş, zarara uğramış olan
zerarê nedan moriyê jî karıncayı bile ezmemek (veya incitmemek)
zerareke giran (an jî mezin) ağır kayıp
zerargihayî rd zarar görmüş, zarara uğramış olan
zerarmend rd zararlı
zerarmendî m zararlılık
zerarok nd/nt 1. ziyankâr 2. sakar (kimse) 3. bakar kör (çok dikkatsız kimse) 4. netameli (başına sık sık kaza gelen)
zerarokî rd 1. ziyankârca 2. sakarca
zerarokî bûn l/ngh 1. ziyankârlaşmak 2. sakarlaşmak
zerarokîbûn m 1. ziyankârlaşma 2. sakarlaşma
zeraroktî m 1. ziyankârlık 2. sakarlık
zerarder (navdêr, mê) sabotor, xirabker, pûçker, têkber, wêranker, xopanker, hilweşîner, ziyanker, vandal, vandalîst
zerarok (rengdêr) çelexwehr, goc, lêtême, pêlte, destbêxwê, tablar, destpelixî, destxav, kestepeste, destsist, tepişkor, tewş, ziyanok, xesarok, şilşeht
zeraroktî (navdêr, mê) tepişkorî, ziyankarî, zeraramî.
ji: zerarok +-tî
zerar f. detriment, loss
zerar Nachteil
Schaden
Verlust
zerar m. zerar, zîyan, zirar n.
zerar dan lg. . zîyan dayene, zerar dayene
zerar dîtin lg. . zerar vînitene, zîyan vînitene
zerar kirin lg. . zerar kerdene, zîyan kerdene
zerardar rd. zerarin, zîyanin
zerarder rd. zîyankar, zerardayox, zîyandayox