Encamên lêgerînê
zer zêr n
zêr n
zerafet ziravî, alûsî, nazikî, xweşikî, zerafet m
ziravî, alûsî, nazikî, xweşikî, zerafet m
zerdali 1. zerdelî, şelane, dara zerdeliyê (Armaniaca vulgaris) bot/m 2. zerdelî, şelane (mêweya vê riwekê) m
1. zerdelî, şelane, dara zerdeliyê (Armaniaca vulgaris) bot/m 2. zerdelî, şelane (mêweya vê riwekê) m
zerde zerde, lepeya birine m
zerde, lepeya birinc m
zerdeçal zerdeçal (Curcuma longa) bot/m
zerdeçal (Curcuma longa) bot/m
zerdeva çeşîdekî kûzeyan e
çeşîdekî kûzeyan e
zerdüştçülük Zerdeştîtî, Zerdûştîtî m
Zerdeştîtî, Zerdûştîtî m
zerdüşti 1. Zerdeştî, Zerdüştî (kesê Zerdüşt) 2. zerdeştî, zerdûştî (tiştê ku têkildarî ola Zerdûştiyê ve ye) rd
zerdüştî 1. Zerdeştî, Zerdûştî (kesê Zerdûşt) 2. zerdeştî, zerdûştî (tiştê ku têkildarî ola Zerdûştiyê ve ye) rd
zerk zerk m
zerk m
zerketme zerkkirin m
zerkkirin m
zerketmek zerk kirin l/gh
zerk kirin l/gh
zerre 1. piçik, kit 2. pirisk, zere 3. molekül
1. piçik, kit 2. pirîsk, zere 3. molekûlm
zerre kadar piçikek jî, qet, bi qasî misqalê *zerre kadar yararı yok piçikek jî havila wê nîn e
piçikek jî, qet, bi qasî misqalê * zerre kadar yararı yok piçikek jî havila wê nîn e
Piçikek jî. Xîçek jî. Bi qasî misqalekî jî.
zerre kadar (…) olsaydı Piçikek jî (…) hebûya. Misqalek jî (…) hebûya.
zerre kadar ... olsaydı piçikek jî... hebûya, misqalek jî... hebûya * zerre kadar aklı olsaydı piçikek jî aqlê wî hebûya
zerre kadar... olsaydı piçikek jî... hebûya, misqalek jî... hebûya *zerre kadar aklı olsaydı piçikek jî aqlê wî hebûya
zerresi kalmamak (olmamak veya yok) piçikek jê neman, piçikek jî nîn e (an jî tune)
zerresi kalmamak (olmamak veya yok) piçikek jê neman, piçikek jî nîn e (an jî tune)
zerresi kalmamak (olmamak, yok) Piçikek jê neman. Xîçek jê nîn e.
zerrin 1. zêrîn 2. rengê zêr, zer 3. zerin (Narcissus jonquilla) bot/m
1. zêrîn 2. rengê zêr, zer 3. zerîn (Narcissus jonquilla) bot/m
zerzevat zebze, zerzewat, zêrzewat, hêşînatî m
zebze, zerzewat, zêrzewat, hêşînatî m
zerzevatçı zebzefiroş nd/nt
zebzefiroş nd/nt
zerzevatçılık zebzefiroşî m
zebzefiroşî m
zer sarı.
n 1. sarı 2.rd sarı (bu renkten olan)
m saldırma
zer (i) n yar, uçurum
zer bûn (i) l/nhg başaşağı düşmek
zer bûn (ii) l/ngh 1. sarılaşmak, sararmak 2. (yaprak) sararmak, gazellemek 3. sararmak (korku, heyecan gibi sebeplerle yüzün rengi solmak) 4. erişmek, ermek, olgunlaşmak * heta ku debr zer nebe, nayên çinandin ekinler ermeden biçilmez 5. ala sulu olmak (domates gibi sebzeler için) 5. haşlanmak (kaynar su vb. dökülmek veya daldırılmak)
zer kirin (i) l/gh 1. sarartmak 2. haşlamak (bir şeyin üstüne kaynar su dökmek veya bir şeyi kaynar suya daldırmak) * nok zer kirin nohut haşlamak
zer kirin (ii) l/gh 1. saldırmak 2. üzerine atlamak
zer û çilmisokî bûn sararıp sararıp solmak
zer û zerhimî rd ölük
zer û zerpilî kül gibi (bet, beniz için; çok solgun)
zer û zerpilî bûn (yüzü, rengi veya benzi) kül kesilmek
zer û zû man sararıp kalmak
zerafet m zerafet
zerahî m sarılık
zerahîya tavê güneşin ilk ışıkları
zerandin m sarartma
l/gh sarartmak
zeraq tan ağarması.
n 1. güneşin ilk ışıkları, güneş ışını 2. ışıltı 3. kızıllık (güneş doğarken oluşan kızıllık) * bi zeraqê serê sibê derketim rê sabah kızıllığında çıktım yola
zeraqe m 1. mazgal 2. aydınlatma deliği, küçük pencere 3. duvarda ışık almak için açılan küçük delik
zeraqê tavê güneşin ilk ışıkları
zeraqê tavê avêtin tan yeri ağarmak
zeraqê tavê dan güneş ışınları görünmek
zeraqên tavê güneşin ilk ışıkları
zerar m zarar, dokunca
zerar (yekî) kirin (birine) zarar vermek (maddi olarak)
zerar dan l/gh 1. zarar vermek 2. ihlâl etmek
zerar dan (tiştekî an jî kesekî) halel vermek, zeval vermek * şer zerar da aboriyê savaş ekonomiye halel verdi
zerar dan (yekî) 1) (birine) zarar vermek 2) can yakmak (bir kimseyi büyük zarara sokmak) 3) canını yakmak (bir kimseyi sıkıntı ve zora sokmak) 4) zaiyat verdirmek 5. çepel (ürüne karışmış yabancı madde, özellikle tahıl için)
zerar dîtin 1) zarar görmek 2) zaiyat vermek
zerar gihandin (kesekî an jî tiştekî) 1) zarar verdirmek (zarar görmesini sağlamak) 2) ihlâl etmek
zerar gihîştin (tiştekî an jî kesekî) zarar görmek
zerar jê dîtin 1) -den zarar görmek 2) -den zararlı çıkmak 3) okkanın altına gitmek
zerar kirin zarar etmek
zerar lê xistin zarara sokmak, zarar vermek
zerar nake zararı yok, ziyanı yok
zerara (tiştekî) gihîştin (yekî) 1) zararı dokunmak 2) ucu (herhangi birine) dokunmak
zerara (tiştekî) kişandin acısını çekmek
zerara (wî) nagihîje moriyê karınca ezmez (veya incitmez)
zerara (wî) tune zararı yok, ziyanı yok, önemsiz
zerara (yekî) gihîştin (yekî) 1) (birinden) zarar gelmek 2) zararı dokunmak
zerara (yekî) ji (yekî) re hebûn (birine) zevalı olmak
zerara (yekî) ji (yekî) re tune bûn zararı olmamak
zerara (yekî) ji kara (yekî) bêhtir bûn yaptığı hayır ürküttüğü kurbağaya değmemek
zerara (yekî) ji kara (yekî) bêhtir hatin astarı yüzünden pahalı olmak
zerara (yekî) li (yekî) bûn (birine) zararı dokunmak
zerara (yekî) li (yekî) ketin (birinden) zarar gelmek * zerara me li kesekî nakeve bizden kimseye zarar gelmez
zeraram rd ziyankâr, her türlü zararı veren
zeraramî m ziyankârlık
zerardan m 1. zarar verme 2. ihlâl etme
zerardar rd 1. zararlı, dokuncalı 2. zehirli (zararlı duygu ve düşünce) 3. mahzurlu
zerardayîn m 1. zarar veriş 2. ihlâl ediş
zerarde rd zarar verici, zaran veren
zerardetî m zarar vericilik
zerardîtî rd zarar görmüş, zarara uğramış olan
zerarê nedan moriyê jî karıncayı bile ezmemek (veya incitmemek)
zerareke giran (an jî mezin) ağır kayıp
zerargihayî rd zarar görmüş, zarara uğramış olan
zerarmend rd zararlı
zerarmendî m zararlılık
zerarok nd/nt 1. ziyankâr 2. sakar (kimse) 3. bakar kör (çok dikkatsız kimse) 4. netameli (başına sık sık kaza gelen)
zerarokî rd 1. ziyankârca 2. sakarca
zerarokî bûn l/ngh 1. ziyankârlaşmak 2. sakarlaşmak
zerarokîbûn m 1. ziyankârlaşma 2. sakarlaşma
zeraroktî m 1. ziyankârlık 2. sakarlık
zeratî m sarılık
zerav rd 1. kaynatılmış ateş küllü su 2. kaynar (çok sıcak)
zerav kirin l/gh haşlamak (elbise kaynatmak)
zeravî bûn l/ngh haşlanmak (elbise kaynatılmak)
zeravîbûn m haşlanma (elbiseleri sıcak suda kaynatma)
zeravkirin m haşlama (elbise kaynatma)
zerayî m 1. sarılık 2. sarartı
zerayîya tavê güneşin ilk ışıkları, gün ışıması
zerb m darb
zerb (i) mzk/m vurmalı çalgı
zerb lê ketin l/bw darbelenmek
darbelenmek, darbe yemek
zerb xwarin l/gh darbe yemek
zerban zo/m kokarca (Mustela putorius)
zerbav nd hasırdan örülmüş şey
zerbek m darbe, vuruş
zerbidest rd üstün, güçlü
zerblêketî rd darbelenmiş
zerblêketin m darbelenme
zerbûn (i) m başaşağı düşme
zerbûn (ii) m 1. sarılaşma, sararma 2. (yaprak) sararma, gazelleme 3. sararma (korku, heyecan gibi sebeplerle yüzün rengi solma) 4. erişme, erme, olgunlaşma 5. ala sulu olma (domates gibi sebzeler için) 5. haşlanma (kaynar su vb. dökülmek veya daldırılma)
zerbûyî rd sararmış olan
zerbûyîn (ii) m 1. sarılaşış, sararış 2. (yaprak) sararış, gazelleme 3. sararış (korku, heyecan gibi sebeplerle yüzün rengi solma) 4. erişme, erme, olgunlaşma 5. ala sulu oluş (domates gibi sebzeler için) 5. haşlanış (kaynar su vb. dökülmek veya daldırılma)
zerbxwarî rd darbeli, darbe yemiş olan
zerbxwarin m darbe yeme
zerçav rd elâ göz
zerçinik bot/m sonbaharda çimenlik yerlerde biten ot
zerçûbe bot/m Hint safranı
zerd bnr zer (II)
zerdafî m zıkkım
zerdalî bot/m mışmış
zerdalû zerdali.
zerdav ant/n safra, öd
zerde (i) bot/m 1. kayısı (Prunus armeniaca) 2. kayısı (bu bitkinin meyvesi)
zerde (ii) m yumurta sarısı
zerde (iii) m zerde (pirinç peltesi)
zerdeçal bot/m zerdeçal (Curcuma longa)
zerdek zo/m sarı asma (Oriolus oriolus)
zerdel m zerdalı
zerdele bot/m 1. kayısı (Prunus armeniaca) 2. kayısı (bu bitkinin meyvesi)
zerdêle zo/m sarı asma (Oriolus oriolus)
zerdelî bot/m 1. zerdali (Armaniaca vulgaris) 2. zerdali (bu bitkinin meyvesi) 3. kayısı
zerdelik bnr zerdelî
zerdelok zo/m kanarya (Serinus canaria)
zerdelû m zerdali, kayısı
zerdeştî nd/rd 1. Zerdüştî (bu dinden olan) 2. Zerdüştî (bu dinle ilgili olan)
zerdeştîtî m Zerdüştçülük
zerdeta m sarı humma
zerdik (i) m 1. sarılık 2. yumurta sarısı
zerdik (ii) rd sarışın, sarı
zerdole zo/m kanarya (Serinus canaria)
zerdolek zo/m kanarya (Serinus canaria)
zerdûştî n Zerdüşt
nd/rd 1. Zerdüştî (bu dinden olan) 2. Zerdüştî (bu dinle ilgili olan)
zerdûştîtî m Zerdüştçülük
zere (i) m tozan
zere (ii) rd sarımsı, sarımtırak
zere (iii) m uçurum
zerê beloq nd limon sarısı, kaz ayağı (açık turuncu renk)
limon sarısı, kaz ayağı (açık turuncu renk)
zerê girtî koyu sarı
zerê kestene nd kestane rengi
kestane rengi
zerê kesteneyî rd kestane renginden olan
kestane renginden olan
zerê kildayî rd altın işlemeli
altın işlemeli
zerê maseyan nd limon sarısı, kaz ayağı (açık turuncu renk)
zerê meseyan limon sarısı, kaz ayağı (açık turuncu renk)
zerê pehtî nd 1. kaz boku, ördek gagası 2. rd kaz boku, ördek gagası (bu renkten olan)
1) limon sarısı 2)rd limon sarısı (bu renkten olan)
zerê pembeyî nd 1. kavun içi 2. rd kavun içi (bu renkten olan)
1) kavun içi 2)rd kavun içi (bu renkten olan)
zerê porteqalan nd 1. portakal rengi 2. rd portakal rengi (bu renkten olan)
1) portakal rengi 2)rd portakal rengi (bu renkten olan)
zerê qîç zırtlak sarı
zerê qirêjokî nd 1. kirli sarı 2. rd kirli sarı (bu renkten olan)
1) kirli sarı, kaz boku 2)rd kirli sarı, kaz boku (bu renkten olan)
zerê vekirî açık sarı
zerê zelal turna gözü gibi (duru sarı)
zerê zirhimî sapsarı
zereç m kar tavuğu
zeredî m tahtadan yapılan ve dikine duran sandık biçiminde tahıl ambarı
zerek bj/m 1. sarılık (hastalığı) 2. baharda koyunların yakalandığı bir hastalık
zerêle zo/m kanarya kuşu
zeremar rd sinsi, kinci kimse
zerende rd zehirli
zereng (i) rd 1. zeki, akıllı 2. külyutmaz
zereng (ii) m taç
zerengî m kapasite
zerepîve m ölçü
zereqe m mazgal
zererek bot/n keten (Linumusitatissimum)
zerêşk bot/m amberbaris, sarı çalı (Berberis vulgaris)
zereta m sarı humma
zereve rd sarıca, sarımsı, sarımtırak
zereve bûn l/ngh 1. sararmak, sararmaya yüz tutmak 2. haşlanmak (kaynar su vb. dökülmek veya daldırılmak)
zereve kirin l/gh 1. sarartmak 2. haşlamak (bir şeyin üstüne kaynar su dökmek veya bir şeyi kaynar suya daldırmak)
zerevebûn m 1. sararma, sararmaya yüz tutma 2. haşlanma (kaynar su vb. dökülmek veya daldırılma)
zerevebûyî rd sararmış olan
zerevebûyîn m 1. sararış, sararmaya yüz tutma 2. haşlanış (kaynar su vb. dökülmek veya daldırılma)
zerevekirî rd sarartılmış olan
zerevekirin m 1. sarartma 2. haşlama (bir şeyin üstüne kaynar su dökme veya bir şeyi kaynar suya daldırma)
zerezîp n zebellâ
zerf m 1. zar (mektup zarfı gibi) 2. rz zerf
zerfeşan rd 1. altın saçıcı 2. altın kakmalı
zerfet m geleneksel bir Kürt yemeği
zerfetî m geleneksel bir Kürt yemeği
zerfkirî rd zarflı, zarfa konulmuş olan
zerg m 1. şiş 2. mızrak ucu
zerg kirin l/gh şişlemek
zerge m 1. şiş, süngü 2. mızrak ucu
zergkirin m şişleme
zergon rd 1. sarı rengkli 2. sarı benizli
zergul m sarı gül
zergulî m sararık
zergulî bûn l/ngh tahıl sararmaya başlamak
zergulîbûn m tahıl sararmaya başlama
zergûn bnr zergon
zergûz bot/m yaban cevizi
zerhimandî rd 1. sarartılmış olan 2. soluk, solgun
zerhimandin m 1. sarartma (korku, heyecan gibi sepeplerle renginin solmasına sebep olunma) 2. soldurma
l/gh 1. sarartmak (korku, heyecan gibi sepeplerle renginin solmasına sebep olunmak) 2. soldurmak
zerhimî rd 1. sararmış olan 2. soluk, solgun, rengi uçuk 3. solgun, saz benizli (kimse)
zerhimî bûn l/ngh sapsarı kesilmek (veya olmak)
zerhimîbûn m sapsarı kesilmek (veya olma)
zerhimîn m 1. sarılaşma, sararma, sararış 2. sararma (korku, heyecan gibi sebeplerle yüzün rengi solma) 3. solma, soluş (diriliğini, tazeliğini veya parlaklığını yitirme) 4. benzi atma (veya uçma)
l/ngh 1. sarılaşmak, sararmak 2. sararmak (korku, heyecan gibi sebeplerle yüzün rengi solmak) 3. solmak (diriliğini, tazeliğini veya parlaklığını yitirmek) 4. benzi atmak (veya uçmak)
zerhimok rd 1. soluk, solgun 2. solgun, saz benizli (kimse) 3. sarartma
zerhimokî rd 1. solukça, solgunca 2. saz benizlice
zerhimokîtî m 1. solukluk, solgunluk 2. saz benizlilik
zerî sarışın.
zerî (..) kirin - e saldırmak * pisîkê zerî nan kir kedi ekmeğe saldırdı
zerî (i) m gün batımı
zerî (ii) m 1. sarılık 2. bj sarılık (hastalığı)
zerî (iii) m 1. sarışın (kız), sarışın dilber, güzel kız 2. kız (kız oğlan kız, ergen, bakire)
zerîf (i) rd zarif
zerîf (ii) m uçurum
zerifandî rd kabartılmış
zerifandin m kabartma
l/gh kabartmak
zerifîn m kabarma
l/ngh kabarmak
zerîfxane m çok sarp mağara
zerîk m tas, maşrapa
zerik m yumurta sarısı
bj/m sarılık (hastalığı) * nexweşîna zerikê sarılık hastalığı
zerik birîn sarılığı kesmek (tedavi etmek)
zerik (i) m 1. tas 2. maşrapa 3. kazan 4. rd tas, maşrapa (bir tasın veya maşrapanın alacağı miktarda olan)
zerik (ii) n düğü (en ince bulgar)
zerik (iii) m bir erik türü
zerik (vi) rd 1. sarı, sarıca 2. sarışın
zerika destan nd el tası
zerika hêkê yumurta sarısı
zerika reş hebatitb
zerika zer hebatit A
zerikandî rd 1. sarartılmış 2. soldurulmuş olan
zerikandin m1. sarartma2. sarartma (korku, heyecan gibi sepeplerle renginin solmasına sebep olunma) 3. soldurma
l/gh 1. sarartmak 2. sarartmak (korku, heyecan gibi sepeplerle renginin solmasına sebep olunmak) 3. soldurmak
zerikî (i) rd sarılık hastası
zerikî (ii) rd 1. sarıca. sarımsı, sarımtırak 2. sarışınca
zerikîn m 1. sararma, sararış, sarılaşma 2. sararma (korku, heyecan gibi sebeplerle yüzün rengi solma) 3. solma
l/ngh 1. sararmak, sarılaşmak 2. sararmak (korku, heyecan gibi sebeplerle yüzün rengi solmak) 3. solmak
zerikok rd 1. sarımsı, sarımtırak 2. solgun, soluk (kimse)
zerikokî rd 1. sarımsıca, sarımtırakça 2. solgunca, solukça
zerîle kanarya.
zo/m kanarya (Serinus canaria)
zerîn (i) bot/m zerrin, fulya (Narcissus jonquilla)
zerîn (ii) rd 1. sarı, sarıca 2. sarışınca
zerînî rd sarımsı, sarımtırak
zerîpûş m panzer
zeriqandin (i) m ışıldatma, parıldatma
l/gh ışıldatmak, parıldatmak
zeriqandin (ii) m 1. çöğdürme (ileriye doğru fışkırtma) 2. seyirtme
l/gh 1. çöğdürmek (ileriye doğru fışkırtmak) 2. seyirtmek
zeriqîn (i) m 1. ışılama, ışıldama, ışıldayış parıldama, parıldayış 2. tan yeri ağarma 3. güneş doğma
l/ngh 1. ışılamak, ışıldamak, parıldamak 2. tan yeri ağarmak 3. güneş doğmak
zeriqîn (ii) m 1. çöğme 2. seğirme
l/ngh 1. çöğmek 2. seğirmek
zeriqîngeh m güneşin doğduğu yer
zerîşk bot/m kadın tuzluğu
zeriya rojê nd gün batımı
zerk m zerk
zerk kirin l/gh içitmek
zerketmek
zerkandin zerk etmek.
zerketav m gün batımı
zerkî (i) bj/m sarılık (hastalığı)
zerkî (ii) rd sarımsı
zerkî (yekî an jî tiştekî) kirin (birine veya bir şeye) zerk etmek
zerkirin (i) m 1. sarartma 2. haşlama (bir şeyin üstüne kaynar su dökmek veya bir şeyi kaynar suya daldırma)
zerkirin (ii) m 1. saldırma 2. üzerine atlama
zerkkirin m zerketme
zerkok rd sarışın
zerkokî rd sarışınca
zerkoktî m sarışınlık
zermemik m meme, göğüs
zermêş zo/m eşek arısı
zernix sıçanotu.
zernîx (i) bot/m sıçan otu, zırnık
zernîx (ii) kîm/m arsenik (kısaltması As)
zero rd sarımsı
zerokî rd 1. sarıca 2. nd nohudî (kirli veya donuk sarı renk)
zerole zo/m saka kuşu (Carduelis carduelis)
zeromero rd sarı marıca
zerone bnr zerole
zeroq rd acele yürüyen kimse
zerp mat. çarpı
m darbe (vuruş, çarpış) * zerpek li serê wê da başına bir darbe vurdu * derbê deynê zerbê mexwe darbeyi vur ama darbeyi de yeme
zerp danîn (yekî) (birine) darbe vurmak (veya indirmek)
zerp kirin l/gh 1. basmak, baskı yapmak 2. mat çarpmak
zerp lê dan l/bw darbelemek, darbe vurmak (veya indirmek)
zerp lê xistin l/bw darbelemek, darbe vurmak (veya indirmek)
zerp xwarin darbe yemek
zerpandin çarpmak.
zerpe rd güçlü kuvvetli kimse
zerpedest m kaba kuvvet
zerpiçandin mbenzi sarartma, rengi soldurma
l/gh benzi sarartmak, rengi soldurmak
zerpiçî rd benzi sararmış, rengi solgun
zerpiçîn m benzi sararma, rengi solma
l/ngh benzi sararmak, rengi solmak
zerpilandî rd sarartılmış olan
zerpilandin m sarartma
l/gh sarartmak (korku, heyecan gibi sepeplerle renginin solmasına sebep olunmak)
zerpilî rd sararıp solmuş, sararmış olan
zerpilîn m sararıp solma, sararma (korku, heyecan gibi sebeplerle yüzün rengi solma)
l/ngh sararmak (korku, heyecan gibi sebeplerle yüzün rengi solmak)
zerpkirin m 1. basmak, baskı yapmak 2. mat çarpma
zerplêdan m darbeleme, darbe vurma (veya indirme)
zerplêdayî rd darbeli, darbe vurulmuş veya indirilmiş olan
zerplêxistî rd darbeli, darbe vurulmuş veya indirilmiş olan
zerplêxistin m darbeleme, darbe vurma (veya indirme)
zerpodest rd güçlü (şiddeti çok olan)
zerpodestî m güçlülük
zerq bnr zeraq
zerqef zo/m eşek arısı
zerqetav m gün batımı
zerqitîn m tandıra vurulan ekmek tümden yere düşme
l/ngh tandıra vurulan ekmek tümden yere düşmek
zerqoyî rd ışıltılı, hafif ışıldayan
zertar n altın renkli iplik
zertav m şafak
zertik bot/m aspır, papağan yemiği
zerû bnr zelû
zerya m deniz
zeryaçe erd/m göl
zeryavan nd/nt denizci
zeryavanî m denizcilik
zerzanîq bnr zirnazîq
zerzeng m 1. taç (soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolu olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık) 2. taç (gelinin başına takılan süs) 3. çelenk
zerzepalî rd sapsarı
zerzepalî bûn l/ngh sararıp solmak
sapsarı kesilmek (veya olmak)
zerzepalî kirin l/gh sararıp soldurmak
zerzepalîbûn m sararıp solma
zerzepalîkirin m sararıp soldurma
zerzeqî m kısırlık
zerzewat nd zerzevat, sebzevat, göğerti
zerzewatfiroş manav.
nd sebzevatçı (satan kimse)
zerzewatfiroşî m sebzevatçılık
zerzilandin m yıkma, yıkış
l/gh yıkmak
zerzilîn m yıkılma, yıkılış
l/ngh yıkılmak
zerzîqî rd güzel, kusursuz şey
zerzonik bnr zirnazîq
zerzûl bnr zirzûl
zer 1. qîçik 2. rengê zêrî *“ê ku dixwe gebola zerî, ew diçe devê derî”
(rengdêr) (navdêr, nêr) rengê rojê anku tavê, rengê nîvişkî, rengê mîna rengê nîvişkî, yê zêrrî, yê lîmonên gihiştî yan yê roja geş, spîçolkî, rengavêtî: Rûyê wî ji tirsan zer bû..
zer bûn (lêker)(Binihêre:) zer
zer kirin (lêker)(Binihêre:) zer
zeranc (Zazaki) (navdêr) kew.
Herwiha: heke, koçmek
zerandin (lêker)êşandin, ezibandin, çewlikan. Tewîn: -zerîn-.
ji: zer +-andin
zerane (rengdêr) bi awayekî zer.
ji: zer + ane
zeraq tîrojên tavê; zerekî
(navdêr, mê) hingura êvarê, tava zer yan sor ya ku roj êvaran dide esmanan.
Herwiha: jen.
ji wêjeyê: Dema zeraqa tavê sor bû û ber bi avabûnê ve çû, agir bi tekeran ket. Di nav çend deqeyan da li bilindahiyan şewqa bi dehan agiran çiya ronî kir.(Aram Gernas: Kurmê şîrî heta pîrî, Kovara W, HJ. 19/2008)
zeraqdar (rengdêr) çirûskdar, birqdar, biçirûsk, bibirqîn, şewqdar, şuhledar.
ji: zeraq +-dar
zerarder (navdêr, mê) sabotor, xirabker, pûçker, têkber, wêranker, xopanker, hilweşîner, ziyanker, vandal, vandalîst
zerarok (rengdêr) çelexwehr, goc, lêtême, pêlte, destbêxwê, tablar, destpelixî, destxav, kestepeste, destsist, tepişkor, tewş, ziyanok, xesarok, şilşeht
zeraroktî (navdêr, mê) tepişkorî, ziyankarî, zeraramî.
ji: zerarok +-tî
zerav kêma amasê; nêm
(navdêr, mê) can kîsikeke di zikê candaran da ye ava zer têda ye, zerdav.
Bikaranîn: Lêker: zerav kirin. Navdêr: zeravkirin Rengdêr: zeravkirî
zerav kirin (lêker)(Binihêre:) zerav
zeravîbûn (navdêr, mê) kelîn.
ji: zerav +-î +bûn
zeravkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye zerav kirin
zeravkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) zerav
zerayî (navdêr, mê) zerî.
ji: zer +-ayî
zerbaf qumaş an pîneyê ku tayên zêrîn jî tev de hene
zerbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) zer
zerbûyî (rengdêr) (Binihêre:) zer
zerd 1. gir 2. kêrt zerdik parçeyê zer ê di nava spîtka hêkê de
zerdalû arûng
zerdane (rengdêr) bi awayekî zerd.
ji: zerd + -ane
zerdav (navdêr, mê) zerav
zerdeçal (navdêr, mê) kurkum, zeferan, riwekek biharatder e.
Herwiha: zereçal, zerçuwe.
: zerdeçalî. Navê zanistî: Curcuma longa
zerdeçalî (navdêr, mê) rewşa zerdeçalbûnê.
ji: zerdeçal + -î
zerdek (navdêr, mê) zerdêle.
ji: zerd +-ek
zerdelî (navdêr, mê) mijmij, qeysî, hêrûg, fêkiyek anku mêweyek mîna xoxan e lê hûriktir e (bi xavî têt xwarin lê herwiha xweşav jî jê têt çêkirin), darqeysî, dara ku ew fêkî anku mêwe pê ve çêdibe, mijmijî, hêrûgî, qeysî, rengê mîna yê zerdeliyan: :rengê zerdelî:  
 
.
Herwiha: zerdalî.
ji: zerd (zer) + alû (hilûk, hilû), bide ber şeftalî. Navê zanistî: Prunus armeniaca
zerdeşt serenav, nêr, pêxemberek miletên arî anku îranî bû li serdema mediyan, danerê dînê zerdeştî.
Herwiha: Zerdûşt, Zerathûşt, Zerteşt, Zertûşt, Zarathustra.
ji: Ji zimanê medî Zaraθuštra.
: zerdûştî, zerdûştîtî
zerdeştî (navdêr, mê) dînek kevnar yê arî anku îranî ye(rengdêr) bawermendên wî dînî, tiştên têkildarî wî dînî.
Herwiha: zerdoştî, zerdûştî.
Bide ber: serdeştîBinere.
Herwiha: bisirman, cihû, êzidî, file, îslam, misilman.
ji: Zerdeşt + -î.
: zerdeştîtî
zerdeştîtî (navdêr, mê) rewşa zerdeştîbûnê.
ji: zerdeştî + -tî
(navdêr, mê) Zerdûştîtî.
ji: Zerdeşt +-îtî
zerdî (navdêr, mê) rewşa zerdbûnê.
ji: zerd + -î
zerdil (navdêr, mê) mijmije
zere 1. masiyên zer. Binêre;, masîzerk 2. parçeya zer ya hêkê. Binêre; zerik
zerec (Zazaki) (navdêr) kew.
Herwiha: zerac, zeranc, zerenc
zerek (navdêr, mê) nexweşîyek kezeba reş, dema merev bi zerekê dikeve spîka çavê merev zer dibe.
ji: zer+-ek.
: zerekî, Tirkî sarılık, Tirkî sarılık
zerekî tîrojên tavê
(navdêr, mê) rewşa zerekbûnê, tav, zeraq.
ji: zerek + -î
zerengî qabiliyet
çewanî, firehî, kapasîte, aqilî, behremendî, weş
zerer (navdêr, mê) ziyan, zewal, xirabî, nebaşî, xisar, xesirîn, bandora neyênî.
Herwiha: zarar, zarer, zerar, zirar, zirer.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: زه‌ره‌ر.
ji: ji erebî ضرار (ḍerar) ji ضر (ḍerre: ziyan lê kirin).
: bêzerer, bêzererî, bêzererîtî, bêzerertî, bizerer, bizererî, bizererîtî, bizerertî, zererdar, zererdarî, zererdarîtî, zererdartî, zererder, zererderî, zererderîtî, zererdertî
zerer dan (lêker)(Binihêre:) zerer
zerer dîtin (lêker) ziyan dîtin, zaiyat dan, zirar gihîştin.
ji: zerer + dîtin
zerer kirin (lêker)(Binihêre:) zerer
zerer lêxistin (lêker) ziyan dan, zerar dan, xesar dan.
ji: zerer + lêxistin
zerer nedan (lêker) zewal nedan.
ji: zerer + nedan
zerer vedan (lêker) ziyan vegerandin, zerar dan, tezmînat dan, cirm dan.
ji: zerer + vedan
zererdan (navdêr, mê) (Binihêre:) zerer
zererdar (rengdêr) ziyandar, talûke, xeternak, tişta/ê ku ziyanê dide yan dikare bibe sedema ziyanan.
Herwiha: zarardar, zerardar, zirardar, zirerdar.
ji: zerer + -dar.
Têkildar: zererdayî.
: zererdarî
zererdarî (navdêr, mê) rewşa zererdarbûnê.
ji: zererdar + -î
zererdîtî (rengdêr) xesirî, ziyandîtî, biziyan, zirarpêbûyî, zirarlêbûyî.
ji: zerer +dîtî
zererdîtin (Binihêre:) zerer
zererek (navdêr, mê) zegerek, keten, bezerek, qerqer, loke (Linumusitatissimum).
ji: zerer +-ek
zererker (navdêr) ziyanker, pûçker, wêranker, xirabker, xopanker, sabotor, têkber, vandal, hov, wehşî, dirrinde.
Herwiha: zararker, zerarker, zirarker, zirerker.
ji: zerer + -ker
zererkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye zerer kirin
zererkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) zerer
zerernedîtî (rengdêr) destpênebûyî, zerarnegihayî, ziyannedîtî, destênedayî, zerarlênebûyî, zerarlênebûyî, neêşayî, tomerî, ziyanedîtî, parastî, jê dûr.
ji: zerer +nedîtî
zerernedîtîbûn (rengdêr) destnedayîbûn.
ji: zerar +nedîtî
zererokî (rengdêr) xesarokî, ziyanokî.
ji: zerer +-okî
zererokî bûn (rengdêr) tewişîn, ziyanokî bûn, xesarokî bûn, tewişîn, tepişkorî bûn.
ji: zerar +-okî
zererokîbûn (rengdêr) tewişîn, ziyanokîbûn, xesarokîbûn, tewişîn, tepişkoribûn.
ji: zerar +-okî
zerf namedank
(navdêr, nêr) elage, poşet, tûrikê naylonî, kîsikê naylonî, çewalk, namedank, kaxeza nameyê dikin tê de û navnîşan li ser têt nivîsîn û bi posteyê têt şandin , hoker, rengpîşe, adverb.
Herwiha: zarf.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: زه‌رف.
ji: ji erebî ظرف (ẓer).
: zerfik, zerfî
zerfî (navdêr, mê) rewşa zerfbûnê.
ji: zerf + -î
zerg nikê riman ê tûj
(navdêr, nêr) serikên tûj.
Bikaranîn: Lêker: zerg kirin. Navdêr: zergkirin Rengdêr: zergkirî
zerg kirin (lêker)(Binihêre:) zerg
zergkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye zerg kirin
zergkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) zerg
zergul (navdêr, mê) corekê genimîye
zerhimandin/dizerhimîne/bizerhimîne 1. reng lê zer û qîçik kirin 2. çilmisandin û bizdandin
zerhimî (rengdêr) rûyê zerbûyî û xwîn tê de nemaye, bi giştî ji kesê tirsayî re tê gotin.
ji wêjeyê: Lêker: zerhimî bûn, zerhimî kirin. Navdêr: zerhimîbûn, zerhimîkirin Rengdêr: zerhimîbûyî, zerhimîkirî.
Bi zaravayên kurdî: hewramî: kurmancî: spîçpşkî, zerihimî soranî: rengzerd, zerdhelgerraw zazakî:
zerhimî bûn (lêker)(Binihêre:) zerhimî
zerhimî kirin (lêker)(Binihêre:) zerhimî
zerhimîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) zerhimî
zerhimîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) zerhimî
zerhimîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye zerhimî kirin
zerhimîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) zerhimî
zerhimîn reng avêtin, madê, zerpilîn, beyîn, zer bûn, zerikîn, zerbûn, çilmisîn, pelisîn, çermisîn, pelimîn, tewifîn, miçiqîn, zuhumîn
zerhimîn/dizerhime/bizerhime 1. zer bûn û çilmisîn 2. gewrotankî bûn û bizdîn
zerî 1. kej 2. çûr a bedew
(navdêr, mê) keça yan jina porrzer, dilber, jina delal, bernavek rêzgirtinê bo keçan.
Bi alfabeyên din: kurdî-erebî: زه‌ری.
Bide ber: jin, keç, zer.
ji: zer + î.
: zerîtî
zerîav (navdêr, mê) avîvan, horîav, perîav
zerîbe (navdêr, mê) bac, tar, bêş, bide, xerac, vêrgî, olam, pareyên ku her kes li gor rêjeya muçeyê xwe dide dewletê daku dewlet pê xizmetên giştî bi cih bîne, biha, heq.
Herwiha: darîbe, derîbe, zarîbe.
ji wêjeyê: Goriyê qedexekirinê sîstema ku wî ta berî ew jê bê avêtin, pîvanên wê baş pêk dianîn, baş nas dike û dizane ku ew sîstem dema kesekî ji nav xwe diavêje, ta ku jê tê, wî piştguh dike, berhemên wî sansor dike û nahêle ku tikes ji derûdora wê nêzîkî wî kesî bibe. Ev sîstem li seranserî Kurdistanê serdest e. Bi taybetî partiyên mezin li kesekî nabûrînin, eger ev kes “gunehkar” bû û ji xeta wan derket: Divê ew derîba “serhişkiya” xwe bide.(Sîrwan H. Berko: Stranên Qedexe: Wêrekiya newêrekekî, Amude.de, 12/2006).
ji: Ji erebî
zerîf (rengdêr) delal, xweşik, rind, keşxe, qeşeng, narîn, nazik, xweş, zirav.
Têkildar: zerafet.
ji: ji erebî ظريف (ẓerîf).
: zerîfane zerîfî zerîfîtî zerîftî
zerîfane (rengdêr) bi awayekî zerîf.
ji: zerîf + -ane
zerîfî (navdêr, mê) rewşa zerîfbûnê.
ji: zerîf + -î
zerik cureyekî nexweşiyê ye
(navdêr, mê) parçeya zer ya hêkê pişka zer ji naverroka hêkê.
Herwiha: zerde, zerdik, zere, zerk, zertik.
Bide ber: spîk.
ji: zer + -ik.
: zerikane, zerikî
zerik желток
zerik kirin (lêker)(Binihêre:) zerik
zerika hêkê zerik, zerde, zerdik
zerikandin (lêker)zerkirin, zerevekirin, zereve kirin.
ji: zerik +-andin
zerikane (rengdêr) bi awayekî zerik.
ji: zerik + -ane
zerikî (rengdêr) kesê/a ku bi nexweşîya zerikê ketiye, Tr.:sarılık.
Bikaranîn: Lêker: zerikî bûn, zerikî kirin. Navdêr: zerikîbûn, zerikîkirin Rengdêr: zerikîbûyî, zerikîkirî
zerikî bûn (lêker)(Binihêre:) zerikî
zerikî kirin (lêker)(Binihêre:) zerikî
zerikîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) zerikî
zerikîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) zerikî
zerikîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye zerikî kirin
zerikîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) zerikî
zerikîn (navdêr, mê) rûçikê mirovî ji egera nexwe-îyan tirsê zer dibe, bdn, :ez di zerikim em di zerikîn tu di zerikî hûn di zerikin ew di zerike…it ewan di zerikin, pr, :dê bi+bdn bdb , :ez di zerikîm tu ew di zerikî em hûn ewan di zerikîn db dûr, :ez zerikîbûm tu zerikîbûy ew zerikîbû em zerikîbûyn hûn ewan zerikîbûn(bi bûn).
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: زه‌رکین
zerikkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye zerik kirin
zerikkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) zerik
zerikokî (rengdêr) (sarımtırak) zerikî, zereve, zerinî, zere.
ji: zerik +-okî
zerîle cureyekî çivîkên xweşawaz e
(navdêr, nêr) balinde zerwêle
zerîn gul nêrgiza zer navê keçan
zerîpoş navgîna bi mertal
zeriqandin çirûsandin, birisandin, teyisandin, beriqandin, îsandin, îsikandin, birbisandin, birûskandin, çayisandin, çilwilandin, çirisandin, çiriskandin
zeriqîn zikzikîn, çirûsîn, birisin, teyisîn, beriqin, îsîn, îsikîn, birisîn, beriqîn, birbisîn, birûskîn, çayisîn, çilwilîn, çirişin, çiriskin, birûsin, teyisan, isin, lîsîn, fitikdan, gizgizik, fîtik dan, gizgizik hatin
zerk kirin zerq kirin
zerkêtk (navdêr, mê) adî core adîyekê firindeye jehirdare rengê wî zere mîna mê-higivane
zerkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye zer kirin
zerkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) zer
zernik cureyekî çêreyê ye
zernîx pirçhildana bi bendekî pir badayî
debûş, zemq
zero (navdêr, mê) kurrê yan zelamê zer, heywanê nêr yê zer.
Bide ber: zerê
zerokî (navdêr, mê) zereve.
ji: zero +-kî
zerole (navdêr, nêr) balinde
zeroşkî (rengdêr) berzere, şibitîna zer, bi ser zer ve çûn ji zer+-oşk-î werger, Tr.:sarımsı
zerp û zor dîtin (biwêj) di nav astengî û dijwariyê de bûn. bi rastî heke wî ew zerp û zor nedîtana qet nedihate rê.
zerpêtî (rengdêr) mirovê nexwe-koherdem rengê wî zer û pêtû xuya dike
zerpêtîbûn (navdêr, mê) rengê mirov zer û pêtî dibe
zerpiçî (rengdêr) zerpêtî
zerpiçîn/dizerpiçe/bizerpiçe spîçolkî bûn
zerq bi şiringeyê valakirina dermanê avkî li bin çêrmî
zerq kirin bi şiringeyê derman valayî bin çêrmî kirin
zerr (navdêr, mê) rizde, zang, nihal, newal, gelî, kend, kanyon.
Bide ber: zer, zêrr, zar, zarr.
: zerrî
zerrî (Zazaki) (navdêr) dil, qelb.
Bide ber: zêrrî
zerrîn hevalnav, zêrîn
zerrweş (Zazaki) (rengdêr) dilxweş, kêfxweş, dilşad, bextiyar.
Herwiha: zerweş.
ji wêjeyê: Deniz Gunduzî komela Dêrsimî ya Anqara de kirmanckî ser o qisey kerd. No qiseykerdiş 28.05.2011 de saete 13.00 de komela Dêrsimî de virazîya. Qiseykerdişê Deniz Gunduzî Leyla Adabeyî bi zerrweşî akerd û seba ameyîşê ey zaf sipasî kerd. Îdarekerdoxa qiseykerdişî, mamostaya Kurdî-Derî Ayşe Navruz bî. (Deniz Gunduz li Komeleya Dêrsimê ya Enqereyê li ser kirmanckî axivî. Ev peyivîn li 28.05.2011 seet 13.00 hat kirin. Leyla Adabeyî axivîna Deniz Gunduzî vekir û ji ber hatina wî gelek spasî kir. Birêvebera peyivînê, mamosteya Kurdî-Derê Ayşe Navruz bû.).
ji: zerr + weş.
: zerrweşî
zerrweşî (Zazaki) (navdêr) dilxweşî, kêfxweşî, dilşadî.
Herwiha: zerweşî.
ji wêjeyê: Deniz Gunduzî komela Dêrsimî ya Anqara de kirmanckî ser o qisey kerd. No qiseykerdiş 28.05.2011 de saete 13.00 de komela Dêrsimî de virazîya. Qiseykerdişê Deniz Gunduzî Leyla Adabeyî bi zerrweşî akerd û seba ameyîşê ey zaf sipasî kerd. Îdarekerdoxa qiseykerdişî, mamostaya Kurdî-Derî Ayşe Navruz bî. (Deniz Gunduz li Komeleya Dêrsimê ya Enqereyê li ser kirmanckî axivî. Ev peyivîn li 28.05.2011 seet 13.00 hat kirin. Leyla Adabeyî axivîna Deniz Gunduzî vekir û ji ber hatina wî gelek spasî kir. Birêvebera peyivînê, mamosteya Kurdî-Derê Ayşe Navruz bû.).
ji: zerrweş + -î yan zerr + weşî
zertî (navdêr, mê) rewşa zerbûnê.
ji: zer + -tî
zerûrî (rengdêr) pêwîst, pêdivî, ferz, bivê-nevê, gerek, hewce, mecbûrî, lazim.
Herwiha: zirûrî.
ji: ji erebî ضروري (ḍerûrî).
Bikaranîn: Lêker: zerûrî kirin. Navdêr: zerûrîkirin Rengdêr: zerûrîkirî
zerûrî kirin (lêker)(Binihêre:) zerûrî
zerûrîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye zerûrî kirin
zerûrîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) zerûrî
zerve (rengdêr) piçekê zer, nêzîkî rengê zer.
Bide ber: sorve şînve spîve reşve keskve.
ji: jikurdi ber bi zerî ve
zerwêle balinde çûçikeka zer û rengîne bihar û havînan li kurdistanê di pirin
zerya behr, derya
zerzaniq qirneqos, texterewan
zerzeng (navdêr, nêr) tac, kulav, kum
zerzewat sewzî
(navdêr, mê) sebze, şînkatî, riwek, keske, hêşînayî, riwekên kelandî yan xav wek zelete tên xwarin (wek bacan, xiyar, filfil, pîvaz, gêzer û hwd.).
Herwiha: zêrzewat.
ji wêjeyê: Niha jî ji ber peqandina qumberan zinar ketina nava çem, çem pengandine û wek bendavek xweristî li wê derê peyda bûye. Tesîsek bêhnvedanê û yeke asvaltdarêtinê di bin de mane. Heke ew biteqe, dê hem rêya navçeya Çelê, Bêşebab, Goyan û Şirnexê bê girtin û hem jî gundên wek Dizê ku piraniya zerzewat û fêkiyên xwecihî ji wir tên, bikevin ber avê û pûç bibin. Xelkên wan gundan dê xusarek madî ya mezin bibînin.bend
zerzewatfiroş kesê ku sewziyan difroşe
(navdêr, mê) mîwefiroş.
ji: zerzewat +-firoş
zerzûr (navdêr) alik, garanîk, reşêle, çûkreş, çîq, keşûşke, çûkek hûrik ya ji malbata başokan e, cîq, cîqereş.
Herwiha: zerzîr, zerzwîr.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: زه‌رزوور.
ji wêjeyê: Lê, rehma Xwedê dereng ket û ti baran bi ser zadên wan de nebarî, wilo jî zerzûrên wê cîhanê tev digirtin ser şûva çandî û tovên binaxkirî dineqandin! Êdî bi rastî, tirsê bi zengelora cotarên perîşan girt û dilê wan ne rihet bû!.
ji: ji erebî. Navê zanistî: Sturnus vulgaris
zero Sifir. Qet. Ji bo pîvanekê nuqteya destpêkê. Nuqteya herî jêr. Tunetî, tunebûn. Ji bo ku rastî heman demê were, mîheng kirin.
zero dimensional (mat.) Ya ku bê dirêjahî û firehiya wê tune, mîna nuqteyekê.
zero hour (leşkerî) Di şer de saeta êrîşê. Wexta krîtîk.
zero in on Mîhengkirina ji bo armanceke diyarde.
zero potential Vekêşana elektrikê a li ser rûyê erdê, ferqa sifir.
zer yellow
(adj.) yellow, pale (complexion), ghastly (complexion)
yellow.
yellow.
zer bûn to become yellow
zer û zinar “nooks and crannies”
zerar f. detriment, loss
zeratî f. yellowness.
zerbûyî yellowed.
yellowed.
zerdeşt Zoroaster
Zoroaster
zerer loss
zerîpoş armor; (tank) tank
zerûrî (adj.) essential, urgent
zerbrechen hurxaş kirin
hûrxweş kirin
perçe kirin
qetan
qetiyan
şikandin <şikîn>
şikenandin
şikênandin <şikên, şikênîn>
şkandin
şkestin <şkê>
zerbrochen belav
pûç
zerbrochen werden xirabe bûn
zerbröckeln hûrandin
zerdrücken givaştin
hênciqandin
pelixandin
qurincandin
zeremonie tevger
zerfetzen çirandin <çirîn>
zerkauen cûtin
zerkleinern hêran
hêrandin
hêrîn
zerkleinert hûr
zerknallen teqiyan
zerkratzen xurandin
zermahlen hêran
hêrandin
hêrîn
zermalmen hênciqandin
pelixandin
zerplatzen teqiyan
terikîn
zerquetschen hênciqandin
pelixandin
zerquetscht werden pelixîn
zerreißen çêtîkirin
çirandin
çirandin <çirîn>
dirandin
jêkirin
qelaştin
qelişandin
qelişîn
qetandin
qetandin
veçirîn
zerreißen von oben nach unten hilqetandin
zerreißen, sich ~ terikîn
zerrissen werden çirîn <çir>
zerrütten kaf û kûn kirin
kaf-kûf kirin
kafkuf kirin
kafûkûn kirin
zerschlagen şikênandin <şikên, şikênîn>
zerschneiden jê kirin
qetandin
zerspalten şikênandin <şikên, şikênîn>
zerspringen qetîn >qet>
zerstampfen çewsandin
gerisandin
zerstören birandin
hedimandin
herimandin
hêrimandin
hilweşandin
kaf û kûn kirin
kaf-kûf kirin
kafkuf kirin
kafûkûn kirin
mehandin
mesaxtin
rûxandin
tîs-tîsî kirin
xirab kirin
xiraw kirin
xopandin
zerstört malwêran
pergende
tarumar
tarûmar
wêran
xopan
zerstört werden hilweşîn
ji holê rabûn
zerstörung hezêmet
zerstreuen belav bûn
zerstreut belav
zerstückeln hurxaş kirin
hûrxweş kirin
parçe kirin
pare kirin
pare vekirin
perçe kirin
qut qutîn kirin
zerteilen jê qetan
perçe kirin
qetandin
zerteilen, sich ~ qetan
qetiyan
qetiyan
qetîn
qitîn
zertrümmern pelixandin
zer blond
gelb
zerahiya asoyê das Gelb des Horizonts
das Gold des Horizonts
zeraq Sonnenlicht
zerar Nachteil
Schaden
Verlust
zerd Steppe
zerde süßes Essen aus fein gemahlenem Bulgur
zerdele Marille
zerdelû Aprikose
zerer Nachteil
Schaden
Verlust
zerf Briefumschlag
Umschlag
zerg Hechtspitze
zerî blond
Blondine
golden
schön
schöne Frau
schönes Mädchen
Schönheit
zerik gelb
Gelbsucht
zerîn blond
zerk gelb
zerkirin gelb färben
gelb machen
zerû Blutegel
zerya Meer
See
zer n. çeqer, zerd n.
zer bûn lng. çeqer bîyene, zerd bîyene, zereqîyene, çeqerîyene
zer kirin lg. çeqer kerdene, zerd kerdene, zerdnayene, çeqernayene
zerafet m. wesikîye, zerafet, nazikîye m.
zeraq m. çirûsk, bilisk, bereq, çirisk, zerq, zîrik n.
zeraqdar rd. çirûskin, biriskin, bereqin, zerqin, çirûskdar
zerar m. zerar, zîyan, zirar n.
zerar dan lg. . zîyan dayene, zerar dayene
zerar dîtin lg. . zerar vînitene, zîyan vînitene
zerar kirin lg. . zerar kerdene, zîyan kerdene
zerardar rd. zerarin, zîyanin
zerarder rd. zîyankar, zerardayox, zîyandayox
zerav rd. keldaye, kelîyaye, gîrîyaye
zerayî m. çeqerîye, zerîye, çeqerênî, zerdênî m.
zerban m. zoo. kuje n.
zerbav m. zoo. zerîla, kanarya, mîrçika sîsî m.
zerbûn m. çeqerbîyayis, zerdbîyayis, zereqîyayis n.
zerçinik m. zîrçe, zirç, zerçe n.
zerçûba m. bot. zerçibe, zerdeçal, zerdim n.
zerdav n. ana. tawine, zerdawe, kirantî, zefran, zafran m.
zerdçube m. bot. zerçibe, zerdeçal, zerdim n.
zerde m. zerdik, gulikê hakî, zerdikê hakî, çeqerê hakî n.
zerdeçal m. bot. zerçibe, zerdeçal, zerdim n.
zerdek m. zoo. zerzerike m.
zerdêle m. zoo. zerzerike m.
zerdelî m. zerdalîye, zerdaluye m.
m. bot. zerdalîyêre, dara zerdalîye m.
zerdelok m. zoo. zerzerike m.
zerdest n. zerdust, zerdest n.
zerdestî rd. zerdustî
zerdolek m. zoo. zerîla, kanarya, mîrçika sîsî m.
zerdustî rd. zerdustî
zere m. tirsim, zere n.
m. zega, zere, pîç, zegar, vîç, zigar n.
zerê beloq rd. çeqero çîq, lîmonî, çîq, helmun, lîmongon
zerê maseyan rd. çeqero gq, lîmonî, çîq, helmun, lîmongon
zerê pehtî rd. tûtiko rakerde, çeqero tarî
zerê zirhimî rd. çîlçeqer, çîlzerd, zerdûçeqer, zerdûzimilêq, zipzerd
zerebî m. bot. zervîyalêre, vîyala çeqere m.
zerek n. xiltiko karîbar, gerdanlixo karîbar n.
m. zerk, zerik, hepatît, awzerik, awzîlik, seralix n.
zereket m. vasê merge n.
zereng m. tac, taj n.
zerengî m. kapasîte m., xozerenayis n.
zereqe m. mezxale, mezgale n.
zererek n. bot. zegerek, keten, kitan n.
zerêsk m. bot. amberbarise m.
zereve rd. çeqerok, çeqerîye ser, zerdîye ser
zereve bûn lng. çeqer bîyene, zerd bîyene, zereqîyene, çeqerîyene
zereve kirin lg. . çeqer kerdene, zerd kerdene, zerdnayene, çeqernayene
zerevebûn m. çeqerbîyayis, zerdbîyayis, zereqîyayis n.
zerevekirin m. çeqerkerdis, zercikerdis, çeqernayis n.
zerezîp rd. tirtire, tartan, zirteboxe, kamore, lasgirs, qirase, qerese
zerf m. zerfe m. *kirin nav zerfê lg. zerfe kerdene, zerfe fistene, zereyê zerfe kerdene *xistin navzerfê lg. zerfe kerdene, zerfe fîstene, zereyê zerfe kerdene *hatin
m. rz. dîyarker, zerf, kifseker n.
zerfkirin ltb. zerfe kerîyene, ameyene zerfekerdene
zerg n. serê rime n.
zergul m. bot. zergule, gula zerde m.
zergûn rd. zergon, çeqergon, zergun
zerî rd. zerîye, dilbere, rinde
m. zerk, zerik, hepatît, awzerik, awzîlik, seralix n.
m. çeqerîye, zerîye, çeqerênî, zerdênî m.
zerîf m. tir, torc, teras, kendal, ris, jîl /?.
zerik rd. çur, kej, kejik, zerik, kerenzer, bozek, kez
m. lêh, bors, neqle, qazan, lê, lên, qazik, lîyen n.
m. xuzik, binê bûlxûrî n.
m. zerk, zerik, hepatît, awzerik, awzîlik, seralix n.
m. zerdik, gulikê hakî, zerdikê hakî, çeqerê hakî n.
zerika hêkê m. zerdik, gulikê hakî, zerdikê hakî, çeqerê hakî n.
zerikandin lg. çeqer kerdene, zerd kerdene, çeqernayene
m. çeqerkerdis, zercikerdis, çeqernayis n.
zerikîn lng. çeqer bîyene, zerd bîyene, zereqîyene, çeqerîyene
m. çeqerbîyayis, zerdbîyayis, zereqîyayis n.
zeriks m. serbik, sarbik, mesreb, sarb n.
zerîle m. zoo. zerzerike m.
zeriqandin lg. . çirûsknayene, bereqnayene, çirisknayene, bilûsknayene, çirisnayene, zereqnayene, biriqnayene
m. çirûsknayis, bereqnayis, çirisknayis, bilûsknayis, çirisnayis, zereqnayis, biriqnayis n.
zeriqîn lng. . çirûskîyene, bilûskîyene, bereqîyene, çiriskîyene, zereqîyene, çirisîyene, biriqîyene, gizgizîyene
m. çirûskîyayis, bilûskîyayis, bereqîyayis, çiriskîyayis, zereqîyayis, çirisîyayis, biriqîyayis n.
lg. . kil kerdene, estene, pirodayene, gimayene, zonqnayene, gulpnayene
n. kilkerdis, gulpnayis, estis, pirodayis, zonqnayis n.
zeriqîns lng. . zereqîyene, zerq bîyene (roj)
zerîsk m. bot. saya pepî m.
m. bot. vasê molikan, molikvas n.
zerk kirin lg. . çeng kerdene, kil kerdene, çing kerdene
lg. . zerk kerdene, ridayene, siringa kerdene, zere dayene, enjekte kerdene
zerketav n. zerqê tîjî, zerqê tave m.
zerkirin m. çeqerkerdis, zercikerdis, çeqernayis n.
zerkkirin m. zerkkerdis, ridayis, siringakerdis, enjektekerdis, zeredayis n.
zernîx m. zi rnix n.
zerokî rd. çeqerok, çeqerîye ser, zerdîye ser
zerole m. zoo. salur? n.
zerp m. çewr, derbe, tefe, tarve n.
zerp kîrin lg. . mat. rey kerdene, dolimnayene, reynayene
zerpiçî rd. çeqerok, çeqerîye ser, zerdîye ser *zer û zerhimî zerd û sima
zerpkirin m. mot. reykerdis, dolimnayis, reynayîs n.
zerqet m. zoo. pîzange, zerqete, zerqetik, mêsa çeqere, zirqite, pîzan, zilqite m.
zerrîn m. bot. nergîze, nergîse m.
zerya m. derya, dengiz, behr, bahr, bar n.
zeryan rd. zerîye, dilbere, rinde
zerzaniq m. qirnaqogke, qilonqiz, darxîçike, texterewane m.
zerzeng m. çeleng n.
m. tac, taj n.
zerzepalî rd. çîlçeqer, plzerd, zerdûçeqer, zerdûzimilêq, zipzerd
zerzevat n. sewze, zebze, zerzewat, zewze n.
zerzewat n. sewze, zebze, zerzewat, zewze n.
zerzûr m. zoo. zerzûr n.
zer bakınız: zerd
(m) bakınız: zerrî (m)
zer debîyayene bakınız: zerrî debîyene
zer pê şîyayîne bakınız: zerrî pê şîyene
zer zîz bîyayene bakınız: zerrî zîz bîyene
zer zîz kerdene bakınız: zerrî zîz kerdene
zeranc -e, bakınız: zerenc
zeranci (m) bakınız: zerence (m)
zeravîye kerdene bakınız: zarava kerdene
zeravîyekerdiş (n) bakınız: zaravakerdiş (n)
zerbe (n) sürgü-kilit (sürgülü kapılarda)
zerçal (m) bakınız: zerencçale (m)
zerd sarı
altın
sarı
(n) altın
zerdalî (m) zerdali
zerdalîye (m) zerdali
zerdalîyêre (m) zerdali ağacı
zerdalîyêri (m) bakınız: zerdalîyêre (m)
zerdawe (m) öd, öt, safra
zerdawi (m) bakınız: zerdawe (m)
zerde (n) bir balık çeşidi
zerdê hakî (n) yumurta sarısı
zerdebîyayîş (n) bakınız: zerrîdebîyayîş (n)
zerdî hakî (n) bakınız: zerdê hakî (n)
zerdik (n) yumurta sarısı
zerdikê hakî (n) yumurta sarısı
zerdo (n) bir kuş çeşidi
zere (m) inek için ad olarak kullanılan bir sözcük
(n) 1)iç, içeri 2)karın
(m) bakınız: zerrî (m)
zere dejayene karnı ağrımak
zere girewtene karın ağrımak (karnı ağrımaya başlamak)
zere şîyene ishal olmak
zerec -e, bakınız: zerenc -e,
zereçale (m) bakınız: zerencçale (m)
zerecçal (m) bakınız: zerencçale (m)
zerecçale (m) bakınız: zerencçale (m)
zereci (m) bakınız: zerence (m)
zeredej (n) karın ağrısı
zerehoke (m) iç açı
zerehokin -e, iç açılı
zerej -e, bakınız: zerenc
zereji (m) bakınız: zerence (m)
zerenc keklik
-e, keklik
zerenca gozele (m) kınalı keklik
zerenca gozere (m) kınalı keklik
zerencçale (m) keklik yuvası
zerence dişi keklik
zerenci (m) bakınız: zerence (m)
zerencleyîr küçük yaştaki erkek keklik
(n) küçük yaştaki erkek keklik
zereşîyayîş (n) 1)amel, ishal, ötürük, sürgün 2)ishal olma
zereyê xo de vatene düşünmek
zereyêxodevatiş (n) düşünme
zerez -e, bakınız: zerenc -e,
zereze (n) bakınız: zerze (n)
zerfa cayî yer zarfı
yer zarfı
(m) yer zarfı, mekân zarfı
zerfa demî zaman zarfı
zaman zarfı
(m) zaman zarfı
zerfa hetî yön bildiren zarf
(m) yön bildiren zarf
zerfa persî soru zarfı
(m) soru zarfı
zerfa rewşe (m) durum zarfı
zerfa rewşî durum zarfı
zerfe zarf
(m) zarf
zerfkî zarfsal
zarfsal
zergu bakınız: zergûn
zergû bakınız: zergûn
zergûn yeşil
-e, sarıya çalan yeşil
zergun -e, bakınız: zergûn -e,
zergun bîyayene bakınız: zergûn bîyene
zergûn bîyene filizlenmek, filiz vermek
zeri (m) bakınız: Zere (m)
(m) bakınız: zerrî (m)
(n) bakınız: zere (n)
zerik (n) 1)sarılık 2)şap hastalığı
zerik bîyene sarılığa yakalanmak, sarılık olmak
zeriki (m) bakınız: zerik (n)
zeriko sîya (n) hepatit B
zerinc -e, bakınız: zerenc
zerk bakınız: zerd
(n) bakınız: zerik (n)
zerk bîyayene bakınız: zerik bîyene
zerko sîya (n) bakınız: zeriko sîya (n)
zern (n) bakınız: zerrn (n)
zernemir -i, bakınız: zerrînerm -e,
zernerm -i, bakınız: zerrînerm -e,
zernin altından yapılma
altınlı
-e, bakınız: zerrnin -e,
zero (n) öküz için ad olarak kullanılan bir sözcük
zerp (m) bakınız: zerpe (m)
zerpe (m) afi, caka, fiyaka, çalım, gösteriş
(n) bakınız: zerbe (n)
zerpê xo nawitene afi kesmek, afi satmak, afi yapmak, caka satmak, caka yapmak, fiyaka satmak, çalım satmak, gösteriş yapmak
zerpêtê (m) bakınız: zerrîpêtî (m)
zerpêtey (m) bakınız: zerrîpêtî (m)
zerpêtî (m) bakınız: zerrîpêtî (m)
zerpi (m) bakınız: zerpe (m)
zerq (n) 1)güneş ışını 2) güneşin doğarken ya da batarken saçtığı kızıllık, ışık huzmesi
zerqe (m) bakınız: zerq (n)
zerqê rojî (n) güneşin doğarken ya da batarken saçtığı kızıllık
zerqet (m) bakınız: zerqete (m)
zerqete yabanarısı
(m) yabanarısı
zerqeti (m) bakınız: zerqete (m)
zerqetik (m) bakınız: zerqete (m)
zerr (m) bakınız: zerrî (m)
(n) bakınız: zere (n)
zerr ... şîyene bakınız: zerrî şîyene ...
zerr gurewtene bakınız: zere girewtene
zerr şiktene bakınız: zerrî şikitene
zerr şikyayene bakınız: zerrî şikîyayene
zerre (m) bakınız: zerrî (m)
(n) bakınız: zere-I (n)
zerre decayene bakınız: zere dejayene
zerre dejayene bakınız: zere dejayene
zerre dezayene bakınız: zere dejayene
zerre girewtene bakınız: zere girewtene
zerre girotene bakınız: zere girewtene
zerre guretene bakınız: zere girewtene
zerre hurê fîstene bakınız: zerrî hurê fîştene
zerre hurê kewtene bakınız: zerrî hurê kewtene
zerre qelebîyayene bakınız: zerrî qelibîyayene
zerre şikitene bakınız: zerrî şikitene
zerre şikîyayene bakınız: zerrî şikîyayene
zerre şîyayene bakınız: zere şîyene
zerre şîyene bakınız: zere şîyene
zerre têwkerdene bakınız: zerrî têwkerdene
zerre têwkewtene bakınız: zerrî têwkewtene
zerre tîyodayene bakınız: zerrî têwdayene
zerre tîyodîyayene bakınız: zerrî têwdîyayene
zerreçole (m) bakınız: zerencçale (m)
zerredec (n) bakınız: zeredej (n)
zerredej (n) bakınız: zeredej (n)
zerredez (n) bakınız: zeredej (n)
zerrên altından yapılma
altınlı
-e, altından yapılma
zerrenerm -i, bakınız: zerrînerm
zerrepêtey (m) bakınız: zerrîpêtî (m), zerrîpêtîye (m)
zerreşîyayîş (n) bakınız: zereşîyayîş (n)
zerretenik -e, bakınız: zerrîtenik
zerrewişkey (m) bakınız: zerrîhuşkîye (m)
zerrezîz -e, bakınız: zerrîzîz
zerrezîzey (m) bakınız: zerrîzîzî (m), zerrîzîzîye (m)
zerrî kalp
yürek
(m) kalp, yürek, gönül
zerri (n) bakınız: zere (n)
(m) bakınız: zerrî (m)
zerrî ... şîyene canı istemek, canı çekmek, (bir şeyi) yemek istemek Zerrîya mi engure şina. (Canım üzüm istiyor.)
zerrî bede şîyayene bakınız: zerrî ... şîyene
zerri bede şîyayîne bakınız: zerrî bide şîyene
zerrî beder şîyayene bakınız: zerrî ... şîyene
zerrî bere şîyayene bakınız: zerrî ... şîyene
zerri bere şîyayîne bakınız: zerrî bide şîyene
zerrî bide şîyayene bakınız: zerrî ... şîyene
zerri bide şîyayîne bakınız: zerrî bide şîyene
zerrî bide şîyene (bir şeyi) yemek istemek
zerrî bider şîyayene bakınız: zerrî ... şîyene
zerrî bijîyayene ... canı istemek, canı çekmek
zerrî bijyayene ... bakınız: zerrî bijîyayene ...
zerrî cifiştene bakınız: zerrî cifîştene
zerrî cifîştene gönül vermek, âşık olmak, sevmek
zerrî cikerdene gönül vermek, âşık olmak, sevmek
zerrî cikewtene gönül vermek, âşık olmak, sevmek
zerrî cişîyayene bakınız: zerrî ... şîyene
zerri debîyayene bakınız: zerrî debîyene
zerrî debîyene duygulanmak, hislenmek
zerri dekewtene bakınız: zerrî dekewtene
zerrî dekewtene gönül vermek, âşık olmak, sevmek Zerrîya Zîne dekewtibî Memî. (Zîn Mem’i sevmişti./ Zîn Mem’e âşık olmuştu.)
zerrî dekewtene yewbînan birbirine âşık olmak
zerrî dekewtene yewbînî birbirine âşık olmak Zerrîya Zîne û Memî dekewtibî yewbînî. (Zîn ile Mem birbirlerine âşık olmuşlardı.)
zerri dekowtene bakınız: zerrî dekewtene
zerri devistene bakınız: zerrî devistene
zerrî devistene gönül vermek, âşık olmak, sevmek Memî zerrî devista Zîne. (Mem Zîn’e gönül vermiş/âşık olmuş.)
zerrî devistene yewbînan birbirine âşık olmak
zerrî devistene yewbînî birbirine âşık olmak Zîne û Memî zerrî devistibî yewbînî. (Zîn ile Mem birbirlerine âşık olmuşlardı.)
zerrî hurê fîştene mide bulandırmak
zerrî hurê kewtene mide(si) bulanmak
zerrî pê şîyene (bir şeyi) yemek istemek Zerrîya mi zaf pê şina. (Yemeyi çok istiyorum.)
zerrî perayene ... canı istemek, canı çekmek Zerrîya mi peray engure. (Canım üzüm istedi.)
zerrî perrayene ... bakınız: zerrî perayene ...
zerrî pey şîyayene bakınız: zerrî pê şîyene
zerrî pey şîyayîne bakınız: zerrî pê şîyene
zerrî piranayene gönül vermek, âşık olmak, sevmek Ferhad zerrî nano Şîrine ra. (Ferhad Şirin’e gönül verir/âşık olur.)
zerri qelebîyayene bakınız: zerrî qelibîyayene
zerri qelebnayene bakınız: zerrî qelibnayene
zerrî qelibîyayene mide(si) bulanmak Zerrîya ey qelibîyaya. (Midesi bulanmış.)
zerrî qelibnayene mide bulandırmak
zerri şikitene bakınız: zerrî şikitene
zerrî şikitene üzmek
zerri şikîyayene bakınız: zerrî şikîyayene
zerrî şikîyayene üzülmek
zerrî şîyayene ... bakınız: zerrî şîyene ...
zerrî şîyene ... canı istemek, canı çekmek, (bir şeyi) yemek istemek Ewro zerrîya to şina çi? (Bugün ne yemek istiyorsun?/ Bugün canın ne [yemek] istiyor?)
zerri têdayene bakınız: zerrî têwdayene
zerri têdîyayene bakınız: zerrî têwdîyayene
zerrî têwdayene mide bulandırmak
zerrî têwdîyayene mide(si) bulanmak Zerrîya ey têwdîyaya. (Midesi bulanmış.)
zerrî têwfîştene mide bulandırmak
zerrî têwkerdene mide bulandırmak
zerrî têwkewtene mide(si) bulanmak
zerri zîz bîyayene bakınız: zerrî zîz bîyene
zerrî zîz bîyene duygulanmak, hislenmek
zerri zîz kerdene bakınız: zerrî zîz kerdene
zerrî zîz kerdene duygulandırmak
zerrîcifiştiş (n) bakınız: zerrîcifîştiş (n)
zerrîcifîştiş (n) gönül verme, âşık olma, sevme
zerrîcikerdiş (n) gönül verme, âşık olma, sevme
zerrîcikewtiş (n) gönül verme, âşık olma, sevme
zerridebîyayîş (n) bakınız: zerrîdebîyayîş (n)
zerrîdebîyayîş (n) duygulanma, hislenme
zerrîdekewtiş (n) gönül verme, âşık olma, sevme
zerrîdevistiş (n) gönül verme, âşık olma, sevme
zerrîhusk -e, bakınız: zerrîhuşk -e,
zerrîhuşk -e, duygusuz, hissiz; katı yürekli
zerrîhuşkênî (m) duygusuzluk, hissizlik, katı yüreklilik
zerrîhuşkî (m) duygusuzluk, hissizlik, katı yüreklilik
zerrîhuskîye (m) bakınız: zerrîhuşkîye (m)
zerrîhuşkîye (m) duygusuzluk, hissizlik, katı yüreklilik
zerrîn (n) bakınız: zerrên (n)
zerrînas -e, kardiyolog
zerrînasî (m) kardiyoloji
zerrînasîye (m) kardiyoloji
zerrînerm -e, yufka yürekli
zerrînêweş -e, mutsuz
zerrînêweşî (m) mutsuzluk
zerrînêweşîye (m) mutsuzluk
zerrîpêt -e, duygusuz, hissiz; katı yürekli
zerrîpêtî (m) duygusuzluk, hissizlik; katı yüreklilik
zerrîpêtîye (m) duygusuzluk, hissizlik; katı yüreklilik
zerrîpiranayîş (n) gönül verme, âşık olma, sevme
zerrîsenik -e, bakınız: zerrîşenik -e,
zerrîşenik -e, alçakgönüllü, mütevazı
zerrîşenikê (m) bakınız: zerrîşenikî (m)
zerrîşenikî (m) alçakgönüllülük, mütevazılık
zerrîtenik -e, yufka yürekli
zerrîveşn -e, merhametli
zerrîveşn bîyene merhametli olmak
zerrîveşnênî (m) merhametlilik
zerrîveşnî (m) merhametlilik
zerrîveşnîye (m) merhametlilik
zerrîweş -e, mutlu, bahtiyar
zerrîweşî (m) mutluluk, bahtiyarlık
zerrîweşîye (m) mutluluk, bahtiyarlık
zerrîya ... weş bîyene hoşnut olmak
zerrîya ... weş kerdene hoşnut etmek
zerrîya bele kalp
yürek
(m) kalp, yürek
zerrîya … … ra weş bîyene -den hoşnut olmak Wa zerrîya şarî to ra weş bo. (Halk senden hoşnut olsun.)
zerrîya … … waştene canı istemek, canı çekmek
zerrîzîz -e, duygulu, duygun, duygusal; hissi
zerrizîzbîyayîş (n) bakınız: zerrîzîzbîyayîş (n)
zerrîzîzbîyayîş (n) duygulanma, hislenme
zerrîzîzênî (m) duygululuk, duygunluk, duygusallık
zerrîzîzî (m) duygululuk, duygunluk, duygusallık
zerrîzîzîye (m) duygululuk, duygunluk, duygusallık
zerrizîzkerdiş (n) bakınız: zerrîzîzkerdiş (n)
zerrîzîzkerdiş (n) duygulandırma
zerrn altın
(n) altın
zerrnemr -i, bakınız: zerrînerm
zerrnên -e, altından yapılma
zerrnin -e, altınlı
zerrpêt -i, bakınız: zerrîpêt
zerrpêtey (m) bakınız: zerrîpêtî (m)
zerrpêtî (m) bakınız: zerrîpêtî (m)
zerrşenikey (m) bakınız: zerrîşenikî (m)
zerrtenik -i, bakınız: zerrîtenik
zerrveşn -i, bakınız: zerrîveşn -e,
zerrveşn bîyene bakınız: zerrîveşn bîyene
zerrveşney (m) bakınız: zerrîveşnî (m), zerrîveşnîye (m)
zerrweş -e, bakınız: zerrîweş
zerrweşê (m) bakınız: zerrîweşî (m)
zerrweşey (m) bakınız: zerrîweşîye (m)
zerrweşî (m) bakınız: zerrîweşî (m)
zerrwişkey (m) bakınız: zerrîhuşkîye (m)
zerrzîz -i, bakınız: zerrîzîz
zerrzîzê (m) bakınız: zerrîzîzî (m), zerrîzîzîye (m)
zertenik -i, bakınız: zerrîtenik
zerveşn -i, bakınız: zerrîveşn
zerveşn bîyene bakınız: zerrîveşn bîyene
zerveşnê (m) bakınız: zerrîveşnî (m)
zerveşney (m) bakınız: zerrîveşnî (m)
zerweş -e, bakınız: zerrîweş
zerweşê (m) bakınız: zerrîweşî (m)
zerweşey (m) bakınız: zerrîweşîye (m)
zerweşî (m) bakınız: zerrîweşî (m)
zerwişk -i, bakınız: zerrîhuşk
zerwişkê (m) bakınız: zerrîhuşkîye (m)
zerwişkey (m) bakınız: zerrîhuşkîye (m)
zerwişkî (m) bakınız: zerrîhuşkîye (m)
zerya bele (m) bakınız: zerrîya bele (m)
zerze (n) kilit (asma kilit)
zerzewat (n) sebze, göveri, göverti
zerzîz -i, bakınız: zerrîzîz
zerzîzbîyayîş (n) bakınız: zerrîzîzbîyayîş (n)
zerzîzê (m) bakınız: zerrîzîzî (m), zerrîzîzîye (m)
zerzîzey (m) bakınız: zerrîzîzî (m), zerrîzîzîye (m)
zerzîzkerdiş (n) bakınız: zerrîzîzkerdiş (n)
zerzur (n) bir kuş çeşidi
zerzûr (n) bakınız: zerzur (n)
zerdali zerdalî (m), zerdalîye (m)
zerdali ağacı zerdalîyêre (m)
zer flava
zerf koverto
zerya maro