Encamên lêgerînê
zehf oldukça.
rd 1. çok (sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımdan büyük ve aşırı olan; az karşıtı) * îro karê me zehf e bu gün işimiz çok 2. fazla 3. çok, geniş * navçeyeke ku xweyî karistanên zehf e geniş iş alanlarına sahip bir ilçe 4. ziyade 5. h çok (sayı, güçlük, süre vb. bakımından aşırılık bildirir) * ez dibêjim qey zehftir ez ji diya xwe hez dikim sanırım, anamı daha çok seviyorum
zehf ajotin uzun sürmek
zehf biekl çok lezetli, ballı börek
zehf bûn l/ngh çoğalmak
zehf di ser de derbas nebû (an jî neçû) çok geçmeden
zehf dîtin l/gh çoksamak
zehf dom kirin uzun sürmek
zehf hatin (bir şey) çok gelmek (gereğinden fazla gelmek)
zehf in bêmaf in çokturlar hiç bir hakka sahip değiller
zehf kêf kirin çok sevinmek
zehf ne ajot çok geçmeden (tiştek)
zehf zehf çok çok * ev kar zeh zehf du saet biajo= bu iş çok çok iki saat sürer
zehfatî m 1. çokluk 2. çoğunluk
zehfayî m 1. çokluk 2. çoğunluk, ekseri
zehfbûn m çoğalma
zehfdîtin m çoksama
zehferan bot/m 1. safran (Crocus sativus) 2. safran (bu bitkinin tozu) 3. safra, öd, safra kesesi öz suyu 4. kustuktan sonra ağızdan gelen yeşilimsi ve acı sıvı 5. acı, zehir gibi şey
zehferanî bûn l/ngh aşırı yemek dokunmak
zehfî m çokluk
zehfîtî m çokluk
zehfiyet m 1. çokluk 2. bolluk
zehfmaneyî rd çok anlamlı
zehfmaneyîtî m çok anlamlılık
zehftir ziyadesiyle.
zehfwateyî rd çok anlamlı
zehfwateyîtî m çok anlamlılık
zehf 1. pir, zêde 2. xelî *“dara ku zehf mewij anî, serê xwe berjêr dike”
zehf bûn 1. pir bûn, zêde bûn 2. xelî bûn
zehfbûn (navdêr, mê) pirbûn, mi3ebûn, :biyanî li seyrangehên me zehf bûne
zehfê kirin (lêker) zarî kirin, teqlîd kirinbaştir binêre zarî kirin
zehfî (navdêr, mê) gelekî, pirrî, zêdehî, mişetî, bereket, adanî.
Herwiha: zafî, zafîtî, zaftî, zahfî, zahfîtî, zahftî, zehfîtî, zehftî.
ji: zehf + -î
zehfkirin (navdêr) mi3ekirin, berfirehkirin, zêdekirin
zehf many, lots of, very, very much
zehf  (adj. adv.) much, many, very, too much too many
zehf eher
sehr
viel
zusätzlich
zehf rd. gumra, zaf, xêlê, zêde, gelê, deyra, bol, epey, derya, xêlyek
zehf bûn lng. . vêsêrîyene, zêde bîyene, zaf bîyene, bol bîyene, gumra bîyene, derya bîyene, xêlê bîyene
zehf kirin lg. . zêdenayene, gumranayene, vêsêrnayene, zafnayene, deyra kerdene, gumra kerdene, zêde kerdene, zaf kerdene, bolnayene, bol kerdene, derya kerdene, zeydnayene, gumranayene
zehfayî m. zafane, vêsane, zafîye, vêsêrîye, piranîye, ekserîyet, zafênî m.
zehfbûn m. vêsêrîyayis, zêdebîyayis, zafbîyayis, gumrabîyayis, deyrabîyayis, bolbîyayis, zêderîyayis n.
zehfî m. zafane, vêsane, zafîye, vêsêrîye, piranîye, ekserîyet, zafênî m.
zehfkirin m. zêdenayis, vêsêrnayis, gumranayis, deyrakerdis, zafnayis, zêdekerdis, bolkerdis, zafkerdis, bolnayis, gumrakerdis n.
zehfmaneyî rd. zafmaneyên, zafmaneyî, zafwateyî
zehfmaneyîtî m. zafzafwateyîyîye, zafmaneyênîye, zafmaneyîyîye, zafwateyîyênî m.