Encamên lêgerînê
zanîn bilmek.
m 1. bilme (bir şeyi anlamış veya öğrenmiş olma) 2. bilme (bir bilim veya sanat dalında yeterli olma) 3. bilme (bir iş yapmaya alışmış olma, elinden gelme) 4. bilme (sanma, var sayma, farz etme) 5. bilme, tanıma (sorumlu tutma) 6. bilme (inanma) 7. bilme (işine gelme, uygun bulma) 8. bilme (olumsuz olarak kullanıldığında şaşma, duraksama, teredüt anlamını verir) 9. bilme, tanıma (daha önce görmüş olmak, ilişkisi bulunma) 10. tanıma (bilip ayırma, seçme, ayırt etme) 11. bilim 2. (insan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü) 12. bilgi * zanîna wî ji hunerê nîn e sanattan bilgisi yok 13. fel bilgi, hikmet (genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler)
l/gh 1. bilmek (bir şeyi anlamış veya öğrenmiş olmak) * em qîmeta şairên xwe nizanin kendi şairlerimizin değerini bilmiyoruz 2. bilmek (bir bilim veya sanat dalında yeterli olmak) * kes vî zimanê me yê delal nizane û naxwîne bu güzel dilimizi kimse bilmez, okumaz 3. bilmek (bir iş yapmaya alışmış olmak, elinden gelmek) * baş bi rojnamegeriyê dizane gazeteciliği iyi bilir 4. bilmek (sanmak, var saymak, farz etmek) * min tu dost dizanibû seni dost biliyordum 5. bilmek, tanımak (sorumlu tutmak) * ez filan bêvan nizanim, ez te dizanim ben onu bunu bilmem, ben seni bilirim * ez te dizanim ne yekî din ben seni tanırım, başkasını değil 6. bilmek (inanmak) * ez dizanim ku wî tiştekî wiha nekiriye bilirim onun böyle bir şey yapmadığını 7. bilmek (işine gelmek, uygun bulmak) * dizane mal bikire, lê nizane pere bide! mal almasını bilir de, parasını vermeyi bilmiyor! 8. bilmek (olumsuz olarak kullanıldığında şaşma, duraksama, teredüt anlamını verir) * nizanim, we qet ceriband? bilmem, hiç denediniz mi? 9. bilmek, tanımak (daha önce görmüş olmak, ilişkisi bulunmak) * ew van deran dizane buraları tanıyor 10. bilmek, tanımak (bilip ayırmak, seçmek, ayırt etmek) (yek)
zanîn ku berê gotina (wî) diçe ku (bir kimse) lâfını bilmek
zanîn mala şeytan li ku ye şeytanın yattığı yeri bilmek * nizam gur li kîjan çiyayî miriye? hangi dağda kurt öldü? * nizam kîjan (an jî çend, kî, çi, çawa) bilmem hangi (veya bilmem kaç, kim, nasıl, ne) nizam kî tê, diçe pêşwaziya wî bilmem kim geliyormuş da karşılamaya gidiyormuş * (yek) nizanibû ku çi hate serê (wî) neye uğradığını bilememek * nizane çi dibêje sözünü bilmez * nizane ku çi dike yaptığını bilmemek * nizane mala dawetê kîjan e, radike kevçî bayram haftasını mangal tahtası anlamak * nizane mala dawetê kîjan e, vartan vartana wî ye Ahfeş’in keçisi gibi başını sallamak * nizanim (an jî nizam) yok * nizam kaxizê wê tune bûye, nizam hibre ne baş bûye... yok kâğıdı kalmamış, yok mürekebi iyi değilmiş... *.... nizanim mîna (wekî an jî bîna...) gibilerden gotinên mîna ez dê berat bikim, nizanim celat bikim, kirin asarım keserim gibilerden lâflar etti * nizanim rihetî ye canim en iyisi bir şeyi bilmiyeceksin ki başın rahat olsun anlamında bir deyim * nizanîn du gotin li hev anîn iki sözü (lâfı veya lâkırdıyı) bir araya getirememek * nizanîn ji (yekî) çawa bikin yere göğe koymamak (veya koyamamak)
zanîna ser sing ilmi sedir (sözlü olarak taşınılan bilgi)
zanînbar rd bilinebilir
zanîngeh m üniversite
zanîngeha cengê harp okulu
zanîngehî rd üniversiteli
zanîngehvanî rd üniversiteli (üniversite öğrencisisi)
zanînnasî fel/m bilgi kuramı, epistemoloji
zanînzanî m bilgi işlem
zanîn (lêker)(navdêr, mê) hay jê hebûn, aga jê hebûn, agadar bûn, haydar bûn (ji tiştekê); Ez dizanim ew li kû ye. (Min agadarî heye ka ew li kû ye. Min hay jê heye ew li kû derê ye.), karîn tiştekî bike: Ez dirûnê nizanim, karîn bi zimanekî biaxive û fam bike: Ew baş bi kurdî dizane. piştrast bûn: Ez dizanim ew dîsan jî nayê. zanist, zanyarî, ilm: Em tenê dikarin bi zanînê civaka xwe pêş ve bibin..
Bi alfabeyên din: kurdî-erebî: زانين/ظانين, kurdî-krîlî: занин. Tewîn: -zan-Ne-erênî dema niha ya giştî û dema bêt: nizan- dema niha ya berdewam: nedizan- demên borî: ne(-)zan-.
Bide ber: aga jê hebûn, aşna bûn, hay jê hebûn, nasîn, nas kirin, şareza bûn. Agadarî: Lêkerên karîn/kanîn (anku şiyan, hêz hebûn) û zanîn bi hin awayan ji lêkerên din yên kurmancî cuda ditewin. Bo nimûne di dema niha de di hin devokan de pêşqertafa di- nakeve pêşiya wan. Loma ez di-kim, tu di-bêjî, ew di-xwe lê ez karim, tu zanî, ew kane (li cihê ez dikarim, tu dizanî, ew dikane).Herwiha neyînîkirina wan ne bi na- ya giştî lê bi ni- ye: Loma ez na-kim, tu na-çî, ew na-bêje lê ez ni-zanim, tu ni-karî, ew nikane. Herwiha di rewşên din de jî hin cudahî hene. Ji hemû lêkerên din re di raweya şertî de (kondîsyonal yan subjunktîv) bi giştî lêker bi formûlaya bi- + rehê dema niha + qertafa kesandinê ne: ez bi-ç-im, tu bi-k-î, ew bi-bêj-e. Ev qaydeya giştî di hin devokan de dîsa li gel lêkerên karîn/kanîn û zanîn jî li kar e: ez bi-zan-im, tu bi-kar-î, ew bi-kan-e. Lê di hin devokan de jî ew bi formûlaya rehê dema niha + -i- + -b- + qertafa kesandinê tê çêkirin: ez kar-i-b-im, tu zan-i-bî, ew kan-i-b-e. Di hin devokan de jî îcar ev herdu qayde di heman demê de tên
Bikaranîn: ez bi-zan-i-b-im, tu bi-kar-i-bî.Lê ji van awarteyiyan tenê ni- ya neyînîkirinê di kurmancî de di hemû devokan de awrte ye. Lê awarteyiyên din tenê di hin devokan de hene. Devokên din qeydeyên giştî bi kar tînin. Loma divê em di mesela di- de li gor qaydeya giştî biçin: ez dikarim ne ez karim. Herwiha ji ber ku ez bi-zan-im, tu bi-kar-î, ew bi-kan-e li gor qaydeya giştî ne û formên wek ez zan-i-bim, tu kar-i-bî, ew kan-i-be yan jî ez bi-zan-i-bim, tu bi-kar-i-bî, ew bi-kar-i-be awarte ne, divê em wek bizanim, bikarî, bikane tercih bikin.
zanîn/dizane/bizane 1. pê beled bûn 2. têgihiştin 3. pê derxistin 4. nasîn *“av dizane di bin wê de çi heye”
zanîna cebirê ilma hesabê, zanîna hejmaran, cebir, cebr
zanîna hejmaran zanîna cebirê, ilma hesabê, cebîr
zanîngeh saziya perwerdehiyê ya piştî dibistana amadehiyê
(navdêr, mê) unîversîte, fêrgeha bilind, fêrgeha mamoste û dadwer û bijîşk û hwd lê tên perwerdekirin, cihê zanînê, ciyê zanistê.
Herwiha: zanînga, zanîngah, zanîngih.
ji: zanîn + -geh.
: zanîngehî
zanîngehî (navdêr, mê) rewşa zanîngehbûnê.
ji: zanîngeh + -î
zanîngehvanî (navdêr, mê) unîversîtevanî, xwendekarê zankoyê.
ji: zanîngeh +-vanî
zanînîtî (navdêr, mê) nasîtî, agadarîtî.
ji: zanîn +-îtî
zanînkî (navdêr, mê) bi zanînî.
ji: zanîn +-kî
zanînzanî (navdêr, mê) dîtaneya zanînê.
ji: zanîn +-zanî
zanîn to know
(f.) knowledge
(bizane) to know
v.t. to know (neg. present rnzanim, past (dı)zanibûm, subj. bzanibim).
v.t. to know (neg. present rnzanim, past (dı)zanibûm, subj. bzanibim).
zanîn bi to know about: xelk bi siyasetê nizanin=the people don’t know anything about politics
zanîngeh university
university
university
zanîn Ahnung
können
wissen
wissenschaftliche Information
zanîngeh Hochschule
Universität
zanîn lg. zanayene, zonayene
zanîngeh m. unîversîte m.r zanistan n.r zangeh n.
zanîngehvanî rd. unîversîteyin, zangehin, wendekarê zangehî *xwe zanîn tz. xo zanitene, xo
zanîngeh 대학교.
Ez ê pêş herim zanîngehê
저는 내년에 대학교를 다닐것입니다.
zanîn koni
scii. Li scias.