Encamên lêgerînê
xist m tuğla
xisteya rakêşanan nd skorbord
xistî rd 1. düşürülmüş 2. devrik (iktidardan edilmiş, darbe ile makamından edilmiş) * serokwezîrê xistî devrik başbakan 3. alçaltılmış (değeri düşürülmüş)
xistin 1.koymak. 2.vurmak.
m 1. düşürme, düşürüş (düşmesine yol açma) 2. düşürmek (taş, solucan vb. vücuttan dışarı atma) 3. düşürme (iskat etme) 4. düşürme (-e uğratma) 5. düşürme (zayıf bırakma, gücünü azaltma) 6. düşürme, indirme (değerini, fiyatını indirme) 7. alçaltma (değerini düşürme) 8. koyma (bir şeyi başka bir şeyin içine yerleştirme) 9. koyma (bir kimseyi işe yerleştirme) 10. koyma (bırakma, içeri salma) 11. koyma (katma, ekleme) 12. giyme
l/gh 1. düşürmek (düşmesine yol açmak) * min ew ji ser darê xist onu ağaçtan düşürdüm * bixe çavê xwe gözüne koy 2. düşürmek (taş, solucan vb. vücuttan dışarı atmak) 3. düşürmek (iskat etmek) * desteya wezîran xist bakanlar kurulunu düşürdü 4. düşürmek (-e uğratmak) * te ew xiste talûkeyê onu sen tehlikeye düşürdün 5. düşürmek (zayıf bırakmak, gücünü azaltmak) * êşa jirav diya min tam xistibû verem annemi iyice düşürmüştü 6. düşürmek, indirmek (değerini, fiyatını indirmek) * naxwaze fiyeta malê xwe bixîne malın fiyatını düşürmek istemiyor * min deh milyon lîreyê din jî xist, dîsa nekirî on milyon lira daha indim almadı 7. alçaltmak (değerini düşürmek) * ev çend jî mêrik mexîne adamı bu kadar da alçaltma 8. koymak (bir şeyi başka bir şeyin içine yerleştirmek) * dirav xiste berîka xwe parayı cebine koydu 9. koymak (bir kimseyi işe yerleştirmek) * ez hatim hûn min bixine kar beni işe koymanız için geldim 10. koymak (bırakmak, içeri salmak) * min naxin hundirû beni içeri koymuyorlar 11. koymak (katmak, eklemek) * ma xwê xistine xwarinê? yemeğe tuz koymuşlar mı? 12. giymek * sola xwe bixe lingê xwe ayakkabını giy
xistin (...) 1) sokmak, koymak, düzmek 2) koymak, atmak (yerleştirmek, koymak) 3) vurmak (bağlamak, takmak, koymak) * kelemçe xistine destên wî ellerine kelepçe vurmuşlar
xistin ber (...) kaptırmak, kıstırmak (vücudun herhangi bir organı, bir kaza sonucunda makine tarafından ezilmek veya koparılmak) * destê xwe kiriye ber makîneyê elini makinaya kaptırmış
xistin ber (kesekî) taktırmak, kuşatmak (silâh vb. için)
xistin ber (tiştekî) sıkıştırmak, kıstırmak * destê xwe xiste ber pencereyê elini pencereye sıkıştırdı
xistin ber efûyê af kapsamına almak
xistin ber hev l/bw 1. çakıştırmak (söz ile yarıştırmak) 2) (birbirinin) yerine saymak (borç alacak için)
(birbirinin) yerine saymak, hesaba mahsup etmek
xistin ber xwe l/bw takmak, kuşanmak * demançe xistiye ber xwe û çûye tabancayı
(silâh) takmak
xistin berê 1) kaptırmak (vücudun herhangi bir organı, bir kaza sonucunda makine tarafından ezilmek veya koparılmak) 2) kapsamına almak* ji ber ku tawanbarên ramanê jî bixin ber efûyê, dixebite fikir suçlularını da af kapsamına alması için çalışıyor 3) yernine saymak
xistin bin emrê (yekî) (birinin) buyruğuna sokmak (yek)
xistin bin kêrê bıçak altına yatırmak, ameliyat etmek
xistin bin kontrolê kontrol altına almak
xistin bin mahiyeta xwe mahiyetine almak
xistin bin mehra xwe nikâhına almak
xistin bin mineta (yekî) (birine) muhtaç etmek
xistin bin mukeleftiyê yükümlendirmek
xistin bin nîr boyunduruk altına almak, boyunduruka vurmak
xistin bin pişkinînê (an jî kontrolê) denetim (veya kontrol) altına almak
xistin bin temînatê teminat altına almak, güven altına almak, sigortalamak
xistin binçav l/gh göz altına almak
xistin binçavan l/gh gözlem altına almak
xistin binçaviyê l/gh gözetim altına almak
xistin bîra (yekî) (birine) hatırlatmak
xistin boşê boşa almak (motorlu araçlar için)
xistin cih 1) yerine koymak 2) yerleştirmek (yerine koymak) * keremîtan dixe cihê wan kiremitleri yerine yerleştiriyor
xistin cihê (yekî) yerine koymak * min ew xiste şûna wî onu onun yerine koydum
xistin coş û peroşê heyecana düşürmek, heyecanlandırmak
xistin dafê (dafikê an jî faqê) 1) kapana düşürmek (veya kıstırmak) 2) kapana sıkıştırmak (birini zor durumda bırakmak) 3) faka bastırmak (aldatmak) (yek)
xistin dafikê 1) (birini) tuzağa düşürmek 2) argo dalgaya getirmek
xistin dengdanê l/gh oya koymak (veya sunmak), oylamaya koymak (veya oylamaya sunmak)
oya koymak (veya sunmak), oylamaya koymak (veya oylamaya sunmak)
xistin dest eline tutuşturmak (karşısındakinin isteyip istemediğini düşünmeyip ansızın vermek) * jinikê name xiste destê wî kadın eline mektubu tutuşturdu (yek)
xistin dewrê (birini) araya koymak (bir kimsenin aracılığına baş vurmak)
xistin erdê 1) yere düşürmek 2) yere yuvarlamak, devirmek * bi pêpaşkekê zilam xiste erdê bir çelmeyle adamı yere yuvarladı 3) yere sermek (yenmek) 4) yere vurmak (kötü bir duruma sokmak)
xistin faqê 1) kapana düşürmek (veya kıstırmak) 2) kapana sıkıştırmak (birini zor durumda bırakmak)
xistin fîhristê l/gh fihristlemek
xistin firotinê satışa sunmak
xistin geranê (an jî tedawulê) tedavüle çıkarmak
xistin gerewa hev (birbirinin) yerine saymak
xistin guman û wasewasan (birini) vesveselere düşürmek, (birinin) zihnini bulandırmak (yek)
xistin gumanê l/gh işkillendirmek, şüpheye düşürmek
kuşkulandırmak, şüpheye düşürmek (yek)
xistin gunehan (birini) günaha sokmak
xistin halê culandin (an jî leqandinê) devitmek
xistin hereketê l/gh 1. harekete geçirmek 2. harekete getirmek, canlandırmak
1) harekete geçirmek 2) harekete getirmek, canlandırmak
xistin hesarê çember içine almak (veya çembere almak)
xistin hev l/gh çakıştırmak
xistin heyecanê heyecana düşürmek
xistin hişê xwe kafasına koymak
xistin hundir 1) içeri almak, içeri sokmak * ji xeynî saeta ziyaretê kesî naxin hundir hastaneye ziyaret saati dışında kimseyi sokmazlar 2) sokmak (yasak bir malı gizlice getirmek veya götürmek) * malê qaçax xistine hundirê welêt ülkeye kaçak mal sokmuşlar
xistin jêrçaviyê l/gh gözetim altına almak
gözetim altına almak
xistin kar işe koymak (yek)
xistin karîgeriyê l/gh yürürlüğe konmak
xistin kemînê (birini) pusuya düşürmek
xistin koda ribabê dile düşürmek, teşhir etmek
xistin komayê komaya sokmak
xistin kuçe û kolanan sokaklara düşürmek
xistin meriyetê yürürlülüğe koymak
xistin mista xwe avuçlamak
xistin nav (tiştekî) gömmek, batırmak * serê xwe xiste nav çarşeva diya xwe annesinin çarşafına kafasını gömdü
xistin nav dest û lingan ayaklar altına almak
xistin nav du kevaneyan parantez içine almak
xistin nav dunikê (an jî dunikan) tırnak içine almak
xistin nav heyecanê heyecanlandırmak
xistin nav kevaneyê (kevaneyan an jî parantezê) paranteze almak
xistin nav teqereqê gürültüye getirmek (veya boğmak)
xistin nav zerfê zarflamak
xistin nava xwe araya almak, ortaya almak
xistin navbera xwe araya almak
xistin navê 1) katıştırmak, katmak 2) sokuşturmak, sokmak (belli etmeden kötü bir malı vermek) * mêrik sêvên xerabûyî jî xistiye navê adam çürük elmaları da sokmuş 3) sokuşturmak, sokmak (konuşma sırasında bir sözü, soruyu veya düşünceyi söyleyivermek) * mêrik gotinên nebaş dixiste navê adam kötü sözlerini araya sokuyordu 4) kapsamına almak (veya alınmak) 5) tabi tutmak * em we tevan dixin nava vî qanûnî hepinizi bu kanuna tabi tutuyoruz 6) gizlice sokmak, sızdırmak (yek)
xistin navê (an jî dewrê) (birini) araya koymak (bir kimsenin aracılığına baş vurmak) (yek)
xistin paşila xwe 1) (birini) koynuna almak 2) (birini) koynuna almak (biriyle sevişmek için yatmak) (yek)
xistin paxila xwe 1) (birini) koynuna almak 2) (birini) koynuna almak (biriyle sevişmek için yatmak)
xistin pazarê (an jî piyaseyê) 1) sürmek (mal ve eşya için) 2) pazara sürmek (yasal olmayan yolla piyasaya para çıkarmak)
xistin pêsîrtengiyê dara düşürmek
xistin pêşiyê öne almak (veya alınmak)
xistin qafê xwe kafasına koymak
xistin qefesê kafase koymak
xistin qiyaleyê l/gh gölgelendirmek (hayvanları gölgede dinlendirmek)
xistin qutiyan l/gh kutulamak
xistin rayavêtinê l/gh oylamaya koymak (veya oylamaya sunmak)
xistin rê yola koymak
xistin rekehê (an jî qefesê) kafese koymak
xistin reqabetê rekabete sokmak
xistin rêzê sıraya koymak, sıralamak * dosya xistin rêzê dosyaları sıraladı
xistin rojevê 1) gündeme almak 2) gündeme getirmek, güncellik kazandırmak
xistin şeklekî (bir) şekle sokmak (veya koymak)
xistin sepetê sepetlemek, sepete koymak
xistin ser (...) 1) katmak (içine veya üstüne niteliğini değiştirmek veya niceliğini artırmak için eklemek) * av xistin ser sirkeyê sirkeye su katmak 2) eklemek
xistin ser notayan notaya geçirmek
xistin ser rê yola düşürmek, yola koymak
xistin ser zimanê xwe diline pelesenk etmek, ezberlemek
xistin serê ilave etmek, eklemek
xistin serê (yekî) 1) (birine) kavratmak 2) başına geçirmek (bir şeyi öfkeyli birinin başına vurmak) * beroş xiste serê wî tencereyi başına geçirdi
xistin serê rê yola düşürmek
xistin serê xwe kafasına koymak
xistin şikê l/gh şüpheye düşürmek
xistin şikê (an jî şupheyê) şüpheye düşürmek
xistin sindoqan sandığa koymak, sandıklamak
xistin stûyê (yekî) (bir olayı birine) mal etmek
xistin şûna (yekî an tiştekî) -e yerine koymak * ez nexistim şûna mirovan beni adam yerine koymadılar
xistin şupeyê l/gh şüpheye düşürmek
xistin telaşê telâşa düşürmek
xistin teleyê kapana düşürmek (veya kıstırmak)
xistin tengasiyê dara düşürmek (maddi anlamda sıkıntıya sokmak)
xistin tengavê l/gh dara düşürmek
dara düşürmek
xistin tevgerê l/gh 1. harekete geçirmek 2. harekete getirmek, canlandırmak
1) harekete geçirmek 2) harekete getirmek, canlandırmak
xistin tûrikan (an jî torbeyan) torbalamak
xistin wasewasê l/gh işkillendirmek
kuruntuya düşürmek
xistin xesarê l/gh zarara sokmak (veya uğratmak)
zarara sokmak (veya uğratmak)
xistin xewê l/gh uyutmak
xistin xwarê l/gh düşürmek, aşağıya indirmek
1) düşürmek, aşağıya düşürmek 2) aşağı almak (yek)
xistin zerarê l/gh zarar sokmak
1) (birini) zarara sokmak 2) (birinin) başını nâra yakmak
xistinşûnê -e yerine koymak (yitirilen, elden çıkan bir şeyin benzerini veya eşini sağlamak)
xistox rd düşürücü
xistoxî m düşürücülük
xist 1. kereseyên avakirinê. Binêre;, xişt 2. dema borî ji xistin. Binêre;, xistin
xistî (rengdêr) ya/yê ku hatiye xistin
xistin (lêker)(navdêr, mê) êxistin, hêxistin, li erdê dan, avêtin erdê, berdan erdê, bi bêhemdî ketin, kirin di tiştekê/î de yan de tiştekê/î re yan di tiştekê/î ve: Hemî xist devê xwe û bi carekê xwar..
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: خستن. Tewîn: Lêker: -x-.
Bide ber: xwestin.
ji: hevreha soranî خستن (xistin: xistin, êxistin), farisî خستن (xesten: birîndar kirin), pehlewî xvesten (lê xistin, lê dan, qutan, kutan),jiari. Ji eynî rehî ji farisî (ihtimalen bi rêya tirkî): xeste..
: birêkxistin, daxistin, lê xistin, raxistin, -xer, -xerî, xistî
xistin ber (navdêr, mê) kirin ber, kirin berê, ketin ber, dan girêdan, dan rapêçandin.
ji: xistin +-ber
xistin bin lepê xwe (biwêj) xistin bin kelîja xwe. dema min dît, min got: weleh semsam rast digot, dema ji min re diyar kir ku her kurmamek wî dikare çarên wek wî bixe bin lepê xwe. elaedîn secadî
xistin bin zimeta xwe parastina wî/wê aîdî xwe kirin
xistin binê avê (lêker) Xwendin: xwendin,ˈχɪstinˌbineːˌaveː, noqî kirin, noqandin
xistin destê xwe (biwêj) kirin bin bandora xwe. ... li mehîneke spî û bi basksiwar bûye; hefsarê ramanê xis-tiye destê xwe ... serdar roşan
xistin nav têxistin nav, tê xistin
xistin navî (navdêr, mê) tevî, tevlî.
ji: xistin nav +-î
xistin rêzê ferd, şexs, nefer, senifanfin, polandin, kirin dorê, rêzandin, sefandin, rêz kirin, birêzkirin, tenzîm
xistin roja reş (biwêj) yek xistin rewşeke xerab. min balê wê dît, mat mam. zarokên wê bi xwe ew xistine roja reş.
xistin serê xwe (biwêj) ji bo karekî yan jî tiştekî bibiryar bûn, têgihîştin, fêm kirin. wê xistiye serê xwe, xwedê ji esmanan bê, ew dev jê bernade. piştî du saet hînkirinê bi şîrn de ancax misto ew mijar xiste serê xwe.
xistin telaşê qilqilandin, endîşedar kirin
xistin xamê (biwêj) mirovek an jî sewalek bi taybetî xwedî kirin. bi pûte lê nihêrîn. tu nanihêrî, seyîd tahar ew canegeyên xwe xistine xamê, loma wisa ber yek wekî çiyayekî bûye.
xistin xwarê bi çend kulman (biwêj) bi çend lêdanan perişan kirin. bila zehf serê xwe, qûna xwe li ba neke, ez ê wî têxime xwarê bi çend kulman.
xistin/dixîne/bixîne 1. avêtin erdê 2. ji xwe kirin 3. winda kirin
xistina koda kemançê (biwêj) Zebt û ewraq lê jidandin. Ew jî bû nîşana rexne û lometiya. Li herema Mêrdîn lêdana kemançê karê qetegoriyeka civakî ku ji wan re dibêjin Mitrib an Mitirb Mitrib ji xeyrî sazbendî û dengbêjiyê pêve tu kedê nakin û bi vê sedemê jî eboriya wan gelê heremê pêktîne. Îcar ku yekî geşta wan nedana ew dixistin koda kemançê û li her dever û civakê, di kilam, awaz û qerfiyên xwe de kêmanî û qisurên wî mirovî tanîn ziman. Rumet û şerefa wan dişkandinJêder
xistin (bixe) to put, to throw, to hit
(lê xistin) to beat, to strike, to bump into, to hit
to drop, to beat
v.t. to cast, throw, put in, make fall
v.t. to cast, throw, put in, make fall
xistin fexê to put in a trap
xistin gîrf û helboqê v.t. to ensnare
v.t. to ensnare
xistin li to beat
xistin rê straighten out, to put right
xistin ser to add
xistandin einebnen
einstürzen lassen
xistin stecken
stellen
xistin ausziehen
fallen lassen
xistin aufdrängen
fallen lassen
legen
setzen
zusammenfallen lassen
xist m. kasik, kîremît, xilik, kîramîd n.
m. dîneg, karo n.
rd. xîst, pîj, tîj, xiste
xisteya lêkdanê n. mat. tabloya reyîye, tabloya keratî m.
xistik m. kobebend, kosebend n.
m. xîstike m.
rd. sore, nazenîne
xistikî kirin lg. sorîye kerdene
xistikîkirin m. sorîyekerdis n.
xistin lg. cifîstene, devistene, definiyene
lg. war ardene, fîstene, waro dayene, cira fîstene
xistin bûseyê lg dafike ro dayene, dame ro dayene, deke qeldayene, deke ro dayene, feqe ro dayene, pusî qeldayene
xistin erdê waro dayene, war estene, herdro dayene
xistin kemînê tg. dafike ro dayene, dame ro dayene, deke qeldayene, deke ro dayene, feqe ro dayene, pusî qeldayene
xistin navê lg. mîyan kerdene, mabeyn kerdene, orte fîstene, mabeyn vistene
xistin sûnê lg. ca fîstene, ca kerdene, ca fînayene
xistok rd. warodayox, fîstox, warardox
xistine moleke mat kirin, ecêbgirtî kirin, hêbitandin, heyirandin