Encamên lêgerînê
xingal m 1. kangal (halka biçimindeki bağ) 2. bukle * porê wê yê xingal ê xweşik heye çok güzel bukleli saçları var 3. dalga, kıvırcık saç * porekî wê yê xingalî hebû dalgalı bir saçı vardı 4. saç lulesi * xingalê por saç lulesi 5. kıvrım
xingal bi xingal bukle bukle
xingal xingalî kıvrım kıvrım, kıvır kıvır * porên xingal xingalî kıvrım kıvrım saçlar
xingal xingalî bûn bukle bukle olmak
xingalî rd 1. kangallı 2. bukleli 3. dalgalı, kıvırcıklı, kıvrımlı saç 4. kıvrımlı, ondüle 5. kıvrımlıca
xingalî bûn l/ng kangallanmak
xingalî kirin l/gh kangallamak
xingalîbûn m kangallanma
xingalîkirin m kangallama
xingalkî rd 1. kıvırcıkça 2. kıvrım kıvrım, büklüm büklüm (saç)
xingalok m 1. kangal 2. bukle 3. saç lülesi
xingalokî rd 1. kangallı 2. bukleli, kıvrımlı saç 3. kıvrık, kıvırcık, kıvırcıkça (küçük küçük kıvrımları olan) 4. lüle lüle (saçları lüle lüle olan) 5. dalgalı, dalgalıca (kıvrımlı saç) * porekî wê yê xingalokî hebû dalgalı bir saçı vardı
xingalokî bûn l/ngh 1. kıvırcıklanmak 2. kıvrılmak (kıvırcık bir duruma gelmek)
xingalokîbûn m 1. kıvırcıklanma 2. kıvrılma (kıvırcık bir duruma gelme)
xingalokîbûyîn m 1. kıvırcıklanış 2. kıvrılış (kıvırcık bir duruma gelme)
xingalokîtî m kıvrıklık
xingalxingalî rd 1. kıvrım kıvrım 2. dalga dalga, dalgalıca (saç)
xingal rd. kankol, xelek, lul, çunqal, kangal, kakol, çankol
xingalî rd. kakolin, xelekin, lulin, çunqalin, çankolin, tadaye
xingalokî rd. kakolin, xelekin, lulin, çunqalin, çankolin, tadaye