Encamên lêgerînê
wext n 1. vakit (bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre) * wextê min çavên xwe vekirin saet ji dozdehan derbas dibû gözümü açtığım vakit saat on ikiyi geçiyordu 2. vakit, çağ, zaman (bu sürenin belli bir parçası) * wextê nîvro öğle vakti * wextê xewê hat uyku zamanı geldi 3. vakit, çağ (yaşamın bir parçası) * ji zû ve me wextê xortaniyê li dû xwe hişt delikanlılık çağını çoktan aştık 4. vakit, saat (bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, zaman) * wextê xwarinê yemek vakti (veya saatı) 5. vakit, zaman (belirlenmiş an, tespit edilmiş olan zaman) * nika wextê çûyînê ye şimdi gitme vaktı 6. vakit, ara, aralık, sıra * ez wî wextî nexweş bûm o ara (veya aralık) hastaydım 7. yaş (hayatın çeşitli evrelerinden her biri, çağ) * ji wextê xortaniya xwe ve dixebite genç yaşından beri çalışıyor 8. çağ, zaman, mevsim (herhangi bir ekimin yapıldığı veya bir ürünün yetiştiği dönem) * wextê gulan gül zamanı * wextê firingiyan domates zamanı 9. zaman, mevsim (bazı atmosfer olaylarının en çok belirdikleri zaman) * wextê baranê yağmur mevsimi 10. zaman, mevsim (herhangi bir şeyin etkinlik dönemi, sezon) * wextê şanogeriyê dest pê dike tiyatro mevsimi başlıyor 11. dönem, devir * wextê împeratoriyê imparatorluk zamanı 12. üzeri * li wextê nîvro were öğle üzerleri gel 13. mec çağ, vakit (bir şeyin uygun, elverişlilik zamanı) * niha ne wextê zewacê ye şimdi evlilik çağı değildir 14. h tam (sırasında, anında) * wexta ku wê biketa mixazeyê deng lê kir tam mağazaya gireceği zaman arkasından seslendi
wext bêwext zamanlı zamansız
wext bi ser xistin süreyi aşmak
wext çûn vakit geçmek
wext ji xwe re çêkirin vakit kazanmak
wext kar kirin zaman kazanmak
wext teng bûn vakit daralmak
wext û zeman ketin navê gel zaman git zaman
wexta d üzere * wexta êvar bibe akşam olmak üzere
wextbêj nd muvakkit (güneşe bakarak namaz vaktini söyleyen kimse)
wextê (tiştekî) çûn 1) (bir şeyin) zamanı geçmek 2) (bir şeyin) zamanı geçmek (mevsimi geçmek)
wextê (tiştekî) hatin sırası düşmek, sırası gelmek
wextê (tiştekî) hatin û çûn zamanı gelip çatmak * wextê wê hat û çû zamanı geldi çattı
wextê (wî) be ne wextê (wî) be sıralı sırasız
wextê (yekê) bûn doğumuna bir kaç gün kalmak
wextê (yekî) hatin 1) vakti gelmek, zamanı dolmak 2) emrihak vaki olmak, vadesi gelmek, veya yetmek (eceli gelmek)
wextê (yekî) hebûn vakti olmak
wextê (yekî) teng bûn zamanı kısıtlı olmak
wextê (yekî) tune bûn vakti olmamak
wextê (yekî) tune ye ku serê xwe bixurîne başını kaşımaya vakti olmamak (veya başını kaşıyacak vakti olmamak), kafasını kaşıyacak vaktı olmamak
wextê (…) bûn 1) yeri olmak (sırası, uygun zamanı olmak) 2) oturmak (bir şişi yapmakta olmak, bir işe başlamak üzere olmak) * niha wextê xwarinê ye şimdi sofraya oturma saati
wextê azanê ezan vaktı
wextê bangê ezan vaktı
wextê berxanînê kuzulama dönemi
wextê birîna pez kırkım mevsimi
wextê cotan çift zamanı
wextê das û tarê ekin biçme zamanı
wextê esrê h ikindiyin
wextê gulan gül zaman
wextê gulan gul tên çinîn her şey kendi mevsiminde güzel olur
wextê kamilbûnê olgunluk çağı (veya yaşı)
wextê karantînayê karantina süresi
wextê ku g vaktaki
wextê ku hewce kirin yeri gelmek, zamanı gelmek
wextê mehseran nd bağ bozum zamanı
wextê nîvro öğle vakti
wextê paydosê hatin paydos borusu çalmak
wextê pelweşînê nd yaprak dökümü
yaprak döküm zamanı
wextê pezbirê nd kırkım mevsimi
wextê qemika mexrebê kaşık çalımı (ortalığın kararmaya başladığı zaman)
wextê ser rezan bağ bozumu zamanı
wextê sernermiya kesekî eşref saatı
wextê şîvan kaşık çalımı (ortalığın kararmaya başladığı zaman)
wextê vala boş zaman
wextê xewa xwe ji bîr kirin (çocuk, bebek) sırasını kaybetmek
wextê xwe beredayî derbas kirin vaktini boşa geçirmek, vakit öldürmek
wextê xwe derbas nekirin vaktini şaşmamak
wextê xwe pê derbas kirin zaman öldürmek
wextê xwe pê mijûl kirin zaman öldürmek
wextê xwe şaş nekirin vaktini şaşmamak
wextê zivistanê kış dönemi
wextekî 1) bir ara, bir aralık (kısa bir süre) 2) bir ara, bir vakit (veya bir vakitler), bir zaman (veya bir zamanlar) * wextekî ew jî di nav têkoşînê de maye bir vakitler o da mücadele içersinde bulunmuş
wextên berê evvelleri
wext dem, heyam *“her tişt di wextê xwe de xweş e”
(navdêr) dem, zemanWextê nimêjan, şeveq, tav, nîvro, berêvar, êvar, şîv, şev (tehecud).
Hevwate: çax, dem, heyam, serdem, gav, sat, çerx, pêç, kêlî, çirk, bîst, bîsk.
Bikaranîn: Lêker: wext girtin, wext çûn. Navdêr: wextgirtin, wextçûn.
ji: ji erebî weqt ku ew bi xwe jî ji Proto-aryayî bec- (parve kirin) e ku serekaniya peyva bext û bac yên kurdî ye jî û bi xwe jî ji Proto-hindûewropî bʰeh₂g- (belav kirin) e. (Çavkanî: Cheung). Bi soranî: kat
wext çûn (lêker)(Binihêre:) wext
wext girtin (lêker)(Binihêre:) wext
wext teng bûyîn dema kirin û çêkirina tiştekî neman
wexta ciwan bû, ew bû çelengê siwaran; wexta ku kal bû, ma li dewsa waran (biwêj) mirovên ciwan birûmet û rengin in, yên kal û pîr jî bêqedir m. ew jî rewşeke xwezahî ye. wexta ciwan bû, ew bû çelengê siwaran; wexta ku kal bû, ma li dewsa waran.
wexta gîha bû, kes ne xuya bû; derna bû firîk, hemo û heso bûn şirîk (biwêj) mixabin ku mirov ne dema xebat û zehmet, lê di dema behrem girtin û xwarinê de xwe didin pêş. mirov ji bo berjewendiyên xwe tevdigerin. sed car heyfku gelek mirov wisan in. wexta gîha bû, kes ne xuya bû; dema bû firîk, hemo û heso bûn şirîk.
wexta karan rû digerîne, wexta sifreyê kevçiyan digerîne (biwêj) ji ked û xebatê re na, lê ji xwarinê re xurt bûn. ma tu wî nas nakî? wexta karan rû digerîne, wexta sifreyê kevçiyan digerîne.
wexta neçîra min tê, gûye tajiya min tê (biwêj) hemû asteng û rasthatinen xerab tcil, min dibinin. çi bikim, ew jî şanse min e. wexta neçîra min te, gûye tajiya min te.
wexta qemika mexrebê bûn (biwêj) dema destpeka tarîbûna roje bûn. hema wexta qemika mexrebe bû ku wî derî lê da.
wexta xêr û xereta pîre tê bîre, wexta gûye nebî ısa û nebî mûsa pîrê nayê bîre (biwêj) li gorî rewşe û berjewendiyan helwest nîşandan. ew jî ne mirovekî dirust e. wexta xêr û xereta pîre te bîre, wexta gûye nebî îsa û nebî mûsa pîre naye bîre.
wexta xêran hat, gûye sêwiyan hat (biwêj) sewî beşans in. ancax ew qas besiûdî dibe, wexta xeran bat, gûye sêwiyan bat.
wextçûn (navdêr, mê) (Binihêre:) wext
wexteke berê, demeke, wê çaxê, wê gavê, berê de, serekî, li berê
wextgirtin (navdêr, mê) (Binihêre:) wext
wextî demdemî
(hoker) hindik ma, hema hema wextî werin wextî zarok ketibûna
wext (n.) time, period
f. time: di eynî wextê de at the same time; di wexteke kurt de within a short time.
wexta when, while, at the time
when, while, at the time
wexta ko tarî dikeve erdê when it becomes dark
wextê ku whereas
(conj.) when
wext Zeit
wextê ku als (zeitl.)
wenn (zeitl.)
wext n. taw, zeman, waxt, zemun, wext n.
wext derbasbûn lng. taw ravêrayene, waxt ravêrayene, waxt derbaz bîyene *di wexta xwe de tawê xo de, waxtê xo de
wextî rd. de m., tawî, waxtî, demên