Encamên lêgerînê
war yerleşim yeri, kamp.
n 1. yurt, memleket (insanın üzerinde doğup büyüdüğü, yaşadığı yer) 2. memleket, ocak * warê bav û kalan baba ocağı 3. yurt, diyar (kimi nitelik veya değerleri taşıyanların çok bulunduğu yer) * ev gund warê pêhlewanan e bu köy pehlivanlar yurdudur 4. memleket (iklim ve üretim bakımanda ele alınan bölge) 5. yurt, ana vatan (bir şeyin ilk kez yetiştiği, göründüğü yer, bir şeyin çok yetiştiği yer) * warê titûnê Amerîka ye tütünün ana vatanı Amerika’dır 6. yurt (bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı yer) * warê zarokan çocuk yurdu 7. yurt (kalacak, barınacak yer) * warê xwendekaran öğrenci yurdu 8. yurt (toplu olarak bir iş öğretilen yer) * warê dirûtinê dikiş yurdu 9. yurt (hastalıkların tedavi edildiği yer) 10. yurt (yürüklerin yazın veya kışın oturduğu yer) 11. konalga (konak yeri) 12. yayla 13. yuva (bazı kötü nitelikli kimselerin çok bulunduğu veya barındığı yer) * warê dizan hırsızlar yuvası 14. yuva, yatak (bir şeyin çok bulunduğu yer) * warê şêran aslan yatağı 15. mec beşik (bir şeyin doğup geliştiği yer) * warê mirovahiyê Mezopotamya uygarlığın beşiği Mezopotamya 16. alan (bir konu ve çalışma çevresi) * di warê hunerê de xebatan dike sanat alanında çalışmalar yapıyor 17. sahne * ji warê siyasetê vekişiya politika sahnesinden çekildi 18. mec döl, soy, zürriyet * ez bêwar im benim zürriyetim yok 19. mec evlât * tu jî war î? sen de evlât mısın?
war danîn konaklamak.
konaklamak
war ew war e, bihar ne ew bihar e durum çok değişik, anlamında bir deyim
war û mijarên pêwendiyê ilgi alanı
war û wêr yer yurt
warbês m kamyon
wardar m demografya
wardarîn rd demografik
wardozî m yurt davası
warê (yekî) hêşîn bûn erkek evlâdı olmak, soyu devam etmek
warê (yekî) reş bûn zürriyeti olmamak, soyunu sürdürecek biri olmamak
zürriyeti olmamak, soyunu sürdürecek biri olmamak
warê (yekî) reş e zürriyetsiz. sulbsuz
zürriyetsiz. sulbsuz
warê (yekî) şîn bûn zürriyeti devam etmek, erkek evlâdı olmak
warê (yekî) şîn kirin (erkek) çocuk sahibi olmasını sağlamak
warê bav û kalan baba ocağı (veya yurdu), ana yurt
warê bînahiya xwe zêde kirin ufkunu genişletmek
warê diz û keleşan kurtlar sofrası
warê hewayî hiq hava sahası
warê kar û bar iş alanı
warê te reş be soyun kurusun
warê te şîn be evin şenlensin, çoluk çocuk sahibi olasın
warê têkiliyê ilgi alanı
wareş rd zürriyetsiz (evli olupta erkek çocuğu olmayan erkek)
wareş bûn zürriyeti olmamak, soyunu sürdürecek biri olmamak
wareşî m zurriyetsizlik
wareste rd 1. kurtulmuş, rahat 2. doygun, müstağni 3. sorumsuz (sorumlu olmayan)
wareste bûn l/ngh 1. doygun olmak, müstağni olmak 2. sorumsuz olmak
sorumsuz olmak
warestebûn m 1. doygun olma, müstağni olma 2. sorumsuz olma
warestebûyîn m 1. doygun oluş, müstağni oluş 2. sorumsuz oluş
warestetî m 1. doygunluk 2. sorumsuzluk
waresteyane h 1. doygunca 2. sorumsuzca
wargeh n 1. yurt, mekân 2. konaklama yeri, kamp 3. üs, geçici konaklama yeri 4. yurt (bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı yer) * wargehê zarokan çocuk yurdu 5. yurt (kalacak, barınacak yer) * wargehê xwendekaran öğrenci yurdu
wargeha civandinê toplama kampı.
wargeha lêxweytîkirinê bakım yurdu, darulaceze
wargehvan nd/nt kampçı
wargehvanî m kampçılık
warguhastin m yurt değiştirme
warguhêzî m tehcir
rd tehcir edilmiş, göç ettirilmiş olan
warguhêzî bûn l/ngh tehcir olmak, göç etmek
warguhêzî kirin l/gh tehcir etmek, yer değiştirmek, göç ettirmek
warguhêzîbûn m tehcir olma, göç etme
warguhêzîkirin l/gh tehcir etme, yer değiştirme, göç ettirme
warîdat m varidat, gelir, gelirler
warihandin bnr werihandin
warihîn bnr werihîn
warîl m 1. varil 2. varil (bir varilin içine alacağı madde miktarı)
warîn m çığlık
warînî m çığlık
warînî jê çûn çığlık atmak
warînî pê ketin çığlığı basmak
warkor rd körocak, zürriyetsiz (çocuksuz aile)
warkorî m körocaklık, zürriyetsizlik
warnîş nd sakin (bir yerde oturan kimse, sekene)
warnişîn mesken, ikametgah.
nd/nt yaylada yaşayan
warnû nd yenî yurt
waroş m varoş
warpayîz nd sonbaharda konaklanan yer
warreş rd 1. körocak (çocuksuz aile) 2. mec körocak (çocuğu olupta babasının yerini tutmayan, beceriksiz)
wartan m afra tafra * çi wartan wartana te ye? ne afra tafra yapıyorksun?
warunda bnr warwinda
warwinda rd 1. körocak (çocuksuz aile) 2. mec körocak (çocuğu olupta babasının yerini tutmayan, beceriksiz)
warxan apartman dairesi.
m kat (daire)
warxweş rd 1. şen yer 2. şen ocak (evi yurdu canlı, şen olan)
warzan rd yurt bilen
war 1. qad 2. cih 3. şûnewar
war ew war e, lê bihar ne ew bihar e (biwêj) rewş ne wekî bere ye. tu bi wî aqi!î diçî, lê bele war ew war e, lê bihar ne ew bihar e.
war kirin (lêker) xîvet kirin, serbaz kirin.
ji: war + kirin
war reş man (biwêj) bêewled bûn. xwede kesî war reş mehele. mal û milke ordîxan hemû ji xelkê re ma.
warayî (navdêr, mê) zimanek malezî-polonezî ye li Filipînê ji alî nêzî 3 milyon kesan ve têt peyivîn
wardene (Zazaki) (lêker) (navdêr, mê).
Bi zaravayên kurdî: kurmancî: xwarin (xarin, xwerin), soranî: xwardin, Kurdiya başûr: xwardin, Lekî: hwardin, hewramî: wardey, zazakî: wardene
ware . Înglîzî: amanên ferfûrî yayla(bi tirkî)
warê (yekî) hêşîn bûn (biwêj) sûlale û zuriyet (ziret) berdewam kirin. ji xwedê re şilcir ku ware vî lawe min jî hêşîn bû.
warê bav û kalan niştingeha ku ji mêj ve malbatek lê akincî bûye
warê sitare ji (yekî) nehiştin (biwêj) bi helwesten neyînî prestij qels kirin. ew dewleten ku ware sitare ji kurdan re nehiş-tine, bûn xelaskare milete kurd.
wareste (rengdêr) filitî, rizgarbûyî, rehabûyî, xelasbûyî.
ji wêjeyê: Ji îzahê wareste ye ku rawestana li ser hûrgiliyên binerih ne armanca vê nivîsê ye.
wargeh 1. êwirgeh, stargeh 2. biryargeh 3. welat
(navdêr, nêr) war, welat, jîngeh, dever, herêm, cih, mesken, mekan, îqametgeh.
Herwiha: warga, wargah, warge, wargih.
ji: war + -geh.
Bikaranîn: Navdêr: wargehdanîn
wargeh vedan (lêker)(Binihêre:) wargeh
wargehdanîn (navdêr, mê) (Binihêre:) wargeh
warhêl kesê ku ji warê xwe bi dûr ketiye
(rengdêr) kesê ji warê xwe dûr dikeve navê keç û xortane
warîde (navdêr, nêr) dahat, deramet, îrat, hecel, qezenc, muçe, warîdat, meaş, jêhatin, pareyê yan qezenca ku mirov werdigire, hecilandin.
Herwiha: warîdat, warîdet.
Dijwate: lêçûn, mesref, xerc.
ji: Ji erebî.
: warîdeyî
warîdeyî (navdêr, mê) rewşa warîdebûnê.
ji: warîde + -yî
warik (navdêr, mê) mamir, varik
warîl (navdêr, mê) bermîl, kemole, den, (amanên girrovirr û mezin yên bi taybetî neft tê de têt parastin): Warîlek neftê bi 25 dolaran e. fîçî.
Herwiha: barêl, barîl, varêl, varîl, warêl.
ji wêjeyê: Ji bîra Zaxoyê dê rojê 5 hezar varîl petrol were(Netkurd.org, 6/2006).
: warîlik, warîlî, warîlk
warîlî (navdêr, mê) rewşa warîlbûnê.
ji: warîl + -î
warîn kesê ku evîndar û girêdayiyê welatê xwe ye
(navdêr, nêr) (navdêr, mê) mirovê evîndar û girêdayê ware xwe navê jin û mêrane.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: وارین
waris (navdêr) mîrasgir, mîrasxwer, mîratgir, paşmakgir, kesên ku dibin xwedanê malê kesekî mirî: Babê wan mir û ew bûn warisê malê wî..
Bide ber: werîs.
ji wêjeyê: Hecî bi fitir û zekatên cîranan zarrokên xwe xwedî dikirin.(M. Şirin Dağ: Waris (mîratxur), Kovara Bîrnebûn, hj. 26, r. 40, bihar 2005).
ji: Ji erebî.
: warisî, warisîtî, waristî
warisî (navdêr, mê) rewşa warisbûnê.
ji: waris + -î
warkor 1. wareş 2. kordûnde
(rengdêr) bê mal, bê welat, bê cih, korewar
warkorî (navdêr, mê) wareşî, kordundeyî.
ji: warkor +-î
warkoz germiyan
warnişîn îqametgeh, êwirgeh
warocax (navdêr, mê) cûnwar
warperwer (navdêr, nêr) (navdêr, mê) warvîn
warvan (navdêr, nêr) (navdêr, mê) xwedî welat war navekê du zayende
warvîn (navdêr, nêr) (navdêr, mê) warperwer, navekê nêr û mêye
warxan xan û man
(navdêr, mê) texe, :xanîyê me ji sê warxanan pêk dihêt
warzan (navdêr, nêr) (navdêr, mê) şarezayê warê xwe navê kiç û kurane
war ceng
şer
(-red, -rÎng) şer kirin, ceng kirin 2.dijminî kirin, dijmin bûn.
şer, ceng 2.têkoşîn 3. stratejî 4. Xweserî şerî, ya ku di şerî de tê bikaranîn, ya ku di encama şerî de pêk tê. 5. Reqsa serkeftinê 6. Leşkerê bitecrube, siyasetvana jîr 7. Berhema kartû. 8. (Zimanê axf.’ê) xeml yan jî cilên herî baş 9. dîmeşore
şer
war cloud ewra şerî, alameta şerî.
war correspondent Nûçegihana şerî.
war crime tawana şerî.
war criminal tawanbara şerî.
war cry qêrîna şerî.
war dance reqsa ku ji bo amadekariyên şerî tê kirin
war department(d.y.a.) Wezareta parastina neteweyî.
war game tetbîqata şerî.
war god Xwedavenda şerî.
war horse hespa şerî
war loan deyndarbûna şerî.
war of nerves şerê derûnî.
war paint boyaxa ku wehşî wek alameta cengê di serçav yan jî laşê xwe didin
war whoop halana cengê ya Çeremsoran.
warble wîçîn wek çûkan, vîçevîç kirin 2. xuşîn 3. wîçîn (ji bo çivîkan) 4. Derxistin dengekî lerizî 5. Wîçîna wek çûkan, vîçevîç 6. Dengê şîrîn 7. newa, meqam 8. Pizrika ku kurmika mêşa dewarê di piştên ajalan de çêdike
warble fly mêşa dewarê, (zool.) Hypodermatidae.
warbler kesê ku wek çûkan diwîçe 2. Kesê dengşîrîn 3. Çûkeke ji famîleya çivîkên şeytanok 4. çûka ku mêşan dixwe ya xweserî Emerîkayê ye, (zool.) Parulidae.
ward qawiş 2. herêm, mintiqe 3. (dad.) zarokê ku di bin wesayetê de ye 4. wesayet, parastin 5. qilqilk, zimanok 6. Parastin di cihekî ewledar de.
ward heeler (D.Y.A.), (argo) kesê ku hewl dide ku dengên taxê qezenc bike.
ward off bihartin, bihurandin, lê zivartin.
warden pasvan,parêzkar 2. (D.Y.A.) gerînendeyê girtîgehê 3. (Îng.) gerînendeyê kolejê 4. Karmenda ku belgeyên avahiya yan jî emlaqa dêran diparêze. cureyekî hirmiyê ji bo kompostoyê.
warder pasvan,notirvan 2. Çova hikumdarê 3. (Îng.) gerînendeyê girtîgehê.
wardrobe rihel (hemû cil û bergên kesekî), cil,çek 2. Kincdank,xardirob 3. Cilên şanoyê.
wardroom di keştiya şerî de hêwana lîstik û xwarinxaneyan.
wards (bnr.) ward.
wardship parêzkarî 2. serwêrisî, wesayet.
wardwards ward,-wards (paşgir) ber bi - ve .
ware taxim (têkber) 2. (pir.) emtia, tiştên ku dê bên firotin 3. Qaf û qir, têkbera seramîk.
ware houseman karker yan jî xwediyê embara têkberan
warehouse kewar
embara têkberan 2. embar 3. antrepo 4. Cihê firotana tomerî 5. Firoşgeh,mexeza.
wareroom embar, beşe firotinê di cihê hilberînê de
warfare ceng
şer,şerkirin 2. têkoşîn
warhead beşa gulleyê ya ku madeyên teqemenî tê de ye.
warily bi şiyarî.
wariness şiyarî.
warlike cengawer, şerûd, şeroke 2. Aîdê cengê 3. leşkerî 4. Ya ku bi şerî gef li yekî dixwe.
warlock felbaz,cinbaz 2. remildar
warlord rêverbirê ku di oxira mîîlîtarîzmê de bi awayekî zorkerî tev digere 2. Dîktatora deverî (Nemaze di rojhilata dûr de).
warm şîrgerm 2. germker, ya ku germ digire 3. tîndar 4. zindî 5. werzîmend .bişewq 6. biperoş, ya ku zû biperoş dibe 7. dilgerm 8.çîtog 9. (hun.bed.)germ (reng) 10. nû, teze 11. Tiştê ku di rewşa nêzîkî rastiyê yan jî nêzîkî tiştê ku tê veşartin de ye. 12.bi kêfxweşî
warm front (meteor.) gumlata hewaya germ.
warm to / toward hembêz kirin bi kêfxweşî.
warm up germ bûn
warmblooded (zool.) xwîngerm 2. wizeyî 3. Dildar.
warmhearted dilgerm, dilovan 2. Ji dil, dilgerm.
warming germ kirin, enirandin 2. Germ bûn, enirîn 3. Teşwîk kirin, teşwîk bûn. 4. Germ kirin 5. werzewerî kirin(berî pêşbirkê) 6.şixulandin ji bo ku motor germ bibe 7. amadehî kirin berî xwepêşandanê an jî berî konserê.
warming pan qaba hêsinî ya biqelpex û bidox ya ku nivînê germ dike.
warmly ji dil û can, biheraret
warmness germî, şîregermîtî.
warmonger şêrxwaz(ya ku ji bo şer derkeve fît dike)
warmth tîn
germî, şîregermîtî 2. tîn, agirnakî, dilcoşî 3. jidilî
warmup (Zimanê axf.’ê) germbûn 2. amadekariya dawî.
warn hişyar kirin, hişyar kirin, dan zanîn xetereyekê 2. Ji berê ve agahdar kirin 3. (dad.) saloxî dan, hişyar kirin 4.amoj kirin, pêşniyaz kirin.
warning hişyarî, îxtar 2. saloxî 3. hişyarker 4. Ya ku saloxî dike.
warning bell zingila nîşanê 5. Zingila amadekariyê.
warningly bi hişyarkerî.
warp xwarî, çelexwarîtî 2. hevde (ji bo tevnê), hevde 3. (behr.) palamar, qet, qetik, qetê keştiyê.
xwar bûn 2. Bûn sedema xwarbûn û weribinê 3. ji rêya rast derketin yan jî derxistin 4. (behr.) meşandin bi kişandinê palamarê ku girêdayî cihekî ye 5. (hav.) yesarî bûn 6. apore, gumrah.
warpath çûyîna şerî ya Çemsorkan. on the warpath ji bo pevçûnê amade ye 2. Ya ku ji bo biriqînê amade ye.
warped xwar
warrant raye
(dad.) daxwaznameya rawestandinê 2. Tezkereya lêgerînê 3. derhûdî, ewlayî, temînat 4. destûr, raye, karbidestî 5. girtek 6. (leşk.) destûra tayînê.
Temînat dan, garantî dan. 2. bêtirsane daxuyan dan 3. Karbidest kirin 4. Karmend kirin 5. Destûr dan, ruhsat dan 6. bûn derhûd 7. Maf dan qezenckirin 8. Li xwe girtin. 9. Ya ku garantî pê dikare bê dayîn
warrant for one' arrest daxwaznameya rawestandinê.
warrant officer serliq.
warrant officier serliq.
warrantable caiz
warrantably Bi awayekî caiz.
warranty (dad.) kefalet, kefaletname 2. garantî 3. Maf,raye,karbidestî.
warren cihê ku kevroşk gellek in. 2.qada hilberandina ajalên biçûk yên nêçîrê 3. qada hilberandina masîyan di rûbarê de. 4. Taxa apor 5. (Îng.) servedariya hilberandina ajalên hov di cihê caxkirî de. 6. hevşî.
warrior şervan 2. leşker
warsaw Varşova.
warship keştiya şerî.
wart balûk.
wart hog beraza Efrîqayê, (zool.) Phacochoerus aethiopicus.
wart'y bibalûk, ya ku serê tijî balûk e. 2. Wek balûkê.
wartime dema şerî
dema şerî 2. şerda
warts and all wek çêbû, bi hemû kitekitan, bi awayekî bê veşartina aliyên xweş.
wartweed şîrşîrok, (bot.) Euphorbia helioscopia.
warworn nûhiya ji ber şerî, westana şerî.
wary şiyar, kêrhatî, çavbal.
war (m.) ground, place
m. place, land
1. m. = bar 2. m. regard, respect; di warê ... de=concerning; di vî warî de=in this regard, in this respect 3. m. camp, camping ground.
wargeh m. camp site
warkor çûn to disappear without a trace
ware mal
temel
têkber
warm germ
kalî
warme hausjacke arxalix
warnen cixirandin
hişyarkirin
kişkirin
qeliqandin
serwext kirin
têkdan
warnendes beispiel ibret
warnhinweis balkêşname
warnung balkêşname
qewitî
temî
warten bîhna xwe dan
bîhna xwe vekirin
hêviya ... bûn
li benda ... bûn
pan
payîn
payîn
rawestan
sekinîn
warten, um aufeinander loszuschlagen li benda hev pan bûn
wartezimmer pêrgîngeh
warum eger
bo çi
çima
çira
çito
key
seba çi
warzenmelone şemamok
şimamok
war Boden
Gebiet
Gegend
Lager
Lagerplatz
Landsitz
Ort
Platz
Wohnhaus
Wohnstätte
Wohnung
Zone
wargeh Kamp
Lager
warvan Bevölkerung
warwenda Besitz, der nicht an die Kinder vererbt wird
warxan Mietshaus
war paq. -war
n. war, wargeh, caûwar, cawar n.
n. ware, zozan, zuezun n.
warê hewayî n. qadê hewayî n., saha hewayî m.
warê kar û bar n. wareyê karûgureyî, cayê karûbarî, qadê karûbarî n.
warê têkiliyê n. wareyê têkilîye, bareyê têkilîye n.
wareqe n. wereqe, wereqa n.
wargeh n. war, wargeh, caûwar, cawar n.
wargeh lêxweytîkirinê n. darulaceze, wargehê weyîkerdisî n.
warî paq. -warîye
warîdat m. vart, ameyis, warîdat, îrat n.
m. sermîyan, serwet, warîdat n.
warîl m. warîl, dolçe n.
warîpal m. bot. binevsa yabane, binevsa birî m.
warnisîn n. caûwar, mesken, ronistgeh, meskan n.