Encamên lêgerînê
vira 1. bi bêetlehî, bi bêatlebûn h 2. vîra der/b
1. bi bêetlehî, bi bêatlebûn h 2. vîra der/b
viraj fetlanek, fetlonek, fetlok, fetl, çivane, çivang, newîn, vîraj m
fetlanek, fetlonek, fetlok, fetl, çivane, çivang, newîn, vîrajm
viraj almak li fetlonekê zivirîn, li fetlanekê li ba ketin
li fetlonekê zivirîn, li fetlanekê li ba ketin
virajlı bifetlanek, bifetl, bifetlonek, bivîraj, fetlonekî, fetlanekî, fetlokî, çivaneyî, çivangî rd
bifetlanek, bifetl, bifetlonek, bivîraj, fetlonekî, fetlanekî, fetlokî, çivaneyî, çivangî rd
virajsız bêfetl, bêfetlonek, bêfetlanek, bêçivane, bêçivang, bêvîraj rd
bêfetl, bêfetlonek, bêfetlanek, bêçivane, bêçivang, bêvîraj rd
viran wêran, kambax, xopan, xapûr, xerabe, petax, xirbe rd
wêran, kambax, xopan, xapûr, xerabe, petax, xirberd
viran etmek wêran kirin, dêris kirin, dêrisandin, xopan kirin, xopandin
wêran kirin, dêris kirin, dêrisandin, xopan kirin, xopandin
viran ev xanxerab
xanxerab
viran olmak wêran bûn, dêris bûn, kambax bûn, xopan bûn
wêran bûn, dêris bûn, kambax bûn, xopan bûn
viran yer wêranezar
wêranezar
virane 1. wêrane, pag, wêrtaz, xapûr m 2. kavil, xirbe, kolxane n
1. wêrane, pag, wêrtaz, xapûrm 2. kavil, xirbe, kolxanen
viranelik wêranezar, xerabezar, xerabcih m
wêranezar, xerabezar, xerabcih m
viraneye çevirmek wêran kirin, kambax kirin
wêran kirin, kambax kirin
viranlık wêranezar, xerabezar m
wêranezar, xerabezar m
viranşehir wêranşar (Navçeyeke girêdayî Rihayê)
virdizeban devgerk m
devgerk m
virgül bêhnok, dabir, rawestbêhnok, xalebêhnok, vîrgul m
bêhnok, dabir, rawestbêhnok, xalebêhnok, vîrgul m
virt 1 wird ol/n 2. vartan vartan (pir tekrarkirina tiştekî) (mec) m
1. wird ol/n 2. vartan vartan (pir tekrarkirina tiştekî) (mec)m
virt etmek bûn vartan vartana (yekî)
bûn vartan vartana (yekî)
virtüöz vîrtûoz mzk/nd
virtüoz virtuoz mzk/nd
virtüozlük vîrtûoztî m
virtuoztî m
virüs vîrûs m
vir 1.yalan. 2.bura, burası.
m 1. yalan (aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz) 2.rd yalan (uydurma, gerçeği olmayan)
nd/c bura, burası * berê waliyekî qelew ê vir hebû eskiden buranın şişman bir valisi vardı
vir (iii) rd aralıklı, seyrek
vir de û wir de 1) sağa sola 2) ötesi berisi
vir de û wir de avêtin havaya savurmak
vir de û wirdeya vî tiştî tune bu işin ötesi berisi yok
vir de wê de 1) sağa sola * vir de wê de meçe sağa sola gitme 2) ötesi berisi * vir de û wir de em nizanin bu işin ötesi berisi yok
vir de wê de tune! 1) aması maması yok! 2) (bir kimsenin, bir durumun) şakası yok * virde wirdeya vê nexweşînê tune bu hastalığın şakası yok
vir de wê de weşandin sağa sola savurmak
vir de wir de sağa sola
vir de wir de avêtin saçıp savurmak
vir derketin yalan çıkmak
vir ên dinyayê kirin çok yalan atmak
vir ên dinyayê li balê hene yalancının teki (çok yalan atan kimse)
vir ên qirase iri lâf
vir kirin yalan söylemek.
l/gh 1. yalan söylemek 2. martaval atmak (veya okumak)
yalan atmak (veya kıvırmak)
vir lê kirin l/bw (birine) iftirada bulunmak
(birine) iftirada bulunmak
vir pekandin l/gh yalan söylemek, mantarlamak
vir sêwî ye, berî bi ku de kirine çûye, lê dawiya wê bihost û çar tilî ye yalancının mumu yatsıya kadar yanar
vir tê tune hilaf yok
vir û derew yalan, yalanlar
vir û vîç yalan dolan
vir û viz yalan dolan
vira nd/c 1. bura, burası, buranın 2. b ahacık
vira (yekî) derketin yalanı çıkmak, yalancı çıkmak
vira (yekî) tê de bi cih kirin yalanını yakalamak (veya tutmak)
vira (yekî) tê de man yalanı ortaya çıkmak
vira bêxwê kuyruklu yalan
vira biqemçik kuyruklu yalan
vira ser virê katmerli yalan
viray nd ikide bir
virç bnr gil û virç
virçik m ferç, vulva
virçîq rd cıvık
virçîqî m cıvıklık
virdîvirdî rd 1. dalgalı (dalga dalga görülen) 2. dalga dalga, ebru ebru
virê nd bura, burası, buranın
virek nd/nt 1. yalancı 2. palavracı, martavalcı 3. kıtırcı (çok yalan söyleyen kimse)
virek derketin yalancı çıkmak
virektî m 1. yalancılık 2. palavracılık, martavalcılık
virên m vızırtı
virevir h fırıl fırıl
virîk rd cıvık
virik (i) m sulu yemek
virik (ii) m ishal
virikî bûn ishal olmak.
viritandin mürur etme, sona erdirme.
m 1. dara düşürmek 2. ocağını söndürme (yok olmasına neden olma)
l/gh 1. dara düşürmek 2. ocağını söndürmek (yok olmasına neden olmak)
viritîn m 1. dara düşme, tehlike içinde olma 2. ocağı sönme
l/ngh 1. dara düşmek, tehlike içinde olmak 2. ocağı sönmek
virker rd/nd 1. yalancı 2. üçkâğıtçı
virker derketin yalancı çıkmak
virkerî m 1. yalancılık 2. üçkâğıtçılık
virkirî rd yalan söylemiş olan
virkirin m 1. yalan söyleme 2. martaval atma (veya okuma)
virnî normal dönemden sonra doğan hayvan yavrusu.
rd 1. geç doğmuş, geç yetişmiş olan 2. geç büyüyen, büyümesi geciken, gelişmemiş (insan, bitki ve hayvan)
virnî maye az gelişmiş (gelişmesi gecikmiş olan)
virnik bnr virnî
viroke rd ishallı
viroker rd yalancı
virtikî rd kıvır zıvır
virtiqûnî rd/argo ishal kimse
virtîvala rd bomboş
virtoqî rd cıvık (kimse)
virtoqî bûn l/ngh cıvıklaşmak
virtoqî kirin l/gh cıvıklaştırmak
virtoqîbûn m cıvıklaşma
virtoqîkirin m cıvıklaştırma
virtoqîtî m cıvıklık
virtuoz mzk/nd virtüoz
virtuoztî m virtüozlük
virtûvala rd bomboş
virûvî n pişirilmiş yağlı et
virvir h fır fır
virvirandin m 1. savurma (havaya savurma) 2. savurma (rüzgâr bir şeyi alt üst etme, havaya kaldırma, dağıtma) 3. savurma (bir şeyi alıp fırlatma) 4. saçma, saçalama, serpme 5. fırlatma, fırıldatma
l/gh 1. savurmak (havaya savurmak) * pere virvirandin para savurmak 2. savurmak (rüzgâr bir şeyi alt üst etmek, havaya kaldırmak, dağıtmak) 3. savurmak (bir şeyi alıp fırlatmak) 4. saçmak, saçalamak, serpmek 5. fırlatmak, fırıldatmak
virvire rd/argo atıcı, yalancı
virviretî m atıcılık, yalancılık
virvirîn m 1. savrulma, savruluş 2. saçalanma 3. fırıldanma
l/ngh 1. savrulmak 2. saçalanmak 3. fırıldanmak
virvirok (i) m topaç
virvirok (ii) m seyrek dokunmuş kumaş
virxûn m kağnı
vir [I] ev cih [II] 1. derew 2. devbelaşî 3. pertaf *“heke ne vir bin, li mala me jî pir in”
1. ev der, ev cih (hoker) , vê derê, vî cihî: Ez zû hatim vir lê kes li vir tine bû lewre ez jî zû ji vir çûm. ev der, ev cih: Vir ji wir xweştir e..
Herwiha: vê derê, vêderê, vê dirê, vêdirê, vêrê, lêre, êre, vira, viran, vire, virê, ev der, evder, evdir.
Hevwate: vê.
Dijwate: wir.
ji: Kurtkirina vê derê jikurdi, bide ber wir (ji wê derê) yan kur (ji kû derê). Forma vira ji van deran e.
vir bi hev ve girê dan (biwêj) bi awayeki rekûpek û zêde derew pek anîn. kuro wî kitre keri di wî dema kurt de çawa ev qas vir bi hev girê dan.
vir de wê de kirin 1. hok û çiv dan xwe 2. li behaneyan gerîn
vir de, wê de nizanim (biwêj) tu hincet û sedemek guhdarî nekirin. ve cari ez vir de, we de nizanim. tuyi deyne min hema vi gavi bidî.
vir de, wê de tune bûn (biwêj) hincet û gotinek tune bûn. vebirî û zelal bûn. bibore, li idî vir de, we de tune ye, divi îro her tişt bi zelalkirin.
vir derketin (lêker) derew derketin.
ji: vir + derketin
vir e û tir e (biwêj) tişte vala û pûç e. min ji te re negot ev gotinin wî hemû vir e û tir e.
vir kirin 1. derew kirin 2. pertaf kirin
(lêker)(Binihêre:) vir
vir û viz kirin (biwêj) derew kirin. hûn bi xwedi gidi nedin wî, ew çi dibêje, hemû vir û viz e.
viraştene (Zazaki) (lêker) çêkirin
viravêj (navdêr, mê) riswaker.
ji: vir +-avêj
virazîyayene (Zazaki) (lêker)hatin çêkirin
virçevirç dengê domdar ê tiştên rehn ên ku tên pêpestkirin
virçevirça heriyê dengê meşa di nav heriya rehn de
virçikî (rengdêr) mirovê lewaz
virçiqî 1. helisî 2. pelixî
virçiqîn/divirçiqe/bivirçiqe 1. helisîn 2. pelixîn *“got: ‘heke tu çûyî bajarekî koran, tu jî çavekî xwe bigire; ne hêjîr divirçiqe ne jî hingiv genî dibe”
virçoqî 1. pelîse 2. pelixandî û şilavî
virdanan (navdêr, mê) xwe badan û difinbilindkirin
virde wêde li dorpaş, pêşde paşde, carcaran, geh
virek 1. derewker 2. devçepel *“virek, çala xwe dikolin” virik jêçûna hundirî; vîjik, îshal
virevira salan bûn (biwêj) ji bo zûderbasbûna deme tê gotin. virevira salan e, di ser me re derbas dibin, me hew nihirî ıcu zarok hatine dema zewaci jî.
virgêle (navdêr)(Binihêre:) virrgêle
virîk core zadeke danhêrk û kulind an di nav av û temate da di kelînin, virîka bi kulind
virik bi ser avê xistin pûçên yekî raxistin rastahiyê
virikî (navdêr, mê) vîjikî bûyîn.
ji: virik + -î
virikî bûn vîjikî bûn, hundir jê çûn
(lêker)(Binihêre:) virikî
virikîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) virikî
virîn (navdêr, mê) dengê havêjtina tenan mîna dar ber kevir û htd
viringî/virnî 1. zarokê nûbûyî 2. sewala nûzayî ya ku hîna mezin nebûye û ne hilikî ye
virisîyayene (Zazaki) (lêker) birisîn
virişkî (rengdêr) çepel, lewçe, dîn
virisnayene (Zazaki) (lêker) birisandin
virisnîyayene (Zazaki) (lêker)hatin birisandin
viritandin (lêker)(navdêr, mê) kembax kirin, wêran kirin, ruxandin, hilweşandin, herrifandin, pûç kirin, xopan kirin, dawî lê anîn, nehêlan, nehiştin, xirab kirin, kavil kirin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ڤرتاندن.
Herwiha: virritandin virtandin virrtandin.
Têkildar: viritîn.
Bide ber: werritandin.
ji wêjeyê: Eskeran mala me viritandiye û em jî li dostaniya eskeran digerin!(Laleş Qaso: Sê şev û sê roj, roman).
: viritiandî viritandîtî viritîner viritînerî viritîninde viritînindehî viritînindetî viritînindeyî
viritandin/diviritîne/biviritîne 1. derbas kirin 2. bi encam kirin
viritene (Zazaki) (lêker) verişîn, verişandin
viritîn (lêker)(navdêr, mê) kembax bûn, wêran bûn, ruxîn, hilweşîn, herrifîn, pûç bûn, xopan bûn, xirab bûn, kavil bûn. Tewîn: -virit-.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ڤرتین.
Herwiha: virritîn, virtîn, virrtîn.
Têkildar: viritandin.
Bide ber: werritîn.
ji wêjeyê: Bi biryarên çewt mala xelkê viritiye.(Zinarê Xamo: Bush û emrê Xwedê, Netkurd.com, 10/2005).
: viritiyayî, viritî, viritok, viritokî
viritîn/divirite/bivirite 1. derbas bûn 2. dawî lê hatin
virker (rengdêr) direwîn
virkerî (navdêr, mê) derewkerî, vircktî, derewçînî, derewbêjî.
ji: vir +-kerî
virkirin (navdêr) direwkirin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ڤرکرن
virnî (navdêr) ajelên ku dereng zane û loma lawaz û qels in, ne hilî: berxikên virnî, zarrokên biçûk, sava, tifal, berşîr
virnîk (navdêr, mê) vernîk.
ji: virnî +-k
viro direwîn, direwker
viroker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê viro dike, derewîn.
ji: viro + -ker
virq (navdêr, mê) orispî, fahîşe, qehbe,virqonek, forq,jinên ji rê derketî, jina ku ganan dide zelamên ne mêrê wê (bi taybetî bi pare), kirûng, felte, gander.
Herwiha: krûng.
Bide ber: bilh, gewad, hîz, qûnder, pezeveng, qewad.
: kirûngî
virqonek (navdêr, mê) orispî, fahîşe, qehbe,virq,forq,jinên ji rê derketî, jina ku ganan dide zelamên ne mêrê wê (bi taybetî bi pare).
Herwiha: krûng.
Bide ber: bilh, gewad, hîz, qûnder, pezeveng, qewad.
: kirûngî
virr 1. gotinên nerast (navdêr, mê) derew, direw, diro, gotinên nerast yên kesek dibêje daku guhdarên xwe pê bixapîne: Virr kirin (bi zanebûn tiştên nerast gotin), Xwediyê virrê,kezîkurrê,.
Bikaranîn: Lêker: virr kirin. Navdêr: virrkirin Rengdêr: virrkirî.
Herwiha: vir.
: virrek, virrekî, virrker, virrkerî
virr kirin (lêker)(Binihêre:) virr
virrek (rengdêr) (navdêr) derewker, derewîn, hîlebaz, lêbok, sixtekar, şalûz, cembaz, derewîn, durû, ne rastgo, ne wefadar, minafiq, virrker, şatir, xapîner, xapînok, şeytan, gelac.
Herwiha: virek.
ji: virr + -ek.
: virrekî, virrekîtî, virrektî
virrek derxistin (lêker) derewçîn derxistin, derewîn derxistin.
ji: virrek + derxistin
virrekî (navdêr, mê) rewşa virrekbûnê, dirêjkirî.
ji: virrek + -î
virrgêle (navdêr) kesê/kesa ku pirr virran, derewan dike; virrek, derewçî.
ji: virr + gêle kirin
virrik 1. zikçûn, hinavêşî (navdêr, mê) zikçûn, hinavêşî, diyare, fîşik, îshal, nesaxiya ku dema mirovî digire destava stûr ruhn e û pirr caran tê.
Herwiha: virik.
ji: Di destpêka civînê de komisyona tendirustiyê ya perlemantoya Kurdistanê ku, rapoerek li ser nexweşiya kolêrayê amada kir bû, li ser daxwaza serokê perlemantoyê komisyonê ew rapor pêşkeşî civînê kir. Di raporê de îşaret pê kir bû ku li bajarê Silêmaniyê 7 hezar kes bi virikê (ishal) ketine û 477 ji wan nexweşiya kolêrayê ye û heta niha 10 kes bi vê nexweşiyê mirine.(Krg.org, 9/2007)
virrker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) dirozin, derewîn, derewker, virrek, ya/ê virr dike.
ji: virr + -ker
virrkerî (navdêr, mê) rewşa virrkerbûnê.
ji: virrker + -î
virrkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye virr kirin
virrkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) virr
virrvirrandin (lêker) tiştekî pahn bi haweyê ku li hewa bi zîzike avêtin :dema acis bû sênî virrvirrand
virrvirrok (navdêr, mê) kavare, vizik, virrik, gerrgerrok, zîzok, vizvizok, vîzvîzok, vizgerrik, mizhar, seyah, deleme, delleme, seyyahe, gizik, gizgizok, mizar, virrvirrok, teqol, qaq, çirçirik, pêlîstokek zarrokan e ku li dor xwe dizivirre, vizgerik.
Herwiha: virvirok
virso (Zazaki) (navdêr) birûsk, birîsî
virt û vala (rengdêr) bêwate, belewela
virtoqî kesê ku tevgerên wî neçê ne
virûvî goştê pijandî yê bidon
virve (hoker) ber bi vê derê ve, berev vêrê:Virve were! (Xwe nêzî vê derê bike.
Herwiha: virda, virde, virva.
Dijwate: wirve.
ji: vir + -ve
virvirandî (rengdêr) avitî.
ji: virvirand + -î
virvirandin (lêker) tiştekî li hewayê wek li dora xwe bizîvre avêtin boomerang dihê virvirandin teyfik virvirand û avêt.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ڤرڤراندن
virvirandin/divirvirîne/bivirvirîne virvirkî avêtin
virvirk perwane
virvirkî avêtin tê werkirin
virvirok pêçke, toterîk
(navdêr, mê) kavare, vizik, virrik, gerrgerrok, zîzok, vizvizok, vîzvîzok, vizgerrik, mizhar, seyah, deleme, delleme, seyyahe, gizik, gizgizok, mizar, virrvirrok, teqol, qaq, çirçirik, pêlîstokek zarrokan e ku li dor xwe dizivirre
virxûn (rengdêr) kesî bêtewat, bêfedî û nahewe Hey virxûn, tu fedî nakî, gotina Apê Hemze dibirrî? http://www.tirej.net/index379.Sorekli.MAMOSTA.BERENG.htm
virauo jina hetikî
virginia reel reqseka meşhûr ya taybetmendî Amerîkayê.
virginity keçanî, dûşîzeyî, dawênpakî.
virtu 1. kêmpeydetî û spehîtî 2. berhemên hunerî yên giran 3. heza hunerên ciwan. articles of virtu berhemên hunera ciwan.
virtual nîgaşî
virulent pir jehredar, pir xeternak, kujare 2. xêrnexwaz.
vir here
Binêre: derew
(f.) lie
(adv.) here
here (location)
1. here 2. lie
vira here
virker (n.) liar
vir hier
Lüge
vir kirin lügen
vira hier
hierher
virek Lügner
Lügner/in
virik Durchfall
virîk Durchfall
virîkîbûn Durchfall haben
virkirin lügnen
virnî neugeboren
spätgeboren
spätgewachsen
vir rd. naca, tîya, tika, îtika, etya, îta, îtya, ewta, etîya, ewta, weyta, hatîya *ji vir rd. naca ra, tîya ra, tika ra *ji vir pêve rd. naca ra tepîya, tîya ra tepîya, tika ra di m., tika ra dot *ji vir ve rd. naca ra, tîya ra, tika ra
m. zure m. , desîse m. ,forte m. , zur n. , zuir n.
m. fir, çing, kil n.
vir derketin tng. zurvejîyene, desîs vejîyene
vir kirin lg. zur kerdene, desîs kerdene, fort estene, zur estene
lg. çeng kerdene, kîl kerdene, çing kerdene
vira rd. naca, tîya, tika, îtika, etya, îta, îtya, ewta, etîya, ewta, weyta, hatîya
virbûn lng. firîyene, çeng bîyene, fir bîyene
virçevirç n. vilçevirç
virçîq rd. vilçiq, lincûlêz, vilç
virê rd. naca, tîya, tika, îtika, etya, îta, îtya, ewta, etîya, ewta, weyta, hatîya
virek rd. zureker, desîscî, fortestox, qerxoneçî, zurestox, fortox, zurker
virektî m. zurekerîye, desîscîyîye, zurestoxîye, fortoxîye, qerxoneçîyîye, zurekerênî, desîscîyênî m.
virevir kirin lg. virevir kerdene
virik m. tip. rîtike, vîjike, çurike, virike, qolinc, zeresîyayis, emel, rêtike, pîzesîyayis, îshal, riyetik, sortike m.
virik avêtin tg. rîtike estene, vîjike estene
virikî rd. ritikin, vîjikin, çurikin, virikin, qolinrin, emelin, rêtike, îshalin, sortikin
virikî bûn lng. rîtike kewtene, vîjike bîyene, pîze sîyene, çurike bîyene, emel bîyene, pîze ro ginayene, zere sîyene, rîtike estene, çurike kewtene virnî n. gincî, ginrik n.
viriqî rd. vilçik, sortik, viltik, vilç
viriqî bûn lng. vilç bîyene
virker rd. zureker, desîscî, fortestox, qerxoneçî, zurestox, fortox, zurker
virkerî m. zurekerîye, desîscîyîye, zurestoxîye, fortoxîye, qerxoneçîyîye, zurekerênî, desîscîyênî m.
virnî rd. qineginc, tirîginc
rd. sawî, saba, sebî (heywan û însan)
virtoqî rd. virtok
virtûvala rd. tip-tal, xip-xalî, veng-varit, vengûvarit, tipûtal, ripûrepal, ripûxalî, xir-xalî, tip-tol, veng-vahart
virvirandin tg. va dayene, vay dayene
virvirok m. vizik, guvik, soqî, dual m., vizvizok, soqa, virvirok, govik n.
virxûn m. erebane, erebaneyê gayan, erebe n.
viraşte türemiş
viraştîye türemiş
virên eski
ilk
önceki
öndeki
virênî ön
virênîye ön
virgül vîrgul (n)
virüs vîrus (n)