Encamên lêgerînê
tip 1. tîp *aynı tipte iki oyuncu du leyzvanê di eynî tîpî de 2. tîp (kesê balkêş û cüda) (mec) nd/rd 3. cure, celeb, teşîd n 4. tîp şn/nd
1. tîp * aynı tipte iki oyuncu du leyzvanê di eynî tîpî de 2. tîp (kesê balkêş û cuda) (mec) nd/rd 3. cure, celeb, teşîd n 4. tîp şn/nd
tipi pûk, moryaz, bapêç, pêtî, xedeb, bazor, bapûk, badef, boraz, gêdûk (firtûneya berfê) m
pûk, moryaz, bapêç, pêtî, xedeb, bazor, bapûk, badef, boraz, gêdûk (firtûneya berfê) m
tipik tîpîk rd
tîpîk rd
tipileme moryazkirin m
moryazkirin m
tipilemek moryaz kirin l/gh
moryaz kirin l/gh
tipili bimoryaz rd
bimoryaz rd
tipleme niwenandin m
niwenandin m
tipografi tîpografî m
tîpografî m
tipoloji tîpolojî m
tîpolojî m
tip (i) m pıt (çok küçük bir nesnenin bir şey üzerine düştüğünde çıkardığı ses)
tip (ii) bnr tib
tip û tal bomboş.
tipa m tapa, tıpa
tipakêş m tirbuşon
tipetip h pıt pıt, patıd patır
tipik m nokta
tipîsk bnr peşk
tipîteng rd dapdar
tipîtengok rd dapdaracık
tiprast rd dimdik
tiptal rd bomboş, tamtakır * rê êvaran tiptal e yol akşamları bomboş oluyor
tiptarî rd 1. kapkaranlık 2. kopkoyu
tiptazî rd çırçıplak, çırılçıplak, dımdızlak
tiptazîtî m çırçıplaklık, çırılçıplaklık
tiptemam h tıpatıp
tiptenê rd/h yapayanlız
tipteng rd dapdar
tiptengok rd dapdaracık
tiptenha rd ıpıssız
tiptenik rd ipince
tipteze rd taptaze
tiptije rd dopdolu
tiptîk rd dimdik
tiptipîn m pıt pıt etme
l/ngh pıt pıt etmek * dilopê baranê ditiptipin yağmur damlaları pıt pıt ediyordulardı
tiptûj (i) rd apacı
tiptûj (ii) rd sipsivri * pênûsên ku serê wan tiptûj in ucları sipsivri kalemler
tipûnû rd yepyeni
tipûtal rd bomboş
tipûtenê rd/h yapayanlız
tipxane m eczane
tipîn (navdêr, mê) dengê vêkketina du tenan yan ketin , :kitik di banîda kevt tipên jê hat
tiptenê bi serê xwe û kesek ne li hindê
tiptîk (navdêr, mê) çipçik.
ji: tiptî +-k
tiptip (navdêr, mê) dengê pêyan, teptep, tipên
tiptipkirin (navdêr)dengê tiptipê jê hatin
tipûtîk (navdêr, mê) ripûrast, çipçik, kip.
ji: tipûtî +-k
tip m. tip, tib n.
pêq. tip
tipa m. tapa, xazik, tipa m.
tipa edlî n. tipo adlî, tipo dadî, adlîtîp, tipo edlî n.
tiptal rd. tiptal, xipxalî, vengvarit, vengûvarit, tipûtal, xirxalî, tiptol, vengvahart, ripûrepal, ripûxalî
tiptarî rd. tiptarî, tiktarî, tingtarî, tarîzilmatî, tarî û zurmatî, tarî û dermatî
tiptazî rd. rutsilt, rutûsilt, zitbulit, siltûtazî, rutûtazî, rutûrepal, riprut, zulut, baneûbanqilîz, dîlhorî, req û rut, çîpçîplax, riprepal, rut û repal
tiptazîtî m. rutsiltîye, zitbulitîye, siltûtazîyênî, rutûtazîyîye, rutûrepalîye, baneûbanqilîzîye, riprutîye, rutsiltênî m.
tiptemam rd. tipetip, bêkêmîye, tip temam, tastemam
tiptenê rd. tiptenya, tiktenê, tektenya, tip û tenya, tik û tenya, tektêna, tekûtenya, tekûteyna
tiptenha rd. tiptal, xipxalî, vengvarit, vengûvarit, tipûtal, xirxalî, tiptol, vengvahart, ripûrepal, ripûxalî
tiptenik rd. tiptenik
tipteze rd. nipnewe, tipteze, niknewe, ternteze, tepteze, nup û newî, newe cedîd, cedîd newe
tiptije rd. pir, degirewte, serlo, çik, serquç, kîp, lew ra, fek ra, dekerde, îmantikî ra
tiptîk rd. tiktrîk, çipçik
tiptûj rd. tiptuj, tiptun, tipguz
tipûnû rd. nipnewe, tipteze, niknewe, ternteze, tepteze, nup û newî, newe cedîd, cedîd newe
tipûtal rd. tiptal, xipxalî, vengvarit, vengûvarit, tipûtal, xirxalî, tiptol, vengvahart, ripûrepal, ripûxalî
tipûtazî rd. rutsilt, rutûsilt, zitbulit, siltûtazî, rutûtazî, rutûrepal, riprut, zulut, baneûbanqilîz, dîlhorî, req û rut, çipçiplax, riprepal, rut û repal
tipûtenê rd. tiptenya, tiktenê, tektenya, tip û tenya, tik û tenya, tektêna, tekûtenya, tekûteyna
tipûtisî rd. bêqatix, zipzuya, anculî, zik û zîa
tipi puk (n), weleke (m), xedev (n)
tipo cûn, cûre.