Encamên lêgerînê
tilî m 1. parmak (hem el hem de ayak parmakları için) 2. parmak, inç, pus (uzunluk ölçüsü için) 3. parmak (3 cm kadar olan uzunluk ölçüsü için) 4. parmak (el parmağının eni kadar) * gere meriv şivikê du tilî kin bike değneği iki parmak kısaltmalı 5.rd parmak (koyu sıvılara daldırıp çıkarılınca parmağa bulaşan miktar) * tiliyek hingiv bir parmak bal 6. mec parmak (bir işe karışmış olma ilgisi) * tiliya wê di vî tiştî de heye onun bu işte parmağı var
tilî (...) kirin -e dalmak * min xwe tilî golê kir göle daldım
tilî alastin küçük çıkar elde etmek
tilî avêtin (yekî) argo (birini) parmaklamak
tilî bêhn kirin parmağını koklamak, tahminde bulunmak
tilî lê xistin (an jî dan) (bir yere) parmak basmak (imza yerine)
tilî pê danan benzerleri arasında birine karar vermek
tilî pê re xwarin iştahla yemek
tilî rakirin l/gh 1. parmak kaldırmak, söz hakkı istemek 2. tehdît etmek
parmak kaldırmak, söz hakkı istemek
tilî tê re kirin l/bw parmağını daldırmak (veya batırmak), parmaklamak
parmağını daldırmak (veya batırmak), parmaklamak * tiliya xwe di hingiv re kir balı parmaklardı
tilî tilî parmak parmak
tilî û pêçiyên (yekî) mîna mûmên rêtî ne kalem parmaklı
tilîa xwe pê re xwarin parmaklarını (birlikte) yemek
tilîdirêj (i) rd 1. uzun parmaklı 2. mec hırsız
tilîdirêj (ii) m gelin parmağı (üzüm türü)
tilîfir rd muzır ve cesur
tilîfirî b parmağı kırılısıca (anlamında beddua)
tilîfîsk m fiske
tilîk m parmak (hem el hem de ayak parmakları için)
tilîk li qûnê ketin (biri) fitili almak
tilîk tê re kirin l/bw parmağını daldırmak (veya batırmak), parmaklamak
tilîka babelîçkê nd yüzük parmağı
tilîka beranê nd baş parmak
tilîka dirêj nd ortancı parmak
tilîka eşhedê nd şahadet parmağı
tilîka îşaretê nd işaret parmağı, şahadet parmağı
tilîka mezin nd baş parmak
tilîka navîn ant/nd orta parmak, ortancı parmak
tilîka qereqûçkê nd serçe parmağı
tilîka qilîçê nd küçük parmak, serçe parmağı
tilîkêş lşk/m tetik ((ateşli silahları ateşlemek için çekilen küçük manivelâ)
tilîlî m zılğıt
tilîlî kirin l/gh zılğıt çekmek
tilîlîkirin m zılğıt çekme
tilînîgarî m parmak izi
tilînivîs m daktilo
tilîpantk m fiske
tilîper eğreltiotu.
bot/m eğrelti otu (Dniopteris filix-mas)
tilîpisk bnr pîrepindik
tilîrakirin m 1. parmak kaldırma, söz hakkı isteme 2. tehdît etme
tilîşewitî ekmek ve pekmez şerbeti ile yapılan bir tür tatlı
tilîşimşatî rd kalem parmaklı
tilîvank m yüksük
tilîya (yekî) di her qulî de bûn bin tarakta bezi olmak
tilîya (yekî) di karekî de hebûn (bir işte) eli olmak
tilîya (yekî) di kuştinxwaziyê de hebûn suikastta parmağı olmak
tilîya (yekî) hilpekîn parmağı kanamak
tilîya (yekî) tê de hebûn (bir işte) parmağı olmak, rolü olmak, (bir işte) eli olmak * tiliya wî di mirina Ahmed de heye Ahmet’in ölümünde onun eli var
tilîya (yekî) tê de heye (bir işte) parmağı var
tilîya babelîçkê yüzük parmağı
tilîya beranê ya pê ayak baş parmağı
tilîya beranekê (an jî beranê) baş parmak
tilîya beranî baş parmak
tilîya biçûk küçük parmak, serçe parmağı
tilîya di qulan de her şeye burnunu sokan
tilîya di qulan de wê rojek mar pê vede her işe burnunu sokanın başına mutlaka bir iş gelir
tilîya dirêj orta parmak
tilîya eşhedê şahadet parmağı, işaret parmağı
tilîya girdekê baş parmak
tilîya gustîlkê yüzük parmağı, adsız parmak
tilîya îşaretê şahadet parmağı
tilîya ku bikeve qulan wê mar pê vede her işe burnunu sokanın başına mutlaka bir iş gelir
tilîya ku di qulan de be wê mar pê vede her işe burnunu sokanın başına mutlaka bir iş gelir
tilîya ku şe’r (an jî şerîet) jê bike xwîn jê nayê şeriatın kestiği parmak acımaz
tilîya mezin baş parmak
tilîya mezin a pê ayak baş parmağı
tilîya navçe orta parmak.
tilîya navîn orta parmak
tilîya nîşandekê (nîşanê an jî nîşandanê) işaret parmağı
tilîya qilîçê küçük parmak
tilîya şimşalî kalem parmak
tilîya xwe bilind kirin parmak kaldırmak, parmağını kaldırmak
tilîya xwe di çav re nake çok tembel olma
tilîya xwe lê hilkirin birini tehdit etmek
tilîya xwe lê xistin (an jî dan) (bir yere) parmak basmak (imza yerine)
tilîya xwe pê nekirin parmağını bile kıpırdatmamak (veya oynatmamak)
tilîya xwe tê re kirin parmaklamak * tiliya xwe di hingiv re kir balı parmaklardı li ser
tilîya xwe zîzikandin avucunun içine almak
tilîya zeynebê bir tür üzüm
tilîyek bir parmak (parmak ucuyla alınan miktar veya parmak ucuyla alarak) * tiliyek hingiv bide min, ez li tehma vî binêrim bir parmak bal ver de, tadına bakayım
tilîyên (yekî) mîna mûmên rêtî ne kalem parmaklı
tilîyên xwe pê re xwarin iştahla yemek
tilî alastin hin sudên biçûk bi dest xistin
pêçî *“avan da serî, çi bihustek çi çar tilî”
tilî avêtin (yekî) (biwêj) bi yekî re henekên neyini kirin. çeto jî di nav wan de wekî wan bûbû, wî jî tilî diavete wan (argo)
tilî derman be, di çavê mirov re nake (biwêj) ji bo kesên cirnexweş û temahkar tê gotin. bû n bi xwedê qala wî nekin. tiliya wî derman be, di çavê mirov re nake.
tilî û pêçên (yekî) mîna mûmê rêtî bûn (biwêj) tilî û peçî pir bedew û xweşik bûn. maşelah tilî û peçiyen xasxana mika gogê, mîna minuê rêtî ne.
tilî û pêçiyên (yekî) zêr bûn (biwêj) pir bimaharet û bihuner bûn. maşelah, xosrovê mala mecîd axa hosteyek wisa bihuner e ku tilî û pêçiyên wî zêran dibirin.
tilîdirêj (rengdêr) jina tilîyan wê di dirêj û xweşik
tilîfîşek (navdêr, mê) coreke ji tirîyê re tilîyên wî di dirêjin, corekê re wêwî ye
tilîkêşan (navdêr, mê) weke tilîyên tirî ji û îdikê in
tilîlî bangdaneke jinan a di şahiyan de ye
(navdêr, mê) dengê ku bi taybetî jin li şahiyan gazî dikin: Wê li daweta kurrê xwe tilîlî vedan. şadî, kêf, çepik: Li Diyarbekirê Mehmed Uzun bi tilîliyan hat pêşwazîkirin. (Netkurd.com, 7/2006).
Bikaranîn: Lêker: tilîlî kirin. Navdêr: tilîlîkirin Rengdêr: tilîlîkirî
tilîlî avêtin (jin) di şahiyan de bang dan
tilîlî kirin (lêker)(Binihêre:) tilîlî
tilîlî vedan (lêker)(Binihêre:) tilîlî
tilîlîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye tilîlî kirin
tilîlîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) tilîlî
tilîlîvedan (navdêr, mê) tilîlî gotin
tilînaz (rengdêr) mirov xasime jina tilî ciwan û nazik
tilînîşan (navdêr, mê) tibla navbera beran û nîvê
tilî (f.) finger
f. finger
tilîk = tilî
= tilî
tilî Finger
tilîlî gellendes Trillern
tilî m. bêçike, engiste, bêçika destî, engista destî, giste, gîste, îngîste, gist m.
tilî têre kirin tg. bêçike tiro cinitene, engiste tiro dayene, bêqke tira kerdene
tilîdirêj rd. bêqkderg, engistderg
tilîkês m. lsk. tetik, linga çeke n.
tilîkvan m. gistanik, engistane, gistane n.
tilîlî m. tilîlî, zilxit n.
tilîlî kirin tg. tîlîlî kerdene, zilxitnayene
tilîper m. bot. vaso kermerin n.
tilîsimsatî rd. bêçiksimsat, engistsimsat, bêçikqelem, engistqelem
tilîya basikan m. qîtike, qîlînçe, qelanrike, engista qilance, gista qilonrik, engista qilince m.
tilîya beraneke n. ano. sertefe, engista pîle, bêçika pîle, engista girde m.
tilîya bûkê m. bot. engînare, angînars n.
tilîya eshedê n. ana. bêçika eshede, engista sade, bêçika sehadete, bêçika nîsane, gista sadî, bêçika îsarete m.
tilîya gustîlkê n. bêçika îstaneyî, engista engistaneyî m.
tilîya gustîrkê n. ana. bêçika îstaneyî, engista engistaneyî m.
tilîya îsaretê n. ana. bêçika eshede, engistasade, bêçika sehadete, bêçika nîsane, gista sadî, bêçika îsarete m.
tilîya mezin n. ana. bêçika linge a pîle, engista linge a girde m.
tilîya navîn n. ana. bêçika mabeyne, engista mîyanêne, bêgka ortêne, engista ortî m.
tilîya nîsandekê n. ana. bêçika eshede, engista sade, bêçika sehadete, bêçika nîsane, gista sadî, bêçika îsarete m.
tilîya qilîncekê m. ana. qîlike, qilînçe, qelanrike, engista qilance, gista qilonrik, engista qilince m.