Encamên lêgerînê
tişte m 1. nesne (belli bir ağırliği ve hacmi, rengi, maddesi olan her türlü cansız varlık) 2. fel nesne, obje
tiştek bir şey.
tiştek avêtin ber devê (...) köpeğin ağzına kemik atmak
tiştek avêtin nav çavê (yekî) bir şeyi kızarak iade etmek
tiştek bi erdê ve çûn boşa gitmek
tiştek dan destê (yekî) 1) eline birşey vermek 2) mec (birine) bir cevap vermek (olur veya olmaz anlamında)
tiştek di (yekî) de neçûn zülmü kabul etmemek
tiştek di çavê (yekî) de xuya nekirin niyeti belli olmamak
tiştek di serê (yekî) de tune bûn sepette pamuğu olmamak
tiştek gotin 1) bir şey söylemek (veya konuşmak) 2) bir şey söylemek (belirtmek, anlatmak, ifâde etmek)
tiştek hatin serê (yekî) 1) başına bir şeyler gelmek (huyu, durumu, tutumu değişmek) 2) başına birşey gelmek, başına bir hal gelmek, bir şeyler (veya bir şey) olmak (ölmek) * eger tiştek bê serê wê, ez dê te jê berpirs bigirim ona bir şey olursa, senden sorarım
tiştek jê re nehiştin 1) demediğini bırakmamak (veya komamak), söylemediğini bırakmamak 2) (birinin) üstüne başına etmek
tiştek ji hev re nehiştin (birbirine) demedik birşey bırakmamak, (birbirine) ağır sözler söylemek
tiştek ketin aqilê (yekî) kafasından şimşek çakmak, beyninde şimşekler çakmak (kafasında bir düşünce belirmek, zihninde birden bir düşünce doğmak)
tiştek ketin mêjiyê (yekî) beyninde şimşekler çakmak (kafasında bir düşünce belirmek, zihninde birden bir düşünce doğmak)
tiştek ketin serê (yekî) 1) kafası almak 2) kavramak, anlamak (yek)
tiştek kirin serê (yekî) (biri başkasının) aklına koymak * te çima ev tişt kirin serê zarok? sen niye bu şeyleri çocuğun aklına koydun?
tiştek kirine şûna (tiştekî dî) yerine ikame etmek, yerine koymak
tiştek lê kêm tune bûn 1) hiçbir eksiği olmamak 2) kusursuz olmak
tiştek li berê bûn başına birşey gelmek
tiştek li pêşiya (yekî) hebûn (biri) olay çıkarmak, (biri) kaza yapma riski olmak
tiştek li ser dilê (yekî) tune bûn safdilli olmak
tiştek nabe bir şey olmaz, önemi yok
tiştek nehiştin veriştirmek
tiştek nehiştin, paqij kirin silip süpürmek (ne var ne yok hepsini yemek)
tiştek neketin kîsê (yekî) kesesine bir şey girmemek
tiştek neketin kîsikê (yekî) kesesine bir şey girmemek
tiştek nemaye ku pê re nekirin etmediğini bırakmamak (veya komamak)
tiştek nemaye ku tê de nekirin etmediğini bırakmamak (veya komamak)
tiştek pê bûn 1) bir şeyler (veya bir şey) olmak, bir hal olmak (huyu, durumu, tutumu değişmek) * di van demên da wî de tiştek pê bû son zamanlarda ona bir şeyler oldu 2) bir şeyler (veya bir şey) olmak (bayılır gibi olmak, birden fenalık gelmek) 3) başına bir hal (veya şey) gelmek (ölüm ihtimalini bildirmek için kullanılır), bir şeyler (veya bir şey) olmak (ölmek) * eger tiştek pê bibe, ez dê te jê berpirs bigirim ona bir şey olursa, senden sorarım
tiştek pê hatin) 1) bir şeyler (veya bir şey) olmak (huyu, durumu, tutumu değişmek) * di van demên da wî de tiştek pê hat son zamanlarda ona bir şeyler oldu 2) bir şeyler (veya bir şey) olmak (bayılır gibi olmak, birden fenalık gelmek) 3) bir şeyler (veya bir şey) olmak (ölmek) * eger tiştek pê bê, sedem tu yî ona bir şey olursa, sebep sensin
tiştek pê nehiştin hiçbir şeyini bırakmamak
tiştek pê re gotin 1) (birine) birşeyler söz vermek 2) (birine) adak adamak
tiştek qelaptin ser (tiştekî dîtir) işi (bir şeye) vurmak
tiştek tê de hebûn ucunda bir şey olmak
tiştek tê de heye (bir şeyin) aması var
tiştek û erd bûn yek (an jî mîna hev) yerle bir (veya yeksan) olmak
tiştek û erd kirin yek (an jî mîna hev) yerle bir (veya yeksan) etmek (yek)
tiştek wekî benîşt cûtin (birinin) ağzına sakız olmak
tiştek wekî rehmê tune merhamet gibisi yok
tiştekî (me) li hev neman alacağı vereceği kalmamak
tiştekî (yekî) tê de tune bûn o tarakta bezi olmamak
tiştekî bêserûqûn kirin ite ot, ata et vermek
tiştekî dilşewat e yürekler acısı
tiştekî guherî kirin yenilik yapmak
tiştekî hêja (bir şey) dişe dokunur * min li bernameyê nihêrt tiştekî hêja tê de tune bû programa baktım, dişe dokunur bir şey yoktu
tiştekî hindik küçük çapta
tiştekî ku tu bibêjî ê, tune üzümün çöpü armudun sapı var demek
tiştekî me tevî hev tune bûn alıp vereceği olmamak * çiyê min û wê dibe ku tevî hev hebe? onun benimle ne alıp vereceği olabilir?
tiştekî min li nav tiştan tune bana göre hava hoş
tiştekî pak (bir şey) dişe dokunur * min nivîsar xwend, tê de tiştekî pak nîn e yazıyı okudum, dişe dokunur bir şey yok
tiştekî sax û saxlem tê de neman elle tutulacak tarafı (yanı) kalmamak
tiştekî xerîb bir âlem (kendine özgü bir niteliği olan) * ev gund tiştekî xerîb e bu köy bir âlem
tiştenav rz/nd ismi meful
tişteyî rd 1. nesnel, objektif 2. fel nesnel, objektîf
tişteyîtî m 1. nesnellik, objektiflik 2. objektivizm
tişte (navdêr), ?, (wek terma rêzimanî) pêger, bireser, serve, obje
tiştek (navdêr, mê) hin tişt.
ji: tişt +-ek
tiştek çêkirin (lêker) afirandin.
ji: tiştek + çêkirin
tiştek di bin barê (yekî) de nebûn (biwêj) tu niyetek xerab di dil de tune bûn. rast e, carinan wisa şeltepelte xeber dide, lê xwedê dizane tu tiştek di bin bare wî de nîn e.
tiştek di nav dilê (yekî) de qetîn (biwêj) ji nişke ve xof girtin. nizanim çawa bû, lê çawa ku ruln dengê wê bihîst, te digot tiştek di nav dilê min de qetiya.
tiştek di navbera (...) de tune bûn (biwêj) ji bo girêdan û pêwendiyê xalek tune bûn. tu meraqan meke, tiştek di navbera wan de tune ye ku mesele mezin bibe.
tiştek di zikê (yekî) de hebûn (biwêj) li xinisiyekê fikirin. bi dizi li pey hinek hesaban bûn. elîpêl bi pêl dinihêre, ez dizanim tiştek di zikê wî de heye, lê nizanim çi ye.
tiştek ji destê (yekî) nehatin (biwêj) ji bêgavi bê bandor man. minjî nedixwest wisa bibe, lê ez çi bikim tiştek ji destê min nayê.
tiştek kirin (lêker)(Binihêre:) tiştek
tiştek li ber çavên (yekî) nehatin (biwêj) merd û destvekirî bûn, ji her fedekariyê re amade bûn, netirsîn. tîtal ji mesrefên wisa nareve, tiştek li ber çavên wî nayê. der barê zarokên xwe de tiştek li ber çav en cezayir nayê, dikare xwe biavêje nav her xeteriyê.
tiştek li ber çavên xwe nedîtin (biwêj) pir hêrs bûn. ew wisan e, dema ku hêrs dibe, tiştekî li ber çavên xwe nabîne.
tiştek li bîra xwe neanîn (biwêj) li ber çav negirtin yan biha pênedana tiştekî, girîngî bi tiştekî nedan.
Bide ber: girîngî pê nedan, bîr. Ji wêje: Di heman demê de, berpisiyarên şerê qirêj jî xwe bi ti awayî di dergehên hiqûqî de nabînin. Her wekî dewleta Ergenekonê ti caran hiqûq û mafê mirovan li bîra xwe neanî.
tiştek li ser dilê (yekî) tune bûn (biwêj) saf bûn, di dil de tu xerabi nesêwirin. erê wer got, lê tu bawer bike ku tiştek li ser dilê wî tune bu.
tiştek nekirin (lêker) xwe ragirtin.
ji: tiştek + nekirin
tiştek nexistin ser hev (biwêj) tiştek berhev nekirin. tiştek kom nekirin. di ew qas demê de wê tiştek nexiste ser hev.
tiştek nexistin serê hev û din (biwêj) hev û din qanix (ikna) nekirin. ew du hefte ne ku dipeyîvin, lê nikarin tiştekî têxin serê hev û din.
tiştek xistin serê xwe (biwêj) ji bo tiştekî biryareke vebirî girtin. edeta wî ye ku tiştek xiste serê xn’e île divê bike.
tiştek xwestin (lêker)(Binihêre:) tiştek
tiştekî (navdêr, mê) rakirin, başî, qencî, qencayî, pakî, çakî, çêyî, rindî xweşikayî.
ji: tişte +-kî
tiştekî dan (lêker) tehmî, dehfî, palandin.
ji: tiştekî + dan
tişteyî (navdêr, mê) camidi, heyberî, wanekî, camidî, heyben, objektîf.
ji: tişte +-yî
tiştek something (anything when used with a negative predicate)
tiştek irgend etwas
tiştek tune es gibt nichts
nichts