Encamên lêgerînê
tewq kelepçe (boru vs. için).
m 1. rica 2. öneri, teklif
m 1. kat, tabaka (üst üste konulmuş şeylerden her biri) * tewqek fetîr bir kat yufka 2. yaprak (börek, baklava gibi şeylerde yufka) * di vî beqlewayî de pêncî tewq heye bu baklavada elli yaprak var 3 yaprak (kat kat ayrılabilen şeylerde kat) * tewqê kevir taş yaprağı . (bükülen veya kıvrılan her şeyin her kıvrımı) * tewqa qumaş kumaşın katı 5 kat, kırma (katlama) 6 büklüm * bike du tewq iki büklüm et 7 büküm, kat, kıvrım, büklüm (bir şeyin kıvrılan yeri) 8 katmer (bir şeyi oluşturan tabakalardan her biri) 7. jeo kat, katman (jeoloji zamanlarında bir dönem içinde oluşmuş katmanlı kayaçlar) 9 damar (başka türden katmanların arasında bulunan sıvı, maden veya mineral katmanı) * tewqeke zengîn a zêran zengin bir altın damarı
tewq dan l/gh 1. kat kat olmak, katmer katmer olmak 2. kabarmak (ıslanıp veya ısınıp yerinden kurtulmak)
tewq kirin (i) l/gh teklif etmek, önermek
tewq kirin (ii) l/gh 1. katlamak 2. bükmek
tewq lê kirin öneride bulunmak
tewq tewq kat kat, katmer katmer
tewqa nd -e kadar * bi tewqayî deh milyaran on milyar kadar
tewqa kevir nd taş iliği
taş iliği
tewqa kevza daran mantar tabakası
tewqa mûrehkên gûzikên çav ant damar tabaka
tewqandin m katlama
l/gh katlamak
tewqbûn m katlanma
l/ngh katlanmak
tewqdan m 1. kat kat olma, katmer katmer olma 2. kabarma (ıslanıp veya ısınıp yerinden kurtulma)
tewqe m 1. rica 2. öneri, teklif * tewqe li min kirin bana teklifte bulundular 3. umma
tewqe (i) m dolap
tewqe kirin l/gh 1. rica etmek 2. teklif etmek 3. ummak
tewqe lê kirin l/bw 1. ricada bulunmak 2. teklifte bulunmak
öneride bulunmak
tewqekirî rd teklif edilmiş olan
tewqekirin m 1. rica etme 2. teklif etme 3. umma
tewqî m tenezül etme
tewqîf m tevkif, tutuklama
tewqîf kirin l/gh tevkif etmek, tutuklamak
tewqîfkirî rd tevkif edilmiş, tutuklu
tewqîfkirin m tevkif etme, tutuklama
tewqîfkirîtî m tutukluluk
tewqîfxane m tutuk evi
tewqker (i) nd/nt teklif edici, önerici
tewqker (ii) nd/nt kırmacı, katlayıcı
tewqkirî rd 1. katlı, katlanmış 2. bükümlü
tewqkirin (i) m teklif etme, önerme, öneriş
tewqkirin (ii) m 1. katlama 2. bükme
tewqtewq m 1. katmer (ekmeği) 2. katlama (pide türü)
tewqtewqî rd 1. kat kat 2. katmanlı, katmerli
tewqtewqî bûn l/ngh 1. kat kat olmak, tabakalanmak 2. katmanlaşmak, katmerleşmek
tewqtewqîbûn 1. kat kat olma, tabakalanma 2. katmanlaşma, katmerleşme 3. jeo katmanlaşmak
tewq tew, ta, çevandin, badan), çiv, qat, taxe, tevînek, tew jeo, destbend, derz, tewek, niham, qutî, pêşniyaz
tewq kirin (lêker) nûrandin, hilmaştin, nûr kirin, nûri kirin, tewiqandin, qat kirin, taxe kirin, tewandin, ta kirin.
ji: tewq + kirin
tewqe pêşniyaz, pêşniyar, pêşnihat, teklîf, tewaqe, hêvîkirin
tewqe kirin (lêker) pêşniyaz kirin, teklîf kirin, berbijar kirin, hêvî kirin.
ji: tewqe + kirin
tewqekirin (navdêr, mê) pêşniyazkirin.
ji: tewqe +kirin
tewqîf (navdêr, mê) zindanîkirin, girtin.
Bikaranîn: Lêker: tewqîf kirin. Navdêr: tewqîfkirin Rengdêr: tewqîfkirî.
ji wêjeyê: Serokê DTPa Wanê Dogar hat tewqîfkirin(Diyarname.com, 3/2008).
ji: Ji erebî
tewqîf kirin (lêker)(Binihêre:) tewqîf
tewqîfkirî (rengdêr) (Binihêre:) tewqîf
tewqîfkirin (navdêr)(Binihêre:) tewqîf
tewqîfxane (navdêr, mê) ragirtîxane, girtîgeh, girtîxane, bendîxane.
ji: tewqîf +-xane
tewqker (navdêr, mê) qatker.
ji: tewq +-ker
tewqkirî (rengdêr) tewkirî, qatkirî, nûrandî, tewandî.
ji: tewq +kirî
tewqkirin (navdêr, mê) nûrandin, hilmaştin, nûrkirin, tewiqandin, qatkirin, taxekirin, tewandin, takirin, pêşniyazkirin.
ji: tewq +kirin
tewqif kirin v.t. to arrest
v.t. to arrest
tewq m. kelemçe, kelebçe, kelepçe, kelemça n.
m. pelg, pel n.
m. qat, nûr, qatê qumasî n.
tewqa murehkên guzikên çav n. ana. tebeqa tamaran, tebeqa reyan m.
tewqe m. nega m.r reca m.f dexalet n. , rica m.r dîlege m.r reja m.
m. teklîf n.
tewqe kirin tg. hêvî kerdene, hîwa kerdene, umid kerdene
tg. teklîf kerdene
tewqekirin m. teklîfkerdis n.
tewqîf m. tewqîf, tepistis n.
tewqîf kirin tg. tewqif kerdene, pêgirewtene, tepistene
tewqîfkirin m. tewqîfkerdis, tepistis n.
tewqkirî rd. nurnaye, qatkerde, nurkerde
tewqîf tevkif
tutuklama
tewqîf kerdene tevkif etmek
tutuklamak