Encamên lêgerînê
tevzi belavkirin, dabeş, parîkirin, tewzîh m
belavkirin, dabeş, parîkirin, tewzîhm
tevzi etmek belav kirin, dabeş kirin, parî kirin, tewzîh kirin
belav kirin, dabeş kirin, parî kirin, tewzîh kirin
tevziat (piraniya tewzîh) belavkirin, dabeşkirin, parîkirin m
(piraniya tewzîh) belavkirin, dabeşkirin, parîkirin m
(piraniya tewzîh) belavkirin, dabeşkirin, parîkirin m
tevz 1.şaka, alay. 2.uyuşma.
m alay
m 1. uyuşma 2. keçeleşme, keçelenme (vücudun bir yerinin uyuşup duyarlığı azalma) 3. gerinme
tevz kirin l/gh alay etmek
alay etmek
tevz û tinaz alay
tevza şûnayî lokal aneztezi
tevza zivistanê kış uykusu.
tevzênok bnr tevzînok
tevzî m 1. uyuşma, keçeleşme, keçelenme (vücudun bir yerinin uyuşup duyarlığı azalma) 2. gerinme
tevzî anîn xwe l/bw gerinmek * dereng ji xew rabûbû, pêşî çavên xwe mist dan paşê jî tevzî anîn xwe geç uyanmıştı, önce gözlerini ovdu, ardından da gerindi
tevzî dan xwe gerinmek
tevzî hatin (yekî) gerinmek
tevzik m 1. uyuşma 2. keçeleşme, keçelenme (vücudun bir yerinin uyuşup duyarlığı azalma) * tevzik ketin destê min ellerim keçeleşmeye başladı 3. mec kalça * çend dar danîn tevzika jinikê kadının kalçalarına bir kaç sopa indirdi
tevzîn bnr tevzînk
tevzîner rd uyuşturucu (hareketten, gereği gibi düşünmekten alı koyan)
tevzînk m gerinme
tevzînok m 1. uyuşma, keçeleşme, keçelenme (vücudun bir yerinin uyuşup duyarlığı azalma) 2. irkinti, ürperme 3. ıspazmoz 4. gerinme
tevzînok avêtin canê (yekî) 1) uyuşmak, vücudu keçelleşmeye başlamak 2) irkinti duymak, ürpermek
tevzînok bi laşê (yekî) ketin uyuşmak, vücudu keçelleşmeye başlamak
tevzînok bi laşê wî de hilkişîn uyuşmak, vücudu keçelleşmeye başlamak
tevzînok dan xwe gerinmek * dereng ji xew rabûbû, pêşî çavên xwe mist dan paşê jî tevzî dan xwe geç uyanmıştı, önce gözlerini ovdu, ardından da gerindi
tevzînok di serê (yekî) re avêtin 1) uyuşmak, vücudu keçelleşmeye başlamak 2) irkinti duymak, ürpermek
tevzînok hatin (yekî) gerinmek
tevzîya xwe anîn gerinmek
tevzker rd alaycı
tevzkerî m alaycılık
tevzkirin m alay etme
tevzû bnr tevzî
tevz [I] terane, laqirdî [II] rewşa wekî bêgiyanbûnê ya endamên giyaneweran
tevz dan xwe xwe vepezinandin
tevzêne (navdêr) parz, hejesor, sinc, parzî, sincirî, riwekek bikulîlke. Navê zanistî: Elaeagnus
tevzî di dema tirs an jî ricafê de jana ku di rehên cendêk de peyde dibin
tevzînek her yek ji tevzan tevzînek bi can ve çûn
tevz m. engilis, qerem, tevez, tevz n.
tevzîner rd. engilisnayox, teveznayox, kungnayox, pîriknayox
tevzînok m. engilis, qerem, tevez, tevz n.