Encamên lêgerînê
teq m 1. tak (tahtaya, herhangi bir şeye vurulunca veya silâh patlayınca çıkan tok ve sert ses) 2. küt (bir nesneye vurulduğunda çıkan ses) * got teq lê xist küt diye vurdu
teq (i) m toprak damlı evlerde duvara gömülü dolap, kör pencere
teq teq 1) tak tak 2) küt küt * got teq teq li derî da küt küt diye kapıyı vurdu
teq û req 1) tak tuk 2) takır tukur, tan tun 3) tıngır mıngır (yavaş düzenli bir biçimde yol alındığını belirtmek için kullanılır) 4) gürültü patırtı
teq û req gelek dîtine kös dinlemiş
teq û şeq gürültü patırtı
teqa (i) kör pencere
teqa (ii) rd ukalâ, bilecen
teqabûl m 1. tekabül 2. man karşı olum
teqabûl kirin tekabül etmek
teqadûm m tekaddüm, öncelik
teqal (i) m düzlem
teqal (ii) m yuvarlak, yassı şey
teqalî rd düzlemsel
teqalik m iğ başı
teqan (i) bnr teqn
teqan (ii) m patlama
teqandî rd 1. patlak 2. patlak (araba tekerleği için)
teqandin m 1. patlatma (patlama işine yol açma) 2. patlatma (bir silâhı veya bir patlayıcı maddeyi ateşleme) 3. patlatma (yarayı, çıbanı vb. içindeki iltıhabı dışarı çıkarma) 4. mec patlatma, çatlatma (bir insanın sabrını tüketme, bir kimseyi nispet vererek kızdırma)
l/gh 1. patlatmak (patlamak işine yol açmak) * min dengekî tûj ê ku guhê mirovan diteqand, bihîst kulakları patlattan bir ses duydum 2. patlatmak (bir silâhı veya bir patlayıcı maddeyi ateşlemek) * demançe teqand tabancayı patlattı 3. patlatmak (yarayı, çıbanı vb. içindeki iltıhabı dışarı çıkarmak) * birîn teqand yarayı patlatmak 4. mec patlatmak, çatlatmak (bir insanın sabrını tüketmek, bir kimseyi nispet vererek kızdırmak) * bes e, we camêr teqandiye yeter, adamı patlatmışsınız
teqas m 1. takas, sayışma 2. bz takas, kliring
teqas kirin l/gh takas etmek, sayışmak
teqaskirin m takas etme, sayışma
teqatî m ukalâlık
teqawid nd/rd tekaüt, emekli
teqawid bûn l/ngh tekaüt olmak, emekli olmak
emekli olmak, emekliye ayrılmak
teqawid kirin emekliye ayırmak (çıkarmak veya çıkartmak)
teqawidbûn m tekaüt olma, emekliye ayrılma
teqawidbûyî rd emekli olmuş olan
teqawidbûyîn m tekaüt oluş, emekliye ayrılış
teqawidî m tekaütlük, emeklilik
teqayî m ukalâlık, bilecenlik
teqdîm m 1. takdim, sunma 2. tanıtma, tanıştırma
teqdîm bûn l/ngh takdim edilmek (veya olunmak), sunulmak
teqdîm kirin l/gh takdim etmek, sunmak
teqdîmbûn m takdim edilme (veya olunma), sunulma
teqdîmbûyîn m takdim ediliş (veya olunuş), sunuluş
teqdîmkar nd/nt 1. takdimci, sunucu 2. tanıtmacı
teqdîmkarî m 1. takdimcilik, sunuculuk 2. tanıtmacılık
teqdîmker nd/nt 1. takdimci, sunucu 2. tanıtmacı
teqdîmkerî m 1. takdimcilik, sunuculuk 2. tanıtmacılık
teqdîmkirin m takdim etme, sunma
teqdîr m 1. takdir 2. takdir (Allah’ın isteği) * ev teqdîra Xwedê ye bu Allah’ın takdiridir
teqdîr kirin l/gh takdir etmek (veya eylemek)
teqdîra xwedê takdiri ilâhî
teqdîrkar rd takdirkâr
teqdîrkirin m takdir etme (veya eyleme)
teqdîrname m takdirname
teqdîs m takdis, kutsama
teqdîs kirin l/gh takdis etmek, kutsamak
teqdîskirî rd takdis edilmiş, kutsanmış
teqdîskirin m takdis etme, kutsama
teqe nd en azında, hiç olmasa, hiç değilse
m 1. patlama 2. sıkma
teqe lê kirin l/bw (birine) sıkmak (kurşun)
(birine) sıkmak
teqel m teyel, ilinti
teqemenî m patlayıcı madde, mühimat
teqereq m 1. takatuka, gürültü, patırtı, şamata, dağdağa 2. gürültü, karışıklık (birçok kimsenin karıştığı kavga) 3. h har hur (karışıklık ve anlaşmazlık) 4. h lângir lungur
teqereq derxistin patırtı çıkarmak
teqereq kirin l/gh patırdamak
teqereq xistin (cihekî) (bir yeri) patırtıya (veya gürültüye) vermek
teqereqkirin m patırdama
teqeşeq m takatuka, gürültü, patırtı, şamata, dağdağa
teqeteq m 1. tak tak 2. tak tuk, gürültü patırtı
teqeteqa birq û birûskan şimşek sesi
teqez acil, mutlak.
h 1. mutlak 2. kesinlikle, muhakkak 3. b zinhar
teqez kirin l/gh mutlaklaştırmak, kesinleştirmek
teqezandin m mutlaklaştırma, kesinleştirme
l/gh mutlaklaştırmak, kesinleştirmek
teqeze m teklif, rica
teqeze (ii) h 1. mutlaka 2. m doğrulama, tasdik
teqeze bûn l/ngh doğrulanmak
teqeze kirin l/gh 1. doğrulamak, teyit etmek (bir şeyin doğru olduğun ortaya çıkarmak) 2. doğrulamak (bir önermenin doğruluğunu veya yanlışlığını belirlemek amacıyla araştırma yapmak)
teqeze lê kirin l/bw ricada bulunmak
ricada bulunmak
teqezebûn m doğrulanma
teqezebûyî rd doğrulanmış
teqezebûyîn m doğrulanış
teqezekirî rd teyitli, doğrulanmış
teqezekirin m 1. doğrulama, teyit etme (bir şeyin doğru olduğun ortaya çıkarma) 2. doğrulama (bir önermenin doğruluğunu veya yanlışlığını belirlemek amacıyla araştırma yapma)
teqezî m 1. tembîh, uyarı 2. rica
teqezî (i) h mutlaka
teqezî kirin l/gh 1. tembihlemek, ısmarlamak 2. rica etmek
1) tembih etmek 2) rica etmek
teqezî lê kirin l/bw tembihlemek, ısmarlamak * ma min ev teqezî li te kiribû? ben sana böyle mi ısmarlamıştım?
teqezîkirî rd tembihli, tembihlenmiş olan
teqezîkirin l/gh 1. tembihleme, ısmarlama 2. rica etme
teqezkirin m mutlaklaştırma, kesinleştirme
teqîbat m takibat, kovuşturma
teqîbat kirin l/gh kovuşturmak
teqîbatkirin m kovuşturma
teqil fiz/m 1. özgül ağırlık 2. mzk ritm, vurgu
teqilandin m tartma, okkalama (bir şeyi avuç içinde sallayarak ağırlığını kestirmeye çalışma)
l/gh tartmak, okkalamak (bir şeyi avuç içinde sallayarak ağırlığını kestirmeye çalışmak) * hilda destê xwe û teqiland eline alıp tarttı
teqildar rd ritmik
teqilîn m 1. tartılma 2. felfeleme (durmadan önce hızını yitirme)
l/ngh 1. tartılmak 2. felfelemek (durmadan önce hızını yitirmek)
teqin bataklık.
m batak, bataklık, çökek
teqîn m 1. patlama (iç basıncın etkisiyle ve çoğunlukla büyük ses çıkararak dağılma, infilâk etme) 2. ateş alma (ateşli silâh patlama) 3. patlama (genellikle iç basıncın artması yüzünden bir şey yarılma) 4. mec patlama (çok sıkılma, sıkıntı ve sabırsızlığını belli etme) 5. mec patlama (zorlu tepki gösterme) 6. patlama (yara, çıban vb. içindeki iltihabın dışarıya çıkması) 7. patlama (ansızın bir gürültü duyulma) 8. çatlama (aşırı yemekten, içmekten, yorgunluktan eya bebek ağlamaktan ölecek duruma gelme) 9. çatlama (sıkıntı, yalnızlık, sabırsızlık, kıskançlık gibi ruhî durumları aşırı duyma)
l/ngh 1. patlamak (iç basıncın etkisiyle ve çoğunlukla büyük ses çıkararak dağılmak, infilâk etmek) * nepoxa te teqiya balonun patladı * dînamît teqiyaye dinamit patlamış 2. ateş almak (ateşli silâh patlamak) 3. patlamak (genellikle iç basıncın artması yüzünden bir şey yarılmak) * hin çalên kanalîzasyonê cih bi cih teqiyabûn kanalizasyon çukurları yer yer patlamıştı 4. mec patlamak (çok sıkılmak, sıkıntı ve sabırsızlığını belli etmek) * min xwe ranegirt, ez teqiyam dayanamadım patladım 5. mec patlamak (zorlu tepki göstermek) 6. patlamak (yara, çıban vb. içindeki iltihabın dışarıya çıkması) * birîn teqiya yara patladı 7. patlamak (ansızın bir gürültü duyulmak) 8. çatlamak (aşırı yemekten, içmekten, yorgunluktan eya bebek ağlamaktan ölecek duruma gelmek) * hingî nan xwar hindik mabû ku biteqiya o tkadar yemek yediki nerdeyse çatlayacaktı 9. çatlamak (sıkıntı, yalnızlık, sabırsızlık, kıskançlık gibi ruhî durumları aşırı duymak) * ji ber tengaviyê wê mêjiyê min biteqe sıkıntıdan beynim çatlayacak
teqîn jê anîn l/bw kütletmek
teqîn jê birin l/bw kütletmek
teqîn jê çûn l/bw kütlemek
teqîn pê ketin l/bw patlak vermek, patlamaya başlamak
teqinandî rd tıkanık
teqinandin m 1. tıkatma 2. batağa saplama, batağa sıkıştırma
l/gh 1. tıkatmak 2. batağa saplamak, batağa sıkıştırmak
teqînbar rd patlamalı * motora teqînbar patlamalı motor
teqîner rd patlayıcı
teqînî m patlama
teqinîn m 1. tıkanma 2. batağa batma, çamura saplanma 3. sıkışıp kalma
l/ngh 1. tıkanmak 2. batağa batmak, çamura saplanmak 3. sıkışıp kalmak
teqiyayî rd 1. patlak 2. patlak (araba tekerleği için)
teqizandî rd defedilmiş
teqizandin hızla kaçıp gitmesine neden olmak.
m defetme, defleme, savma, savuşturma
l/gh defetmek, deflemek, savmak, savuşturmak
teqize h mutlaka
teqizîn m 1. defolma, defoluş, çekip gitme 2. cehennem olma 3. siktirme
l/ngh 1. defolmak, çekip gitmek 2. cehennem olmak 3. siktirmek * biteqize siktir
teqizîn çûn siktirip gitmek * biteqize ji vê! çek arabanı! (veya çek!) * biteqizîne siktir et
teql m takla
fiz/m 1. özgül ağırlık 2. mzk ritm, vurgu
teql ketin (yekî) kilo tutmaya başlamak
teql û toqil tepetaklak
teql û toqilê dinyayê dünyanın bin bir türlü halı
teql û toqilê dinyayê hene dünyanın bin bir türlü halı var
teqlandî rd terazilenmiş olan
teqlandin m terazileme (bir şeyin ağırlığını elle yoklama)
l/gh terazilemek (bir şeyin ağırlığını elle yoklamak)
teqldar rd 1. ritmik 2. mzk ritimli 3. rz/rd vurgulu
teqle takla.
m 1. takla, taklak, perende 2. aşama
teqle avêtin l/gh takla atmak (veya kılmak)
teqle dan l/gh takla atmak (veya kılmak)
takla atmak, cumbuldamak
teqlebaz nd/nt taklacı
teqlebazî m taklacılık
teqledan m takla atma (veya kılma)
teqlîd m 1. taklit 2. rd taklit (benzetilerek yapılmış şey) * diravê teqlîd taklit para
teqlîd kirin l/gh 1. taklit etmek 2. taklidini yapmak, öykünmek
teqlîdî rd taklidî (taklit yoluyla yapılan)
teqlîdkar nd/nt taklitçi
teqlîdkarî m taklitçilik
teqlîdker nd/nt taklitçi
teqlîdkerî m taklitçilik
teqlîzan m tahterevallı
teqlobeqlo m tepetaklak
teqlobeqlo bûn tepetaklak olmak
teqlûtoqil h tepetakla, tepetaklak
teqlûtoqil bûn tepetaklak gitmek (veya yuvarlanmak)
teqn m batak, bataklık, çökek
teqol m topaç
teqreq m 1. patırtı 2. tak tuk
teqrîben h takriben
teqrîbî rd takribî, yaklaşık, ortalama
teqrîr m 1. takrir, yerleştirme, yerleştirilme 2. takrir, önerge 3. hiq takrir (tapu dairelerinde taşınmaz malını başkasına sattığını veya ipotek ettiğini söyleme)
teqrîz m takriz, beğence
teqsîm m 1. taksim, bölme 2. mzk taksim
teqsîr m esirgeme
teqsîr kirin l/gh 1. esirgemek (bir şeyi yapmaktan veya vermekten kaçınmak) * ew tiştê ku we jê teqsîr kir, ez nastînim ondan esirgediğinizi ben almam 2. esirgemek (olumsuz biçimde; feda etmekten kaçınmak) * mirov ji bo welatê xwe canê xwe teqsîr nake insan yurdu için canını esirgemez
teqsîrkirin m esirgeme
teqsît m taksit
teqsît dan taksit ödemek (veya vermek)
teqsît teqsît taksit taksit
teqteq h tak tak
teqteqok (i) m çıtpıt
teqteqok (ii) m mantar, mantar tabancası
teqteqok (iii) zo/m ağaçkakan (Picus)
teqteqokî h çıtpıtı
teqteqonk m ilkel çocuk tabancası
teqûreq m 1. patırtı, gümbürtü, patırdama 2. h tak tuk 2. şakır şukur
teqûreq kirin l/gh patırtı, görürtü yapmak
teqwa ol/nd takva (yekî)
dini bütün
teqwîm m 1. takvim (zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntem) 2. takvim (bir yılın günlerini, aylarını sayılı günlerini gösteren çizelge) 3. mec takvim (yapılacak bir işin türlü evrelerini zamana bağlı olarak gösteren program)
teqwîma rojê ast güneş takvimi
teqwiye m takviye
teqwiye kirin l/gh takviye etmek
teqwiyekirin m takviye etme
teq (navdêr, mê) dengê teqînê yan teqandinê.
ji wêjeyê: Serokê Sûriyeyê Beşar Esad dibêje: Ji xwe kurd li bahaneyekê digerrin. Allahwekîl hema ku Israîlê got “teq”, dê kurd jî bikin “çerq û berq” û serî li min bigerînin! Ji ber vê tirsa xwe jî şêrê tirsonek bi tank û topên xwe êrîşî ser Qamişlokê kir û gellek xortên kurd... girtin.(Lotikxane.com, 7/2006).
: teqandin, teqandî, teqereq, teqiyayî, teqî, teqîn, teqok, teq-teq
teq teq sitûnê, yek çû, yek kete şûne (biwêj) dinya wisan e, yek tê û yek diçe. qet xeman nekişîne, ev jî zagoneke civakê ye, teq teq sitûnê, yek çû, yek kete şûne.
teqabil (navdêr, nêr) beramber, hember, pêşber, miqabil.
Herwiha: teqabul.
ji wêjeyê: Ji beşa nasnavê kovarê tê xuyakirin ku şêwirmendê huqûqê yê kovarê jî heye. Weşanger û sazîyên kurd ji ber ku hertim rastî neheqîyên dewletê tên pêwîstî bi şêwirmendekî huqûqê dibînin. Lê ez hêvî dikim, bila ji şêwirmendê xwe yê huqûqê bipirsin -em etîka weşangeriyê bidin alîyekî- bê hela ev îbareyên ku di vê çîrokê de bi vî awayî derbas dibin di huqûqa heyî de teqabulê çi dikin? Gelo bi riya kovara wan mafê merivan nehatiye îhlalkirin? Herçendî di beşa nasnanavê kovarê de îbareyek wekî “Her nivîskar ji nivîsa xwe berpirsiyar e” hatibe nivîsîn jî gelo dîsa bi rêya çapemeniyê (kovara W) nebûne sedem ku gundek, êl û eşîrek, kes û malbat bibin hedef? Bi riya kovara wan grûbek, komeka civakê alenen nehatiye tehqîrkirin, li ber çavê xelkê nehatiye reşkirin?(Roşan Lezgîn çîrrokek Aram Gernas şirove dike, Amidakurd.com, 3/2008).
ji: Ji erebî
teqafilî demildest, kitûpir, tavilê, teqafilî, me hind dît, bi surprîz, qewimîna tiştekî yê ku mirov nedipa ku dê biqewime
teqal girover, tehtevêlkî
(navdêr, mê) tîfşe, zûl, ker, qed, parçe, par: teqal-teqal kirin, teqalek pirteqalê, par, qaş.
Herwiha: texal
teqalî (navdêr, mê) pehnî, lêlatî.
ji: teqal +-î
teqalik (navdêr, mê) şerik, serteşî.
ji: teqal +-ik
teqandî (rengdêr) peqandî, teqî, teqiyayî, ya/yê ku hatiye peqandin, peqiyayî.
ji: teqandin - -in + -î
teqandin (lêker)(navdêr, mê) peqandin, wisan kirin ku tiştek biteqe: Terorîstan bombeyek teqand û bîst kes pê kuştin. fîşek berdan: Demance di serê wî re teqand..
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ته‌قاندن.
Bide ber: peqandin. Tewîn: Lêker: -teqîn-.
Têkildar: teqîn.
ji: teq + -andin.
: teqandî, teqîner, teqînk
teqandin/diteqîne/biteqîne 1. gule berdan 2. behicandin 3. bi teqemeniyê belawela kirin
teqatî (navdêr, mê) lewçetî, ûqeletî.
ji: teq +-atî
teqawid (navdêr) karbes, karkenar, emekdar, malnişîn, xanenişîn, gandanket, kesa/ê ku bi dehan salan kar kiriye û paşî ji ber pîriyê yan nesaxiyek demdirêj dest ji karê xwe berdaye lê dîsan jî dewlet meaşî didiyê: karmendek teqawid Ew di 60-saliya xwe de bû teqawid. Teqawid muçeyek kêm werdigirin..
Herwiha: teqaed, teqaid, teqaed, teqaid, teqaud, teqaud, teqawud.
ji: Ji erebî.
Bikaranîn: Lêker: teqawid bûn, teqawid kirin. Navdêr: teqawidbûn, teqawidkirin Rengdêr: teqawidbûyî, teqawidkirî.
: teqawidî, teqawidîtî, teqawidtî
teqawid bûn (lêker)(Binihêre:) teqawid
teqawid kirin (lêker)(Binihêre:) teqawid
teqawidbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) teqawid
teqawidbûyî (rengdêr) (Binihêre:) teqawid
teqawidî (navdêr, mê) rewşa teqawidbûnê, emekdarî, karkenarî, malnişînî.
ji: teqawid + -î
teqawidkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye teqawid kirin
teqawidkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) teqawid
teqayene (Zazaki) (lêker) teqîn
teqdîm (navdêr, mê) qedimandin, pêşkêşkirin, arastekirin, raberkirin, berçavkirin, rapêş kirin, nîşandan, daberandin, berpêşkirin.
Herwiha: taqdîm.
Bide ber: teqdîs.
Têkildar: qedimîn.
ji wêjeyê: Di hundurê salekê de, yek jê, me şiya em xebat bikin qanûnekê ji bo wezareta werzişê amade bikin. Me di 13-ê meha septembera 2006-ê de teqdîmî serokwezîr kir. Pişt re serokwezîr ew arasteyî parlamentoya Kurdistanê kir. Ew di 11-ê meha nîsana 2007-ê de ji bal parlamentoyê ve hat qebûlkirin.(Taha Berwarî di hevpeyivînekê de li gel Mûrad Ciwan, Netkurd.com, 7/2007).
ji: Ji erebî.
Bikaranîn: Lêker: teqdîm bûn, teqdîm kirin. Navdêr: teqdîmbûn, teqdîmkirin Rengdêr: teqdîmbûyî, teqdîmkirî.
: teqdîmî, teqdîmker
teqdîm bûn (lêker)(Binihêre:) teqdîm
teqdîm kirin (lêker)(Binihêre:) teqdîm
teqdîmbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) teqdîm
teqdîmbûyî (rengdêr) (Binihêre:) teqdîm
teqdîmî (navdêr, mê) rewşa teqdîmbûnê.
ji: teqdîm + -î
teqdîmkar (navdêr, mê) pêşkêş, pêşkêşker.
ji: teqdîm +-kar
teqdîmkarî (navdêr, mê) pêşkêşî, pêşkêşkerî, teqdîmkerî.
ji: teqdîm +-karî
teqdîmker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê teqdîm dike, pêşkêşker, pêşkêş, nasîner.
ji: teqdîm + -ker
teqdîmkerî (navdêr, mê) pêşkêşkerî, pêşkêşîtî, teqdîmkarî.
ji: teqdîm +-kerî
teqdîmkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye teqdîm kirin
teqdîmkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) teqdîm
teqdîs (navdêr, mê) gotin yan diyar kirin ku kesek yan tiştek pîroz û bêkêmasî ye.
Herwiha: taqdîs, taxdîs, texdîs.
Bide ber: teqdîm.
ji wêjeyê: Diyadîn Firatê neviyê rêberê kurd yê serhildana 1925ê Şêx Seîdî, ji serokwezîrê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoganî re nameyek şand û desthilata wî, ya ku dewletê teqdîs dike û insanan diperçiqîne, ta ber topên rexneyan: - Bawer bikin dewlet ne pîroz e. Tiştê ko pîroz e mirov e. Lê tiştê ko dewletê pîroz dike, heq, edalet, yeksanî û qalkirina azadiyê ye.(Aknews.com, 12/2010).
ji: Ji erebî, têkildarî Quds û miqedes.
Bikaranîn: Lêker: teqdîs kirin. Navdêr: teqdîskirin Rengdêr: teqdîskirî.
: teqdîsî, teqdîsker
teqdîs kirin (lêker)(Binihêre:) teqdîs
teqdîsî (navdêr, mê) rewşa teqdîsbûnê.
ji: teqdîs + -î
teqdîsker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê teqdîs dike.
ji: teqdîs + -ker
teqdîskirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye teqdîs kirin
teqdîskirin (navdêr, mê) (Binihêre:) teqdîs
teqe dengê teqêna tivengan, pevçûnên
teqekirî (rengdêr) teqandî.
ji: teqe +kirî
teqekirin (navdêr)gule berdan hev, tiveng û top teqandin, teqeka ba li dujminî kirin û pa îpa vezivirîn
teqel di xalbendiyê de nîşaneya bendikê
teqemenî bûjenên wekî gule û barûtê yên ku diteqin
(navdêr, mê) çekên ku diteqin yan tên teqandin (wek fîşek, gulle û mînan).
ji: teqîn - -în + -emenî
teqereq 1. dengê teqîna teqemeniyê 2. teperep *“teqereqa feraqan, şeqeşeqa pereyan, fîqefîqa jinan, fireh dike dilan”
haylime.
Bikaranîn: Lêker: teqereq kirin. Navdêr: teqereqkirin
teqereq derxistin (lêker)(Binihêre:) teqereq
teqereq kirin (biwêj) bi awayekî asahî jiyana xwe berdewam kirin. karê wî bi tu kesî nîn e, hema teqereqa wî ye, karê dinyayê ye, dimeşîne. kirin tepînî, kirin repînî, kirin çipînî, tepetep kirin, reperep kirin
teqereqa ji bo dinyayê kudandina ji bo domana jiyanê
teqes (navdêr, mê) bedel, alegor, serbiserî, trampa, mibadele, gerew, mitenawibî.
Bikaranîn: Lêker: teqes kirin. Navdêr: teqeskirin
teqes kirin (lêker)(Binihêre:) teqes
teqeskirin (navdêr, mê) (Binihêre:) teqes
teqeteq kirin (biwêj) bi qelebalixî û deng hawirdor aciz kirin. hingî teqeteq dike ji êvarî de serê me çû.
teqez 1. miheqeq, mitleq 2. lezgînî
(rengdêr) mitleq,miheqeq, qethî, bêşert, bêmerc, bêguman, bêşik, bivê-nevê, îlle, tekûz, misoger, çawan be jî, absolût, qutebirr, erhede.
Bide ber: teqezane, teqezî, teqizandin.
ji wêjeyê: Herkes baş dizane ku kovara Rizgariyê, avakirina îdeolojiya kurdîtî bona xwe kiribû armanc. Bi tirkan re bi her awayî cûdayetî pêşniyar dikir û diparast. Ji bona rêxistineke teqez ya serbixwe ya Kurdistanî ava bike xebat dikir. Azadiya neteweya kurd û serxwebûna Kurdistanê diparast. Yekîtiya Kurdistanê, yekîtî û tîfaqa di navbeyna hêzên sosyalîst yên Kurdistanê li tevayî Kurdistanê diparast. Li Bakurê Kurdistanê û li tevayî Kurdistanê eniya neteweyî cara yekem ji aliyê Rizgariyê de hat parastin. Ji bona vê jî, Mehmed Uzunî di nav civata nivîskarî ya Rizgariyê de marksîstekî Ortodoks û hişk, azadixwaz û rizgarîxwazekî Kurdistanî yê gelek radîkal bû..
ji: ji erebî.
Bikaranîn: Lêker: teqizandin, teqizîn. Navdêr: tekezî Rengdêr: teqezkî.
: teqezane, teqeztî, teqezger
teqez kirin (lêker) rastan kirin.
ji: teqez + kirin
(lêker) rastan kirin.
ji: teqez + kirin
teqezbar (rengdêr) rastandinbar.
ji: teqez +-bar
(rengdêr) rastandinbar.
ji: teqez +-bar
teqezbarî (navdêr, mê) rastandinban.
ji: teqezbar +-î
(navdêr, mê) rastandinban.
ji: teqezbar +-î
teqezî (navdêr, mê) qewîtî, tembîh.
ji: teqez +-î
(navdêr, mê) qewîtî, tembîh.
ji: teqez +-î
teqezî kirin (lêker)(Binihêre:) teqezî
(lêker)(Binihêre:) teqezî
teqezîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye teqezî kirin
(rengdêr) ya/yê ku hatiye teqezî kirin
teqezîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) teqezî
(navdêr, mê) (Binihêre:) teqezî
teqezîn (lêker)qeşitîn, qeşirin, cihimîn, tewisîn, delikîn.
ji: teqez +-în
(lêker)qeşitîn, qeşirin, cihimîn, tewisîn, delikîn.
ji: teqez +-în
teqezkirin (navdêr, mê) piştrastkirin, rastandin.
ji: teqez +kirin
(navdêr, mê) piştrastkirin, rastandin.
ji: teqez +kirin
teqî (navdêr, mê) teqandî, peqandî, teqiyayî, rewşa teqbûnê.
ji: teq + -î
(navdêr, mê) teqandî, peqandî, teqiyayî, rewşa teqbûnê.
ji: teq + -î
teqil giranî
(navdêr, mê) giranî, hêz, seng, wezn, rol, giringî.
Herwiha: teql.
Bide ber: neqil.
ji wêjeyê: Ev di dewreka wiha de pêk hat ku sosylizm û Sovyet nemabû (hêzeka super têk çûbû), Amerîka take zilhêza dinyayê bû. Cardin jî mêzîna (hevsengiya) Rojhilata navîn û ya navneteweyî, her wiha rol û teqla tevgera kurd ew encam neda ku Kurdistana başûr ji Iraqê veqete..
: teqilandin, teqilandî, teqilî, teqilîn, teqilîner
(navdêr, mê) giranî, hêz, seng, wezn, rol, giringî.
Herwiha: teql.
Bide ber: neqil.
ji wêjeyê: Ev di dewreka wiha de pêk hat ku sosylizm û Sovyet nemabû (hêzeka super têk çûbû), Amerîka take zilhêza dinyayê bû. Cardin jî mêzîna (hevsengiya) Rojhilata navîn û ya navneteweyî, her wiha rol û teqla tevgera kurd ew encam neda ku Kurdistana başûr ji Iraqê veqete..
: teqilandin, teqilandî, teqilî, teqilîn, teqilîner
teqilandin (lêker) gez kirin, kêş, kêşan, kit kirin, pîvan, kişandin, perseng.
ji: teqil +-andin
(lêker) gez kirin, kêş, kêşan, kit kirin, pîvan, kişandin, perseng.
ji: teqil +-andin
teqilandin/diteqilîne/biteqilîne 1. giraniya tiştekî pîvan 2. hejandin
teqildar (rengdêr) rîtmîk, derbdanî, kirbdar.
ji: teqil +-dar
(rengdêr) rîtmîk, derbdanî, kirbdar.
ji: teqil +-dar
teqilî (navdêr, mê) rewşa teqilbûnê.
ji: teqil + -î
(navdêr, mê) rewşa teqilbûnê.
ji: teqil + -î
teqîn (navdêr, mê) Wate, peqîn, bi hêz ji hev belav bûn û bi enerjiya xwe ziyan gihandin derdorên xwe jî: Bombeyeke li bazarrê teqî û 5 kes birîndar kirin. fîşek ji çekê hatin avêtin.
Herwiha: teqan, teqhan, teqhîn, teqihan, teqihîn, teqiyan, teqîyan, teqyan. Tewîn: Lêker: -teq-.
Têkildar: teqandin.
ji: teq + -în.
: teqemenî, teqiyayî, teqî, teqok, teqokî, teqteqok, teqteqokî
(navdêr, mê) Wate, peqîn, bi hêz ji hev belav bûn û bi enerjiya xwe ziyan gihandin derdorên xwe jî: Bombeyeke li bazarrê teqî û 5 kes birîndar kirin. fîşek ji çekê hatin avêtin.
Herwiha: teqan, teqhan, teqhîn, teqihan, teqihîn, teqiyan, teqîyan, teqyan. Tewîn: Lêker: -teq-.
Têkildar: teqandin.
ji: teq + -în.
: teqemenî, teqiyayî, teqî, teqok, teqokî, teqteqok, teqteqokî
teqin herî
teqîn/diteqe/biteqe 1. bandora teqemeniyê xuya bûn 2. dengê teqemeniyê hatin, gurmîn
teqinandin/diteqinîne/biteqinîne di heriyê de gut kirin û çikilandin
teqînbar (rengdêr) peqînbar.
ji: teqîn +-bar
(rengdêr) peqînbar.
ji: teqîn +-bar
teqîndar (rengdêr) teqemenî, peqindar.
ji: teqîn +-dar
(rengdêr) teqemenî, peqindar.
ji: teqîn +-dar
teqîndarîtî (navdêr, mê) peqîndarîtî.
ji: teqîndar +-îtî
(navdêr, mê) peqîndarîtî.
ji: teqîndar +-îtî
teqîndarkî (navdêr, mê) bi peqindarî, bi teqîndarî.
ji: teqîndar +-kî
(navdêr, mê) bi peqindarî, bi teqîndarî.
ji: teqîndar +-kî
teqînî (navdêr, mê) peqan, teqan, çeqîn.
ji: teqîn +-î
(navdêr, mê) peqan, teqan, çeqîn.
ji: teqîn +-î
teqînî bi binê beroşe xistin (biwêj) xwarin qedandin. heta em li xwe zivirîn, wî teqînî bi binê beroşe xist jî.
(biwêj) xwarin qedandin. heta em li xwe zivirîn, wî teqînî bi binê beroşe xist jî.
teqînî jê anîn (biwêj) lê xistin, zêdetir ji derblêdana tiştên madenî re tê gotin. lawê cindî bi wî kevirê piçûk teqîniyeke wisa ji erebeya sêvdîn anî, deng çû esmanan.
(biwêj) lê xistin, zêdetir ji derblêdana tiştên madenî re tê gotin. lawê cindî bi wî kevirê piçûk teqîniyeke wisa ji erebeya sêvdîn anî, deng çû esmanan.
teqinîn/diteqine/biteqine di heriyê de gut bûn û çikilîn
teqîtî (navdêr, mê) hişkî, hişkbûn, hişkayî.
ji: teq +-îtî
(navdêr, mê) hişkî, hişkbûn, hişkayî.
ji: teq +-îtî
teqiyayî (rengdêr) peqiyayî
(rengdêr) peqiyayî
teqizandin/diteqizîne/biteqizîne pengizandin
teqizîn cihimîn, qeşitîn, defbûn, def bûn
cihimîn, qeşitîn, defbûn, def bûn
teqizîn çûn (lêker) qeşitîn çûn.
ji: teqizîn + çûn
teqizîn/diteqize/biteqize pengizîn
teqlandin (lêker).
Herwiha: toqlandin. Tewîn: .
Bi zaravayên kurdî: Kurdî (Soranî): Zazakî: Kurmancî: Kurdiya başûr: Lekî: Hewramî:
teqle qulopanî
(navdêr, mê) qulîpank, balqazî, teqil, toqlanî, qulopanî, xulopanî.
Bikaranîn: Lêker: teqle kirin, teqle dan. Navdêr: teqlekirin, teqledan
teqle avêtin 1. qulopanî kirin 2. xwe gêr kirin
(lêker) teqle dan, toqlanî dan, belqoç bûn, belqoç kirin, qilopanî bûn, toqlanî bûn.
ji: teqle + avêtin
teqle dan (lêker)(Binihêre:) teqle
teqle kirin (lêker)(Binihêre:) teqle
teqledan (navdêr, mê) (Binihêre:) teqle
teqlekirin (navdêr, mê) (Binihêre:) teqle
teqlîd cure
teqlîde sexte
teqlîdker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê teqlîd dike, lasaker, zehrker, remzker.
ji: teqlîd + -ker
teqme (navdêr, mê) leke, pîsî, pîsahî (bi taybetî ya dimîne bi cilên mirovî ve û bi asanî jê naçe anku jê paqij nabe), qirêj.
Bikaranîn: Lêker: teqme kirin. Navdêr: teqmekirin.
Herwiha: teqime.
: teqmeyî
teqme kirin (lêker)(Binihêre:) teqme
teqmekirin (navdêr, mê) (Binihêre:) teqme
teqmeyî (navdêr, mê) rewşa teqmebûnê.
ji: teqme + -yî
teqn (navdêr, mê) axa pirr av di nav de.
Herwiha: mûle.
Hevwate: herrî çamûr gilk gîl mole.
Bide ber: ax gêç qûm xîz.
Bikaranîn: bûn teqn kirin teqn teqn (bi tiştekê/î ve) hişk bûn teqn têk vedan.
ji: ji erebî تقن (tiqn), hevreha aramî ܬܘܩܢܐ (tuqna), îbrî תקן (téqen)
teqnayene (Zazaki) (lêker) teqandin
teqnbûn (navdêr, mê) şêlibûn, şaşbûn.
ji: teqn +bûn
teqnî (navdêr, mê) lêl, şêlî, rêvin, limî, lîk, debiş, neşehreza, pîskirî (avekî), pîs, rohn, tenik, pizrûkî, pinîkiri.
ji: teqn +-î
teqnîkirin (navdêr, mê) şêlîkirin.
ji: teqnî +kirin
teqnîyayene (Zazaki) (lêker)hatin teqandin
teqol (navdêr, mê) kavare, vizik, virrik, gerrgerrok, zîzok, vizvizok, vîzvîzok, vizgerrik, mizhar, seyah, deleme, delleme, seyyahe, gizik, gizgizok, mizar, virrvirrok, teqol, qaq, çirçirik, pêlîstokek zarrokan e ku li dor xwe dizivirre, vizgerik
teqoze 1. xerabe 2. geveze 3. feramûşbûyî *“aşê teqoze, arvên nahêre”
teqrîben (hoker) nêzî, dorî, kêm-zêde, hema, hema-hema, hemen-hemen, ewqas yan piçekî kêmtir yan zêdetir: Teqrîben 100 kes li wir amade bûn. (Sed yan piçekî kêmtir yan zêdetir kes...).
Herwiha: taqrîben.
ji: Ji erebî
teqrîr (navdêr, mê) rapor
teqsîm (navdêr, mê) parvekirin, dabeşkirin, lêkvekirin, parçekirin.
Herwiha: taqsîm.
ji wêjeyê: Ez dikarim qonaxê li ser du beşan teqsîm bikim. Ji sala 1991-ê heta sala hilweşandina rejimê, Hukumeta Herêma Kurdistanê nekariye karekî ciddî bike, ne di warê avakirinê de, ne jî di warê civakî de. Siyaseta hukumeta Kurdistanê di vê dewrê de tevî wan mişkileyên navxwe û yên me yên li gel dorûberê ew bû ku me mihawele dikir em çawa temîna pêdiviyên jiyanê yên rojane ên xelkê bikin.(Nêçîrvan Barzanî di hevpeyivînekê de li gel Mûrad Ciwan û Eşref Okumuş, li gor Netkurd.com, 12/2008).
ji: Ji erebî
teqteq (navdêr, mê) dengê berdewam yê teqînê yan teqandinê: Teqteqa tifengan hat min..
Herwiha: teq-teq, teqeteq, teqe-teq.
Têkildar: teqreq, teqereq.
ji: teq + teq.
: teqteqandin, teqteqîn, teqteqok
teqteqî (navdêr, mê) lezîn, nişkî, çalak, law, hîn.
ji: teqteq +-î
teqteqok (rengdêr) (navdêr, mê) tiştên ku dengê teqteqê jê tê (bo nimûne: demanceyên pêlîstok yên zarrokan)(navdêr, mê) şembelîlk, şembelûlk, peqîjok.
ji: teqteq + -ok yan teqteqîn - -în + -ok
teqteqoşk 1. demançe 2. demançeyên zarokan
teqûreq (navdêr, mê) dengê ku teq û req jê tê, bo nimûne wek dengê amanên fafonî.
Herwiha: teq-û-req, teq û req.
ji wêjeyê: Ez bi dengê Mahmûdê Hesê, Fadilê Kufragî, Necmedînê Dêrikî, Şêxmûsê Olaqî mezin bûm. Dû re jî Aramê Tîkran, Eyşe Şan, Kawîs Axa û Hesen û Mehmed Arifê Cizîrî xwe dan ser. Gelek ji wan kesan çûn ser dilovaniya xwe, lê xwezî ev ên sax jî weha li ser şerefa bimana ko wek ew di bîranînên me de xwedî cîhekî qewîn bûn. Îroj jî gava ko ez li wan dengan guhdarî dikim, ez şewqa Qorixê, zîwirandina Komik û Mêzînê, banga êzêngvaniyan, teqûreqa bêrên kerexan, bihevdulîstina jin û mêrên xabiyan û terebhoşa xortikên Tilbisim û Qetaroyê di awazên wan de dibînim.(Enwer Karahan: Rojîn, Nefel.com, 10/2008).
ji: teq + û + req.
Bikaranîn: Lêker: teqûreq kirin. Navdêr: teqûreqkirin
teqûreq kirin (lêker)(Binihêre:) teqûreq
teqûreqkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye teqûreq kirin
teqûreqkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) teqûreq
teqwa (rengdêr) dîndar, oldar, ayîndar, îbadetker, mûmin, xwedanas, peristîşkar, bawermend, dînperist, xwedaperist, ayînî, ayînperist, abid.
Herwiha: teqwe.
ji wêjeyê: Malbata te taybetmendiyên “teqwa” di hindûrê xwe de dihewîne. Meletiya bapîrê te, faktoreka girîng e. Nêrîna malbata te ku xwediyê taybetmendiyên bi vî rengî ye; bo muzîk û hunerê çawa bû? Bo nimûne reaksiyon ango bertek nîşanî te didan an na?(Salihê Kevirbirî di hevpeyivînekê de ji hunermend Rojdayê dipirse, Netkurd.com, 7/2007).
ji: Ji erebî.
: teqwahî, teqwatî, teqwayî
teqwatî (navdêr, mê) tesewif, sofîtî, oldarî, dîndarî, bawerî, rewşa teqwabûnê.
ji: teqwa + -tî
teqwîm (navdêr, mê) salname, kalender, sîstema jimartina roj û meh û salan.
Herwiha: taqwîm.
ji: Ji erebî.
: teqwîmî
teqwîmî (navdêr, mê) rewşa teqwîmbûnê.
ji: teqwîm + -î
teq f. a sharp sound.
teq û req loud sound
teqandin (vt) to explode, to detonate; (mîna) to spring (a mine); (hila) to blow up
(biteqîne) to blow up
(biteqîne) to burst, to explode
teqîn- v.t. to burst, explode, to fire, shoot (gun)
teqemenî detonative, explosive, fulminating
teqez certain, definite
teqî (ezmûn) experiment, test, proving
teqîn (vi) to explode, to detonate; (peqandin) to burst; (teqteqîn) to bang; (hila) to erupt
v.i. to burst, explode
teqiyan (biteqe) to explode, to burst, to blow up
teqlîd kirin to imitate
teq Bersten
Explosion
Knall
teqa Fenster
teqandin Explosion machen
schießen
teqandin abfeuern
bersten
explodieren
feuern
platzen lassen
teqel Anstrengung
teqemenî explosiv
teqereq Lärm
tak tak
teqet Kraft
teqez bestimmt
ohnehin
sicherlich
teqil Balance
Bedeutung
Besonnenheit
Ernst
Gewicht
gewichtig
Gewichtigkeit
teqîl Akzent
Rhythmus
Takt
Versmaß
teqilandin wiegen
teqîn explodieren
Explosion
platzen [vi.]
sprengen
teqînî Klappern
Klingen
teqinîn sinken in Schlamm
teqîyan platzen
teqiyan explodieren
zerknallen
zerplatzen
teqreq Lärm
tak tak
teqa rd. uqela, uqele
teqabûl m. teqabûl, beranberîye n.
teqabûl kirin lg. teqabûl kerdene, beranberîye bîyene
teqadûm m. ravêrîye, teqadum, vernîye m.
teqal rd. rast, duz, rast
teqalik m. serik, tapik n.
teqan lng. teqayene, peqayene, feteqîyene, tapayene
teqandin lg. teqnayene, peqnayene, feteqnayene, patnayene
m. teqnayis, peqnayis, feteqnayis, patnayis n.
teqas kirin lg. serbiser kerdene, teqez kerdene, trampe kerdene, serbiser dayene
teqatî m. uqelayîye, uqelayênî m.
teqawid rd. teqawit, emegdar, rencdar, keddar
teqawid bûn lng. teqawit bîyene, rencdar bîyene, keddar bîyene, emegdar bîyene
teqdîm m. texdîm, arz, pêskês, ravernayis n.
teqdîm kirin lg. texdîm kerdene, arz kerdene, ravernayene, raverdayene, re verdayene, pêskês kerdene hatin teqdîmkirin ltb. texdîm kerîyene, pêskês kerîyene, ameyene pêskêskerdene, ameyene texdîmkerdene
teqdîmkar m/n. texdîmker, pêskêsker, rabernayox, arzker n.
teqdîmkarî m. pêskêskerîye, texdîmkerîye, rabernayoxîye, arzkerîye, pêskêskerênî m.
teqdîmker m/n. texdîmker, pêskêsker, rabernayox, arzker n.
teqdîmkerî m. pêskêskerîye, texdîmkerîye, rabernayoxîye, arzkerîye, pêskêskerênî m.
teqdîr m. begemkerdis, texdîr, rindvînitis n.
teqdîr kirin lg. begem kerdene, teqdîr kerdene, rind vînitene, rind dîyene
teqdîrkar rd. texdîrker, begemgker, texdîrkar
teqdîrname m. texdîrname. begemkerdisname m.
teqdîs m. teqdîs, fîrazvînitis n.
teqdîs kirin lg. teqdîs kerdene, firaz kerdene
teqel m. rz. hence, tîrike (-) m.
m. weke m. teqemenî m. cebibxane, muhîmat n.
teqemenî rd. teqok
teqereq m. hengame., haybro, herese, qerebelix, semate, hayle m., teqereq, gimîûnalî, zelemele, çîlvîlîye, gurîntî, xirerir, teqereqe, gimîûnalî, welwele, samate, somate, zimîûnalî n.
teqes kirin lg. serbiser kerdene, teqez kerdene, trampe kerdene, serbiser dayene
teqez rd. teqeze
h. teqez, miheqeq
h. nêbo ke, zînhar, mebo ke, saqin, nêbo nêbo
teqezî m. te m., tembe, temye n.
teqezî kirin lg. teme kerdene, temênayene
teqezîkirî rd. temekerde, temênaye
teqezîkirin m. temekerdis, temênayis n.
teqîb m. teqîb, redimekewtis, dimesîyayis, teqîv n.
teqîb kirin lg. teqîb kerdene, re dime kewtene, dime sîyene
teqîbat m. teqîbat, persayis, taqîbat n.
teqîbatkirin lg. teqîbat kerdene, re dimekewtene
teqie m. qiloçî, qilopanî, tuqlikî, qilopî, diqloçî, teqle, qulopanî, qulopî, tuqliqî, telqe n.
teqie avêtin lg. qilopanî estene, qiloçî estene, teqle estene, qilopî estene, tuqlikî estene, qulopîestene, diqloçîestene
teqie dan lg. qiloçî dayene, qilopanî dayene,teqle dayene
teqiebaz m. qiloçîcî, qilopanîcî, teqlecî, qilopîcî, teqlecî, qulopanîwan, qulopîcî, tuqlikcî n.
teqil m. telqe, çewrnayis, teqilr n.
teqîn lng. teqîyene, peqayene, celîyene
teqizandin lg. rateqnayene, teqeznayene, dime verdayene
teqizîn lng. teqezîyene
teql m. telqe, çewrnayis, teqil m.
teqldar rd. telqin, telqdar
teqlîd m. mexse, texlît, teqlîd n.
teqlîd kirin lg. mexse kerdene, texlîd kerdene
teqlîdî rd. mexseyên, mexseyî, texlîdî
teqlîdker m/n. mexseker, texlîdker, mexsecî, texlîdcî n.
teqlîdkerî m. mexsekerîye, texlîdkerîye, mexsecîyîye, texlîdcîyîye, texlîdcîyênî m.
teqn m. heze, awzêle, gereqe, hezaze, lincûlêze, bataxe m.
teqol m. vizik, guvik, soqî, dual m., vizvizok, soqa, virvirok, govik n.
teqrîben h. cêrecor, teqrîben, cêr û cor, kêm-zêde
teqrîbî rd. teqrîbî, cinêzdî, nêzdî re ci
teqrîr m. hûq. teqrîr n.
m. teqrîre, pêsnîyazname. tekrîre m.
teqsîr kîrin lg. texsîr kerdene, dirxsîye kerdene, teqsîr kerdene
teqsîrkirin m. texsîrkerdis, dirxsîyekerdis, teqsîrkerdis n.
teqsît m. teqsît, bes, texsîd, teqsîd n.
teqsît dan lg. teqsît dayene
teqteqok / n. çeqçeqok, seqseqok, teqteqok n.
teqûreq h. teqûreq, seqûreq, teqûtuq, reqûruq, seqûsuq
teqwîm m. serename. teqwîm, sername n.
teqwîma rojê n. serenameyê rojî, teqwîmê rojî, rojserename n.
teqwîye m. xurtnayis, teqwîye, zexmnayis, xurtkerdis n.
teqwîye kîrin tg. xurtnayene, teqwîye kerdene, zexmnayene, xurt kerdene
teq-req gürültü patırtı
pat küt
tak tuk