Encamên lêgerînê
tele baskok (ê baskê firendeyan) n
baskok (ê baskê firendeyan) n
tele almak Di kasetê de tomar kirin.
telef 1. telef 2. telef (cihê beredayî xerc kirin) m
1. telef 2. telef (cihê beredayî xerc kirin)m
telef etmek helikandin, telefandin, telef kirin, bertelef kirin
helikandin, telefandin, telef kirin, bertelef kirin
telef olmak helikîn, telifin, telef bûn, bertelef bûn, bertelef çûn
helikîn, telifîn, telef bûn, bertelef bûn, bertelef çûn
Helikîn. Bertelef bûn (çûn). Qilana wan hatin.
telefat telefat m
telefat m
teleferik teleferîk m
teleferîk m
telefon têlefon m
têlefonm
telefon açmak têl vekirin, têlefon vekirin
têl vekirin, têlefon vekirin
telefon ahizesi guhdanka telefonê
guhdanka telefonê
telefon etmek têl kirin, li têlê xistin, telefon kirin
têl kirin, li têlê xistin, têlefon kirin
telefon rehberi navnivîska telefonan, rehbera telefonê
navnivîska telefonan, rehbera telefonê
telefoncu 1. telefonsaz (kesê ku sîstema telefonê çêdike an jî temîr dike) 2. telefonvan nd/nt
1. telefonsaz (kesê ku sîstema telefonê çêdike an jî temîr dike) 2. telefonvan nd/nt
telefonlaşmak têlefonî hev kirin, têlefon dan.hev, têlî hev kirin l/bw
têlefonî hev kirin, têlefon dan hev, têlî hev kirin l/bw
telefonometre telefonometre m
têlefonometre m
telefotografi têlefotografi m
têlefotografî m
telek baskok, pirtik, perik zo/n
baskok, pirtik, perik zo/n
telekomünikasyon telekomunakasyon, dûreragihan m
telekomunakasyon, dûreragihan m
teleks teleks m
teleks m
telem telem m
telem m
teleme jajî m
jajîm
teleme peyniri gibi eynî pembûyê jendi ye (ji bo jinên topikî û canspî)
eynî pembûyê jendî ye (ji bo jinên topikî û canspî)
telemetre dûrpîv, telemetre m
dûrpîv, telemetre m
teleobjektif teleobjektif m
teleobjektîf m
teleoloji teleoloji m
teleolojî m
telepati telepatî m
telepatî m
teleradar teleradar m
teleradar m
telesimek 1. westîn, bcmecal man, bêpertav bûn 2. jar bûn, jar ketin l/ngh
1. westîn, bêmecal man, bêpertav bûn 2. jar bûn, jar ketin l/ngh
telesine (telesinema) telesîne, telesînema m
telesine, telesinema telesîne, telesînema m
teleskop teleskop m
teleskop m
televizyon televîzyon m
televîzyon m
televizyoncu 1. televîzyonfiroş 2. televîzyonsaz (temîrkerê televîzyonê) 3. televîzyonvan (erkedarê ku di dezgehê televîzyonê de dixebite) nd/nt
1. televîzyonfiroş 2. televîzyonsaz (temîrkerê televîzyonê) 3. televizyonvan (erkedarê ku di dezgehê televîzyonê de dixebite) nd/nt
televizyonculuk 1. televîzyonfiroşî 2. televîzyonsazî 3. televîzyonvanî m
1. televîzyonfiroşî 2. televîzyonsazî 3. televîzyonvanî m
tele m kapan, kuşmar, tuzak (kuşları yakalamaya yarar araç veya düzen)
tele (i) bot/m kılçık (fasuyle, bakla gibi sebzelerin yeşil kabuğunda ve ekin başaklarında bulunan sert ve kıl gibi uzun lif)
tele danîn kapan kurmak, tuzak kurmak
teleb m talep
teleb kirin l/gh talep etmek
telebe nd/nt talebe, öğrenci
telebetî m talebelik, öğrencilik
telebkar rd tamlepkâr, istekli, talip
telebkarî m tamlepkârlık, taliplik
telebker bnr telepkar
telebkirin m talep etme
telebname m talepname
teled nd ‘teled weled’ deyiminde geçer ve çoluk çocuk anlamını verir
telef m 1. telef 2. telef (boş yere harcama)
telef bûn l/ngh telef olmak
telef kirin l/gh telef etmek
telefandî rd telef edilmiş olan
telefandin m telef etme
l/gh telef etmek
telefat m telefat
telefatîk rd telepatik
telefbûn m telef olma
teleferîk m teleferik
telefiz m 1. telâfuz 2. çıt (çıtı çıkma)
telefiz nekirin l/gh tıslamak (haksızlığı anlayıp susmak, sesi soluğu kesmek)
telefiz pê neketin suspus olmak, çıtı çıkmamak
telefiznekirin m tıslama (haksızlığı anlayıp susma, sesi soluğu kesme)
telefkirî rd telef edilmiş olan
telefkirin m telef etme
telefon m telefon
telefon dan hev telefonlaşmak
telefon kirin l/gh telefon etmek
telefon vekirin telefon açmak
telefona (an jî telgrafa) bêtêl telsiz telefon (veya telgraf)
telefongeh m telefon santralı
telefonî (...) kirin (birine) telefon etmek
telefonî hev kirin l/bw telefonlaşmak
telefonkirin m telefon etme
telefonometre m telefonometre
telefonsaz nd/nt telefoncu (telefon tamir eden veya telefon düzenini kuran kimse)
telefonsazî m telefonculuk
telefonvan nd/nt telefoncu
telefotografî m telefotografi
teleg rd aylak
teleg teleg aylak aylak
teleg teleg gerin aylak aylak doloşmak
telehî nd talahi (inandırmaya güç katmak için söylenen vallahi ve bilahî gibi ant sözü)
telekinezî psî/m telekinezi, uza devim
telekomunakasyon m telekomünikasyon, uz iletişim
teleks m teleks
telem m telem
teleme m ağız ve taze süt üzerine incir yaprağında çıkan süt damlatılarak elde edilen peynir
telemetre m telemetre
teleobjektîf m teleobjektif
teleolojî fel/m teleoloji, erek bilimi
telep m kızgınlık
telepatî psî/m telepati, uza duyum
telepoxîn m/argo kargaşa
teleradar m teleradar
telereşî m dram, drama (acıklı olay)
teles bnr teres
telesî m umut
m 1. deneme, sınama 2. deneyim, tecrübe 3. deney
telesî kirin l/gh 1. denemek, sınamak 2. denemek (bir işi başarmak için girişimde bulunmak, teşebüs etmek) * rabû ser piyan telesî kir ku here heta ber derî ayağa kalkıp kapıya doğru gitmeyi denedi
telesîkar nd/ntdeneyci
telesîkarî m deneycilik
telesîker nd/nt deneyci
telesîkerî m deneycilik
telesîkirî rd denenmiş, sınanmış
telesîkirin m 1. deneme, sınama 2. deneme (bir işi başarmak için girişimde bulunma, teşebüs etme)
telesîne m telesine, telesinema
telesînema m telesine, telesinema
telesîya (...) kirin (birini) denemek, sınamak, sınava çekmek
telesîya (yekî) jê ketin (birinden) umudunu kesmek
telesîya (yekî) ketin umud kalmamak
teleskop m teleskop
telesok rd delice
teletel h 1. gizlice, çaktırmadan 2. sinsice yaklaşma 3. pusa pusa * teletele mêze kir pusa pusa baktı
televiz m 1. telâfüz 2. çıt, gık * negotin televiz gık demedi
televîzyon m televizyon
televîzyona kablodar kablolu televizyon * weşana televizyona kablodar kablolu televizyon yayını
televîzyonfiroş nd//nt televizyoncu (tv satıcısı)
televîzyonfiroşî m televizyonculuk
televîzyonsaz nd//nt televizyoncu (tv tamircisi)
televîzyonsazî m televizyonculuk
televîzyonvan nd/nt televizyoncu (televizyon kuruluşunda çalışan kimse)
televîzyonvanî m televizyonculuk
telew rd 1. kösnük 2. güre (çiftleşmek istiyen dişi eşek veya kısrak) 3. kızgın (eş arayan hayvan için)
telew bûn dalap olmak, kızışmak.
l/ngh 1. kösnümek, kösnülmek (hayvan eş isteme zamanı gelmek) 2. dalap olmak (dişi hayvan için) 3. kızmak, kızışmak, kızgınlaşmak (çiftleşme istemek)
telew kirin l/gh l/gh 1. kösnülemek 2. kızıştırmak (hayvan için)
telewbûn m 1. kösnüme, kösnülme (hayvan eş isteme zamanı gelme) 2. dalap olma (dişi hayvan için) 3. kızma, kızışma, kızgınlaşma (çiftleşme isteme)
telewbûyîn m 1. kösnüme, kösnülme (hayvan eş isteme zamanı gelme) 2. dalap olma (dişi hayvan için) 3. kızma, kızışma, kızgınlaşma (çiftleşme isteme)
telewî m 1. kösnü 2. kızgınlık
telewkirin m 1. kösnüleme 2. kızıştırma (hayvan için)
telexewî rd uyku sersemi
telexewî bûn l/ngh uyku sersemi olmak
telexewî kirin l/gh uyku sersemi yapmak
telexewîbûn m uyku sersemi olma
telexewîkirin m uyku sersemi yapma
telezm n yonga
tele 1. rastahiya ku di nav xilxileyê keviran de ye û li cihekê asê ye 2. dafik, kemîn
(navdêr, mê) televizyon, telefon
tele danîn (lêker)(Binihêre:) tele
tele li serê (yekî) çêkirin (biwêj) dek û dolab anîn serê kesekî. wî mêrikî teleyeke wisa li serê min çêkir ku ez nikarim tu car ji bîr bikin1.
tele- pêşgir, dûr: telefon (ji dûr ve axivîn), teleskop (ji dûr ve seh kirin), televizyon (ji dûr ve lê nerîn).
Herwiha: têlê-.
ji: Ji yewnanî.
: telefon, teleskop, televizyon
teleb (navdêr, mê) daxwaz, dawa, xwestin, viyan, hêvîkirin: teleb kirin (xwestin, dawa kirin), xwestek.
Herwiha: taleb.
Bide ber: talib, telebe.
Bikaranîn: Lêker: teleb kirin, teleb kirin. Navdêr: telebkirin Rengdêr: telebkirî.
ji: Ji erebî.
: telebî, telebker
teleb kirin (lêker)(Binihêre:) teleb
telebe (navdêr) kesa/ê têt fêrkirin anku hînkirin (bi taybetî li dibistanê), qutabî, xwendekar, qutabî, fêrber, hînber, şagirt, dibistanî, suxte.
Bide ber: fêrker, hînker, mamoste.
ji: Ji erebî.
: telebetî
telebetî (navdêr, mê) rewşa telebebûnê, xwendekarî, suxtetî, şagirtî.
ji: telebe + -tî
telebext bedbext
telebî (navdêr, mê) rewşa telebbûnê.
ji: teleb + -î
telebkar deynxwaz
(navdêr, mê) daxwazker, talib, xwazgîn, dilxwaz, viyer, xwazkar, karniyar
telebker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê teleb dike, daxwazker.
ji: teleb + -ker
telebkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye teleb kirin
telebkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) teleb
telebname (navdêr, mê) daxwazname.
ji: teleb +-name
teledanîn (navdêr, mê) (Binihêre:) tele
telef (navdêr, mê) pûçbûn yan pûçkirin, israfkirin, mezaxtin, mirin yan kuştin.
Herwiha: telaf.
Têkildar: telaftin, telifandin, telifîn, telefat.
ji wêjeyê: Li eyaleta Tazmanya ya Awistralyayê hin balîna hatin heta perava rojava a eyaletê, hin jê dîsa vegeriyan okyanûsê lê 150 heb jê telef bûn.ää(Diyarname.com, 11/2008).
Bikaranîn: Lêker: telef bûn, telef kirin. Navdêr: telefbûn, telefkirin Rengdêr: telefbûyî, telefkirî
telef bûn dêrz bûn
(lêker)(Binihêre:) telef
telef kirin dêrz kirin
(lêker)(Binihêre:) telef
telefandin (lêker)helikandin, telef kirin, bertelef kirin. Tewîn: -telefîn-.
ji: telef +-andin
telefat (navdêr) winda, zayîat
telefbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) telef
telefbûyî (rengdêr) (Binihêre:) telef
teleferîk (navdêr, mê) daberist, amraza ku bi kabloyên hewayî ve li bilindahiyan dilive.
Herwiha: têlêfêrîk.
ji wêjeyê: Bi teleferîkên kevn diçin û tên..
ji: ji frensî téléphérique (ji sala 1923yê ve) ji inglizî telpherage ji telpher + -age
telefkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye telef kirin
telefkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) telef
telefon (navdêr, mê) ya rasr têlefone,kurdên pîr dema bilêv dikin nabêjin telefon,dibêjin têlefon.pirrê kurdanjî kurt dikin dibêjin têl .esasê xwe têlefone, pêger, alavek elektronîkî ye bo pêaxiftin û pêbîstina li gel kesek li dûr ya/yê ku heman alav hebe.
Hevwate: bihîstok. Cûnên telefonan, telefonên berîkan, telefonên bêtêl, telefonên bitêl, telefonên destan, telefonên têldar.
Bikaranîn: Lêker: telefon kirin, telefon lê dan, telefon vekirin. Navdêr: telefonkirin.
ji: tele + fon.
: telefonî, telefonker, telefonkirin
telefon kirin (lêker)(Binihêre:) telefon
telefona berîkê (navdêr, mê) telefona destan, telefona mobîl, telefona bêtêl, bêtêlk, telefona ku mirov dikare li gel xwe hilgire û bi xwe re bîne û bibe. Pirrjimar: telefonên berîkê.
Herwiha: telefona beriyê.
ji: telefon + -a + berîk + -ê
telefona bêtêl (navdêr, mê) telefona destan, telefona berîkê, telefona mobîl, telefona ku mirov dikare li gel xwe hilgire û bi xwe re bîne û bibe, bêtêlk. Pirrjimar: telefonên bêtêl.
ji: telefon + -a + bê- + têl
telefona destan (navdêr, mê) telefona mobîl, telefona berîkê, telefona bêtêl, telefona ku mirov dikare li gel xwe hilgire û bi xwe re bîne û bibe, bêtêlk. Pirrjimar: telefonên destan.
ji: telefon + -a + dest + -an
telefona mobîl (navdêr, mê) telefona destan, telefona berîkê, telefona bêtêl, telefona ku mirov dikare li gel xwe hilgire û bi xwe re bîne û bibe, bêtêlk. Pirrjimar: telefonên mobîl.
ji: telefon + -a + mobîl
telefonhez (navdêr, nêr) kesa/ê ku ji telefonan zav hez dike.
: telefonhezî
telefonhezî (navdêr, mê) rewşa telefonhezbûnê.
ji: telefonhez + -î
telefonî (navdêr, mê) rewşa telefonbûnê.
ji: telefon + -î
telefonker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê telefon dike.
ji: telefon + -ker
telefonkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye telefon kirin
telefonkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) telefon
telegraf (navdêr, mê) birûske, telegram amûra ku telegram pê dihatin şandin anku hinartin, telegram, birqî.
Herwiha: telgraf
telegram (navdêr, mê) birûske, birqî, peyamên ku bi telegrafê hatine şandin
telekebaz (Soranî) pinî, nermeting, zexel, bînefisk, binkol, xinîz, nermoving, mixenet, xel, bibini, pexîl, bendefiêl, xasûk, kone
telekomunakasyon (navdêr, mê) dûreragihan, mixaberat
telemişk dafika mişkan
telepatî (navdêr, mê) ramanguhêzî, texatir, pêhesîna ji dûr bi rêyên derûnî.
ji: ji frensî tèlèpathie yan ji inglizî telepathy herdu ji yunanî tele- + -patî
teleprompter (navdêr, mê) ekranek e ku li li ber çavên pêşkêşvana/ê bernameyên televizyonan e û ew dixwînin lê ji ber ku ew ekran di televizyonê de nayê dîtin, mirov wisan bawer dike ku pêşkêşvan naxwînin lê diaxivin.
ji wêjeyê: Li Almanyayê tenê di Tagesschau de nûçe ji kameraya bi teleprompter nayên xwendin û moderator hemû nûçeyên xwe ji kaxezê dixwînin.(Diyarname.com, 10/2009).
ji: Ji inglîzî teleprompter ji tele- + prompter
telesîker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê telesî dike, ezmûner, ezmûnger, taqîker, tecrûbekar, ampirîst.
ji: telesî + -ker
teleskop (navdêr, mê) dûrbînên ku di stêrnasiyê de tên bikaranîn bo sehkirina stêr û exteran.
Herwiha: têlêskop.
Bide ber: mîkroskop.
ji wêjeyê: Ev stêr bi teleskopa Supernova û bi teleskopa Chandra ya NASAyê jî hatiye dîtin..
ji: Ji yewnanî τηλεσκόπιο (teleskopio), ji τηλε- (tele-) + σκοπέω (skopeo) azmûn, vekolîn, nerîn
teletel dizîka û veşartî
teletel payîn dizîka û veşartî raçav kirin
televizyon (navdêr, mê) alavek elektronîkî ye pê deng û wêne tên wergirtin.
Herwiha: televîzyon, televiziyon.
Hevwate: wêneguhêz, nîşandêr.
Bide ber: kanal, radyo, rojname, teyîp, vîdyo.
ji: tele- + vizyon.
: televizyonî
televizyonî (navdêr, mê) rewşa televizyonbûnê.
ji: televizyon + -î
televizyonî kirin (lêker) wergirtin.
ji: televizyonî + kirin
telew dêlese, dêlegur û mahû û ajalên din ên ku dema gonxwarina wan hatiye
(rengdêr) fal, heyamber, sor, kurt, ganxwaz, ew heyama salê ya ku heywanên guhandar dixwazin cot bibin anku ganan bikin.
Bikaranîn: Lêker: telew bûn, telew kirin. Navdêr: telewbûn, telewkirin Rengdêr: telewbûyî, telewkirî.
: telewandin, telewî, telewîn, telewîtî, telewtî
telew bûn ketin dema gonxwarinê û lê sor bûn
(lêker)(Binihêre:) telew
telew kirin (lêker)(Binihêre:) telew
telewbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) telew
telewbûyî (rengdêr) (Binihêre:) telew
telewî (navdêr, mê) rewşa telewbûnê, teleb.
ji: telew + -î.
Bikaranîn: Lêker: telewî bûn. Navdêr: telewîbûn
telewî bûn (lêker)(Binihêre:) telewî
telewîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) telewî
telewkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye telew kirin
telewkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) telew
telegram brûsk
telegrapherphist birûskevan.
telephone telefon
telesthesia (psîk.) uzaktan hissedilen tesir.
telefon f. telephone
telegraf (f.) telegram
teletel on tiptoes
televîzyon television
televizyon f. television
telef Schaden
Verderben
Verlust
Vernichten
teleb m. wastis, teleb, waz, wastis, talav n.
teleb kirin lg. wastene, teleb kerdene
telebe m/n. wendekar, telebe n.
telebetî m. wendekarîye, telebeyîye, wendekarênî, talebeyênî m.
telebname m. wastisname. telebname. wazname m.
telef m. telef n.
telef bûn tng. telef bîyene, telefîyene
telef kirin lg. telef kerdene, telefnayene
telefat telefat n.
teleferîk m. teleferîk, têlraye, bendraye n.
telefon m. telefon, fon n.
telefon kirin tg. telefon kerdene
telefon vekirin lg. telefon rakerdene, fon kerdene
telefona bêtêl m. telefono bêtêl, telefono bêsîrît n.
telefona dest n. destfon, telefonê destî n.
telefona destan n. destfon, telefonê destî.
telefonê hev kirin lg. telefonê yewbînî kerdene, yewbîn rê telefon kerdene
telefonometre m. fonometre, telefonometre m.
telefoto m. telefotografî, telefotografîye n.
telefotografî m. telefotografî, telefotografîye m.
telefûz m. telafûz, vatis, reziwanardis, qaldun n.
telefûz kirin lg. telafûz kerdene, re ziwan ardene, vatene
telekînezî m. psk. telekînezî n.
telekomînîkasyon m. telekomînîkasyon, durîratêwesîyayis n.
teleks m. teleks n.
telemetre m. telemetre, durîpême m.
telepatî m. psk. telepatî n.
teleradar m. teleradar n.
teleragihandin m. teletêwesîyayis n.
telese kirin tg. desinayene, tecrube kerdene, ceribnayene, cerebnayene
telesî m. tecrube, desinayis, cereb n.
telesî kirin tg. desinayene, tecrube kerdene, ceribnayene, cerebnayene
telesîker m/n. desinayox, tecrubeker, cerebcî n.
telesîkerî m. desinayoxîye, tecrubekerîye, cerebcîyênî, desinayoxênî, tecrubekerênî m.
telesîkirin m. desinayis, tecrubekerdis, ceribnayis, cerebnayis n. hatin telesîkirin llb. ameyene desinayene, tecrube keriyene, ameyene tecrubekerdene
teleskop m. teleskop, teleskope n.
televîzyon m. televîzyon n.
televîzyona kablodar n. televîzyono kabloyin n.
televîzyonfiros m/n. televîzyonrotox n.
televîzyonfirosî m. televîzyonrotoxîye, televîzyonrotoxênî m.
televîzyonvan m/n. televîzyoncî, televîzyonwan n.
televîzyonvanî m. televîzyoncîyîye, televîzyonwanîye, televîzyoncîyênî, televîzyonwanênî m.
telew m. wastis, teleb, waz, wastis, talav n.
telew bûn lng. talav bîyene
tele (m) bakınız: têle (m)
teleb (m) bakınız: telebe (m)
teleb ameyene bakınız: teleb bîyene
teleb bîyene kösnümek (at içi (n)
teleba öğrenci
talebe
(m) öğrenci, talebe
telebbîyayîş (n) kösnüme (at içi (n)
telebe öğrenci
talebe
(n) öğrenci, talebe
(m) kösnük (at içi (n)
telebeyîye öğrencilik
talebelik
(m) öğrencilik, talebelik
telebi (m) bakınız: telebe (m)
telefîzon (n) televizyon
telefon (n) telefon
telefon akerdene telefon açmak
telefon kerdene telefon etmek
telefon rakerdene telefon açmak
telefonê destan (n) cep telefonu
telefonometre (n) telefonometre
telefu (n) bakınız: telefon (n)
telefû (n) bakınız: telefon (n)
telefun (n) bakınız: telefon (n)
telefûn (n) bakınız: telefon (n)
telekêna (m) telekız
teleqîyene bakınız: teliqîyene
televe (n) bakınız: telebe (n)
televîzuni (m) bakınız: televîzyon (n)
televîzyon (n) televizyon
televîzyoni (m) bakınız: televîzyon (n)
televîzyonsaz -e, televizyon tamircisi
telefon telefon (n)
telefon açmak telefon akerdene, telefon rakerdene
telefon etmek telefon kerdene
televizyon televîzyon (n)