Encamên lêgerînê
tîr 1.Merkür. 2.koyu, yoğun. 3.ok.
ast/m Merkür
rd 1. koyu (sulu karşıtı) * dewê tîr koyu ayran * motê tîr koyu pekmez 2. yoğun (sıvılar için) 3. tıkız, katı (yoğunluğu çok fazla) 4. ağdalı, kıvamlı 5. kîm konsantre
m oklava, ince oklava
m 1. ok (yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk) 2. ok (yön göstermek amacıyla belli yerlere konulabilen, oka benzeyen işaret) 3. ok (bazı âletlerde veya araçlarda düz ve uzun bölüm) 4. dingil, ok demir 5. mat ok 6. mec anî keskin sancı dayanılmaz sancı * tîr kete pişta min sırtıma acı bir sancı girdi
tîr (iv) m taife
tîr (v) m uzun ve ince tarla parçası
tîr avêtin ok atmak
tîr avêtin kêlekê böğrü sancımak
tîr bûn l/ngh 1. koyulaşmak 2. yoğunlaşmak, tekasüf etmek 3. tıkızlaşmak 4. ağdalanmak, ağdalaşmak * rîçal tîr bû reçel ağdalandı 5. kîm derişmek
tîr ji kevan derketin ok yaydan çıkmak
tîr ji kevan pekîn ok yaydan çıkmak
tîr kirin (i) l/gh oklamak, okla vurmak
tîr kirin (ii) l/gh 1. koyulaştırmak (sıvı şeyler için) 2. terbiye yapmak (bazı yemeklerin suyunu koyulaştırmak) 3. yoğunlaştırmak
tîr û kevan kemane, burgu
tîr û pişk (an jî peşk) yazı tura
tîr û pişk avêtin yazı tura atmak, kura çekmek
tîra avê suyun derin olduğu yer
tîra dilan kara sevda
tîra dilan lê ketin kara sevdaya tutulmak, merak getirmek
tîra êrîşteyê yufka ekmeği ve erişte hamuru açmada kullanılan oklava
tîra eşqê gönül belâsı
tîra eşqê lê ketin kara sevdaya tutulmak, sevdalanmak
tîra kevanê fevri olan kimse
tîraj m tiraj
tîrak m asabiyet, sinir
tîrakî sinirli, asabi.
rd sinirli, asabî
tîrakî bûn l/ngh asabîleşmek
tîrakîbûn m asabîleşme
tîrakîtî m asabîlik, sinirlilik
tîran n 1. tiran 2. rd/mec tiran, despot
tîrar m 1. tas 2. rd tas (bir tasın alacağı miktarda olan)
tîrat şn/m tirat
tîrav nisan ayı
tîrave bj/m kanser
tîrave bûn l/ngh kanserleşmek
tîravebûn m kanserleşme
tîravêj nd/nt okçu, ok atıcısı
tîravêjî sp/m okçuluk, ok atıcılığı
tîravenasî m kanser bilimi, kanseroloji
tîraveyî rd kanserli
tîrawî bj/m kangren
tîrawî bûn l/ngh kangrenleşmek
tîrawîbûn m kangrenleşme
tîrawîbûyî rd kangrenli
tîrawîbûyîn rd kangrenleşme
tîrbaran m oklama (üstüne ok yağdırma)
tîrbaran kirin oklamak, üstüne ok yağdırmak
tîrbaz nd/nt okçu
tîrbazî m okçuluk
tîrbûn m 1. koyulaşma 2. yoğunlaşma, tekasüf etme 3. tıkızlaşma 4. ağdalanma, ağdalaşma 5. kîm derişme, konsantrasyon
tîrbûnî m 1. koyuluk 2. yoğunluk 3. tıkızlık 4. derişiklik
tîrbuşon m tirbuşon
tîrbûyî rd 1. koyulaşmış 2. yoğunlaşmış 3. tıkızlaşmış 4. ağdalı, ağdalaşmış olan 5. kîm derişik
tîrbûyîn m 1. koyulaşış 2. yoğunlaşış, tekasüf ediş 3. tıkızlaşış 4. ağdalanış, ağdalaşış 5. kîm derişme
tîrcimoq rd uzun boylu
tîrdan m sancıma, zonklama
l/gh sancımak, zonklamak
tîrdank m okluk, sadak
tîrdayîn m sancıyış, zonklayış
tîre kabile, tayfa.
tîre (i) m 1. tire (kısa çizgi) 2. mat kiriş
tîre (ii) sos/m boy, kabile, klân
tîre kirin l/gh tirelemek
tîredar n oklava
tîrêj ışın, ziya, şua.
m ışın
tîrêj dan l/gh ışın yaymak
tîrêj kirin l/gh ışınlamak
tîrêja kesk û sor 1) gökkuşağı 4) fîz tayf
tîrêja rojê güneş ışını
tîrêja roniyê fiz/nd ışık ışını
fiz ışık ışını
tîrêja rontgenê nd röntgen ışını
tîrêja tavê güneş ışını
tîrêjdan m ışın yayma
tîrêjdar rd ışınlı
rd ışınlı
tîrêjdarî m ışınlılık
tîrêjdayî rd ışın yaymış olan
tîrêjdayîn m ışın yayış
tîrêjder rd ışın yayıcı
tîrêjên alfayê fiz alfa ışınları
tîrêjên betayê fiz beta ışınları
tîrêjên enfrarûjê enfraruj ışınları
tîrêjên gamayê fiz gama ışınları
tîrêjên gerdûnî (an jî kozmîk) fiz kozmik ışınlar
tîrêjên rontgenê fîz/nd röntgen ışınları
tîrêjên x’ê x ışınları
tîrêjgerîn biy/m fotokinezi
tîrêjî rd ışınsal
tîrêjk m ışın
tîrêjkar rd ışınlayıcı
tîrêjke ani ışık, flaş ışığı.
tîrêjkirî rd ışınlamış
tîrêjkirin m ışınlama
tîrêjn m ışın
tîrêjnas nd/nt ışınbilimci, radyolog
tîrêjnasî m ışınbilim, radyoloji
tîrêjnasiyî rd ışınbilimsel, radyolojik
tîrêjpîv m ışınölçer, radyometre
tîrêjpîvî m ışın ölçümü, radyometri
tîrêjstêr ast/m akan yıldız, meteor
tîrêjtav m güneş ışını
tîrêjzan nd/nt ışınbilimci, radyolog
tîrêjzanî m ışınbilim, radyoloji
tîrêjzaniyî rd ışınbilimsel, radyolojik
tîrekî mat/n köşegen
tîrekirin m tireleme
tîremar zo/n ok yılanı
tîrên cencerê harman döğme makinasının dişli kolları
tîrenan n yufka ekmek
tîrênc bnr tîrêj
tîrendaz okçu.
nd/nt okçu
tîrerast rd dümdüz
tîrevan nd/nt okçu
tîrevanî m okçuluk
tîrgeh m yoğuşturma yeri, deriştirme yeri
tîrhetav m güneş ışın
tîrhewcar n saban oku
tîrî m 1. koyuluk 2. yoğunluk 3. kıvam, koyuluk
tîrî (i) nd/m 1. dolu (yuvarlak ve düzensiz biçimli saydam buz parça durumunda yağış türü) 2. m yıldırım
tîrî bûn l/ngh kıvamlanmak
tîrî ya rehayî salt yoğunluk
tîrîbûn m kıvamlanma
tîrik m 1. akrep (saatın iki ibresinden küçüğü) * tîrika seatê saatın akrebi 2. ibre * tîrika jimêrkerê sayaçın ibresi
tîrik (i) m 1. ok, küçük ok 2. ok (yön göstermek amacıyla belli yerlere konulabilen, oka benzeyen işaret) 3. ok (bazı âletlerde veya araçlarda düz ve uzun bölüm) 4. kara saban oku 5. mat ok
tîrik (ii) m ağızlık, sigaralık, sigara ağızlığı
tîrik (iii) m ince oklava, küçük oklava (ekmek açmada kullanılan oklava)
tîrika cixareyê nd sigaralık, sigara ağızlığı
tîrika erebeyê nd arış, araba oku
tîrika saetê saat oku
tîrika tevnê nd mekik (dokuma tezgahlarında)
tîrk akrep, ibre, yelkovan.
m 1. akrep (saatın iki ibresinden küçüğü) 2. ibre
tîrke m ibre * tîrkeya jimêrkerê sayaçın ibresi
tîrker (i) kîm/rd 1. yoğuşturucu 2. fîz yoğunlaç
tîrker (ii) nd/nt okçu (ok yapıp satan)
tîrkerî m okçuluk
tîrkêş nd/nt okçu (okçuluk sporunu yapan kimse)
tîrkêşî sp/m okçuluk
tîrkevan n ok takımı
tîrkirî rd 1. koyulaştırılmış 2. yoğunlaştırılmış olan
tîrkirin (i) m oklama, okla vurma
tîrkirin (ii) m 1. koyulaştırma (sıvı şeyler için) 2. terbiye yapma (bazı yemeklerin suyunu koyulaştırma) 3. yoğunlaştırma
tîrkom m ışınların odaklandığı nokta
tîrmar n ok yılanı
tîrmeh Temmuz.
m temmuz (yılın 31 gün süren yedinci ayı)
tîrnîşan m ok işareti
tîroîd ant/mtiroit
tîroj m ışın, ışık hüzmesi
tîrojk m ışın, ışıncık
tîrok m 1. küçük ok 2. ok biçiminde çubuk
tîrokalsîtonîn m tirokalsitonin
tîroksîn m tiroksin
tîroşk bnr tîrojk
tîrpîv m yoğunluk ölçer
tîrvan nd/nt 1. okçu (ok yapıp satan) 2. okçu (okçuluk sporunu yapan kimse)
tîrvanî m 1. okçuluk 2. sp okçuluk
tîryak bnr tiryak
tîr [I] gerestêrkek e [II] 1. kesîf 2. nezelal 3. rengê girtî *“tîr çêkim dan diçe, rehn çêkim nan diçe” [III] çeka berê ya ku bi kevanê dihate avêtin
1. çekek (navdêr, nêr) çekek seriktûj e ku ji kevanê tê avêtin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: تیر.
ji: hevreha soranî تیر (tîr), farisî تیر (tîr), tacikî тир (tîr), pehlewî tigr, avestayî tiẍre-, tiẍri-, jiari.
Bide ber: rim
serenav, Zawe, Merkûr, extera pergala rojê ya çerxa wê ji ya hemû exterên din zêdetir nêzî rojê
tîr avêtin (lêker)(Binihêre:) tîr
tîr bike dan diçe, ron bike nan diçe (biwêj) ji bo rewşa bêçareserî û bêalternatîf tê bikaranîn. weleh ew reben jî nizane çawa bike. tîr bike dan diçe, ron bike nan diçe.
tîr ji kevanê filitî/tîr ji kevanê filitî pekiya tiştê ku qewimî êdî jêveger ne pêkan e
tîr kirin 1. (reng) girtî û tarî kirin 2. (tiştê rehn) hindekî hişk kirin
tîr kişandin (lêker)(Binihêre:) tîr
tîr lê rabûn tivancî û qolincî bûyîn
tîr lêxistin (Binihêre:) tîr
tîra minê ji minê (biwêj) yê ku pirsgirêkê diafirîne ji min e. disa derd derdê min bi xwe ye. ez çawa bikim? got, tira rninê, ji minê.
tîra reş li nava dilê (yekî) ketin (biwêj) weyla tîra reş jî nava dilê wî ketî, ez dizanim ew çi fesadek e. (nifir)
tîrahî (navdêr) hozek kurd e û bi taybetî li Bakurê Kurdistanê dijî.
Bide ber: tîrahî.
ji wêjeyê: Tîrahî yek ji êlên bakurê Kurdistanê ye û nifûsa wan nêzîkî hezar û pênc sed malbatî ye û niha li bakurê Amedê dijîn. Nêzîkî çar sed malbatê wan jî li Anadoliya Navîn, bi qasî 24 kîlometre dûrî Enqereyê niştecih in. Her wisa hin malbat ji vê êlê li başûrê biçûk ê Kurdistanê dijîn.(Qahir Bateyî: Şêx Adî (1075–1162), Nefel.com, 2/2007)
tîran (rengdêr) (navdêr) zordar, zordest, zirrezop, zalim, zorkar, stemkar, bêrehm, dilreq, zorbaş, mistebit, mistexalib, diktator, zorbaz, despot, bêrehm, bêmerhemet, dilkevir, zorba, zilimker, bêwijdan, bêbext.
ji wêjeyê: Osman Ocalan berî niha eyameke jî digot “Birayê min di hemî jiyana xwe de sîleh nehilgirtiye.” Mirovê ko di hemî jiyana xwe de sîleh ne hilgirtî çawa dibe serqumandarê gêrîlayan? Çawa biryarê li ser mayîn û nemana gerîlayan dide? Gelek diyar e ko hîleyeka mezin di vê xwînrijandinê de heye. Divê kurd bizanin êdî azadî bi xwînê nayê. Tenê pêwîstiya tîranan bi xwînrijandinê heye..
ji: ji frensî tyran ji latinî tyrannus ji yunanî τύραννος ji zimanek samî.
: tîranane tîranî tîranîtî tîrantî
tîrana Serenav,mê, serbajarê Elbanyayê
tîranane (rengdêr) bi awayekî tîran.
ji: tîran + -ane
tîrane (rengdêr) (anat) sagîtal.
ji: tîr +-ane
tîranî (navdêr, mê) rewşa tîranbûnê.
ji: tîran + -î
tîranîk (rengdêr) zordestane, zorbazane, stemkarane, zalimane, despotîk, totalîter, diktatoriyel, têkildarî tîranan yan tîraniyê, li gor tîraniyê, mîna tîranan.
ji wêjeyê: “Komîteyên gundan”, “konseyên mehele û qezayan”, yên “xwesriya demokratîk” bi pîvan û hêjayîyên sîstemeke demokratîk ya bi pêşketî ve nîne. Ev modeleka sîstemên faşîzan û tîranîk e. Sîstemên demokratîk yên pêşketî, hemî astengên nedemokratîk yên li himberî xweorganîzekirin û xwerêxistinkirina civatê ji navê radikin, civat jî li ser bingeheke demokratîk xwe çawa organîze bike, sîstem jî wê meşrû dibîne û wê diparêze. Ne ko dibêje, va ye min konsey çêkirin û tenê ev konsey meşrû ne..
ji: ji frensî tyrannique, têkildarî tîran + -îk.
: tîranîkane tîranîkî tîranîkîtî tîranîktî
tîranîkane (rengdêr) bi awayekî tîranîk.
ji: tîranîk + -ane
tîranîkî (navdêr, mê) rewşa tîranîkbûnê.
ji: tîranîk + -î
tîravêj (navdêr, nêr) (navdêr, mê) mirovê tîran di havêje
tîravêj/tîrkêş kesê ku bi kevanê tîran diavêje
tîravêjî (navdêr, mê) tîrkêşî, tîrbazî, tîrevanî.
ji: tîr +-avêjî
tîravêtin (navdêr, mê) mirov tîran di havêje
tîraz (navdêr, mê) zûxal, rîçal
tîrbaz tîravêj
tîrbazî (navdêr, mê) tîravêjî, tîrkêşî, tîrevanî.
ji: tîr +-bazî
tîrbûnî (navdêr, mê) siftbûni.
ji: tîr +-bûnî
tîrdank (navdêr, mê) cewdik, avok, metere.
ji: tîr +-dank
tîre 1. hoz 2. tax tîredar kesê ku ji binemaleyeke nas e; xwedanhoz
(navdêr, mê) taîfe, mezheb, terîqet, dîn, ayîn.
ji wêjeyê: Li hêrîşeka dî her li ser wê mizgeftê berî 16 heyvan zîyan gihîştibû gumbeta wê ya zêrîn û bû egera destpêkirina şerrê tîreyî ku bi hezaran Iraqî kuştin û bi milyonan kesên dî derbeder kirin.(Voanews.com, 6/2007).
Bikaranîn: Lêker: tîre kirin. Navdêr: tîrekirin Rengdêr: tîrekirî.
: tîreyî
tîre kirin (lêker)(Binihêre:) tîre
tîrebaz (navdêr, mê) tofkî.
ji: tîre +-baz
tîrêj baqek şewla ku ji kana şewlê derdikeve û li her aliyî belav dibe
tîrêjandin (navdêr, mê) radyasyon, tîrojandin, ronahîdan, tîrojdan, şewqdan
tîrêjke şemala ji nişkê ve
tîrêjpîv amûra ku tewsa şewla heyî dipîve
tîrek (navdêr, mê) dostê dêhlan.
ji: tîr +-ek
tîrekî (navdêr, mê) ladayi, larehêl.
ji: tîre +-kî
tîrekirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye tîre kirin
tîrekirin (navdêr, mê) (Binihêre:) tîre
tîremar marê biçûk, têjikê marî
(navdêr, nêr) marekî zirav û drêj, serê wî gewr pişt û terîya wî rengê qehwe ye.
Herwiha: marê teyar, marê siwarNavê Zanistî, Platyceps najadum
tîrendaz kesê ku meşqa tîrkêşiyê dîtiye
tîrendazî perwerdeya li ser tîrkêşiyê
tîreroj dema şeveqê tav serê xwe, serê milanra derêxi, ku tav xwerû saf bidete erdê.
ji wêjeyê: Sibê şeveqê xwe bide ber tîrerojê tutiştê te namîni tuyê saxbî..
Têkildar: qijîla tavê.
ji: tîr(xwerû)+e(pêvek)+roj(cihê tav jêtê)
tîrevan (navdêr, mê) tîrker, tîrvan, tîravêj, tîrkêş, tîrbaz, tîrendaz.
ji: tîre +-van
tîrevanî (navdêr, mê) tîravêjî, tîrkêşî, tîrbazî.
ji: tîre +-vanî
tîreyî (rengdêr) komî, sinifî, çînî, tebeq, polî, sefî.
Bide ber: tîrî.
ji: tîre + -î.
: tîreyîtî
tîreyîtî (navdêr, mê) rewşa tîreyîbûnê.
ji: tîreyî + -tî
tîrgeh (navdêr, mê) xestgeh.
ji: tîr +-geh
tîrhavêtin (navdêr, mê) tîrweşandin
tîrî (navdêr, mê) rewşa tîrbûnê, birûsk, beledî, birq, berdewamî, ragirtin, çirî, siftî, zîpik, gijlok, bilêç.
ji: tîr + -î.
Bikaranîn: Navdêr: tîrîbûn
tîrîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) tîrî
tîrik kerdenek, kirdan
tîrîpîv (navdêr, mê) xestpîv.
ji: tîrî +-pîv
tîrk derziya saetê
tîrke derziya alavên pîvandinê
tîrker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê tîr dike, tîrvan, tîravêj, tîrkêş, tîrevan, siftker.
ji: tîr + -ker
tîrkerî (navdêr, mê) tîrvanî.
ji: tîr +-kerî
tîrkêş (navdêr, mê) tîrker, tîrvan, tîravêj, tîrbaz, tîrevan, tîrendaz.
ji: tîr +-kêş
tîrkêşî (navdêr, mê) tîravêjî, tîrbazî, tîrevanî.
ji: tîr +-kêşî
tîrkolojî (navdêr, mê) Tirkzanî, Tirknasî.
ji: tîrkoloj +-î
tîrmeh meha heftemîn a salnameya zayînî
(navdêr, mê) temûz, meha 7ê (ji salnameya romî).
Bi alfabeyên din: kurdî-erebî: تیرمه‌ه.
Bide ber: 1. rêbendan, reşemeh, adar, avrêl, gulan, pûşber, tîrmeh, gilavêj, rezber, kewçêr, sarmawaz, berfanbar 2. çile, sibat, adar, nîsan, gulan, hezîran, tîrmeh, tebax, îlon, cotmeh, mijdar, kanûn .Binêre.
Herwiha: axlêve, çiriya yekem, çiriya duyem, kanûna yekem, kanûna duyem.
ji: tîr + -meh.
: tîrmehî
tîrmehî (navdêr, mê) rewşa tîrmehbûnê.
ji: tîrmeh + -î
tîroj (navdêr, mê) tîrêj, tîşk, tav, hetav, ronahiya rojê (bi taybetî dema wek tîran tûj û dirêj dide derekê).
Herwiha: tîrêj, tîrrêj, tîrroj.
Bide ber: dirêj, rêje.
ji: tîr + roj.
Bikaranîn: Navdêr: tîrojdan.
: tîrojî
tîroj dan (lêker)(Binihêre:) tîroj
tîroj kirin (lêker) teyisîn, ronahî kirin, belav kirin, geş kirin, çare kirin.
ji: tîroj + kirin
tîrojandin (navdêr, mê) radyasyon, tîrêjandin, ronahîdan, tîrojdan, şewqdan
tîrojdan (navdêr, mê) radyasyon, tîrojandin, tîrêjandin, ronahîdan, şewqdan
tîrojdar (rengdêr) teyisî, bitîrêj, tîşkdar.
ji: tîroj +-dar
tîrojdarî (navdêr, mê) rengdêrî, tîşkdarî, tonek, rûgeş, pira şeng.
ji: tîroj +-darî
tîrojgerîn (navdêr, mê) fotokinezî.
ji: tîroj +gerîn
tîrojî (navdêr, mê) rewşa tîrojbûnê.
ji: tîroj + -î
tîrojpîv (navdêr, mê) ronayîpîv, fotometre, radyometre.
ji: tîroj +-pîv
tîrok (navdêr, mê) şobik, nabûnk, şopik, şovik, alava girikên hevîrî pê tên pankirin berî ku bên patin.
Herwiha: tîrik.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: تیرۆک.
Bide ber: kefçik, mifsik, moçik.
Têkildar: ar, firrne, kuçk, sêl, tebax, tenûr, xwanik
tîrpîv (navdêr, mê) dansimetre.
ji: tîr +-pîv
tîrpîvî (navdêr, mê) xestpîvî.
ji: tîrpîv +-î
tîrqetîrq kirin (biwêj) bi deng kenîn. yekbûnê wisa tîrqetîrq dikir ku heya mala me dihat.
tîrvan (navdêr, mê) tîravêj, tîrbaz.
ji: tîr +-van
tîrvanî (navdêr, mê) tîrkerî.
ji: tîr +-vanî
tîrweşandin (navdêr, mê) tîrhavêtin
tîr arrow
(adj.) intense, dark colour, thick, dense
arrow
thick, dense, dark
f. arrow
tîr avêtin to shoot (with a bow)
tîr û kevan bow and arrows
tîraj f. print run; kêm tîraj=of a small print run, printed in small numbers
tîrêj f. sunlight, ray: tîrêjên hêviyê=rays of hope
tîrek an arrow
tîrmeh July
(j.) July
tîr Achse
dunkel
Pfeil
Speer
stark
tîr û kevan Pfeil und Bogen
tîrandaz Pfeiler/in
tîre Gruppe
tîrêj Licht
Sonnenstrahlen
Strahl
tîremar Natter
Viper
tîrkevan Bogen (Waffe)
Pfeil und Bogen
tîrkivan Pfeil und Bogen
tîr m. ast. merkur n.
m. êle, teyfe, tayfa m.
m. tîre, tîra nanî m.
m. tîrhengazî, mosla, tîre, gomosî, tîra cite, misla m.
m. tîre m.
rd. hest, oyî
tîr avêtin tg. tîre estene
tîr bûn tng. hest bîyene, oyî bîyene, hestîyene
tîr kirin tg. hest kerdene, oyî kerdene, hestnayene
tîrakî rd. firsikteng, bîhnteng, asabî, zereteng, hêrsin, nêrin, cigirin
rd. tîryakî, tîrakî
tîrar m. uskera, safike, eskura, tasa awe, uskerike, uskura, îskera, wuskera, wiskura, wiskira m.
tîravêj m/n. tîrestox, tîrbaz, tîrwan, tîrcî n.
tîravêjî m. tîrestoxîye, tîrbazîye, tîrwanîye, tîrestoxênî, tîrbazênî, tîrcîyênî m.
tîrawî m. tip. kangrên, gangrêne n.
tîrawî bûn lng. kangrên bîyene
tîrawîbûn m. kangrênbîyayis n.
tîrbaz m. tîrestox, tîrbaz, tîrwan, tîrcî n.
tîrbazî m. tîrestoxîye, tîrbazîye, tîrwanîye, tîrestoxênî, tîrbazênî, tîrcîyênî m.
tîrbûn m. hestbîyayis, oyîbîyayis, hestîyayis n.
tîrbuson m. tîrbuson, tapantox n.
tîrbûyî rd. konsantre, hestbîyaye, oyîbîyaye
tîrdank m. tîrdang, cayêtîran n.
tîre m. êle, hezbete, qebîle, barixe, qebîla, ezbete m.
m. tîrike, hencike, bendike, hence (-) m.
m. rz. hence, tîrike (-) m.
tîrêj m. tîrîje, tîrîjî, trîjî m.
tîrêja rojê n. tîrîja rojî, tîrîja tîje m.
tîrêjdar rd. tîrîjin, tîrîjdar
tîrêjpîv m. radyometre, tîrîjpême m.
m. rosnpê m., fotometre, rostîpê m., tîrîjpême m.
tîrêjtav n. tîrîja rojî, trîrîja
tîrêjvedan m. reflektore, sewqnofe m.
tîrevan m/n. tîrestox, tîrbaz, tîrwan, tîrcî n.
tîrewanî m. tîrestoxîye, tîrbazîye, tîrwanîye, tîrestoxênî, tîrbazênî, tîrcîyênî m.
tîrhevcar m. tîrhengazî, mosla, tîre, gomosî, tîra cite, misla m.
tîrhewcar m. tîrhengazî, mosla, tîre, gomosî, tîra cite, misla m.
tîrî m. bilusk, virsik, bilisk, vire, virisk, virso, blusk, viro, bulusk, virûsûk n.
m. torge, torsele, teyroke, qijile, qircile, teyrike, tuwerge, tuwersele, tosle, tuerge, tuersele, tuerg m.
m. hestîye, oyîye, hestênî, oyîyênî m.
tîrik m. tîre, tîra nanî m.
m. tîrhengazî, mosla, tîre, gomosî, tîra cite, misla m.
tîrikî m. tîrke, îbre m.
tîrk m. tîrke, îbre m. tîrke m. tîrke, îbre m.
tîrker m/n. tîrestox, tîrbaz, tîrwan, tîrcî n.
m. kondansator, hestdang, oyîdang n.
tîrkerî m. tîrestoxîye, tîrbazîye, tîrwanîye, tîrestoxênî, tîrbazênî, tîrcîyênî m.
tîrkês m. tîrestox, tîrbaz, tîrwan, tîrcî n.
tîrkêsî m. tîrestoxîye, tîrbazîye, tîrwanîye, tîrestoxênî, tîrbazênî, tîrcîyênî m.
tîrkevan n. tîrûkewan, tîrûkeban, tîrkewan, tîrkemun n.
tîrkirin m. hestkerdis, oyîkerdis, hestnayis n.
tîrmar n. zoo. tîremar, tîrmar, tîremor n.
tîrmeh m. temûze, hamnana wertêne, textir m., vasçîne
tîroîd m. ana. tîroîd n.
tîroj m. tîrîje, tîrîjî, trîjî m.
tîrosk m. tîrîje, tîrîjî, trîjî m.
tîrozî m. bot. kute, xirtik, xitî, acûr n.
tîrpîv m. hestîyepê m., dansîmetre, oyîpê m., hestîpême m. tîraj m. tîraj n.
tîrvan m/n. tîrestox, tîrbaz, tîrwan, tîrcî n.
tîrvanî m. tîrestoxîye, tîrwanîye, tîrcîyîye, tîrwanênî, tîrcîyênî m.