Encamên lêgerînê
tîn ısı.
m 1. ısı 2. hararet, sıcaklık * tîna rojê güneşin harareti 3. nufüz, etkî * agir tîna xwe dayê ateş onu etkiledi
tîn dan l/gh ısı vermek
ısı vermek
tîn di (tiştekî) de çûn ısınmaya yüz tutmak
tîn ketin (tiştekî) (bir şey) ısınmak, ısınmaya yüz tutmak
tîn tê çûn l/bw ısınmak, ısınmaya yüz tutmak
tîna (…) şikîn (bir şeyin) etkisi kırılmak * tîna sermayê şikiya soğuğun etkisi kırıldı
tîna cesta ajelan diriksel (veya diril) ısı
tîna germbûnê fiz ısınma ısısı
tîna xwe dan hev birbirine alışmak
tîna xwe şikandin susuzluğunu gidermek
tîna xwe vekuştin susuzluğunu gidermek
tînatî m susuzluk
tînayî m susuzluk
tîndan ısı verme, tesir.
m ısı verme
tîndar rd 1. ısılı 2. hararetli * agirekî tîndar hararetli bir ateş
tîndayî rd ılık
tîndêr kîm/m ısı veren, ekzotermik
tînegerm rd ılık
tînegermî rd 1. ılıcak, ılıkça 2. aşılama (soğuğa sıcak, sıcağa soğuk su katılarak elde edilmiş su) * ava tînegermî aşılama su
tînegermî bûn /ngh ılınmak, ılımak, ılıklaşmak
tînegermî kirin l/gh 1. ılındırmak, ılıtmak, ılıklaştırmak 2. aşılamak (soğuğa sıcak, sıcağa soğuk su katarak su elde etmek)
tînegermîbûn m ılınma, ılıma, ılıklaşma
tînegermîkirin m 1. ılındırma, ılıtma, ılıklaştırma 2. aşılama (soğuğa sıcak, sıcağa soğuk su katma)
tînegermîtî m ılıklık
tînegermoyî rd ılıkça
tîner m tiner, inceltici
tînerkêş nd/nt tinerci, tiner bağımlısı kimse
tînet (i) m maneviyat
tînet (ii) fîz/m tınnet, tını
tîngerm bnr tînegerm
tîngir kîm/rd endotermik
tînî m susama, susuzluk
tînî (i) rd 1. ısıl 2. m sıcaklık
tînî (ii) b oynarken, oynaşırkan bir nida (çocuk dilinde)
tînî bûn l/ngh susanmak
tînîbûn m susanma
tînîbûyîn m susanış
tînik (i) m ısı
tînik (ii) ant/m 1. soluk borusu 2. gırtlak, imik * bi tînika wî girt imiğinden tuttu
tîniqandî rd aşırıc derecede susamış kimse
tîniqandin m aşırıc derecede susatma
l/gh aşırıc derecede susatmak
tîniqîn m aşırıc derecede susama
l/ngh aşırıc derecede susamak * ez tîniqîm ben çok susadım
tînîya xwe kuştin (an jî vekuştin) susuzluğunu gidermek
tînnerm rd yumuşak başlı kimse
tînok rd susak (susayan, susamış olan)
tînokî rd 1. susakça 2. susak, hararetli * filan kes zehf tînokî ye av vedixwe venaxwe têr nabe adam o kadar hararetlmi bir türlü suya doymuyor
tînokî bûn l/ngh susanmak
tînokîbûn m susanma
tînokîbûyîn m susanış
tînokîtî m susaklık
tînoş rd susak (susayan, susamış olan)
tînoşa (yekî) şikestin susuzluğu gitmek
tînoşa (yekî) xwe şikandin (an jî vekuştin) susuzluğu gidermek
tînoşî bûn l/ngh susamak
tînoşî kirin l/gh susatmak
tînoşîbûn m susama
tînoşîbûyîn m susayış
tînoşîkirin m susatma
tînoşîtî m susaklık, susuzluk
tînoşîtîya xwe şikandin susuzluğunu gidermek
tînoşkî rd 1. susakça 2. susak, hararetli
tînoyî rd ılıkça
tînoyî bûn l/ngh ılıklaşmak
tînoyî kirin l/gh ılıklaştırmak
tînoyîbûn m ılıklaşma
tînoyîkirin m ılıklaştırma
tînpîv ısı ölçer.
fiz/m ısıölçer, kalorimetre
tînpîvî m ısı ölçümü, kalorimetri
tînsar rd soğukça
tînşikên rd susuzluk giderici, hararet giderici, kandırıcı (içme isteğini giderici)
tînşikênî m kandırıcılık
tînşikestî rd 1. ılık 2. ılımlı
tînşikînok rd susuzluğu giderici, hararet giderici
tînşîr rd ılık
tînşîrî rd ılıkça
tînstîn rd ısıalan
tîntêçûn m ısınma, ısınmaya yüz tutma
tîn 1. germahî, sênc, heraret 2. dûkel, kel
tîn dan 1. germahî dan, sincirîn 2. kelîn, dûkel bi ser ketin
tînbir dermanê ku herareta cendêk dadixe asteke asayî
tîndar (rengdêr) bi hêz, peyt, lêkdayî
tînegermî kirin sarogermo kirin, şîregermî kirin, çêrme kirin, bizarekirin, şîrokî kirin, tînoyî kirin, xovan kirin, sarûgerm kirin, sarsûrî kirin
tînî hewceyî avê t-ya nerm(rengdêr) hewceyî vexwarinê, ya/yê ku pêwîstî bi avê yan vexwirakek din heye, ya/yê pirr tiştekê/î dixwaze: Em hemî tiyên azadiyê ne..
Hevwate: tî, têhin, têhn, têhnî, tên, tênî, tihin, tihn, tihnî, tîhin, tîhn, tîhnî, tîn, tînî, têhnî.
Bide ber: birçî, birsî.
Bikaranîn: Lêker: tî bûn, tî kirin, tî man. Navdêr: tîbûn, tîkirin, tîman Rengdêr: tîbûyî, tîkirî, tîmayî.
: tîbar, tîbarî, tîber, tîberî, tîker, tîkerî.
ji: Bi hind û ewroprî ters, bi inglizî thirst, bi avestayî terşne, bi zazakî têşan, bi soranî tînû, bi farisî teşnê, bi kurdî dibe tînî.
tînin 1. ji anîn (lêker) ji anîn yan înan: Ew bo me avê û xwarinê tînim..
Herwiha: (devokî) dînin, diînin, dihînin, dihênin. Bi soranî: dehênin.
Dijwate: naînin, dibin Yekjimar, naîne.
Têkildar: tînim, (devokî) dînim, diînim, dihînim, dihênim, tînî, (devokî) dînî, diînî, dihînî, dihênî, tîne, (devokî) dîne, diîne, dihîne, dihêne(em) (devokî) tînîn, dînîn, diînîn, dihînîn, dihênînDemên din, naînin, neînîn, neanîne, neanîbûn 2. em/hûn/ew hewceyî avê ne Baştir: tîn in
tînoşkî (rengdêr) mirov gelek avê vedixwe û tîka wî naşikêt
tînoşkîbûn (navdêr, mê) ji avvexwarinê têr nebûn
tînoşkîkirin (navdêr)hêlan tênî
tînpîv amûra ku rêjeya germa heyî dipîve
tînû (Soranî) (rengdêr) tî
tîn (adj.) thirsty, bêav
1. f. thirst 2. see: bêtîn 3. see: anîn
tîn m. tepes, dewes, repes, tazyîk, dawas n.
m. tanî, tonî m.
tîn dan tg. tanî dayene, tîjî dayene
tîna rojê m. tanîya rojî, tanîya tîjî, germê rojî m.
tînayî m. fiz. kalorî, tanî n.
tîndar rd. tanîdar, tanîyin
tîndêr m. kî m. tanîdar, ekzotermîk n.
tînegerm rd. tanîgerm, sîrgerm, sîlgelm
tînegerm bûn tng. tanîgerm bîyene, sîrgerm bîyene
tînegerm kirin tg. tanîgerm kerdene, sîrgerm kerdene
tînegermbûn m. tanîgermbîyayis, sîrgermbîyayis n.
tînegermî bûn tng. tanîgerm bîyene, sîrgerm bîyene
tînegermîbûn m. tanîgermbîyayis, sîrgermbîyayis n.
tînegermîtî m. tanîgermîye, sîrgermîye, tanîgermênî, sîrgermênî m.
tînegermkirin m. tanîgermkerdis, sîrgermkerdis n.
tînegermoyî rd. tanîgermokên, sîrgermokên
tîngerm rd. tanîgerm, sîrgerm, sîlgelm
tîngir rd. kîm. tanîgirewtox, endotermîk
tînî rd. tanîyên, tanîyî
tînik m. ana. zulzulike, qirqilangke, zuqlike, zuriqe, zuqluqe, qilqançike m.
tînok rd. têsan, teysan, têsun, teyson, tiysun
tînpîv m. kalorîmetre, tanîpême m.
tînpîvî m. kalorîmetrî, tanîpêmîye m.
tînsar rd. tanîserdin
tînsikên rd. tanîsaynayox, tanîweberdox, tanîsikitox, heraretsaynayox
tînsikînok rd. têsanîyesikotox
tînstîn rd. kîm. tanîgirewtox, endotermîk
tînû rd. têsan, teysan, têsun, teyson, tiysun
tîn -e, sersem, alık
tîn bîyayîne bakınız: tîn bîyene
tîn bîyene sersemleşmek, sersemlemek
tîn kerdene sersemletmek, sersem etmek
tîna bakınız: tena
tînapeykî ters No mêrdek verê mi ra ewnîya, dima tînapeykî qalî kerd. (Bu adam önce bana baktı, sonra ters [biçimde] konuşmaya başladı.)
tînc (m) bakınız: tîje (m)
tînce (m) bakınız: tîje (m)
tînci (m) bakınız: tîje (m)
(n) bakınız: tîjin (n)
tîncin -e, bakınız: tîjin -e,
tînê (m) bakınız: tînî (m)
tînî (m) sersemlik, alıklık