Encamên lêgerînê
têkil rd 1. karışık 2. karma, katışık 3.m karışma, müdahale
têkil bûn l/ngh 1. karışmak, katılmak, katışmak 2. karışmak, müdahale etmek
têkil hev bûn l/bw 1. karışmak (düzensiz, dağınık olmak) 2. karmak (birbirine katmak) 3. karmaşmak 4. geçişmek, tedahül etmek
têkil kirin l/gh 1. karıştırmak, dahletmek 2. karıştırmak, katmak
têkil û pêkil karmakarış
têkila (wî) û (me) tevî hev kirin bizi (ona) bulaştırmayın
têkilandin m karışma (müdahalede bulunma)
l/gh karışmak (müdahalede bulunmak)
têkilatî m 1. ilişki 2. karışma, müdahale 3. karışım 4. katkı, alaşım
têkilayî m 1. ilişki 2. karışma, müdahale 3. karışım
têkilayîya xwe û (yekî) tevî hev kirin (birine) bulaşmak
têkilbûn m 1. karışma, katılma, katışma 2. karışma, müdahale etme
têkilbûyî rd karışmış olan
têkilbûyîn m 1. karışış, katılış, katışış 2. karışma, müdahale ediş
têkildar rd 1. ilgili, alâkalı, alâkadar 2. ilişkili, methaldar 3. ilgili, dair 4. d ait
têkildar bûn l/ngh 1. ilgilenmek, alâkalanmak, alâkadar olmak * bi nexweş re têkildar dibe doktor hastayla ilgileniyor 2. ilgilenmek (bir şeye karşı merak duymak) * hevalê min bi dahênanên nû re têkildar dibe arkadaşım yeni buluşlarla ilgileniyor 3. ilgilenmek (bir konu üzerinde çalışmak, uğraşmak, bir şeyi çekici bulmak)
têkildar kirin l/gh 1. ilgilendirmek, alâkalandırmak, ırgalamak, alâkadar etmek * min têkildar dike ku ew çi dike ne yaptığı beni ilgilendiriyor 2. ilgilendirmek (ilişkin olmak) * biryareke ku karkeran têkildar dike işçileri ilgilendiren bir karar 3. ilgilendirmek (elverişli, uygun bulmak) * xebatên we me têkildar dikin çalışmalarınız bizi ilgilendiriyor
têkildarbûn m 1. ilgilenme, alâkalanma, alâkadar olma 2. ilgilenme (bir şeye karşı merak duyma) 3. ilgilenme (bir konu üzerinde çalışma, uğraşma, bir şeyi çekici bulma)
têkildarbûyîn m 1. ilgileniş, alâkalanış, alâkadar oluş 2. ilgileniş (bir şeye karşı merak duyma) 3. ilgileniş (bir konu üzerinde çalışma, uğraşma, bir şeyi çekici bulma)
têkildarî m 1. ilgi, alâka 2. ilgililik 3. ilgilenme, alâkalanma, alâkadar olma
têkildarkirin m 1. ilgilendirme, alâkalandırma, ırgalama, alâkadar etme 2. ilgilendirme (ilişkin olma) 3. ilgilendirme (elverişli, uygun bulma)
têkilek kîm/m karışım
têkilêk bnr têkilek
têkilhev rd 1. karışık (ayrı nitelikteki şeylerden oluşmuş) * seleteya têkilhev karışık salata 2. karışık (karışmış olan) 3. karışık (saf olmayan) 4. karışık, karma 5. kîm karmaşık, kompleks 6. karmakarış, karman çorman 7. katkılı
têkilhev kirin l/gh karıştırmak
têkilhevbûn m 1. karışma (düzensiz, dağınık olma) 2. karma (birbirine katma) 3. karmaşma 4. biy/fiz geçişme, tedahül etme
têkilhevbûyîn m 1. karışış (düzensiz, dağınık olma) 2. karma (birbirine katma) 3. karmaşma 4. biy/fiz geçişme, tedahül ediş
têkilhevî m 1. karışıklık (ayrı nitelikteki şeylerden oluşma) 2. karışıklık (karışmış olan) 3. karışıklık, karmakarışlık, karman çormalık 4. dağıntı 5. geçişim, tedahül (birbirinin içine girme)
têkilhevî bûn l/ngh 1. karışıklık olmak 2. karman çorman olmak
têkilhevî kirin l/gh karman çorman etmek
têkilhevîbûn m 1. karışıklık olma 2. karman çorman olma
têkilhevîkirin m karman çorman etme
têkilhevkirî rd katışık, karıştırılmış
têkilhevkirin m karıştırma, karıştırış
têkilî m 1. ilişki * piştî ku berf bariya têkilî bi gundan re hate birîn kar yağınca köylerle ilişki kesildi 2. ilişki, alış veriş 3. ilgi, ilinti 4. karışma, müdahale
têkilî (...) kirin (birini) karıştırmak * wî têkilî vî tiştî mekin onu bu işe karıştırmayın
-e karışmak (müdahalede bulunmak) (yek)
têkilî (yekî) bûn 1) (birine) takılmak 2) (birine) karışmak, müdahale etmek * têkilî min nebin bana karışmayın 3) dokunmak, ilişmek (tedirgin etmek, sataşmak) * têkilî min nebin bana ilişmeyin
têkilî axaftinê (an jî xeberdanê) bûn söze karışmak
têkilî bi tehl û tirşê xelkê nekirin etliye sütlüye karışmamak
têkilî bintûtî birîn ilişkiyi tümden kesmek, kapıları kapamak
têkilî danîn l/gh ilişki kurmak
ilişki kurmak
têkilî gotinê bûn söze karışmak
têkilî hev bûn l/bw 1. karışmak (iki veya ikiden çok şey bir araya gelip birbirinin içinde dağılmak) 2. karmaşmak (bir şey başka bir şeyle birleşerek karışık durum almak) 3. karınmak 4. (birbirine) karışmak, (birbirine) girişmek 5. karışmak (ayırt edilmemek)
têkilî hev kirin l/bw 1. (birbirine) karıştırmak 2. (birbirine) katmak, katıştırmak 3. karmaştırmak (karmaşık hale getirmek) 4. karıştırmak (ayırt edememek, tam olarak seçememek)
têkilî jê birîn alış verişi kesmek
têkilî nava hev kirin l/bw 1. (birbirine) karıştırmak 2. (birbire) katmak, katıştırmak 3. karıştırmak (ayırt edememek, tam olarak seçememek)
têkilî nîşan dan ilgi göstermek
têkilî pê bûn l/bw takılmak (kızdırmak, üzmek amacıyla sözle birine takılmak)
têkilî pê hebûn l/bw ilgili olmak
têkilî pê kirin l/bw 1. karışmak, müdahale etmek, dahletmek * têkilî bi meseleyê mekin meseleye karışmayın 2. ilgilenmek, devreye girmek 3. karışmak (ilgilenmek, el atmak) * ez dê çawan karibim têkilî bi bernavên xelkê bikim? ben başkaların soy adlarına nasıl karışabilirim? 4. karışmak, ilişmek, rahat vermemek
müdahale etmek
têkilî pê nekirin l/bw 1. karışmak, müdahale etmek 2. karışmamak, ilgisiz davranmak 3. karışmamak, dışında kalmak 4. dışlamak
seyirci kalmak
têkilî pê re danîn l/bw (biriyle) ilişki kurmak
ilişki kurmak, münasebette bulunmak, kontak kurmak
têkilî pê re hebûn ilişkisi olmak
têkilî pê re kirin ilişkide bulunmak, münasebette bulunmak (cinsel ilişkide bulunmak)
têkilî pê re neman ilişiği kalmamak
têkilî saz kirin ilişki kurmak
têkilî xwe kirin l/bw kendine bulaştırmak
têkilî xwe nekirin kendine bulaştırmamak
têkilîbûn m 1. karışma, müdahale etme 2. ilişme, rahat bırakmama
l/ngh 1. karışmak, müdahale etmek 2. ilişmek, rahat bırakmamak
têkilîdanîn m ilişki kurma
têkilîdar rd ilgili
têkilîhevbûn m 1. karışma (iki veya ikiden çok şey bir araya gelip birbirinin içinde dağılma) 2. karmaşma (bir şey başka bir şeyle birleşerek karışık durum alma) 3. karınma 4. (birbirine) karışma, (birbirine) girişme 5. karışma (ayırt edilmeme)
têkilîhevkirin m 1. (birbirine) karıştırma 2. (birbirine) katma, katıştırma 3. karmaştırma (karmaşık hale getirme) 4. karıştırma (ayırt edememe, tam olarak seçememe)
têkilîn m 1. karışma, müdahale etme 2. ilişkide bulunma 3. karışma, kapışma
l/ngh 1. karışmak, müdahale etmek 2. ilişkide bulunmak 3. karışmak, kapışmak * qet natêkilin hev hiç birbirine karışmıyorlar, kapışmıyorlar
têkilîpêbûn m takılma (kızdırma, üzmek amacıyla sözle birine takılma)
têkilîpêker nd/nt müdahaleci, müdahil, karışan
têkilîpêkerî m müdahalecilik, müdahillik
têkilîpêkirî rd müdahale edilmiş olan
têkilîpêkirin m 1. karışma, müdahale etme, dahletme 2. ilgilenme, devreye girme 3. karışma (ilgilenme, el atma) 4. karışma, ilişme, rahat vermeme
têkilîya (...) pê hebûn ilgisi olmak, işi olmak, karışmak * têkiliya belediyan bi van tiştan heye bu işlere belediye karışır
têkilîya (yekî) pê ketin alâkadar etmek
têkilîya navkesîn sos kişilerarası ilişki
têkilîya nêzîk yakın ilişki
têkilîya xwe jê birîn (an jî qut kirin) -den ilişkisini (veya ilgisini) kesmek, alâkayı kesmek
têkilîya xwe kirin nav axaftinê söze karışmak
têkilîya xwe pê nekirin (bir şeyi, kimseyi) kendi halinde bırakmak, karışmamak
têkilîyên hestî duygusal ilişkiler
têkilîyên hestyarî duygulu ilişkiler
têkilîyên hilberînê üretim ilişkileri
têkilker tek/m karıştırıcı
têkilkirî rd 1. karıştırılmış 2. katkılı
têkilkirin m 1. karıştırma, dahletme 2. karıştırma, katma
têkilnebûyî rd ilişilmez
têkilnebûyînî m ilişilmezlik
têkilpêker nd/nt karışan
têkil (rengdêr) tevlihev, di nav hev de, di nav yekûdu de, bi hev re, li gel hev, pêkve, pêkre, vêkre, pêwend, peywend, ne jihevkirî, nebijartî, tevî, li gel, pêwendîdar, têkildar, eleqedar.
Herwiha: têkel.
Bikaranîn: Lêker: têkil bûn, têkil kirin. Navdêr: têkilbûn, têkilkirin Rengdêr: têkilbûyî, têkilkirî.
ji: têk + li.
: têkilbar, têkilbarî, têkildar, têkildarî, têkilî, têkilker, têkilkerî
têkil bûn (lêker)(Binihêre:) têkil
têkil kirin (lêker)(Binihêre:) têkil
têkil û pêkil bûn (biwêj) tevlihev bûn. min tiştek ji wanfêm nekir, hema têkil û pêkil bûne, kî çi dike jî nexuyaye. têkiliya xwe jê birîn di navberê de tu hevbendî û têkiliyek nehiştin. min ku ew kirinên wî bi çavên xwe dîtin, min têkiliya xwe jê birî.
têkilandin (lêker)(navdêr, mê) hûnan, dariştin, vehandin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: تێکلاندن
têkilayî (navdêr, mê) têkilîpêkirin, maytêkirin.
ji: tê- +kil +-ayî
têkilbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) têkil
têkilbûyî (rengdêr) (Binihêre:) têkil
têkildar eleqedar
(rengdêr) pêwendîdar, eleqedar, tişta/ê têkilî anku pêwendî anku eleqe li gel tiştekê/î heye.
Herwiha: têkeldar.
ji: têkil + -dar.
Bikaranîn: Lêker: têkildar bûn, têkildar kirin. Navdêr: têkildarbûn, têkildarkirin Rengdêr: têkildarbûyî, têkildarkirî.
: têkildarî
têkildar bûn (lêker)(Binihêre:) têkildar
têkildar kirin (lêker)(Binihêre:) têkildar
têkildarbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) têkildar
têkildarbûyî (rengdêr) (Binihêre:) têkildar
têkildarî (navdêr, mê) (Binihêre:) têkildar
têkildarkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye têkildar kirin
têkildarkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) têkildar
têkilek (navdêr, mê) têkelang, lihevxistî, awêtekim/m.
ji: tê- +kil +-ek
têkilhev serobino, durehî, lihevketî, nesade, nesafî, tevlihev, têkel, şelewle, gelcoyî, lihevxistî, herzeg, tevhevbûyî, gêrevêre, çilîvilî, gelcomelco, kafirkeratî, col, aloz
têkilhevbûn (navdêr, mê) ketinhev, tevlihevbûn.
ji: têkilhev +bûn
têkilhevî h pevborin, lêkborîn, tedahûl, tevlihevî, têkelî, lihevxistîbûn, lihevketîbûn, gele, gamêl, herzegî, alozî, geremol
têkilhevî bûn (lêker) gêrevêre bûn, çilîvilî bûn, kafirkeratî bûn.
ji: têkilhevî + bûn
têkilhevî kirin (lêker) gêrevêre kirin, çilîvilî kirin, kafirkeratî kirin.
ji: têkilhevî + kirin
têkilhevkirin (navdêr, mê) tevhevkirin.
ji: têkilhev +kirin
têkilî eleqe
(navdêr, mê) pêwendî, eleqe, dostaniya yan xizmatiya yan hevkariya yan hatin-û-çûna yan axiftina yan hevdîtina di navbera hin kesan yan tiştan de.
Herwiha: têkelî.
ji: têkil + -î.
Bikaranîn: Lêker: têkilî bûn, têkilî kirin, têkilî danîn. Navdêr: têkilîbûn, têkilîkirin, têkilîdanîn Rengdêr: têkilîbûyî, têkilîkirî.
: bêtêkilî, bêtêkilîtî, bitêkilî, bitêkilîtî, têkildar, têkilîdarî
têkilî birin (lêker)(Binihêre:) têkilî
têkilî bûn (lêker)(Binihêre:) têkilî
têkilî çêkirin (lêker) eleqedar bûn, îrtîbat çêkirin.
ji: têkilî + çêkirin
têkilî danîn (lêker)(Binihêre:) têkilî
têkilî gotinê bûn (biwêj) ketin nav axaftinê. tevlî gotinê bûn. heke wisa negotana, jixwe ez têkilî gotinê nedibûm.
têkilî kirin (lêker)(Binihêre:) têkilî
têkilî tehl û tirş nebûn (biwêj) xwe xerab nekirin, têkildarî tiştekî ku ziyan û binbarî tê de heye nebûn. ji wan re çi? ew tim wer dikin, têkilî telil û tirşan nabin.
têkilîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) têkilî
têkilîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) têkilî
têkilîdanîn (navdêr, mê) (Binihêre:) têkilî
têkilîdar (rengdêr) pêwendmend.
ji: tê- +kilî +-dar
têkilîdarî (navdêr, mê) girêdan.
ji: têkilî +-darî
têkilîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye têkilî kirin
têkilîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) têkilî
têkilîn (lêker)(navdêr, mê) têkil bûn, tevlî bûn, xwe têkil kirin, dest tê werdan.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: تێکلین. Tewîn: Lêker: -têkil-.
Têkildar: têkilandin.
ji wêjeyê: Tu netêkile! (Tu têkil nebe!) (Di bernameya Herî dawî bav dibihîze ya TRT6 de, 1/2009).
ji: têkil + -în
têkiliyên (...) germ bûn (biwêj) navber xweş bûn. heta ku têkiliyên me germ bûn wê berdewam kir.
têkiliyên (...) sar bûn (biwêj) navber xera bûn, hêdî hêdî têkilî qels bûn. di demeke xerab de têkiliyên me sar bûn.
têkiliyên cinsî (navdêr)pirrjimar, gan û karûbarên wek gankirinê.
Hevwate: seks.
ji: têkilî + -yên + cinsî.
Bikaranîn: Lêker: têkiliyên cinsî hebûn. Navdêr: têkiliyêncinsîhebûn
têkiliyên cinsî hebûn (lêker)(Binihêre:) têkiliyên cinsî
têkiliyên zayendî (navdêr, mê) perîn, seks, cotbûna nêr û mêyan, guhnelî, gankirin, cotbûn, gan.
Herwiha: têkiliyên cinsî
têkilker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê têkil dike.
ji: têkil + -ker
têkilkerî (navdêr, mê) rewşa têkilkerbûnê.
ji: têkilker + -î
têkilkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye têkil kirin
têkilkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) têkil
têkilnebûyî (rengdêr) tûşnebûyî.
ji: têkil +nebûyî
têkil connected.
têkil bûn f. connectedness;
têkilî relationship; contact; connection; intercourse
f. connection
têkiliya cinsî sexual intercourse
têkilî Beziehung
Einmischung
Teilhaben
Verbindung
têkil rd. têkil, têmîyan
têkil hev bûn lng. têkilê yewbînî bîyene, têmîyan bîyene, tedahulnayene, tedahul kerdene
têkilandin lg. têkilnayene, têmîyan kerdene, têkil kerdene
têkilayî m. mudahale, têkilbîyayis, mîyankewtis, destriestis m.
têkildar rd. têkildar, têkilin
têkildar bûn lng. têkildar bîyene
têkildar kirin lg. têkildar kerdene, tekildarnayene
têkildarbûn m. têkildarbîyayis n.
têkildarbûyîn m. têkildarbîyayis n.
têkildarî m. têkîldarîye, têkildarênî m.
têkildarkirin m. têkildarkerdis, tekildarnayis n.
têkilhevbûn m. têkilêyewbînîbîyayis, têmîyanbîyayis, tedahulnayis, tedahulkerdis n.
têkilî m. têkilîye m.
têkilî nîsandan lg. eleqerimûsnayene
têkilî pêkirin lg. mudahale kerdene, têkil bîyene, mîyan kewtene, dest riestene
têkilîn lng. têkil bîyene, pêginayene, têmîyan bîyene
têkilînebûyî rd. destnêdaye, têkilnêbîyaye
têkilînebûyînî rd. têkîlnêbîyayeyîye, destnêdayeyîye, destnêdayeyênî
têkilîpêkirin m. mudahale, têkilbîyayis, mîyankewtis, destriestis n.
têkiliyên hilberiyê n. têkiliyên îstihsalî