Encamên lêgerînê
tê bihurîn (i) l/ngh 1. caymak, vazgeçmek * binêre, divê tu ji biryara xwe nebihurî bak, kararından caymamalısın 2. vazgeçmek, geçmek * ez di karê bihurîm, qene ez sermiyanê xwe xelas bikim ben kârdan geçtim, bari sermayeyi kurtarayım 3. gerilemek (bir tepki karşısında katı tutumundan vazgeçmek) * camêr carekê di xwestinên xwe nabihure adam isteklerinden bir türlü gerilemiyor 4. affetmek, bağışlamak