Encamên lêgerînê
sistem 1. sîstem 2. pergal, sazûman, sistem 3. pergala azîneyan, sîstem *eğitim sistemleri sîstemên perwerdeyan 4. rê û dirb, azîne, metod 5. tertibat 6. model, tîp m
1. sîstem 2. pergal, sazûman, sîstem 3. pergala azîneyan, sîstem * eğitim sistemleri sîstemên perwerdeyan 4. rê û dirb, azîne, metod 5. tertîbat 6. model, tîp m
sistematik biserûber, birêkûpêk, sistematîk rd
biserûber, birêkûpêk, sîstematîk rd
sistemleşme biserûberbûn, birêkûpêkbûn, sîstematîkbûn m
biserûberbûn, birêkûpêkbûn, sîstematîkbûn m
sistemleşmek bi ser û ber bûn, bi rêk û pêk bûn l/bw, sistematik bûn l/ngh
bi ser û ber bûn, bi rêk û pêk bûn l/bw, sîstematîk bûn l/ngh
sistemleştirme biserûberkirin, birêkûpêkkirin, sîstematîkkirin l/gh
biserûberkirin, birêkûpêkkirin, sîstematîkkirin l/gh
sistemleştirmek bi ser û ber kirin, bi rêk û pêk kirin l/bw, sîstematîk kirin l/gh
bi ser û ber kirin, bi rêk û pêk kirin l/bw, sîstematîk kirin l/gh
sistemli 1. biserûber, birêkûpêk 2. bisîstem, sistematik rd
1. biserûber, birêkûpêk 2. bisîstem, sîstematîk rd
sistemsiz 1. bêserûber, bêrêkûpêk 2. bêsîstem, nesîstematik rd
1. bêserûber, bêrêkûpêk 2. bêsîstem, nesîstematîk rd
sistemsizlik 1. bêserûberî, bêrêkûpêkî 2. bêsîstemî, nesîstematîkî m
1. bêserûberî, bêrêkûpêkî 2. bêsîstemî, nesîstematîkî m
sistire rihojk, rihoşk m
rihojk, rihoşk m
sistireleme rihojkkirin m
rihojkkirin m
sistirelemek rihojk kirin l/gh
rihojk kirin l/gh
sistit sîstît bj/m
sîstît bj/m
sistol sîstol fızy/m
sîstol fizy/m
sist rd 1. gevşek (sıkı veya gergin olmayan) * girêka sist gevşek düğüm 2. gevşek (ilgisiz, kayıtsız) * sist lebat kirin gevşek davranmak 3. hafif (yoğun olmayan) * karê me weke ku sist e işlerimiz biraz hafiflemiş gibi 4. hantal, hareketleri ağır olan 5. mec isteksiz, niyetsiz * ji çûnê re sist bû gitmeye isteksizdi (ya da niyetsizdi) 6. laşka
sist bûn l/gh 1. gevşemek (sertlik ve gerginliği bozulmak) * şirîta cilan sist bûye, wê hinekî bişidîne çamaşır ipi gevşemiş, onu biraz geriver 2. gevşemek, çözülmek (güçsüz kalmak) * destên wê yên ku avêtibûn stûyê min sist bûn boynuma dolanan elleri gevşedi 3. gevşemek (yumuşamak, yatışmak, sakinleşmek) * gotina leyîstinê nebihîze pê re sist dibe oyun lafı duymasın hemen gevşiyor 4. gevşemek (istek, çaba, ciddiyet azalmak) 5. gevşemek, boşalmak, açılmak * bend têr sist bû ip iyice boşaldı 6. isteksiz olmak 7. azalmak (etkisini yitirmek, hafiflenmek) * sancoya wê sist kiriye sancısı azalmış 8. gevşemek, tavsamak 9. laçkalaşmak 10. sünmek
gevşemek
sist kirin gevşetmek.
l/gh 1. gevşetmek 2. gevşemek, tavsatmak 3. azaltmak (etkisini yitirmesine sebep olmak, hafifletmek) 4. boşaltmak * hefsarê hesp sist kir, hesp hîn rihet beziya atın yularını boşaltı, at daha rahat koşmaya başladı 5. hızını almak * firtûne sist kir fırtına hızını aldı 6. hızını yitirmek, yavaşlamak 7. dinmek (kar, yağmur için; kesilmek, yağması durmak) * berfê sist kir kar dindi 9. dinmek (sızı, sancı durmak) * êşa min sist kir acım dindi 10. yatışmak (hızı, etkisi azalmak, aşırılığı geçmek) * firtûneyê sist kir fırtına yatıştı 11. kabartmak (toprağı yumuşatmak)
gevşetmek
sist û pist gevşek, laçka
sistahî m gevşeklik
sistahî kirin gevşeklik yapmak
sistayî m gevşeklik
sistayî kirin l/gh gevşek davranmak
gevşeklik yapmak
sistayîkirin m gevşek davranma
sistbûn m 1. gevşeme (sertlik ve gerginliği bozulma) 2. gevşeme, çözülme (güçsüz kalma) 3. gevşeme (yumuşama, yatışma, sakinleşme) 4. gevşeme (istek, çaba, ciddiyet azalma) 5. gevşeme, boşalma (açılma) 6. isteksiz olma 7. azalma (etkisini yitirme, hafiflenme) 8. gevşeme, tavsama 9. laçkalaşma 10. sünme
sistbûnî m gevşeklik
sistbûyîn m 1. gevşeyiş (sertlik ve gerginliği bozulma) 2. gevşeyiş, çözülüş (güçsüz kalış) 3. gevşeyiş (yumuşama, yatışma, sakinleşme) 4. gevşeyiş (istek, çaba, ciddiyet azalma) 5. gevşeyiş, boşalış (açılma) 6. isteksiz oluş 7. azalış (etkisini yitirme, hafiflenme) 8. gevşeyiş, tavsayış 9. laçkalaşış 10. sünün
sistek rd 1. gevşek (ilgisiz, kayıtsız) 2. gevşek, uyuşuk kimse 3. rd batak yer
sistekî rd 1. gevşekçe 2. gevşekçe, uyuşukça
sistekîtî m 1. gevşeklik 2. gevşeklik, uyuşukluk
sisteron m loş, zayıf aydınlık
sistesist h 1. gevşek gevşek 2. ifil ifil (kar ve rüzgâr için) 3. isteksizce
sistî m 1. gevşeklik 2. gevşeklik (kayıtsız davranış) 3. ağırlık (uyuşukluk ve gevşeklik durumu) 4. gevşeklik, tembellik 5. mec vıcıklık
sistî kirin l/gh boşlamak, savsamak, sermek * kar sist kir işi serdi
sistik rd 1. gevşek, miskin, uyuşuk 2. lâpacı* hûn wisa lê mêze nekin yekî sistik e gösterişine bakmayın lâpacının biridir
sistikî rd 1. gevşekçe, uyuşukça, miskince 2. lâpacı
sistîkirin m boşlama, savsama, serme
sistkirin m 1. gevşetme 2. gevşeme, tavsatma 3. azaltma (etkisini yitirmesine sebep olma, hafifletme) 4. boşaltma 5. hızını alma 6. hızını yitirme, yavaşlama 7. dinme (kar, yağmur için; kesilme, yağması durma) 9. dinme (sızı, sancı durma) 10. yatışma (hızı, etkisi azalma, aşırılığı geçme) 11. kabartma (toprağı yumuşatma)
sisto bnr sistok
sistok rd 1. gevşek, miskin, uyuşuk (cansız, hareketsiz) 2. gevşek (ilgisiz, kayıtsız) 3. salpa
sistokî rd 1. gevşekçe, miskince, uyuşukça 2. gevşekçe (ilgisizce, kayıtsızca) 3. salpaca
sistokîtî m 1. gevşeklik, uyuşukluk 2. gevşeklik (ilgisizlik, kayıtsızlık) 3. salpalık
sistolek rd 1. gevşek, miskin, uyuşuk (cansız, hareketsiz) 2. gevşek (ilgisiz, kayıtsız) 3. salpa
sistolekî rd 1. gevşekçe, miskince, uyuşukça 2. gevşekçe (ilgisizce, kayıtsızca) 3. salpaca 4. çuval gibi (kaba ve seyrek kumaş)
sistopisto rd 1. gevşek (ilgisiz, kayıtsız) 2. sölpük (kevşeyip kendini koyu vermiş) 3. gevşek, laçka
sistopisto bûn l/ngh 1. gevşekleşmek 2. sölpümek 3. laçkalaşmak
sistopisto kirin l/gh 1. gevşetmek 2. sölpükleştirmek 3. gevşetmek, laçkalaştırmak
sistopistobûn m 1. gevşekleşme 2. sölpüme 3. laçkalaşma
sistopistokirin m 1. gevşetme 2. sölpükleştirme 3. gevşetme, laçkalaştırma
sistopistoyî rd 1. gevşekçe 2. sölpükçe
sistoyî rd gevşekçe
sist 1. neşidiyayî 2. nerm
(rengdêr) neşidiyayî, neşidandî, kesa/ê karûbarên xwe bi zîrekî nake.
Bi alfabeyên din: سست.
Bide ber: xav.
Bikaranîn: Lêker: sist bûn, sist kirin, sist girtin. Navdêr: sistbûn, sistkirin, sistgirtin Rengdêr: sistbûyî, sistkirî, sistketî.
ji: hevreha soranî سست (sist), farisî سست (sost), pehlewî sust, jiari. სუსტი (susti) ya gurcî ji îranî hatiye wergirtin..
: doxînsist, doxînsistî, sistî
sist bîyayene (Zazaki) sist bûyîn
sist bûn 1. tiştê şidiyayî vebûn 2. nerm bûn
(lêker)(Binihêre:) sist
sist girtin (lêker)(Binihêre:) sist
sist kirin 1. nerm kirin 2. tiştê şidiyayî vekirin
(lêker)(Binihêre:) sist
sistayî (navdêr, mê) sistî, sistbûnî, patotî, leqî.
ji: sist +-ayî
sistayî kirin (lêker)(Binihêre:) sistayî
sistbûn (navdêr)(Binihêre:) sist
sistbûnî (navdêr, mê) sistî, sistayî, patotî, leqî.
ji: sist +-bûnî
sistbûyî (rengdêr) (Binihêre:) sist
sistê navkirina jina sist
sistek (navdêr, mê) sistok, sistopisto.
ji: sist +-ek
sistekî (navdêr, mê) sistokî, sistî, tensistî (xemsarî, bêeleqedari).
ji: sistek + -î
sister (navdêr) sister, alîkara/ê doktorî, kesa/ê şarezaya/ê nesaxiyan û çarekirina wan e lê bi pileya xwe ji bijîşkan kêmtir e.
Herwiha: sîster.
ji: Ji inglîzî (xwişk).
: hemşîretî
sistgirtin (navdêr, mê) (Binihêre:) sist
sistî nermî
(rengdêr) xavî, bêxemî
sistîkî (navdêr, mê) bi sistî.
ji: sistî +-kî
sistîtî (navdêr, mê) xavîtî, rexe, dahêzran, hêvişandin, dilsarî, bêbazarî, mendî, şoritî, slouchıng.
ji: sist +-îtî
sistker (navdêr, mê) şil ker, lawazker.
ji: sist +-ker
sistketî (rengdêr) (Binihêre:) sist
sistkî (navdêr, mê) bi sistî.
ji: sist +-kî
sistkirî (rengdêr) (Binihêre:) sist
sistkirin (navdêr)(Binihêre:) sist
sisto (navdêr, nêr) navkirina mêrê sist û xav
sistok (navdêr, mê) sistek, sistopisto.
ji: sist +-ok
sistokî (navdêr, mê) sisteki, nermûsankî, nermijok, dewliqî, tenbel.
ji: sisto +-kî
sistopisto bûn (biwêj) bêhêz û xav bûn. -camêr, tu merivên berê ûyên niha dikîyek? xortên zemanê me şipil bûn, bi destekî ban geran radikirin. yên niha sistopisto ne, zilhimokî ne. rojên barnas
sister xwişk
xweng, xûşk, xweh, xwîşk.
xwişk
sist weak.
weak.
sist kirin v.t. to weaken, make weak
v.t. to weaken, make weak
sist langsam
locker
lose
matt
schwach
willenlos
sist bûn auflösen, sich ~
schwach werden (moralisch)
sist kirin entkräften
lockern
schwächen
sistî Kraftlosigkeit
Langsamkeit
Schwäche
Trägheit
sistkirin lösen
sist rd. sist, xav, rexdek, xirb, pilt, geves, sistpist, geves, gewsek, leq
sist bûn tng. sist bîyene, xav bîyene, rexdek bîyene, xirb bîyene, pilt bîyene, geves bîyene
sist kirin tg. sist kerdene, xav kerdene, rexdek kerdene, xirb kerdene, geves kerdene, pilt kerdene, sistpist kerdene, sistnayene, xavnayene, rexdeknayene
sistandin tg. sist kerdene, xav kerdene, rexdek kerdene, xirb kerdene, geves kerdene, pilt kerdene, sistpist kerdene, sistnayene, xavnayene, rexdeknayene
m. sistkerdis, xavkerdis, rexdekkerdis, xirbkerdis, geveskerdis, piltkerdis, sistpistkerdis, sistnayis, xavnayis, rexdeknayis n.
sistayî m. sistîye, xavîye, rexdekîye, xirbîye, piltîye, gevesîye, sistpistîye, gevesîye, gewsekîye, sistênî, xavênî, rexdekênî, xirbênî m.
sistayî kirin tg. sistîye kerdene, rexdekîye kerdene, piltîye kerdene, xavîye kerdene, xirbîye kerdene, gevesîye kerdene, sistênî kerdene
sistbûn m. sistbîyayis, xavbîyayis, rexdekbîyayis, xirbbîyayis, piltbîyayis, gevesbîyayis, sistpistbîyayis n.
sistekî rd. sistkî, sistane
sistî m. sistîye, xavîye, rexdekîye, xirbîye, piltîye, gevesîye, sistpistîye, gevesîye, gewsekîye, sistênî, xavênî, rexdekênî, xirbênî m.
sistkirin m. sistkerdis, xavkerdis, rexdekkerdis, xirbkerdis, geveskerdis, piltkerdis, sistpistkerdis, sîstnayis, xavnayis, rexdeknayis n.
sisto rd. sisto
sistokî rd. sistkî, sistane hatin sistkirin llb. sist kerîyene, xav kerîyene, xirb kerîyene, rexdek kerîyene, ameyene sistkerdene, ameyene xavkerdene
sistem sîstem (n)