Encamên lêgerînê
sincabî cûn, cûnek, cûnekî (rengê di navbera gewr û qehweyî de) rd
sincap sihor, sihorî, simbolek, siwûrî, simolek, seforî, samorik, çekeloz, pilûr, sevor, sevorî, sîwor, sihorîk (Sciurus vulgaris) zo/m
sihor, sihorî, simbolek, siwûrî, simolek, seforî, samorik, çekeloz, pilûr, sevor, sevorî, sîwor, sihorîk (Sciurus vulgaris) zo/m
sincapgiller famîleya sihoran zo/nd
famîleya sihoran zo/nd
sinc iğde; elaeagnus angustifolia
sinc (i) n ahlâk
sinc (ii) bot/m 1. iğde 2. çit, çeper
sinca genî bot/nd kokulu iğde
sincak broş.
m 1. broş 2. iğne (toplu iğnenin süs olarak kullanan türü)
sincaq m kalın bağırsaktan anüse kadar uzanan 1,5 m uzunluğunda bir bağırsak
sincar m ateş (hasta ateşi)
sincdar rd ahlâklı
sincdarî m ahlâklılık
sinceq m sancak
sincêr bot/m iğde
sincêrî nd Kürt üzümü
sincî (i) bot/m1. hünnap (Zizyphus sativa) 2. hünnap (bu bitkinin meyvesi)
sincî (ii) rd ahlâkî, etik
sincî kirin l/gh ahlâkîlaştırmak
sincik bot/m iğde
sincîkirî rd ahlâkîlaştırılmış
sincîkirin m ahlakîlaştırma
sinciran m ısınma
sincirandî rd 1. ısıtılmış, kızdırılmış, kızgın 2. pişkin (testi, çömlek, tuğla vb. için) 3. alev alev (vücut ısısı herhangi bir sebeple artmış) * rûyê wî sincirandî lê destên wî sipsar bûn yüzü alev alev yandığı halde elleri sop soğuktu
sincirandîbûn m kızgınlık (ısınmış olma durumu)
sincirandin ekmek pişirmek için tandırı ısıtmak.
m 1. ısıtma, kızdırma, kızgınlaştırma (katı şeyler için) 2. ısındırma, hararetlendirme, ısısını artırma 3. fırınlama, pişirme (ısı etkisiyle belli bir kullanıma elverişli duruma getirme; çömlek, testi, tuğla pişirmek gibi) 4. ateşlendirme (vücut ısısını artırma)
l/gh 1. ısıtmak, kızdırmak, kızgınlaştırmak (katı şeyler için) * tenûr sincirand tandırı ısıttı 2. ısındırmak, hararetlendirmek, ısısını artırmak 3. fırınlamak, pişirmek (ısı etkisiyle belli bir kullanıma elverişli duruma getirmek; çömlek, testi, tuğla pişirmek gibi) * cêran disincirîne testileri fırınlıyor 4. ateşlendirmek (vücut ısısını artırmak)
sincirî rd 1. kızmış, kızgın * erda sincirî kızgın toprak 2. pişkin (testi, çömlek, tuğla vb. için) 3. alev alev (vücut ısısı herhangi bir sebeple artmış)
sincirîbûn m kızgınlık (ısınmış olma durumu)
sincirîn m 1. kızma, kızış, kızgınlaşma (sıcaklığı çok artma) 2. ısınma, ısınış, hararetlenme, ısısı artma 3. pişme, fırınlanma 4. hamlama, hamlaşma (çini toprağında yapılmış nesnelerin ilk pişirilmesi) 5. yanma (vücut veya nesneler için ısısı artma) 6. ateşlenme (vücut ısısı artma)
l/ngh 1. kızmak, kızgınlaşmak (sıcaklığı çok artmak) 2. ısınmak, hararetlenmek, ısısı artmak 3. pişmek, fırınlanmak 4. hamlamak, hamlaşmak (çini toprağında yapılmış nesnelerin ilk pişirilmesi) 5. yanmak (vücut veya nesneler için ısısı artmak) * di nav şewatê de, bi rojan ricifî û disincirî ateşler içinde, günlerce titreyerek yandı 6. ateşlenmek (vücut ısısı artmak)
sincîtî fel/m ahlâkçılık, törelcilik, moralizm
sincnas nd/nt ahlâk bilimci, ahlâkçı
sincnasî sos/m ahlâk bilimi
sincoq m 1. sucuk, bumbar 2. bandırma
sincpak rd onat, iyi ahlâklı, temiz ahlâklı, nezih
sincparêz nd/nt ahlâkçı (herşeyi ahlâk açısından değerlendiren)
sincparêzî fel/m ahlâkçılık
sincperest nd/nt ahlâkçı (herşeyi ahlâk açısından değerlendiren)
sincperestî fel/m ahlâkçılık
sincûq (i) m kancalı iğne
sincûq (ii) m sucuk, bumbar
sincûr m kıvam * beriya sincûrê xwe diavêje tenûrê dereyi görmeden paçaları sıvamak
sincûr girtin l/ngh kıvamını bulmak, kıvamına gelmek
kıvamına gelmek
sincûrgirtî rd kıvamında
sincûrgirtin m kıvamını bulma, kıvamına gelme
sincûv m kireç
sincûv girtin l/gh 1. kireçlenmek 2. ant kireçlenmek (eklem yerleri kireç tutmak)
kireç tutmak
sincûv kirin l/gh kireçlemek
sincûv tê dan l/bw kireçlemek (kireç sürmek)
sincûv tê gerîn l/bw kireçlenmek, kireç bulaşmak
sincûvbûn m kireçleşme
sincûvbûyîn m kireçleşiş
sincûvgirtî rd kireçlenmiş, kireç tutmuş olan
sincûvgirtin m 1. kireçlenme 2. ant kireçlenme (eklem yerleri kireç tutma)
sincûvî rd kireçli
sincûvkirî rd kireçli (kireç sürülmüş olan)
sincûvkirin m kireçleme
sincxwaz nd/nt ahlâkçı
sincxwazî m ahlâkçılık
sinczan nd/nt ahlâkçı, töre bilimci
sinczanî sos/m ahlâk bilimi, töre bilimi
sinc [I] 1. exlaq, xislet 2. taybetmendî [II] 1. germahî, tîn 2. jana birînê 3. herareta bûyerê
1. exlaq (navdêr, nêr) rewişt, exlaq, moral, etîk, rêç û qeydên reftarê.
Herwiha: senc.
Bide ber: nirx reftar rûmet.
: bêsinc bêsincî bisinc bisincî sincdar sincdarî sincî sincnas sincnasî sincparêz sincparêzî sincperist sincperistî sinczan sinczanî
sincab (navdêr, mê) sivor, pilûr, çekeloz, sihor, simor
sincan xwedanrewişt
(rengdêr) xwedî rewişt, bi cinc navê mêrane
sincaq 1. derziyeke badayî ya ku pê devê berîkan û bestina du pîneyan tê bikaranîn; şewk 2. hilçoyê çeqelkî 3. şewka masîgiran
derzîkeka badaye jibo bestina cilikan bi kar dihêt, sincaq sincvan (hk hn çewa) xudan sincek ba-, xwedî rewi-tek çê, birûmet
sinceq (navdêr, mê) qirdêl, toqe, asinkê ku jin porrê xwe pê girê didin
sincêr (navdêr, mê) sine, darsinc, gûsinc, parz, hejesor, xibeyr.
ji: sinc +-êr
sincêrî (navdêr, mê) tiriyê sincêrî.
ji: sinc +-êrî
sincî (navdêr, mê) manewî, arişî, ruhî, canî, giyanî, exlaqî, moralî, psîkolojî, rewşa sincbûnê.
ji: sinc + -î
sincî kirin (lêker) rewiştî kirin.
ji: sincî + kirin
sincîd 1. cureyekî daran e 2. berên dara sincîdê
sincik (navdêr, mê) kirnî, noj, ziç, gene, temî, qijnik, kişnax, qişnax, qirad, qirnad
sincîkî (navdêr, mê) bi sincî, bi akarî.
ji: sincî +-kî
sincîkirin (navdêr, mê) rewiştkirin.
ji: sincî +kirin
sincirandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye sincirandin.
Bikaranîn: Navdêr: sincirandîbûn
sincirandî bûn (lêker)(Binihêre:) sincirandî
sincirandî kirin (lêker)(Binihêre:) sincirandî
sincirandîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) sincirandî
sincirandîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) sincirandî
sincirandîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye sincirandî kirin
sincirandîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) sincirandî
sincirandin (lêker)(navdêr, mê) şarandin, kel kirin, kelandin, pirr germ kirin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: سنجراندن.
Herwiha: sencirandin. Tewîn: Lêker: -sincirîn-.
Têkildar: sincirîn.
: sincirandî, sincirîner, sincirînk
sincirandin/disincirîne/bisincirîne 1. agir geş kirin, sor kirin 2. coşî û peroşiya bûyerê zêde kirin
sincirî (navdêr, mê) hejesor, parz, tevzêne, sinc, parzî.
Bikaranîn: Navdêr: sincirîbûn
sincirîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) sincirî
sincirîn (lêker)(navdêr, mê) şarîn, kel bûn, pirr germ bûn.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: سنجرین.
Herwiha: senciran, sencirihan, sencirhan, sencirhîn, sencirihîn, senciriyan, sencirîn, sencirîyan, senciryan, sinciran, sincirihan, sincirhan, sincirhîn, sincirihîn, sinciriyan, sincirîyan, sinciryan. Tewîn: Lêker: -sincir-.
Têkildar: sincirandin.
ji wêjeyê: Xuyaye wê şer û pevçûna di navbera Şukru Gulmuş û malbata Ocalan de bêhtir bisincire û wek şerê Amerîka û El-Qaîdeyê lê bê..
: sincirî, sincirok, sincirokî
sincirîn/disincire/bisincire 1. agir geş bûn, sor bûn 2. coşî û peroşiya bûyerê zêde bûn
sincitî (navdêr, mê) rêbazîtî.
ji: sinc +-itî
sincîtî (navdêr, mê) ehlaqîtî, moralizm/e//m.
ji: sinc +-îtî
sincîxwazî (navdêr, mê) rewiştxwazî.
ji: sincî +-xwazî
sincîzan (navdêr, mê) erkzan, akarzan.
ji: sincî +-zan
sincîzanî (navdêr, mê) erkzanî, akarzanî.
ji: sincî +-zanî
sinckirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye sinc kirin
sincnas (navdêr, mê) sinczan, exlaqnas.
ji: sinc +-nas
sincnasî (navdêr, mê) sinczanî, exlaqnasî, exlaqzanî, etîk, sinenasî, rewiştî, exlaqî.
ji: sinc +-nasî
sincok (navdêr)(navdêr, nêr) (navdêr, mê) benî, meşlûr, sincûx, kome
sincparêz (navdêr, mê) exlaqparêz.
ji: sinc +-parêz
sincparêzî (navdêr, mê) sincperestî, toreparêzî, moralîzm.
ji: sinc +-parêzî
sincperestî (navdêr, mê) sincparêzî, toreparêzî, moralîzm.
ji: sinc +-perestî
sincpîs rewiştpîs, bêrewişt, bêsinc
sincûr (navdêr) dezî, hasil, siftî, tîrî (ji bo tışten avî) zirê, tewlîs (ji bo erdê)
sincûr girtin (lêker) girgiçîn, dezî dan.
ji: sincûr + girtin
sinczan (navdêr, mê) sincnas, exlaqnas.
ji: sinc +-zan
sinczanî (navdêr, mê) sincnasî, exlaqnasî, exlaqzanî, etîk, sinenasî, rewiştî, exlaqî.
ji: sinc +-zanî
since lewre
çimkî
şûnda
sinc moral
sincirî flaming, burning
sinc Charakter
dornige Pflanze
Moral
schmalblättrige Ölweide
Takt
Zeitmaß
sincî dornige Pflanze
Gewohnheit
schmalblättrige Ölweide
sinc (=sincêr) sinc; elaeagnus angustifolia
sincêr (=sinc) sinc; elaeagnus angustifolia
sinc sinc(sincêr); elaeagnus angustifolia
m. sinc, îstrî, qît, sincik n.
m. bot. xibêre, sincêre m.
m. zingil, zîl, zengil, zeng n.
n. exlaq, xuyset, etîk, xeslet, xuset n.
sincak m. sincaqe, brose m.
sincdar rd. exlaqin, xuysetin, etîkin, exlaqdar, biexlaq
sincdarî m. exlaqinîye, xuysetinîye, etîkinîye, exlaqdarênî, biexlaqîye m.
sincî m. bot. sincî m.
rd. exlaqî, xuysetî, etîkî, xesletî, xuysetên
sincik m. sinc, îstrî, qît, sincik n.
sincirandin lg. sincirnayene, germ kerdene, germnayene, sucirnayene, sincêrnayene
m. sincirnayis, germkerdis, germnayis, sucirnayis n.
sincirîn lng. sincirîyene, germ bîyene, sucirîyene, sur bîyene, germîyene
m. sincirîyayis, germbîyayis, surbîyayis, sucirîyayis, germîyayis n.
sincnasî m. xuysetsinasîye, exlaqzanîye, exlaqnasîye, etîk m.
sincoq n. ana. roqila pîle, loqla pîle, roqila qalinde, loqla qalinde m.
sincû m. bot. axuyêre, dara axuye m.
sincûq m. sicûx, sicûq, sincoq n.
rd. pîj, tuj, tîj, xîst, nu, têj, pîjik, toj, pîc, tuz, tuc, tuic
sincûr m. hestîye, oyîye, hestênî, oyîyênî m.
sinc (=sincêr) iğde; elaeagnus angustifolia
(n) yabani iğde ağacı
sincêr (=sinc) iğde; elaeagnus angustifolia
(n) yabani iğde ağacı
sincî (m) bakınız: şijî (m)
sinciqê dekardey (zh) bakınız: sucuxê dekerdeyî (zh)
sinciqi (m) bakınız: sucuxe (m)
sincixi (m) bakınız: sucuxe (m)
sincoqe (m) bakınız: sucuxe (m)
sincoqi (m) bakınız: sucuxe (m)
sincûq (m) bakınız: sucuxe (m)
sincûqe (m) bakınız: sucuxe (m)
sincûqê dekerdey (zh) bakınız: sucuxê dekerdeyî (zh)
sincûqê dekerdeyî (zh) bakınız: sucuxê dekerdeyî (zh)
sincuqi (m) bakınız: sucuxe (m)
sincûqi (m) bakınız: sucuxe (m)