Encamên lêgerînê
sihir sêhr, sêr, sihir, avsûn, efsûn m
sêhr, sêr, sihir, avsûn, efsûnm
sihir yapmak sêhr kirin, avsûn kirin
sêhr kirin, avsûn kirin
sihirbaz sêhrebend, sêrbend, sêhrbaz, sêrbaz, sêhrkar, efsûnkar, sêrdar, sihirbend, nêreng, sêrek, sêrker, neyîreng, avsûnbaz, cadûbaz, cadûger nd/nt
sêhrebend, sêrbend, sêhrbaz, sêrbaz, sêhrkar, efsûnkar, sêrdar, sihirbend, nêreng, sêrek, sêrker, neyîreng, avsûnbaz, cadûbaz, cadûger nd/nt
sihirbazlık sêhrebendî, sêrebendî, sêhrbazî, sêrbazî, sêhrkarî, efsûnkarî, sêrdarî, sihirbendî, nêrengî, sêrekî, sêrkerî, neyîrengî, avsûnbazî m
sêhrebendî, sêrebendî, sêhrbazî, sêrbazî, sêhrkarî, efsûnkarî,sêrdarî, sihirbendî, nêrengî, sêrekî, sêrkerî, neyîrengî, avsûnbazî m
sihirli 1. bisêhr, bisêr, biavsûn, avsûndar, efsûndar, biefsûn, sêhrdar 2. efsûnkirî, sêrkirî, avsûnkirî rd
1. bisêhr, bisêr, biavsûn, avsûndar, efsûndar, biefsûn, sêhrdar 2. efsûnkirî, sêrkirî, avsûnkirî rd
sih rd dargın, küs, küskün
m 1. gölge (saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık) 2. gölge (güneş ışınlarından korunacak yer) 3. gölge, siluet (ne olduğu anlaşılmayan karartı) 4. mec gölge (kuruma, kayırma, himaye)
sih (ii) n 1. otuz (30, XXX.) 2. rd otuz (yermi dokuzdan bir artık)
sih (iii) rd tüfekli kimse
sih (v) ant/m ak ciger
sih ketin l/gh 1. gücenmek 2. kızmak (öfkelenmek, sinirlenmek)
gücenmek, kızmak, darılmak
gücendirmek, kızdırmak
sih ketin ser (...) gölge düşmek
sih şiqitîn (an jî zivirîn) gölge dönmek
sih xistin l/gh gücendirmek
siha m saha
sihabe n sahabe
sihak m dizlik, yünden dizlik
sihan m sahan
sihanet m köşk
sihar m seher, sabah
sihbet m 1. sohbet 2. wj sohbet, söyleşi
sihbet kirin l/gh sohbet etmek, söyleşmek
sohbet etmek
sihbetkirin m sohbet etme, söyleşme
sihbetxweş rd hoşsohbet
sihbetxweşî m hoşsohbetlik
sihê rd bütün, tamam, tüm, tümü
sihê bûn l/ngh bütünlenmek
sihê kirin l/gh bütünlemek
sihêbûn m bütünlenme
sihêkirin m bütünleme
sihêl (i) m mil (selin getirdiği kumlu, çamurlu toprak)
sihêl (ii) rd basit
sihêltî m basitlik
sihêm rd dehşetli, müthiş
sihêr m sihir
sihêrîn rd sihir ile ilgili
sihêt m deneyim, tecrübe
sihet m 1. sıhhat, sağlık 2. sıhhat, sağlık (vücudun iyi veya kötü olması durumu)
sihet be sıhhatler olsun, afiyet olsun
sihet û şîfa be yarasın, afiyet olsun
sihet xweş be ağzına (veya diline) sağlık
siheta (yekî) xweş bûn sağlığı yerinde olmak
siheta te xweş be 1) ağzına (veya diline) sağlık 2) ağzını öpeyim (veya seveyim)
sihêtî m 1. deneme, sınama 2. deneyim, tecrübe 3. yoklama
sihêtî kirin l/gh 1. denemek, sınamak 2. denemek (bir işi başarmak için girişimde bulunmak, teşebüs etmek) * rabû ser piyan sihêtî kir ku here heta ber derî ayağa kalkıp kapıya doğru gitmeyi denedi 3. yoklamak, ağzını yoklamak * ca sihêtiya wê bike, belim em tiştekî jê hîn bibin onu yokla belki bir şey öğreniriz 4. tartışmak (güreşte rakibinin zayıf yanlarını aramak)
1) denemek, sınamak 2) yoklamak
sihêtîkirî rd denenmiş, sınanmış
sihêtîkirin m 1. deneme, sınama, sınayış 2. deneme (bir işi başarmak için girişimde bulunma, teşebüs etme) 3. yoklama, ağzını yoklama 4. tartışma (güreşte rakibinin zayıf yanlarını arama)
sihêtîya (wê) kirin û anîn (bir kızı) leğen başında almak
sihêtîya (yekî) kirin (birini) denemek, sınamak, sınava çekmek
sihêtîya xwe kirin kendini tartmak
sihetxweş rd 1. sıhhatlı, sağlıklı 2. b ağzına (veya diline) sağlık
sihêyî m bütünlük
sihî rd sıhhî
sihik üzüm sirkesi.
m sirke
sihîk m sirke
sihik kirin l/gh sirkelemek
sihikbûn m sirkeleşme
sihikdar rd sirkeli
sihikfiroş nd/nt sirkeci (satan kimse)
sihikfiroşî m sirkecilik
sihikîl kîm/m asetil
sihikkirî rd sirkeli, sirke katılmış olan
sihikpîv m asîtometre
sihikvan nd/nt sirkeci
sihikvanî m sirkecilik
sihink m sirke
sihir büyü.
m sihir
sihirbend nd/nt sihirbaz
sihirbendî m sihirbazlık
sihirdar rd sihirli
sihiye nd/nt sihhiye, sağlıkçı
sihketî rd 1. gücenik 2. kızmış
sihketîbûn m güceniklik
sihketin m 1. gücenme 2. kızma (öfkelenme, sinirlenme)
sihkok m gölgecik
sihkolî bj/m bir akciger hastalığı
sihme m görüntü, hayalet
siho siho mat/rd otuzar
sihor zo/m sincap (Sciurus vulgaris)
sihor û bi ritila (an jî lîtira) xwe yarım elma gönül alma, karınca kararınca (veya kaderince)
sihorî zo/m sincap (Sciurus vulgaris)
sihorik zo/m sincap (Sciurus vulgaris)
sihorîk bnr sihorik
sihoyî rd gölgecil
sihrebend bnr sêrebend
sihrik m gez (silâhlarda)
sihspî rd bembeyaz
sihûd şans.
m baht
sihûdxerab rd bahtsız
sihûdxerabî m bahtsızlık
sihurandin m kahretme
l/gh kahretmek
sihurîn m kahrolma
l/ngh kahrolmak
sihxistin m gücendirme
sih [I] cihê ku tav jê nagire *“ma kes nikare bibêje ku siha te xwar e?” [II] 1. sê heb deh 2. jimareya 30’î sihik ava tiriyan a hilatî û bi emadê xwe tirşbûyî; sirke
sihar (navdêr, mê) spêde, serê sibê, berbang, destpêka rojê, sibê, sibeh, sebah.
Herwiha: siḧar.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: سحار.
ji wêjeyê: Ma her sihar bi we zarokên ku niha jî bi dû zimanê bav û kalan xwe de li kolanê, li devê deriyê dibistanê hînî tirkî dibin, vê sirûdê bi we nadin jiberkirin: Tirk im, rast im, jêhatî me..
ji: ji erebî سحر (seḥer), hevreha aramî שחרא (şexra), akadî şêru.
: siharî, sîqlesihar
sihem (hejmar) di rêzê de ya 30ê, li pey 29an.
Herwiha: sihemîn, sîhem, sîhemîn, siyem, siyemîn rengdêr.
ji: sih + -em.
: sihemî
sihemî (navdêr, mê) rewşa sihembûnê.
ji: sihem + -î
sihêtî (navdêr, mê) manewra, tedbîr, tetbîqat, gerwerzî, werzanî, liv, bizav, hereket, temrîn, rahênan, libat, hatûçûn, emeliyat, livbazî, cerribandin.
Bikaranîn: Lêker: sihêtî kirin. Navdêr: sihêtîkirin Rengdêr: sihêtîkirî
sihêtî kirin (lêker)(Binihêre:) sihêtî
sihêtîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye sihêtî kirin
sihêtîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) sihêtî
sihetxweş (biwêj) spas, memnûn, teşekur, şikir, mala te ava, Xwedê ji te razî beé, Xwedê te bihêle, her bijî, destxweş, peyvek şirîn kesek ji ber qenciya kesek din dibêje, sax bî, aferin.
Herwiha: sehetxweş.
ji: sihet + xweş.
: sihetxweşî
sihetxweşî (navdêr, mê) rewşa sihetxweşbûnê.
ji: sihetxweş + -î
sihî (navdêr, mê) tenduristiyî.
ji: s +-ihî
sihik (navdêr, mê) sirke, sêk, madeyek avî yê tirş e û bi taybetî têkilî nav sebzeyan tê kirin daku tirşî were çêkirin, sih (30) tiştên bi hev re.
Bikaranîn: Lêker: sihik bûn, sihik kirin. Navdêr: sihikbûn, sihikkirin Rengdêr: sihikbûyî, sihikkirî. Bi soranî: madeya tirşkirinê: سرکه (sirke)
sihik bûn (lêker)(Binihêre:) sihik
sihik kirin (lêker)(Binihêre:) sihik
sihikbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) sihik
sihikbûyî (rengdêr) (Binihêre:) sihik
sihikî (navdêr, mê) zimangez, çirt, mirûs.
ji: sihik + -î
sihîkirî (rengdêr) sirkekirî.
ji: sihî +kirî
sihîkirin (navdêr, mê) sihikbûn.
ji: sihî +kirin
sihikkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye sihik kirin
sihikkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) sihik
sihikpîv (navdêr, mê) sirkepîv.
ji: sihik +-pîv
sihil 1. asinê pehn. Binêre; sêl 2. ne zehmet. Binêre; sehil
sihin rewşa şaşopaşobûnê; heys û beys
sihir (navdêr, mê) efsûn, hêzên ku tê bawerkirin ku dersiriştî ne, fêlên ku hin kes bi hinêran destan yan amûran dikin û ji temaşevanan re ecêb dixwiyin, tişta/ê ecêb yan pirr şikodar.
Herwiha: sêr, sêhir, sêhr, sihr, sîhir, sîhr.
ji: ji erebî سحر (siḧir), hevreha akadî saxiru (sahir).
: sihirbaz, sihirbazî, sihirî, sihirkar, sihirkarî, sihirker, sihirperist, sihirperistî, sihirvan, sihirvanî, sihirzan, sihirzanî
sihir bûn (lêker)(Binihêre:) sihir
sihir kirin (lêker)(Binihêre:) sihir
sihirandin/disihirîne/bisihirîne 1. gayîn 2. hiltirandin, tecawuz kirin
sihirbazî (navdêr, mê) avsûnkarî, cadûgarî, sêhrebendî, sêrebendî, sêrbazî, sêhrkarî, efsûnkarî, sêrdarî, sihirbendî, nêrengî, sêrekî, sêrkerî, neyîrengî, avsûnbazî, efsûnkerî, sêhrkerî, sêhrekî, sêrdarî, sêrikî, sêrebendî, efsûnbazî, anîkerî, cedûgerî, cedûbazî, îlizyonîzm, serêbendî, îluzyonîzm, sêhrebendî, sêhrbazî, sêhrkarî, efsûnkarî, sihirbendî, nêrengî, sêrekî, sêrkerî, neyîrengî, avsûnbazî.
ji: sihir +-bazî
sihirbend (navdêr, mê) sahir, sihirbaz, sihirker, anaker, anîker, cadû, cedûbaz, cedûker, cedûvan, efsûnbaz, efsûnker, majîsyen
sihirbendî (navdêr, mê) sêhrebendî, sêrebendî, sêhrbazî, sêrbazî, sêhrkarî, efsûnkarî, sêrdarî, nêrengî, sêrekî, sêrkerî, neyîrengî, avsûnbazî.
ji: sihirbend +-î
sihirbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) sihir
sihirbûyî (rengdêr) (Binihêre:) sihir
sihirdar (rengdêr) bisêhr, bisêr, biavsûn, avsûndar, efsûndar, biefsûn, sêrbaz, sêhrker, efsûnbaz, sihirbaz, sêhrek, sêrik, sêrebend, cedûger, anaker, anîker, cedûbaz, bisêr, sêhrebend, sêrbend, sêhrbaz, sêhrkar, efsûnkar, sihirbend, nêreng, sêrek, sêrker, neyîreng, avsûnbaz, cadûbaz, cadûger.
ji: sihir +-dar
sihirdarî (navdêr, mê) efsûnkerî, sêrbazî, sêhrkerî, sêhrekî, sêrikî, sêrebendî, efsûnbazî, anîkerî, cedûgerî, cedûbazî, sêhrebendî, sêhrbazî, sêhrkarî, efsûnkarî, sihirbendî, nêrengî, sêrekî, sêrkerî, neyîrengî, avsûnbazî.
ji: sihir +-darî
sihirek (navdêr, mê) avsûnkar, efsunkar, efsûnker, sêhrbaz, sêhrker, sêrbaz, efsûnbaz, sihirbaz, sêrdar, sêrik, sêrebend, cedûger, anaker, anîker, cedûbaz, kêm, hindik, sêhrebend, sêrbend, sêhrbaz, sêrbaz, sêhrkar, efsûnkar, sêrdar, sihirbend, nêreng, sêrker, neyîreng, avsûnbaz, cadûbaz, cadûger.
ji: sihir +-ek
sihirî (navdêr, mê) rewşa sihirbûnê.
ji: sihir + -î
sihirîn/disihire/bisihire 1. hatin gayîn 2. tûşî tecawuzkirinê hatin
sihirkarî (navdêr, mê) rewşa sihirkarbûnê.
ji: sihirkar + -î
sihirker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) sahir, sihirbaz, anaker, anîker, cadû, cedûbaz, cedûker, cedûvan, efsûnbaz, efsûnker, sihirbend, majîsyen, ya/ê sihir dike.
ji: sihir + -ker
sihirkerî (navdêr, mê) efsûnkerî, sêrbazî, sêhrekî, sêrdarî, sêrikî, sêrebendî, efsûnbazî, anîkerî, cedûgerî, cedûbazî, sêhrebendî, sêrebendî, sêhrbazî, sêrbazî, sêhrkarî, efsûnkarî, sêrdarî, sihirbendî, nêrengî, sêrekî, neyîrengî, avsûnbazî.
ji: sihir +-kerî
sihirkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye sihir kirin
sihirkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) sihir
sihirvanî (navdêr, mê) karê sihirvanan.
ji: sihirvan + -î
sihk (navdêr, mê) sêk, sirke, sihik, xel
sihor 1. xwarina şevê (navdêr, mê) paşîv, xwarina ku mirov bi şev berî nivêja spêdeyê bibe dixwe daku roja bêt birojî be.
ji wêjeyê: Ji bo meha remezanê hindik ma. Li bajaran defçî bi şev li defê didin û gel radikin sihorê (paşîvê). Lê vê carê biryar hate girtin ku gere sabiqeya (sûcê ku bêr hatine kirin) defçiyan nîn be..
ji: Ji erebî.
: sihorî, sihorxwer, sihorxwerî 2. ajelek kirrîner. Binêre; sivor
sihrî (rengdêr) razber, mistik, nepenî, dizîkî, nehînî, biraz
sih shadow
(f.) shadow
(m.) thirty
1. angry, irritated. 2. = sî (shadow)
sih (jimare 30) thirty
sihemîn  (adj.) thirtieth
sihik (f.) vinegar
sihitî f. irritation
sih dreißig
Schatten
sihat Gesundheit
sihêr Magie
Zauber
Zauberei
sihet Gesundheit
Wohlergehen
sihi dreißig
sihirbaz Hexenmeister
Zauberer
sih m. sîye, verestf, sersey, viristey, virsê, sîye, sersî, sersêw, virsa, dolde, seye, sêrsî m.
num. hîris, vîstûdes
rd. hered, heredis, miradis
sih bûn tng. heredîyene, miradîyene
sih kirin tg. herednayene, miradnayene
sihak m. zanîsevok, çoksevok n.
sihandin tg. desuyene, suyax kerdene, sebax kerdene, dusnayene,suyax pirodayene, suyaxnayene
m. desuyayis, suyaxkerdis, sebaxkerdis, dusnayis, suyaxnayis n.
sihbet m. xosebere, teraqe, galgale, mijûlîye, sohbet, mabet, xosebere m.
sihbetxwes rd. xoseberwes, sohbetwes, teraqwes, xeberwes, qesewes
sihêm rd. sawdar, tersdar, sencdar, muthîs, tersehêz, xofdar, dehsetin
sihem rd. hîrisin
sihemîn rd. hîrisin
sihesih rd. hîris hîris, hîris bi hîris
sihet m. wesîye, sihat, wesênî, wêsî m.
sihêtî m. tecrube, desinayis, cereb n.
sihêtî kirin tg. desinayene, tecrube kerdene, ceribnayene, cerebnayene
sihêtîkirin m. desinayis, tecrubekerdis, ceribnayis, cerebnayis n.
sihik m. sîrke, sîrka m.
sihik bûn m. sîrkebîyayis n.
sihîn m. qapan, qenter, qepan, qapon n.
sihir m. efsûn, sêr, sêhr n.
sihir kirin tg. efsûn kerdene, sêr kerdene
sihirbaz m/n. efsûnbaz, sêrbaz, efsûnkar, sêrker, efsûnker n.
sihirbazî m. efsûnbazîye, sêrbazîye, efsûnbazênî, sêrbazênî, sêrkerîye m.
sihiye m. wesîye, sixîye m.
sihkirin m. herednayis, miradnayis n.
siho siho rd. hîris hîris, hîris bi hîris
sihor m. zoo. simore, simorike, simbore, sembûre, sumore, sembûre, sumbelî, simoleke m.
sihorî m. zoo. simore, simorike, simbore, sembûre, sumore, sembûre, sumbelî, simoleke m.
sihr m. efsûn, sêr, sêhr n.
m. zure, koroze, dara bêbere m.
sihrik m. nîsangeh, gez n.
m. nîsangeh, nîsane, nîsan n.
sihûd m. sans, bext, tale, sihûd, felek n.
sihûn m. xilik, xilike n.
sihet (n) sağlık, sıhhat
sihete (m) bakınız: saete (m)
sihhat (n) bakınız: sihet (n)
sihîr (n) bakınız: sêhr (n)
sihîrbaz -e, bakınız: sêhrbaz