Encamên lêgerînê
sex rd hile
sexal nr davar
sexawet m sahavet, cömertlik
sexawetkar rd cömert
sexawetkarane h cömertçesine
sexbêr rd 1. tasarruflu, tutumlu * mirovê sexbêr tasarruflu insan 2. bakıcı, bakımcı 3. bakan, mukayyet olan * tu li van zarok sexbêr be bu çocuklara mukayyet ol
sexbêrî m 1. tasarruf, tutum (aşırı harcamalardan kaçınma, idareli tüketme) 2. bakım 3. bakım (mal devar besleme) 4. mukayyet olma
sexbêrî bûn l/ngh tutumlu olmak (veya davranmak)
sexbêrî kirin l/gh 1. tasarruf etmek, tutumlu davranmak, ekonomik davranmak (bir şeyi dikkatlı ve idareli kullanmak) 2. kırpmak (kesinti yapmak, tutumlu davranmak) 3. bakım yapmak 4. mukayyet olmak (bir şeye dikkat etmek)
1) tutumlu davranmak, ekonomik davranmak 2) bakım yapmak, beslemek 3) mukayyet olmak
sexbêrîbûn m tutumlu olma (veya davranma)
sexbêrîkirin m 1. tasarruf etme, tutumlu davranma, ekonomik davranma (bir şeyi dikkatlı ve idareli kullanma) 2. kırpma (kesinti yapma, tutumlu davranma) 3. bakım yapma 4. mukayyet olma (bir şeye dikkat etme)
sexbêrîtî m 1. tutumluluk, kısıntı 2. bakıcılık, bakım
sexbêrîtî kirin 1) kısıntı yapmak 2) bakım yapmak
sexel nd küçük baş hayvan yavrusu, kuzu ve oğlağın ortak adı
sexelî rd doğal olarak sakat
sexelvan nd/nt kuzu oğlak çobanı
sexer 1. sıkma, bıktırma, başını şişirme 2. kalbini kırmak
sexer (ii) rd mağlûp
sexer bûn l/ngh mağlûp olmak
sexer kirin l/gh mağlûp etmek
sexera (yekî) birin (birini) rahatsız etmek, başını şişirmek * te gelek zêde xeber da, te sexera min bir çok konuşup başımı şişirdi
sexerbûn m mağlûp olma
sexerî m mağlûbiyet, yenilgi
sexerkirin m mağlûp etme
sexes bot/m eğrelti otu (Dniopteris filix-mas)
sexî rd 1. cömert, eli açık 2. fedakar
sexî (i) rd tez canlı
sexî kirin 1) cömertlik yapmak 2) fedakarlık yapmak
sexik rd safdil
sexil bnr sexel
sexîtî (i) m tez canlılık
sexîtî (ii) m 1. cömertlik 2. fedakarlık
sexl nd küçük baş hayvan yavrusu, kuzu ve oğlağın ortak adı
sexlemal ant/m aminios
sexlik m kuzu ve oğlağın ortak adı
sexmankar nd/nt mühendis, inşaat mühendisi
sexmankarî m mühendislik
sexme m herek, ispalya
sexmer h -den dolayı * sexmera te ez hatim vir senden dolayı buraya geldim
sexmerat m gaye
sexr m hile, oyun, desise
sexrbaz rd hilekâr, hilebaz
sexrbazî m hilekârlık, hilebazlık
sexre n sarp kaya
sext rd 1. sert, katı (yumuşak karşıtı) 2. sert (esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen) 3. sert (titizlikle uygulanan, sıkı) * rêveberiyeke sext sert bir yönetim 4. zor, çetin, güç, müşkül (ağır ve yorucu emekle yapılan) 5. yoğun
sext bûn l/ngh 1. katılaşmak 2. zorlaşmak 3. yoğunlaşmak
1) katı olmak 2) zor olmak, zorlaşmak 3) yoğunlaşmak
sext kirin l/gh 1. katılaştırmak 2. güçleştirmek, zorlaştırmak 3. yoğunlaştırmak
sextbûn m 1. katılaşma 2. zorlaşma 3. yoğunlaşma
sextbûyîn m 1. katılaşma 2. zorlaşma 3. yoğunlaşma
sexte rd sahte, düzme, düzmece
sextebaz rd/nt 1. sahtekâr, sahteci, düzmeci 2. dolandırıcı
sextekar rd/nt 1. sahtekâr, sahteci, düzmeci 2. dolandırıcı
sextekarî m sahtekârlık, sahtecilik, düzmecilik 2. dolandırıcılık
sextekarî kirin 1) sahtekârlık yapmak 2) dolandırıcılık yapmak
sextetî m sahtelik, kalplık
sextî m 1. katılık, sertlik 2. güçlük, zorluk 3. yoğunluk
sextiyan n sahtiyan
sextkirin m 1. katılaştırma 2. güçleştirme, zorlaştırma 3. yoğunlaştırma
sexur m foseptik
sexurdank m foseptik çukuru
sexwar m puşi
sexawet (navdêr, mê) merdî, camêrî, comerdî, destvekirîtî, bexş, şabaş, hîbe, teberih, diyarî, hediye, berarî, bexşîn, xêrkirin, tiştek belaş dan.
ji wêjeyê: Ba sexawet ba diyanet ba hinerMin li goşê lewhê qelbim kir xeter.(Cegerxwîn).
ji: Ji erebî
sexbêr xwedî *“her canek, di dilê sexbêrê xwe de siltanek e”
(rengdêr) miqate, bidîqet, (li xwe yan li tiştekî) hişyar, baldar, xemxwer.
Herwiha: biseqbêr, bisexbêr, seqbêr.
: sexbêrane, sexbêrî, sexbêrîtî, sexbêrtî.
ji: • jiarami.
Bikaranîn: Lêker: sexbêr kirin. Navdêr: sexbêrkirin Rengdêr: sexbêrkirî
sexbêr kirin (lêker)(Binihêre:) sexbêr
sexbêrane (rengdêr) bi awayekî sexbêr.
ji: sexbêr + ane
sexbêrî 1. xwedîtî 2. xwemalî, hemalî
(navdêr, mê) pax, dîqet, pûte, bayex, ihtimam, xemxwerî, haydarî, baldarî, agadarî, guhdarî, guhdarîkirin, xwejêxwarin, hişyarî, paxav, tekepeke, bal, dên, sereguhî, çavdêrî, mereq, enteres, hemêt, îtina, giringî, muhimî.
Herwiha: seqbêrî, seqbêrîtî, seqbêrtî, sexbêrîtî, sexbêrtî.
ji: sexbêr + -î.
Bikaranîn: Lêker: sexbêrî bûn, sexbêrî kirin. Navdêr: sexbêrîbûn, sexbêrîkirin Rengdêr: sexbêrîbûyî, sexbêrîkirî.
: bêsexbêr, bêsexbêrî, bêsexbêrîtî, bêsexbêrtî, bisexbêr, sexbêrdar, sexbêrdarî
sexbêrî bûn (lêker)(Binihêre:) sexbêrî
sexbêrî kirin 1. xwedîtî lê kirin 2. bêhemal nehiştin
(lêker)(Binihêre:) sexbêrî
sexbêrîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) sexbêrî
sexbêrîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) sexbêrî
sexbêrîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye sexbêrî kirin
sexbêrîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) sexbêrî
sexbêrkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye sexbêr kirin
sexbêrkirin (navdêr) çavdan, çavdêrîkirin, :heger kes li mal nema ez dê sexbêrîya zarokan bi kim
sexbêrvan kesê ku çavdêriya zarok, mal an jî sewalan dike
(navdêr, nêr) (navdêr, mê) yê sexbêrîya zarok mal û htd dike, sexmerat (pêrb) rêzman alaveke jibo egerê bi kar dihêt, ji pêxemet, jibona
sexel (navdêr) keriyê berx û karan.
Bide ber: beran, berindir, beyindir, celeb, kerî, mih, mî, pez, pez, sewal, tewalBinere.
Herwiha: bizin, gîsk, karik, kavirr, nêrî, terş
sexele berx û karên viringî
sexer (rengdêr) mexlûb, têkçûyî, binketî, zorbirî, xusirî, xusaretbûyî.
Bikaranîn: Lêker: sexer kirin, sexer bûn. Navdêr: sexerkirin, sexerbûn
sexer bûn (lêker)(Binihêre:) sexer
sexer kirin (lêker)(Binihêre:) sexer
sexerbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) sexer
sexerî (navdêr, mê) têkçûyîn, binketin, mexlûbî, têkçûnî, daçûnî, mexlûbiyet.
ji: sexer +-î
sexerkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) sexer
sexî (rengdêr) destxweş, xizmetxweş, alîkar, ne şirr.
Herwiha: sexik.
Bide ber: saxî, seksî.
ji wêjeyê: sexîtî
sexmankar (navdêr) endazyar, mihendis.
: sexmankarî
sexmankarî (navdêr, mê) rewşa sexmankarbûnê.
ji: sexmankar + -î
sexorr (navdêr)(navdêr, nêr) (navdêr, mê) gij u giyayî cawyawî naw sikî heywan
sext 1. dijwar, tund 2. şidiyayî, muhkem
(rengdêr) dijwar, zehmet, asê, çetîn, ne asan, ne sanahî, ne hêsan, tûj.
Bide ber: sexteBinere.
Herwiha: bext, next, rext, text, wext zext.
Bikaranîn: Lêker: sext bûn, sext kirin. Navdêr: sextbûn, sextkirin Rengdêr: sextbûyî, sextkirî.
: sextî
sext bûn (lêker)(Binihêre:) sext
sext kirin (lêker)(Binihêre:) sext
sextamraz Redirect: hardware
sextbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) sext
sextbûyî (rengdêr) (Binihêre:) sext
sexte karê nerewa û tiştê nedurist; beqem, qulebî
(rengdêr) qelp, mizewir, ne resen, ne heqîqî, ne orijînal, ne eslî, ne ya/yê rast, çêkirok.
Herwiha: saxte, sixte.
Bide ber: sext.
Bikaranîn: Lêker: sexte bûn, sexte kirin. Navdêr: sextebûn, sextekirin Rengdêr: sextebûyî, sextekirî.
ji: ji farisî ساخته (saxte: 1. sexte 2. çêkirî) ji ساختن (saxten: çêkirin, saz kirin), hevreha saz (çêkirî, dirist, rast) wek saz kirin..
: sextekar, sextekarî, sextetî, sexteyî
sexte bûn (lêker)(Binihêre:) sexte
sexte kirin (lêker)(Binihêre:) sexte
sextebûn (navdêr)(Binihêre:) sexte
sextebûyî (rengdêr) (Binihêre:) sexte
sexteçî (rengdêr) mirovê karên sexte dike
sextekarî (rengdêr) dexelî.
Bikaranîn: Lêker: sextekarî kirin. Navdêr: sextekarîkirin
sextekarî kirin (lêker)(Binihêre:) sextekarî
sextekarîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) sextekarî
sextekirî (rengdêr) (Binihêre:) sexte
sextekirin (navdêr)(Binihêre:) sexte
sextetî (navdêr, mê) sextebûn, mizewirî, ne resenî, ne orijînalî, ne heqîqîtî, ne eslîtî, mizewirbûn.
Herwiha: sixtetî.
ji: sexte + -tî
sextî (navdêr, mê) rewşa sextbûnê, tundî, hişkahî, raqî, sirtî, zîwanî, tenikî, reqîtî, notî, tûjî, çorsî, çêkirî.
ji: sext + -î.
Bikaranîn: Lêker: sextî kirin. Navdêr: sextîkirin
sextî kirin (lêker)(Binihêre:) sextî
sextîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) sextî
sextiyan çermê stûr
sextkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye sext kirin
sextkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) sext
sexur (navdêr, mê) sîkat.
ji: se +-xur
sexwirila (hoker) stexfar, Estexfûrûllah, haşa
sexbêr careful; attentive, prudent, vigilant
sexbêrî care, carefulness, vigilance, prudence
sexte fake, false, counterfeit
sextekar fraud (somebody who deceives people)
sextekarî fraud (crime of cheating people)
sext böse
hart
herb
sexte gefälscht
sextekar betrügerisch
unehrlich
sexawet m. hîbe, baxs n.
sexbêr rd. destkîp, destgirewte, îdareyin
sexbêrîtî m. debirnayis, kêmnayis n.
m. destkîpîye, îdareyinîye, destgirewteyîye, destkîpênî m.
sexer rd. fizil, awan, pinevizik, fîtnecî, fîtnekar, fesad, munafiq, muzir, mozir
rd. binkewte, mexlûb
sexer bûn tng. bin kewtene, mexlûb bîyene, tede sîyene, bine kewtene
sexer kirin tg. bin kerdene, mexlûb kerdene
sexerbûn m. binkewtis, mexlûbbîyayis, tedesîyayis n.
sexerî m. binkewtîye, mexlûbîyet, binkewtênî, mexlûbîye, binkewtis m.
sexes m. bot. vaso kermecin, kermecinvas n.
sexî rd. cansivik
sexis n. kes, çew, zat, sexs, kês, kiç, kê, kiçî, kesik, ço n.
sexmankar m/n. muhendîs, muhendîz, mihendîs, mendîs n.
sexmankarî m. muhendîsîye, muhendîsênî m.
sexr m. fêl n. , dame m. ,deke m. ,fend n. ,dolab n. , hîle n.
sexs n. kes, çew, zat, sexs, kês, kiç, kê, kiçî, kesik, ço n.
sexsî rd. kesane, sexsî, zatî, ê kesî
sexsîyet m. kesîye, sexsîyet, kesênî m.
sext rd. sert, husk, tat
sexte m. xusk n., zimpere m.r qir n., xusik n., qis n., qerawî n.
rd. sexte, qelp
sextekar rd. sextekar
sextekarî m. sextekarîye, sextekarênî m.
sextetî m. sexteyîye, qelpîye, sexteyênî, qelpênî m.
sextiyan n. sextîyan n.
sexur m. tort, durd, qirf, pexax, ley, xirêf n.
sexurdank m. tortdang, durdang, xirêfdang n.