Encamên lêgerînê
sereke başat, başlıca, belli başlı, dominant.
rd 1. hâkim 2. baş, başta gelen 3. baskın 4. başat, dominant
sereke (ii) nd/rd 1. as (bir işte başta gelen) * leyzvanê sereke as oyuncu ana, temel * riya sereke ana yol 2. ana, esas, asıl, temel (en önemli, belli başlı) * ramanên sereke temel düşünceler 3. asal, esasî
sereke bûn başat olmak
sereke bûn (i) l/ngh 1. hâkim olmak 2. başat olmak
sereke bûn (ii) l/ngh 1. as olmak 2. esas olmak, temel olmak
serekebûn (i) m 1. hâkim olma 2. başat olma
serekebûn (ii) m 1. as olma 2. esas olma, temel olma
serekendezyar nd/nt başmühendis
serekendezyarî m başmühendislik
serekerkan nd/nt kurmay başkan
serekerkanî m kurmay başkanlık
serekerol nd/nt başrol
serekeşîr nd/nt aşiret reisi
serekeşîrî m aşiret reisliği
sereketî m 1. hâkimlik 2. başatlık
serekeyî rd başlıca, esas
sereke tiştê ku girîngiya wî di asta yekemîn de ye
sereketî (rengdêr) seretatî.
ji: sere +ketî
sereke main
sereke, serekî main, utmost, principal, primary
sereke bingehên, hîmên, binaçeyên
sereta, sereke, serdest, domînant
serekendezyar m/n. serekmuhendîz, serekmendîz n.
serekesîr n. serekêl, serekesîr n.
sereketî m. seretayîye, seretayênî, serekeyîye, serdestîye m.
serekerkan kurmay başkanı
serekerkanîye kurmay başkanlığı
serekerkanîyeya pêroyî genel kurmay başkanlığı