Encamên lêgerînê
sere çapan, çar tiliyê qelaştî m
çapan, çar tiliyê qelaştî m
sere serpe bi rihetî, bêpaxav *boş evde sere serpe dolaşıyorum ez di mala vala de bi bêpaxav digerim
1. palepal, raxistin m 2. pîj, pîjaq rd
1. palepal, raxistinm 2. pîj, pîjaqrd
sere serpe uzanmak xwe pîj kirin, pîj bûn
xwe pîj kirin, pîj bûn
seremoni 1. ayîn, delindêz, merasîm 2. seremonî (di karê fermî de hemû rêbaz û qaîdeyên ku divê bêne bicihanîn) m
1. ayîn, delindêz, merasîm 2. seremonî (di karê fermî de hemû rêbaz û qaîdeyên ku divê bêne bicihanîn) m
seren 1. seren der 2. tenişt m
1. seren der 2. tenişt m
serenat seranat mzk/m
seranat mzk/m
serencam 1. serencam, aqûbet 2. serhatî, serpêhatî m
1. serencam, aqûbet 2. serhatî, serpêhatî m
seretan 1. kêvjehr, kêvjal zo/m 2. burca kêvjarê ast/m
1. kêvjehr, kêvjal zo/m 2. burca kêvjarê ast/m
sere fidye.
sere (i) m fidye, kurtulmalık
sere (ii) rd 1. seçkin, başta gelen 2. yaşlı başlı 3. yaşlı, yaşlıca * manga sere yaşlıca inek 4. n kıranta (saçları ağırlaşmış orta yaşlı erkek)
sereb m 1. geriz, lağım 2. kanalizasyon, lâğım döşemi, su yolu
serebere h üstünkörü, gelişigüzel, yüzeysel
serecam bnr serencam
serece m 1. aşırı yemeden ötürü oluşan bir rahatsızlık 2. bir tür at hastalığı
serecem m içerik, içindekiler, münderecat (bir kitap, dergi, gazete vb. nin içinde bulunan konular veya kapsadığı şeyler) * li beşa serecemê ya pirtûkê binêre kitabın içindekiler bölümüne bak
sereceyî rd yenilen yemekten dolayı zehirlenmiş veya rahatsızlanmış olan
sereceyî bûn l/ngh yenilen yemekten dolayı zehirlenmek veya rahatsızlanmak
sereceyîbûn m yenilen yemekten dolayı zehirlenme veya rahatsızlanma
seredan m 1. görüş, görüşme, ziyaret 2. nd/nt görüşmeci, ziyaretçi
seredanî m görüş, görüşme, ziyaret * ji seredaniya dostan hez dikin dost ziyaretlerini severler
sereder m baş etme, gücü yetme
sereder lê kirin l/bw baş etmek, gücü yetmek
baş etmek, gücü yetmek
sereder lê nekirin baş etmemek, gücü yetmemek
serederî m baş etme
serederî (ii) m kavrama (anlama, algılama)
serederî pê re kirin (biriyle) baş etmek
seredî m durum
seref m düğme süsü
serefiraz muzaffer, başarılı, galip.
serefirazî galibiyet.
serefraz rd 1. başı dik 2. mec başarılı
serefraz bûn l/ngh başarmak
başarılı olmak
serefrazbûn m başarma
serefrazbûyîn m başarma
serefrazî m 1. başı dik olma 2. başarma, başarı
serefrazî nîşan dan başarı göstermek
serejêr rd 1. iniş 2. h yokuş aşağı 3. baş aşağı
serejêr û serejor dağ bayır (inişli çıkışlı yer)
serejimar mat/nd asal sayılar
serejin m 1. orta yaşlı kadın 2. düğün alayı öncesi gelin evine gönderilen haberci kadın
serejor rd yokuş yukarı
serek önder, şef.
nd/nt 1. başkan, reis 2. başkan (bazı devletlerde hükümet veya devlet başkanı) 3. lider
serek garson nd/nt başgarson, metrdotel
serek garsonî m başgarsonluk, metrdotellik
serek serkanê gişkî genelkurmay başkanı.
serekalîkar nd/nt başyardımcı
serekanî m 1. pınar, kaynak 2. mec kaynak, referans
serekaşpêj nd/nt aşçıbaşı
serekaşpêjî m aşçıbaşılık
serekatî önderlik.
m başkanlık
serekavahîsaz dîr/n mimarbaşı
serekbajar n başkent, metropol
serekçavnêr nd başmubassır, gözetmenlerin başı
serekcumhûr nd/nt cumhurbaşkanı
serekdar nd reis, serdar
serekdeng n baş ses
serekdewlet nd/nt devlet başkanı
serekdewletî m devlet başkanlığı
serekdozger nd/nt başsavcı
serekdozgerî m başsavcılık
sereke başat, başlıca, belli başlı, dominant.
rd 1. hâkim 2. baş, başta gelen 3. baskın 4. başat, dominant
sereke (ii) nd/rd 1. as (bir işte başta gelen) * leyzvanê sereke as oyuncu ana, temel * riya sereke ana yol 2. ana, esas, asıl, temel (en önemli, belli başlı) * ramanên sereke temel düşünceler 3. asal, esasî
serekê aşpêjan nd aşçıbaşı
aşçıbaşı
serekê bazarê nd pazarbaşı
pazarbaşı
serekê benderê nd liman reisi
liman reisi
serekê beşê nd 1. bölüm başkanı 2. kolbaşı
1) bölüm başkanı 2) kolbaşı
sereke bûn başat olmak
sereke bûn (i) l/ngh 1. hâkim olmak 2. başat olmak
sereke bûn (ii) l/ngh 1. as olmak 2. esas olmak, temel olmak
serekê keçikan dîr kızlar ağası
serekê loncayê nd lonca ustası
lonca ustası
serekê mehterê n mehterbaşı
mehterbaşı
serekê rûmetiyê nd onursal başkan
onursal başkan
serekebûn (i) m 1. hâkim olma 2. başat olma
serekebûn (ii) m 1. as olma 2. esas olma, temel olma
serekêl nd/nt aşiret reisi
serekêlî m aşiret reisliği
serekendezyar nd/nt başmühendis
serekendezyarî m başmühendislik
serekerkan nd/nt kurmay başkan
serekerkanî m kurmay başkanlık
serekerol nd/nt başrol
serekeşîr nd/nt aşiret reisi
serekeşîrî m aşiret reisliği
sereketî m 1. hâkimlik 2. başatlık
serekeyî rd başlıca, esas
serekgerînende nd/nt başmüdür
serekgerînendetî m başmüdürlük
serekgernas wj/nd başkahraman
serekgernasî m başkahramanlık
serekhakem nd/nt başhakem, başyargıcı
serekhakemî m başhakemlik, başyargıcılık
serekhemal n hamalbaşı
serekhemşîre m başhemşire
serekhemşîretî m başhemşirelik
serekhêz nd/nt komutan
serekhêzî m komutanlık
serekhoz nd/nt aşiret reisi
serekhozî m aşiret reisliği
serekî rd 1. temel, ana 2. aslî
serekîmam n başimam
serekîmamî m başimamlık
serekîn rd 1. başlıca, başta gelen başat, dominant
serekîn bûn başat olmak
serekkarvan n baş kervan
serekkatib dîr/n başkâtip, reisülkütap
m başkâtiplik, reisülkütaplık
serekkeşe ol/n başpapaz
serekkeşetî m başpapazlık
serekkeşîş ol/n başpapaz
serekkeşîşî m başpapazlık
serekkomar nd/nt cumhurbaşkanı
serekkomarî m 1. cumhurbaşkanlığı 2. cumhurbaşkanlığı (cumhurbaşkanının makamı)
serekkonsolos nd/nt başkonsolos
serekkonsolosî m başkonsolosluk
serekkonsul nd/nt başkonsolos
serekkonsulî m başkonsolosluk
serekleyîstikvan nd/nt başoyuncu
serekleyîstikvanî nd/nt başoyunculuk
serekleyzvan nd/nt başoyuncu
serekmabeynvan n başmabeynci, başaracı
serekmabeynvanî mbaşmabeyncilik, başaracılık
serekmamoste nd/nt başöğretmen
serekmamostetî m başöğretmenlik
serekmilîs n başmilis
serekmilîsî m başmilislik
serekmîmar dîr/n mimarbaşı
serekmîmarî m mimarbaşılık
serekmudir nd/nt başmüdür
serekmudirî m başmüdürlük
sereknivîsevan nd/nt başkâtip
sereknivîsevanî m başkâtiplik
serekomar bnr serekkomar
serekpêlewan n başpehlivan
serekpêlewanî m başpehlivanlık
serekpêlewar nd çarkçıbaşı
serekpispor nd/nt başuzman, başeksper
serekpisporî m başuzmanlık, başeksperlik
serekrahib ol/n başrahip
serekrahibî ol/m başrahiplik
serekşahyar bnr serekşalyar
serekşalyar bnr serekşaryar
serekşaryar nd/nt başbakan, başvekil
serekşaryarî m başbakanlık
serekşêwirdar nd/nt başdanışman
serekşêwirdarî m başdanışmanlık
serekşêwirmend nd/nt başdanışman
serekşêwirmendî m başdanışmanlık
serekşivan n başçoban
serekşivanî m başçobanlık
serektî m başkanlık, reislik
serektî kirin başkanlık etmek
serektîprêz nd/nt başmürettip
serektîprêzî m başmürettiplik
serektiya beşê nd 1. böyüm başkanlığı 2. kolbaşılık
serekvan nd/nt lider, önder
serekwelat n başülke
serekwezîr nd/nt başbakan, başvekil
serekwezîrî m başbakanlık
serekxaxam n hahambaşı
serekxaxamî m hahambaşılık
serekxwedawend n baş tanrı
serekyawer n başyaver
serekyawerî m başyaverlik
seremele nd/nt taşeron, çavuş
seremeletî m taşeronluk, çavuşluk
seremonî m seremoni
seren der/m seren
serena alayê der/nd giz, bayrak sereni
serenav rz/n özel ad, özel isim
serenc m 1. inzar 2. macera 3. dikkat
serenc rakişandin dikkat çekmek
serencam m 1. son, sonuç 2. akibet, sonuç 3. sonuç (eserin son bölümü)
serencperest rd maceracı, maceraperest
serencperestî m maceracılık, maceraperestlik
serend m bilmece
sereng m enjektör
serenivîs m yazı başlığı
sereqet h aralıksız, biteviye, bitevi
h daima, habire, daima, devamlı, sürekli, sürekli olarak
sereqetî m devamlılık, süreklilik
sereqûn rd 1. başlı ayaklı 2. h baş aşağı
sererast m 1. düzeltme 2. düzenleme, tanzim etme
sererast kirin l/gh 1. düzeltmek, tashih etmek (yanlışlıktan kurtarmak) 2. düzeltmek, doğrultmak 3. düzenlemek, tanzim etmek 4. düzen vermek, düzene koymak (veya sokmak), yoluna koymak 5. mzk düzenleme yapmak, aranje yapmak 6. argo ayarlamak (kandırmak) * ku ez keçikê karibim sererast bikim kızı bir ayarlayabilsem
sererastî m 1. düzeltme 2. düzenleme, tanzim etme 3. revizyon
sererastî kirin revize etmek
sererastker nd/nt 1. düzeltmen, düzeltici, tashihçi 2. düzenleyici
sererastkerî m 1. düzeltmenlik, düzelticilik, tashihçilik 2. düzenleyicilik
sererastkirî rd 1. düzeltilmiş, tashihli 2. düzenlenmiş, tanzimli 3. argo ayarlanmış
sererastkirin m 1. düzeltme, , düzelti, teshîh, tashih etme (yanlışlıktan kurtarma) 2. düzeltme, doğrultma 3. düzenleme, tanzim etme 4. düzen verme, düzene koyma (veya sokma), yoluna koyma 5. mzk düzenleme, arajman 6. argo ayarlama (kandırma)
sererd m yer üstü
sererêz m satır başı
sererol m (sn/şn) baş rol
sereş rd evli olmayan, bekâr kız
seresehekî fel/m duyu üstü
sereser (i) m baş yapıt
sereser (ii) bnr seranser
seresere rd yüzeysel, yüzeyselce
seresker n 1. başkomutan 2. dîr serasker
sereskerî m 1. başkomutanlık 2. seraskerlik
sereta seçkin, başta gelen.
m 1. başlangıç, iptida¸ ilk, başta gelen 2. rd ana, esas, asıl, birincil, temel (en önemli, belli başlı)
seretan bj/m yenirce
seretatî m başlangıçlık, ilklik
seretaya binyatî man/mat konut, konsulat, koyut
seretayane h ilkelce, iptidaice
seretayî rd 1. ilk 2. ilkel, iptidaî (gelişmesinin başında bulunan) * komala seretayî ilkel toplum 3. ilkel, iptidaî
seretayîtî m ilkellik, iptidaîlik
seretaykî rd/h ilkelce
seretîp m ilk harf
seretûn m buzhane (soğuk hava deposu)
serevan nd/nt seracı
serevanî m seracılık
serevde m 1. başa kakma 2.rd yaramaz (kimse)
serevde kirin başa kakmak
serevraz bnr serefraz
sereyî rd başat, başta gelen
sereyî bûn başat olmak
serezanav n üst kimlik
sere 1. xeraca bi gef û gurê; fidye 2. navsale
sereb kêzîn, kanalîzasyon, cihok, selep.
ji: sere- +
sereberjêr hevraz
serecam naverok, têxistî, fihrist, fêhrist, pêrist.
ji: sere- +
serecem (navdêr, mê) muhtewa, naverrok, têdek
seredan (navdêr, mê) çûna derekê bo dîtina kesekê/î yan tiştekê/î û dîsan vegerrîn.
Herwiha: serdan.
Hevwate: ziyaret.
Bide ber: gerr.
Têkildar: seredêr. Binêre
Herwiha: sereder serederî.
ji: ser + -e- + dan.
Bikaranîn: Lêker: seredan kirin. Navdêr: seredankirin Rengdêr: seredankirî.
: seredanî
seredan kirin (lêker)(Binihêre:) seredan
seredanî (navdêr, mê) rewşa seredanbûnê, serdanî, sertêdan, çavpêketinî.
ji: seredan + -î.
Bikaranîn: Lêker: seredanî kirin. Navdêr: seredanîkirin
seredanî kirin (lêker)(Binihêre:) seredanî
seredanîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) seredanî
seredankirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye seredan kirin
seredankirin (navdêr, mê) (Binihêre:) seredan
sereder (rengdêr) sereder bûn: tê re borîn, tê re derbas bûn, filitîn, jê rizgar bûn, jê xilas bûn, jê kurtal bûn, jê qewirîn, lê asê neman sereder kirin: tê re borandin, tê re derbas kirin, filitandin, jê rizgar kirin, jê xilas kirinn, jê kurtal kirin, jê qewirandin, lê asê nehêlan.
ji wêjeyê: Carinan jî bi qasî çend saniyeyan di herî yan jî avzêlekê re asê dibim û qet bawer nakim ku jê sereder bibim lê di heman demê de bazdana min li çiyayekê hişk û rût didome yan jî ez di axeka ziwa û tozîn de ta gewriyê dadikevim jêr erdê...(Husein Muhammed: Reva ji stêng û zirkêtkan, Kulturname.com, 8/200).
ji: ser + -e- + der.
: sereder bûn, serederbûn, serederbûyî, serederî, serederîtî, sereder kirin, serederkirin, serederkirî, seredertî
serederî pêkanîn û qedandin
(rengdêr) danûstandin, :serderîya mamostay bi xwendekaran ra pir ba e, pê karin (an jî nekarîn).
Bikaranîn: Lêker: serederî kirin. Navdêr: serederîkirin Rengdêr: serederîkirî
serederî kirin (lêker)(Binihêre:) serederî
serederî pê re derxistin 1. pêk anîn û qedandin 2. pê bûn
serederîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye serederî kirin
serederîkirin (navdêr) danûstitandin pêra kirin, :bi çi rêyan serederî bi vî mirovî ra na hêt kirin
serederkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye sereder kirin
seredorî (hoker) li gorî dor û rêzê bi awayekî ku li herkes/tişta ku di rêzê de ye re têkilî dayne.
ji wêjeyê: Fesoyê diz î xurifî ku gundî jiber deste wî çûne emanê, bi seredorî bela xwe li herkesi da. (Ji deve gundiyekî Qopiza Jêrîn, Zêtka, 2013).
ji: ser+e dor+î.
Bi zaravayên kurdî: Kurdî (Soranî): Zazakî: Kurmancî: Kurdiya başûr: Lekî: Hewramî:
serefraz bûn (lêker) serfiraz bûn, miyaser bûn, serfinaz bûn, muwefaq bûn.
ji: sere- +fraz + bûn
serefrazbûn (navdêr, mê) biserketin, serketin, serfirazbûn, miyaserbûn, muhefaqbûn.
ji: sere- +fraz +bûn
serefrazî (navdêr, mê) serketin, serfirazî serketin, serkevtin, helketin, serfirazî, miyaserî, serfinazî.
ji: sere- +fraz +-î
sereguhî (navdêr, mê) çavdêrî, matîjêkirin, dîqet, serqorî, lênerîn, xwedîkirin, xwedankirin, lêmiqatebûn, xemjêxwarin, nehêlan ku ti ziyan bigihinê: Ew sereguhiya zarrokan dike û jina wî li ser karê xwe dixebite. venerîn, raçavî, dên, bal, sexbêrî, haydarî, mereq, enteres, pûte, bayex, hemêt, îtina, xemxwerî, giringî, muhimî.
Herwiha: sereughîtî, sereguhtî.
ji: sereguh + -î
serejimar serok, sereta, berayî, baştir, nayab, beng, serekî, heret.
ji: sere- +
serek 1. serwer, serok 2. rêber
serekanî (navdêr, mê) çavkanî, jêder, kanî, kok, tişta/ê ku tiştek jê tê yan jê çêdibe, esil, binyat, reh, bingeh.
Herwiha: serekahnî, serekehnî, serkanî, serkahnî, serkehnî.
ji: ser + -e- + kanî
serekavahîsaz (navdêr, mê) serekmîmar.
ji: serek- +avahî +-saz
serekçavnêr (navdêr, mê) sereke çavnêran.
ji: serek- +çav +-nêr
serekcumhûr (navdêr) serokê/a komarekê, serokê dewletek komarî (yê ji alî gel ve di hilbijartinan de yan jî ji alî perlemana welatî ve tê hilbijartin): 7ê avrêlê Celal Talebanî wek serekcumhûrê Iraqê hat hilbijartin..
Herwiha: serokcimhûr, serokcimhûrk, serokcimûr, serokcumhûr, serokcumûr, serekcimhûr, serekcimhûrk, serekcimûr, serekcumûr, reîscimûr, reysêcumûr.
Hevwate: serekkomar Nêzik, serokdewlet.
ji: serek + cumhûr.
: serekcumhûrî
serekcumhûrî (navdêr, mê) rewşa serekcumhûrbûnê.
ji: serekcumhûr + -î
serekdozgerî (navdêr, mê) serdozgerî, serdoznêrî.
ji: serek- +doz +-gerî
sereke tiştê ku girîngiya wî di asta yekemîn de ye
serekê mêran bûn (biwêj) ji bo mêrên pêkhatî û mêrxwas tê gotin. heyfa wî lawê tajdîn, bi yastî ji merekî sereke mêran bû.
sereketî (rengdêr) seretatî.
ji: sere +ketî
serekgerînendetî (navdêr, mê) sergerînendetî, serekmudirî.
ji: serek- +gerînende +-tî
serekgernas (navdêr, mê) serleheng, qehremanê berhemekê.
ji: serek- +ger +-nas
serekhemal (navdêr, mê) setbarkêş, serbarbir.
ji: serek- +hem +al
serekî (rengdêr) Wate, ya/yê di ser hemiyan re, ya/yê ji hemiyan zêdetir, ya/yê ji hemiyan giringtir.
Herwiha: sereke.
ji: ser + -ekî.
: serekîtî 2. wexteke, demekî, wextekî, demekî, serdemekî, bavê wî serekî çûbû mala xuşka wî ya bi mêr li gundekî, Ez serekî bi wan ra xebitîm, dîsa ne çû serî
serekî bûn (lêker)(Binihêre:) serekî
serekîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) serekî
serekîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) serekî
serekîtî (navdêr, mê) rewşa serekîbûnê.
ji: serekî + -tî
serekkeşe serekkeşîş.
ji: serek- +
serekkeşetî (navdêr, mê) serekkeşîşî.
ji: serek- +keşe +-tî
serekkeşîş (navdêr, mê) serekkeşe.
ji: serek- +keş +-îş
serekkeşîşî (navdêr, mê) serekkeşetî.
ji: serek- +keşîş +-î
serekkonsolosî (navdêr, mê) serekkonsulî.
ji: serek- +konsol +-osî
serekmamoste gerînende, mudir.
ji: serek- +
serekmîmar serekavahîsaz.
ji: serek- +
serekpispor serekê ekspêran, serpispor.
ji: serek- +
serekpisporî (navdêr, mê) serpisporî.
ji: serekpispor +-î
serekşêwirdar (rengdêr) serekşêwirmend.
ji: serek- +şêwir +-dar
serekşêwirmend (navdêr, mê) serekşêwirdar.
ji: serek- +şêwir +-mend
serektîp rêber.
ji: serek- +
seremirîşk (navdêr, mê) mirîşka ser mezin, pêşîya mirîşkan, sermirî k
seremonî (navdêr, mê) merasim, dêlindêz, rêûresm, protokol, ayîn, resmiyet, civînek fermî yan formal bo pîrozkirina yan bibîranîna kesekî yan bûyerekê, rêç, rêbaz, rîtuel, rîtual.
Herwiha: sêrêmonî.
ji wêjeyê: Li gor agahdariyeka ko Sînem-Xan Bedir-Xana keça mîrê kirmanciya modern Celadet Alî Bedir-Xanî ji Nefelê re rêkirî Enstîtuya Fransî ya li Hewlêrê dê bi hevkariya Weqfa bedirxaniyan ansîklopediyekê li ser familyeya bedirxaniyan amade bike. Ji bo danasîn û destpêkirina projeyê sibe seet 17.00-ê li avahiya Enstîtuya Fransî ya li Hewlêrê seremoniyek dê bêt amade kirin û hinek mêvanên vexwendî dê beşar bibin..
: seremonîgêrr, seremonîgêrrî.
ji: Ji frensî cérémonie yan inglîzî ceremony
serenav navê taybet ê ku tenê ji bo kesekî an jî tiştekî tê hildan
serenc (navdêr, mê) avantûr, serpêhatî, macera, serguzeşt, serborî
serencam 1. dawî 2. aqibet 3. kutahî
(navdêr, mê) serencam: encam, netîce, dawîng, Serencam: pîroznameya dînê yarsanî ye û bi zaravayê goranî hatiye nivîsîn.
ji: ser- + encam
serencama berhevxistinê yekûna hejmarên ku hatine derbdanê
serencama dabeşkirinê yekûna hejmarên ku li hev hatine parvekirin
serencama derxistinê yekûna hejmarên ku ji hev hatine derxistin
serencama komasiyê yekûna hesabekî
sereonî (navdêr, mê) sersindir.
ji: sere- +on +-î
sereqet bêatlebûn, bêaetlehî, berdewam, bêatlehî, misêwa, tim, timik, miqîm, her gav, pê de, daîma.
ji: sere- +
sereqetî (navdêr, mê) berdewamî, domdan, domdar, daîmî, misêwa.
ji: sere- +qe +-tî
sererast 1. bipergal 2. wekî ku pêwist e
(rengdêr) dirist, rastkirî, bêkêmasî, bêşaşî, bêçewtî, bêxeletî: sererast kirin (kêmasiyên tiştekî jê derxistin), rast.
Herwiha: serast, serrast.
ji: ser + -e- + rast.
Bikaranîn: Lêker: sererast bûn, sererast kirin. Navdêr: sererastbûn, sererastkirin Rengdêr: sererastbûyî, sererastkirî.
: sererastî
sererast bûn 1. rast gerîn 2. çêbûn 3. durist bûn
(lêker)(Binihêre:) sererast
sererast kirin 1. tehqîq kirin 2. durist kirin 3. rast gerandin
(lêker)(Binihêre:) sererast
sererastbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) sererast
sererastbûyî (rengdêr) (Binihêre:) sererast
sererastî (navdêr, mê) rewşa sererastbûnê, revîze, revizyon, venerîn, kontrol kirin.
ji: sererast + -î
sererastker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) redaktor, redakteker, ya/ê sererast dike.
ji: sererast + -ker
sererastkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye sererast kirin
sererastkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) sererast
sererd (rengdêr) tişta/ê li ser erdê.
Herwiha: ser-erd.
Dijwate: binerd.
ji: ser- + erd.
: sererdî
sererêz serê risteyê.
ji: sere- +
serero soro, macereperst.
ji: sere- +
seresker (navdêr) serfermandar, sererkan, serleşker, serdar, orgeneral, marşal, serokê/a hemû artêşa welatekî.
Herwiha: serasker, serekasker, serokasker, serekesker, serokesker.
ji: ser + leşker.
: serleşkergeh, serleşkerî, serleşkerîtî, serleşkertî
serest (rengdêr) eseh, bêguman, eksakt, tam.
Bide ber: serast.
ji wêjeyê: Dema ko cihê vê Çala Reş bi serestî (exact) hate naskirin, xuya bû ko hevalpişkekê vê kaniya tîrêjên Rontgen jî heye, û ew jî superbertelaşekî şînî mezin bû.(Zagrosê Hajo: Em çawa dikarin bizanin ku çalên reş hene?, Netkurd.com, 6/2006).
: serestî
serestî (navdêr, mê) rewşa serestbûnê, rastîtî.
ji: serest + -î
sereta (navdêr, nêr) destpêk, pêşî, bidayet, ser, serekanî, cihê yan qonaxa tiştek jê tê: Seretayê nivîskariya wî kengî ye? (Kengî wî cara yekê nivîskarî kiriye?), ibtida.
Herwiha: serta.
Dijwate: dawî, dûmahî, kutahî, xilasî.
ji: ser + -e- + ta.
: seretayî
seretakî (navdêr, mê) bi seretayî.
ji: sereta +-kî
seretatî (navdêr, mê) sereketî.
ji: sere- +t +-atî
seretayî (rengdêr) destpêkî, pêşîn, ewilî, yekem, ya/yê seretayê: dibistana seretayî (5 yan 6 salên pêşîn yên xwendina li dibistanan), ewilîn.
ji: sereta + -yî
serevraz (rengdêr) berjor, ber bi jor veé, ji derek nizm bo derek bilind, binê tiştekî ber bi jor û bserê wî ber bi jêr.
Dijwate: sernişîv.
Bide ber: serûbin.
Bikaranîn: Lêker: serevraz bûn: bin çûn serî, serevraz kirin. Navdêr: serevrazbûn, serevrazkirin Rengddêr: serevrazbûyî, serevrazkirî.
ji: ser- + evraz.
: serevrazî
serevraz bûn (lêker)(Binihêre:) serevraz
serevraz kirin (lêker)(Binihêre:) serevraz
serevrazbûn (navdêr)(Binihêre:) serevraz
serevrazbûyî (rengdêr) (Binihêre:) serevraz
serevrazçûn (navdêr, mê) serevrazbûn, serketin, pêhilçûn.
ji: serevraz +çûn
serevrazî (rengdêr) cihê ber bi evaraz ve di çe, jêhelî, pend, :her serevarazîyekî serni îvîyek heyeang, :pa nexwe îyan xwe îdihêt, evrazî
serevrazkirî (rengdêr) (Binihêre:) serevraz
serevrazkirin (navdêr)(Binihêre:) serevraz
serewt rengdêr.
Hevwate: aram hêmin hêwir rehet terhan vehesiyayî.
Bikaranîn: Lêker: serewt bûn serewt kirin Navdêr, mê: serewtbûn serewtkirin.
ji wêjeyê: Di vê demê de laş xwe serewt dike (rehet dike)...(Zagrosê Hajo: Demjimêra byolojî, netkurd.com, gulan 2005).
: serewtî
serewt bûn (lêker)(Binihêre:) serewt
serewt kirin (lêker)(Binihêre:) serewt
serewtbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) serewt
serewtî (navdêr, mê) rewşa serewtbûnê.
ji: serewt + -î
serewtkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) serewt
serexoşî (rengdêr) behîdarî.
Bikaranîn: Lêker: serexoşî kirin. Navdêr: serexoşîkirin Rengdêr: serexoşîkirî
serexoşî kirin (lêker)(Binihêre:) serexoşî
serexoşîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye serexoşî kirin
serexoşîkirin (navdêr) sersaxî lê kirin
serexoşîxwaztin (navdêr, mê) serexoşîkirin
serexweşîkirî (rengdêr) vexwandî.
ji: sere +-xweşî
serexweşîkirin (navdêr, mê) vexwandin.
ji: sere- +xweşî +kirin
serezî (navdêr, mê) ezê bala.
ji: sere- +z +-î
sere ransom
sereguhî custody
sereguhiya parvekirî divided custody
sereguhiya zarokan child custody
sereke main
sereke, serekî main, utmost, principal, primary
serencam f. end, outcome
sererast kirin amend
to edit, to correct, to control
sererastkirin amendment
sereşîr m. chieftain.
seretayî (adj.) initial, first, primary
elementary, primary
serederî verständig
Verständnis
serederî kirin verstehen
serek Anführer
serencam Abenteuer
Ausgang
Ende
Ergebnis
Vollendung
sererast ordentlich
regelmäßig
sererast kirin verbessern
sererastbûn sich korrigieren
sererastkirin korrigieren
ordnen
verbessern
seresker Oberbefehlshaber
serevde Diffamierung
kein Blatt vor den Mund nehmen
Kritikasterei
Schlechtmacherei
sere m. fîdye, rareyise n.
rd. sere, sare, weçînite
sereb m. kanalîzasyon, porxank n.
serecam m. tedeyî, fihrist n.
serecem m. tedeyî, muhtewa n.
seredan m/n. seredand, zîyaretcî,
seredanwan n. seredanî m. seredane m., zîyaret n.
seredema nêzik n. çaxo nêzdî n.
seref m. honûr, rîmet, seref n.
seref û heyset m. honûr, rîmet, serefûheyset,îzzetînefîs n.
serefiraz rd. serfîraz, serkewte, muvafak, xalib, muzafer
serefiraz bûn tng. serfîraz bîyene, bi ser kewtene
serefiraz kirin tg. serfîraz kerdene, serfîraznayene
serefirazbûn m. serfîrazbîyayis, serkewtis, xalibbiyayis n.
serefirazî m. serkewtis, serfîrazîye, zafer n.
serefyar rd. heysîyetin, rîmetdar, îtîbarin, rêzdar, heysîyetdar
serefyar bûn lng. heysîyetin bîyene, rîmetdar bîyene, îtîbarin bîyene, rêzdar bîyene, heysîyetdar bîyene
serefyar kirin lg. rîmetdar kerdene, îtîbarin kerdene, heysîyetin kerdene, rêzdar kerdene, heysîyetdar kerdene
serefyarbûn m. heysîyetinbîyayis, rîmetdarbîyayis, îtîbarinbîyayis, rêzdarbîyayis, heysîyetdarbîyayis n.
serefyarî m. rîmetdarîye, heysîyetdarîye, rêdarîye, heysîyetdarênî, rîmetdarênî m.
serefyarkirin m. rîmetdarkerdis, îtîbarinkerdis, heysîyetinkerdis, rêzdarkerdis, heysîyetdarkerdis n.
serejêr h. serecêr, vilençik, servirade, verecêr, devecêr, seracêr, avar de, avor de, devacêr, veracêr, veradyer, anvar, davacêr, avar, sevcêr, onvar, unvard, anvard, anver, verbicêr, servirade, devecêr, seracêr, verariyer
serejor rd. serecor, verecor, verbicor, avar ro, diyarî ser, veracor, avor ro, devecor, seracor, veracuar, devacor, davacor, avaro, anvero, avoro, veracor
serek n. qelen, qalin, qalind n.
m/n. serek, serok n.
serekalîkar m/n. serekyawer, serekyarmetkar n.
serekaspêj m/n. serekwerdpoj, serekaspoj n.
serekavahîsaz m/n. serekmîmar, serekawahîsaz, serekbansaz n.
serekçavnêr m/n. serekpawitox n.
serekdozger m/n. serekdozger, sersawcî n.
serekdozgerî m. serekdozgerîye, serekdozgerênî, sersawcîyênî m.
sereke bingehên, hîmên, binaçeyên
sereta, sereke, serdest, domînant
serekê garsonan n. sergarson, serekê garsonan n.
serekê rûmetîyê n. sereko fexrî, serekê rîmetîye n.
serekê serkantîya gistî n. serekê sererkanîya pêroyî n.
serekêl n. serekêl, serekesîr n.
serekendezyar m/n. serekmuhendîz, serekmendîz n.
serekesîr n. serekêl, serekesîr n.
sereketî m. seretayîye, seretayênî, serekeyîye, serdestîye m.
serekgerînende m/n. serekmidur n.
serekgernas n. serekqehreman, serçêr n.
serekhakem m/n. serekhekem n.
serekhemsîre m. serekhemsîre, serekhemsîra m.
serekhemsîretî m. serekhemsîreyîye, serekhemsîreyênî m.
serekhoz n. serekêl, serekesîr n.
serekîmam n. serekîmam n.
serekîn rd. serçaq, sereta, sereke, serdest
rd. sereta, sereke, serdest, domînant
serekkese n. serekkesîs n.
serekkesetî m. serekkesîsîye, serekkesîsênî m.
serekkesîs n. serekkesîs n.
serekkonsolos m/n. serekkonsolos, serekkonsulat n.
serekkonsul m/n. serekkonsolos, serekkonsulat n.
serekleystikvan m/n. serkaywan, serekkaywan n.
serekmamoste m/n. serekxoce, serekmalim n.
serekmamostetî m. serekxoceyîye, serekmalimênî, serekmalimîye
seremir m. serehake m.
serenav n. rz. taybetname. serename. nameyo arzî, nameyo xusisî, nameyo taybetî n.
serenc m. serameyise, macera, serwane, yadaste, serdeameyise, seruwane m.
serencperest rd. serameyisperest, maceraperest, serwanperest, maceracî, yadastperest, serdeameyisperest, seruwanperest, serwancî
serencperestî m. serameyisperestîye, maceraperestîye, serwanperestîye, serdeameyisperestîye, yadastperestîye, seruwanperestîye, maceracîyênî, serameyisperestênî, maceraperestênî m.
sereng m. siringa, derzîne, enjektore m.
sereqet h. her tim, daî m., tim û tim, tim tim, her taw
sererast kirin tg. sererast kerdene, revîze kerdene, rast kerdene
sererastkirin m. sererastkerdis, rastkerdis, rerayefîstis, revîzekerdis n.
sererd m. cog. rîyê herdî, serê herdî, rîherd, serherd, rîyê erdî n.
sererêz m. serê rêze, serê riste, serê satire, serêze, serriste n.
sereser h. seranser, serepey, corracêr, yewser, sereser, seraser
sereta m. çitoyîye m., mahîyet n. , wesif n., bergehîye m. , keyfîyet n., esas n.
rd. serçaq, sereta, sereke, serdest seretan m. tip. kerkenc, kanser, rêsa merdimwere, qanser n.
seretayî rd. verên, raverên
rd. îptîdayî, hovêverî, prîmîtîf, seredeyî
seretayîtî m. îptîdayîyîye, prîmîtîfîye, seredeyinênî m.
seretaykî rd. îptîdayîkî, seredeyîkî, prîmîtîfkî, seredeyîyane
seretîp m. herfa verêne, serpîte m.
serevde rd. serevde
serevde kirin lg. serevde kerdene
sere baş
serek başkan
sereka beledîya belediye başkanı
sereka pêroyî genel başkan
serekdewlet devlet başkanı
serekê beledîya belediye başkanı
serekê pêroyî genel başkan
serekerkan kurmay başkanı
serekerkanîye kurmay başkanlığı
serekerkanîyeya pêroyî genel kurmay başkanlığı
serekîye başkanlık
serekkomar cumhurbaşkanı
reisicumhur
serekkomarîye cumhurbaşkanlığı
serekwezîr başbakan
sereyê çiçikî meme ucu
sereyê çijeyî meme ucu
sereyê memikî meme ucu