Encamên lêgerînê
sekincilik bnr dingincilik
bnr dingincilik
sekin m 1. durma, duruş * sekna li nav derî kapıda durma 2. sekte, durgu
sekin dan (...) sekte vurmak
sekin jê re tune harıl harıl * sekn ji sobayê re tune, dişixule soba harıl harıl yanıyor
sekin jê re tune bûn 1) koşmak, koşuşturmak (bir işle çok ilgilenmek) * îro ji serê sibehê heta niha sekn ji min re tune bûye sabahtan akşama kadar bugün koşmuşum 2) saka beygiri gibi (çok dolaşanlar için söylenir)
sekin nehatin (yekî) kıvrım kıvrım kıvranmak (çok acı çekerek kıvranmak)
sekin pê neketin 1) durmak nedir bilmemek 2) orası senin, burası benim dolaşmak (veya gezmek)
sekin û sekan duruş
sekina dil nd sekteyikalp, kalp durması
sekina serserkî mum duruşu
sekina xwedê pê neketin durmak nedir bilmemek
sekinandî rd 1. duruk, durdurulmuş 2. durgun, dingin 3. durgun (sönük, hareketsiz) * piyase sekinandî ye piyasa durgun 4. donmuş vaziyette (artmayan, değişmeyen)
sekinandî bûn l/ngh durgunlaşmak, dinginleşmek
sekinandî kirin l/gh durgunlaştırmak, dinginleşmek
sekinandîbûn m durgunlaşma, dinginleşme
sekinandin m 1. durdurma 2. durdurma, dindirme 3. durdurma, yakalma (bir kimsenin gitmesine engel olma) 4. alı koyma, hapsetme (birini boş yere bekletme) 5. bekletme 6. mec dondurma (bir şeyi değiştirmez durumda tutma)
l/gh 1. durdurmak 2. durdurmak, dindirmek * ez li dostekî welê digerim ku hêstrên çavên min bisekinîne göz yaşlarımı dindirecek bir dost arıyorum 3. durdurmak, yakalmak (bir kimsenin gitmesine engel olmak) * li ber derî ew sekinandin û pê re axivîn onu kapıda yakalayıp konuştular 4. alı koymak, hapsetmek (birini boş yere bekletmek) 5. bekletmek 6. mec dondurmak (bir şeyi değiştirmez durumda tutmak) * fiyetên eşyayan sekinandin eşya fiyatları dondurmak
sekinî rd 1. duruk 2. durgun, dingin 3. mec durgun (sönük, hareketsiz)
sekinîn m 1. durma (hareketsiz kalma, yürümez olma) 2. durma (işlemez olma, çalışmama) 3. durma, eğleşme (bir yerde bir süre oyalanma, eğlenme) 4. durma, dinme, kesilme, kesiliş 5. durma, bekleme (dikilme) 6. bekleme (süre tanıma, acele etmeme) 7. durma (kalma) 8. durma (hareketsiz durumda olma) 9. oturma (boş durma, hiçbir iş yapmadan boş vakit geçirme) 10. durma (olumsuz biçimiyle; ara vermeden, sürekli olarak) 11. yatma (işlemez, çalışmaz durumda kalma) 12. yüzme (bir sıvının yüzeyinde batmadan durma) 13. yatışma (rüzgâr için) 14. ikamet etme, yaşama
l/ngh 1. durmak (hareketsiz kalmak, yürümez olmak) * tu qasekê li vir bisekine sen biraz burada dur 2. durmak (işlemez olmak, çalışmamak) * saet sekiniye saat durmuş 3. durmak, eğleşmek (bir yerde bir süre oyalanmak, eğlenmek) * niha li cihê ku tren lê disekinin me dipê trenlerin durduğu yerde şimdi bizi bekler * piştî ku heftiyek li Beyrûdê sekiniye, hîna çûye gundên Cebelê Beyrut’ta bir hafta eğlenmiş ondan sonra Cebel köylerine gitmiş 4. durmak, dinmek, kesilmek * baran sekinî yağmur durdu * rondikê çawên min sekinîn, bêhna min derket gözyaşlarım dindi, ferahladım * ba sekiniye rüzgâr kesilmiş 5. durmak, beklemek (dikilmek) * ew qas saet sekinîna li ber der, li zora min çû kapının önünde onca saat durmak gücüme gitti * li derve bisekinin dışarda bekleyin 6. beklemek (süre tanımak, acele etmemek) * hinekî din jî bisekine, çawan be dê pak bibe biraz daha bekle, nasılsa iyileşecek 7. durmak (kalmak) * em li bajêr zêde nesekinîn şehirde fazla durmadık 8. durmak (hareketsiz durumda olmak) * hûn çi sekinîne, wext hat ne duruyorsunuz, vakit geldi 9. durmak (olumsuz biçimiyle; ara vermeden, sürekli olarak) * ji serê sibehê de ez qet nesekinîme sabahtan beri hiç durmadım 10. oturmak (boş durmak, hiçbir iş yapmadan boş vakit geçirmek) 11. yatmak (işlemez, çalışmaz durumda kalmak) * keştî li benderê sekiniye gemi limanda yatıyor 12. yüzmek (bir sıvının yüzeyinde batmadan durmak) * texte li ser avê disekine tahta suda yüzer 13. yatışmak (rüzgâr için) * bisekinin wê helaw erzan bibe Karamanın koyunu sonra çıkar oyunu * sekinî mekinî durdu murdu 14. ikamet etmek, yaşamak * tu li ku disekinî? nerde yaşıyorsun?
sekin (navdêr, mê) sekinîn yan sekinandin.
Herwiha: sekn.
ji: Ji erebî, têkildarî sikûn, sikûnet.
: sekinandin, sekinandî, sekingeh, sekinî, sekinîn, sekinîner, sekinînk
sekin jê re tune bûn (biwêj) ranewestîn, tim xebitîn. sekin ji rebenê smayîl re tune ye. ji karê dewletê derdikeve, di heman saetê de diçe karê miteyîd.
sekinandî (rengdêr) rawestandî, neliv, bêlebat, bêliv, tişta/ê ku hatiye sekinandin, rawestî, sekinî.
Herwiha: seknandî.
Têkildar: sekinî.
ji: sekinandin
sekinandin (lêker)(navdêr, mê)Wwate, wisa kirin ku kesek yan tiştek bisekine: Divê em wan bisekinîn hê ku zêde pêş neketine!.
Hevwate: rawestandin.
Bide ber: çikandin, miçiqandin .Binêre.
Herwiha: sekinîn.
ji: ji erebî سكن (sekene: sekinîn) + kurdî -andin, hevreha aramî שכנ (ş-k-n-: sekinîn), akadî şekanu, têkilî sekn, sakin, sikûn, iskan, mesken, meskûn, misekin, sikûnet....
: sekinandî, sekinîner
sekinandin/disekinîne/bisekinîne 1. rawestandin 2. aşt kirin
sekinî (rengdêr) rawestî, neliv, bêlebat, sekinandî, tişta/ê ku sekiniye, rawestandî.
Herwiha: sekiniyayî.
ji: sekinîn
sekinîn (lêker)(navdêr, mê)Hevwate, rawestîn, man, tebitîn, neçûn, nelivîn, nelebitîn, neqeliqîn, li cihê xwe man, ji cihê xwe neçûn, êdî nelivîn. Tewîn: Lêker: -sekin-.
Têkildar: sekinandin.
Dijwate: çûn, hatin, lebitîn, livîn.
ji: ji erebî سكن (sekene: sekinîn) + kurdî -în, hevreha aramî שכנ (ş-k-n-: sekinîn), akadî şekanu, têkilî sekn, sakin, sikûn, iskan, mesken, meskûn, misekin, sikûnet...
sekinîn/disekine/bisekine 1. rawestîn 2. aşt bûn *“kevirên mezin, bi yên biçûk disekinin”
sekinîner (navdêr, nêr) kesê/a ku disekinîne
sekinandin (bisekinîne) to stop sth or sb
sekinîn (bisekine) to stand, to stop, to await, to calm o.s.
v.i. to settle down, to be quiet, to dwell; to tarry; to light (gaze) (li ser upon): ez dixwazim li ser pirsekê bisekinim=I want to dwell on a question
v.i. to settle down, to be quiet, to dwell; to tarry; to light (gaze) (li ser upon): ez dixwazim li ser pirsekê bisekinim=I want to dwell on a question
sekiniye ‘he/she has stopped’ Siyabend li ber derî sekiniye. ‘Siyabend has stoopped in front of the door’ (3rd prs. sng. present perfect form for the verb sekinîn
‘he/she has stopped’ Siyabend li ber derî sekiniye. ‘Siyabend has stoopped in front of the door’ (3rd prs. sng. present perfect form for the verb sekinîn
sekinandin abstellen (Radio)
aufhalten
stoppen
sekinandin anhalten (jmd./etw.)
sekinîn abwarten
bleiben
dauern
stehen
stehen bleiben
verweilen
warten
wohnen
sekinîn anhalten (stehen bleiben)
sekin m. vindetis n.
sekinandin lg. edelnayene, egle kerdene, xecelnayene, heware kerdene, vindarnayene, vindernayene
m. vindarnayis, edelnayis, eglekerdis, xecelnayis, hewarekerdis, edilnayis n.
sekinîn lng. edelîyene, egle bîyene, xecelîyene, vindetene, heware bîyene, vindertene, adelîyene, vinetene, findetene, venertene
m. edelîyayis, eglebîyayis, xecelîyayis, hewarebîyayis, vindetis n.
lng. cîr bîyene, rehet vindetene
sekinîn halti
stari
atendi