Encamên lêgerînê
saz (I) kamir, qamir, zil, çîq n 2. kamir, qamir, zil, çîq (êji zil hatiye çêkirin) rd (II) 1. saz (hemû amûrên muzikê) 2. saz (navê giştî yê amûrên jîdar) 3. saz, tembûr 4. saz (koma sazan) m
saz (i) kamir, qamir, zil, çîqn 2. kamir, qamir, zil, çîq (ê ji zil hatiye çêkirin)rd
saz (ii) 1. saz (hemû amûrên muzîkê) 2. saz (navê giştî yê amûrên jîdar) 3. saz, tembûr 4. saz (koma sazan)m
saz benizli zerhimi, reng zerhimi (kesê zerê zirhimî)
zerhimî, reng zerhimî (kesê zerê zirhimî)
Reng zerhimî.
saz perdesi hawî
hawî
saz şairi ozan
ozan
saz semaisi serhewaya sazê
serhewaya sazê
saz takımı koma sazan
koma sazan
saz ustası sazçêker
sazçêker
sazan masîpank (Cyprinus carpio) zo/m
masîpank (Cyprinus carpio) zo/m
sazangiller familyeya masîpankan zo/nd
familyeya masîpankan zo/nd
sazcı 1. sazbend, sazende, sazjen (lêderê amûra sazê) 2. sazker (hostayê ku sazan çêdike) 3. sazfiroş nd/nt
1. sazbend, sazende, sazjen (lêderê amûra sazê) 2. sazker (hostayê ku sazan çêdike) 3. sazfiroş nd/nt
sazcılık 1. sazbendî, sazendetî, sazjenî 2. sazkerî 3. sazfiroşî m
1. sazbendî, sazendetî, sazjenî 2. sazkerî 3. sazfiroşî m
sazende sazbend, sazjen, sazende nd/nt
sazbend, sazjen, sazende nd/nt
sazına bülbül konmak Pir xweş li tembûrê xistin.
sazlı bisaz rd
bisazrd
sazlı sözlü bisaz û kêf
bisaz û kêf
sazlık qamirgeh, erda zilan m
qamirgeh, erda zilan m
sazsız bêsaz rd
bêsaz rd
saz 1.saz. 2.akort, düzen.
m 1. saz, çalgı (her tür müzik aracı) 2. saz (telli müzik araçların genel adı) 3. saz (gödevsi oyularak yapılmış uzun saplı telli çalgı) 4. saz (çalgı takımı) 5. saz, çalgı (müzik) * ma nîvê şevê jî saz dibe? gece yarısı çalgı olur mu?
saz (ii) rd 1. işler, durumda, arızasız (işler, çalışır durumda olan) 2. düzeni yerinde olan
saz (iii) m 1. düzen, nizam 2. rd harika, şahane
saz bûn l/ngh 1. düzenlenmek, tertip edilmek 2. kurulmak 3. işlemek (bir şeye emek vererek onu daha elverişli hale getirmek) 4. onarılmak, tamir edilmek 5. akort edilmek
saz jendin saz (veya çalgı) çalmak
saz kirin akort etmek, düzenlemek, kurmak.
l/gh 1. düzenlemek, tertip etmek, tertiplemek 2. kurmak (belli bir işte beraber çalışacak kimseleri belirlemek) 3. kurmak (bir araya getirmek, toplamak) * dîwanê saz bikin divanı kurun 4. düzen kurmak, işler duruma getirmek, çalışır hale (veya duruma) getirmek 5. ayarlamak (bir aygıtı belli bir iş yapabilecek duruma getirmek) * makîne teribîbû, saz kir makine bozuktu ayarladı 6. düzeltmek, onarmak (bozukluğunu onarmak, çalışır duruma getirmek) 7. akort etmek (yapmak)
saza dîwanan mzk/nd divan sazı
sazamûr n enstrüman
sazamûrî rd enstrümantal
sazandî rd 1. düzenlenik, tertipli, tertiplenmiş 2. düzenlenmiş, tanzimli 3. kurulmuş (belli bir işte beraber çalışacak kimseleri belirleme) 4. işler hale getirilmiş, çalışır duruma getirilmiş (tamir edip çalışır duruma getirme)
sazandin m 1. düzenleme, tertip etme 2. düzenleme, tanzim etme 3. kurma (belli bir işte beraber çalışacak kimseleri belirleme) 4. işler hale getirme, çalışır duruma getirme (tamir edip çalışır duruma getirme)
l/gh 1. düzenlemek, tertip etmek 2. düzenlemek, tanzim etmek 3. kurmak (belli bir işte beraber çalışacak kimseleri belirlemek) 4. işler hale getirmek, çalışır duruma getirmek (tamir edip çalışır duruma getirmek)
sazbar rd işler (saat gibi araçların çalışır durumda olma)
sazbarî m işlerlik
sazbat m uzun namlulu bir silâh
sazbend çalgıcı.
sazbend (i) nd/nt 1. düzenleyici 2. kurucu
sazbend (ii) nd/nt sazcı, çalgıcı (saz çalan kimse)
sazbendî (i) m 1. düzenleyicilik 2. kuruculuk
sazbendî (ii) m 1. sazcılık, çalgıcılık 2. müzik
sazbendzan nd/nt müzisyen
sazbendzanî m müzisyenlik
sazber rd 1. işler 2. rz türetilmiş
sazbûn m 1. düzenlenme, tertip edilme 2. kurulma 3. işleme (bir şeye emek vererek onu daha elverişli hale getirme) 4. onarılma, tamir edilme 5. akort edilme
sazbûyî rd 1. düzenlenmiş, tertip edilmiş 2. kurulu 3. işler 4. onarılmış olan 5. akort edilmiş
sazbûyîn 1. düzenleniş 2. kuruluş 3. işleyiş (bir şeye emek vererek onu daha elverişli hale getirme) 4. onarılış, tamir ediliş 5. akort ediliş
sazçêker nd sazcı, saz ustası (saz imal eden)
sazçêkerî m sazcılık, saz ustalığı
sazdanî mzk/m konser
sazdar (i) rd çalgılı, sazlı sözlü
sazdar (ii) rd 1. düzenli, tertipli 2. kurulu 3. teşekküllü
sazdar bûn l/ngh teşekkül teşekül etmek, kuruluş olarak kurulmak
sazdarbûn m teşekkül teşekül etme, kuruluş olarak kurulma
sazdêran mzk/m konser
sazdêran dan konser vermek
sazên jîdar telli çalgılar
sazende (i) nd/nt sazcı (saz çalan kimse)
sazende (ii) nd/nt 1. kurucu 2. yapıcı
sazendetî (i) m sazcılık (saz çalma)
sazendetî (ii) m 1. kuruculuk 2. yapıcılık
sazendeyî m kuruculuk
sazevanî m müzik
sazfiroş nd/nt sazcı (satan kimse)
sazfiroşî m sazcılık
sazgeh m 1. kurum 2. kuruluş, tesis, işletme
sazgeha bazirganî (an jî bazirganiyê) ticaret işletmesi
sazgêr nd/nt 1. düzenleyici, düzenleyen, tertipçi, tertipleyici 2. kurucu
sazgêrî m 1. düzenleyicilik, tertipçilik, tertipleyicilik 2. kuruculuk
sazgerîn m mekanizma, düzenek
sazî kurum, kuruluş, müessese, yapı.
m 1. kurum, kuruluş 2. oluşum, kurum
sazî kirin l/gh kurumlaştırmak
sazîbûn m kurumlaşma
l/ngh kurumlaşmak
sazîbûyîn m kurumlaşma
sazîdar düzenli.
rd kurumlu, kuruluşlu 
sazîkirin m kurumlaştırma
sazîûman düzen, nizam, organizasyon, kuruluş, rejim, sistem.
sazîya pîşesazan sanayi odası
saziyî rd kurumsal
saziyî bûn l/ngh kurumsallaşmak
saziyîbûn m kurumsallaşma
sazjen nd/nt sazcı (saz çalan kimse)
sazjenî m sazcılık
sazkar nd/nt 1. düzenleyici, tertipçi, tertipleyici 2. kurucu
sazkarî m 1. düzenleyicilik, tertipçilik, tertipleyicilik 2. kuruculuk
sazker (i) nd/nt sazcı (saz imal eden kimse)
sazker (ii) nd/nt 1. düzenleyici, düzenleyen, tertipçi, tertipleyici, tertip eden, hazırlayan 2. kurucu 3. onarıcı, tamirci * sazkerê televizyonê televizyon tamircisi
sazkerî (i) m sazcılık (saz imal etme)
sazkerî (ii) m 1. düzenleyicilik, tertipçilik, tertipleyicilik 2. kuruculuk 3. onarıcılik, tamircilik
sazkirî m 1. düzenlenmiş olan, tertipli 2. kurulu, muesses, kurulmuş olan * pergaleke sazkirî kurulu bir düzen 3. işler durumda, çalışır halede olan 4. ayarlı (saat, makine vs. için) 5. düzeltilmiş 6. akortlu
sazkirin m 1. düzenleme, tertip etme, tertipleme 2. kurma (belli bir işte beraber çalışacak kimseleri belirleme) 3. kurma (bir araya getirme, toplama) 4. düzen kurma, işler duruma getirme, çalışır hale (veya duruma) getirme 5. ayarlama (bir aygıtı belli bir iş yapabilecek duruma getirme) 6. düzeltme, onarma (bozukluğunu onarma, çalışır duruma getirme) 7. akort etme (yapma)
sazman bnr sazûman
saznekirî rd 1. düzenlenmemiş, tertipsiz 2. kurulmamış 3. işler duruma getirilmemiş 4. ayarsız (saat, makine vs. için) 5. akortsuz
saznekirîtî m 1. düzenlenmemişlik 2. kurulmamışlık 3. ayarsızlık 4. akırtsuzluk
sazûman m 1. düzen, nizam 2. düzen, sistem (bir devletin belli başlı ilkeleri bakımında yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi) 3. sos düzen (toplumsal bir yapı içinde öğelerin bütüne, bütünün öğelere ve öğelerin birbirine göre ilişkileri) 4. kurum, kuruluş
sazûmana bendetiyê sos kölelik düzeni
sazûmana gelemperî kamu düzeni
sazûmana koletiyê sos kölelik düzeni
sazûmana rûniştî kurulu düzen
sazûmana tûreyê sinir sistemi.
sazûmankar nd/nt 1. düzenleyici¸ organizatör 2. kurucu, müessis
sazûmankarî m 1. düzenleyicilik¸ organizatörlük 2. kuruculuk
sazvan bnr sazbend
sazyar bnr sazkar
saz [I] 1. pergal 2. aheng [II] karê amade [III] jajelan, levenistan [IV] cureyekî amûrên mûsîqayî ye
1. alavek muzîkê (navdêr, mê) alavek muzîkê ya bitêl e hinekî dişibe odan lê destikê wê dirêjtir e.
Hevwate: biziqNêzîk, gîtar, od, tembûr.
Bide ber: bilûr, çeng, erbane, ney, sentor.
ji: ji farisî ساز (saz, dirist, çêkirî, makîne, birêk) ji -saz- ku rehê dema niha ji lêkera ساختن (saxten: çêkirin, dirist kirin, ava kirin) e, bi pehlewî saxten, rehê dema niha -saç-..
: sazbend, sazbendî, sazî, saznas, saznasî, sazvan, sazvanî, sazzan, sazzanî
saz bûn 1. çêbûn 2. bipergal bûn 3. sererast bûn
(lêker)(Binihêre:) saz
saz hildan (Binihêre:) saz
saz î (navdêr, mê) dezgeh.
ji: saz +-î
saz kerdene (Zazaki) saz kirin
saz kirin 1. çêkirin 2. bipergal kirin 3. sererast kirin
sazandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye sazandin
sazandin (lêker)(navdêr, mê) çêkirin, afirandin, xulqandin, durist kirin, damezrandin, danîn, amade kirin, saz.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: سازاندن. Tewîn: Lêker: -sazîn-.
Têkildar: sazîn.
ji wêjeyê: Hizbî Dad û Geşepêdan emro ke behêztirîn hizb û hukmirranî Turkîya ye û baştirîn biwarî bo çareserkirdinî meseley kurd sazandûwe..
ji: saz + -andin.
: sazandî, sazîner
sazbar (rengdêr) çakbar.
ji: saz +-bar
sazbûn (navdêr)(Binihêre:) saz
sazbûyî (rengdêr) (Binihêre:) saz
sazdan (navdêr, mê) awa, rêzikî.
ji: saz +dan
sazdanî (rengdêr) konser, taktîkî, awayî, zimanrewan.
ji: saz +danî
sazdar (rengdêr) bisaz.
ji: saz +-dar
sazdêran civata stranbêjan
(navdêr, mê) ahinga mûzîkê xasime ya sazan.
Bikaranîn: Lêker: sazdêran dan. Navdêr: sazdêrandan
sazdêran dan (lêker)(Binihêre:) sazdêran
sazdêrandan (navdêr, mê) (Binihêre:) sazdêran
sazgar 1. tiştê xweşik 2. ava ku vexwarina wê xweş e
(rengdêr) bikêr, guncav, bikêrhatî, baş.
ji wêjeyê: Wek çawa çanda kurdî ko hejar e, xwarin û dab û nerîtên xwarinê jî berjêr in. Lê belê Kurdistan ji destpêka dîrokê ve welatekî avedan bûye, welatek e em dikarin bêjin keş û hewa wê sazgar e, ava wê heye, kiştûkal baş e û çêregehên berfireh hene bo pez û dewaran, li wê gorê diviya bû civaka kurdewarî xwediyê nerîteke pêşketîtir ya xwarinê bûya ji ya ko heye. Xwarin ji berhemên şînahî yan ajelan tên çêkirin û ev jî li Kurdistanê pir in.(Bedran Ehmed: Çanda xwarinê di kavilgeha Kurdistanê de, Nefel.com, 1/2008).
ji: saz + -gar.
: sazgarî, sazgarîtî, sazgartî
sazgarî (navdêr, mê) rewşa sazgarbûnê.
ji: sazgar + -î
sazgeh (navdêr, mê) karxane, kargeh, fabrîqe, mehmele, cihê ku tişt lê tên çêkirin anku sazkirin, cihê ku saz lê hene.
Bide ber: sazga, sazgah, sazge, sazgih, sazxane.
ji: saz + -geh.
: sazgehî, sazgehvan, sazgehvanî
sazgehî (navdêr, mê) rewşa sazgehbûnê.
ji: sazgeh + -î
sazgehvanî (navdêr, mê) karê sazgehvanan.
ji: sazgehvan + -î
sazgêr (navdêr, mê) sazker, tertîpker, organîzator, mekanizma, sistem, sazûmankar, amadekar, damezrîner, avaker, daner.
ji: saz +-gêr
sazgêrî (navdêr, mê) sazkerî, tertîpkerî, organîzatorî, damezrinerî, sazendeyî, hîmdarî, avakerî, sazûmankarî, bingehdarî, bingehdêrî, damezrandokî, danerî, sazkarî, tertipkerî.
ji: saz +-gêrî
sazgerîn (navdêr, mê) mekanîzma.
ji: saz +gerîn
sazgêrrî (navdêr, mê) mekanîzma
sazî muesese
1. sazbûn (navdêr, mê) sazbûn, rewşa saxan.
Herwiha: sazîtî, saztî.
Bide ber: saxî.
ji: saz + -î.
Bikaranîn: Lêker: sazî bûn, sazî kirin. Navdêr: sazîbûn, sazîkirin Rengdêr: sazîbûyî, sazîkirî
sazî bûn (lêker)(Binihêre:) sazî
sazî kirin (lêker)(Binihêre:) sazî
sazîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) sazî
sazîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) sazî
sazîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye sazî kirin
sazîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) sazî
saziş (navdêr, mê) kompromîs, tenezil, lihevkirin, pêkkirin, pejirandina tiştek ji daxwazan kêmtir: Destûra Iraqê ne hemî daxwazên kurdan û ne jî yên ereban diparêze ji ber ku sazişek e di navbera herdu aliyan de. tawîz, bûn heval, dijminatî.
ji wêjeyê: Destûra Iraqê – sazişek pêkhatî ji mizgîniyan û nakokiyan.
ji: saz + -iş.
Bikaranîn: Lêker: saziş kirin. Navdêr: sazişkirin Rengdêr: sazişkirî.
: sazişî
saziş kirin (lêker)(Binihêre:) saziş
sazişî (navdêr, mê) rewşa sazişbûnê.
ji: saziş + -î
sazişkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye saziş kirin
sazişkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) saziş
sazîtî (navdêr, mê) (Binihêre:) sazî
saziya karnişîniyê dezgehê mîrî yê ku kar û barê karnişînan bi rê ve dibe
saziyên civaka neferma mueseseyên civaka medenî (ên serbixwe)
saziyên fermî mueseseyên resmî
saziyên mîrî saziyên cemawerî, mueseseyên gelemperî
sazjen (navdêr, mê) sazbend, sazende.
ji: saz +-jen
sazjenî (navdêr, mê) sazbendî, sazendetî.
ji: saz +-jenî
sazkarî (navdêr, mê) damezrinerî, sazgêrî, sazendeyî, hîmdarî, avakerî, sazûmankarî, bingehdarî, bingehdêrî, damezrandokî, danerî, sazkerî, organîzatorî.
ji: saz +-karî
sazker (navdêr) çêker, diristker, amadeker, daner, hazirker, damezrîner, avaker, rêkxer, kesa/ê ku tiştekî saz dike anku çêdike, tişta/ê ku tiştekî saz dike anku çêdike, peydaker, sazmankar, organîzator, amadekar, birêkxer.
Herwiha: sazkar.
Têkildar: sazgeh, sazxane .Binêre.
Herwiha: karsaz.
ji: saz + -ker.
: sazkerî
sazkerî (navdêr, mê) rewşa sazkerbûnê, sazgêrî, hîmdarî, bingehdarî, bingehdêrî, danerî, sazkarî, avakerî, organîzatorî.
ji: sazker + -î
sazkirî (rengdêr) (Binihêre:) saz
sazkirin (navdêr)(Binihêre:) saz
sazman (navdêr, mê) rêkxistin, rêxistin, rêkxirawe, organîzasyon, teşkîlat, komele, komek mirovan yên ku li gor rêznameyek nivîskî bo armancekê dixebitin, yekîtî, civat, sosyete, cemiyet, kom, dezgeh, partî, hizb.
Herwiha: saziman, sazuman, sazûman.
ji: saz - -man.
: sazmanî, sazmankar, sazmankarî, sazmanvan, sazmanvanî
sazmanî (navdêr, mê) rewşa sazmanbûnê.
ji: sazman + -î
sazmankar (navdêr) birêkxer, sazker, damezrîner, daner, rêkxer, organîzator, koordînator, kesa/ê ku tiştekî organîze dike yan tiştek organîze kiriye.
Herwiha: sazimankar, sazumankar, sazûmankar.
Têkildar: sazman + -kar.
: sazmankarî, sazmankarîtî, sazmankartî
sazmankarî (navdêr, mê) rewşa sazmankarbûnê.
ji: sazmankar + -î
sazmanvanî (navdêr, mê) karê sazmanvanan.
ji: sazmanvan + -î
saznekirî (rengdêr) nesaz, bêakort, akortnekirî, bêeyar.
ji: saz +nekirî
saztî (navdêr, mê) (Binihêre:) sazî
sazûman muesese, pergal
sazûmana tûreyê di cendêk de pergala tûreyan
sazvan (navdêr) sazbend, hunermendê/a sazê, tembûrvan, ûdvan, kesa/ê ku dizane li sazê bide.
ji: saz + -van.
ji: sazvanî, sazvanîtî, sazvantî
sazvanî (navdêr, mê) karê sazvanan.
ji: sazvan + -î
saz organized, arranged
saz kirin to found, to organize, to arrange, to manufacture
to install, to establish, to constitude
v.t. to establish
v.t. to establish
sazbend (n.) musician
sazî organization, foundation, institution, establishment
sazker organizer, manufacturer
sazkirin (f.) installation, setup
sazûman ordinance; (pergal) system
sazûmana gelemperî public order
saz Rohr
Schilf
saz hildan Fest feiern
Fest organisieren
Stimmung machen
saz kirin grüßen
gründen
sazbend Musikant
Musiker
Trommler
sazdêran Konzert
sazgeh Werkstatt
sazî Institution
Vereinigung
sazkirin aufbauen
gründen
organisieren
sazûman institut
Ordnung
Stiftung
Vereinigung
saz pêq. awa-, saz
paq. -awan, -virastox
m. awa, saz, ava n.
m. kok, akord, kort n.
m. saz, tamûr n.
saz bûn tng. awa bîyene, virazîyene, tesîs bîyene, saz bîyene
saz kirin tg. awa kerdene, virastene,tesîs kerdene, ronayene, saz kerdene
tg. kok kerdene, koknayene, akord kerdene
saza dîwanan n. sazêdîwanî, tamurê dîwanî n.
sazamûr muz. saz, enstruman n.
sazandin tg. awa kerdene, virastene, tesîs kerdene, ronayene,saz kerdene
sazbend m/n. sazbend, sazcinitox n.
sazbendî m. sazbendîye, sazrînitoxîye, sazbendênî, sazcinitoxênî m.
sazbûn m. awabîyayis, virazîyayis, sazbîyayis n.
sazbûyî rd. awabîyaye, virazîyaye, sazbîyaye
sazdêran m. muz. konsere, konserte m.
sazende m. awayîye, sazgeh, muesese, sazîye, tesîse m.
sazgeh bûn tng. awayîye bîyene, sazgeh bîyene, muesese bîyene
sazgeh kirin tg. sazgeh kerdene, muesese kerdene, awayîye kerdene, sazgehnayene
sazgeha bazirganîyê n. dezgehê bazirganîye, dezgehê tîcaretî n.
sazgehbûn m. awayîyebîyayis, sazgehbîyayis, muesesebîyayis n.
sazgehkirin m. awayîyekerdis, sazgehkerdis, sazîyekerdis, muesesekerdis n.
sazgêr m/n. amadekar, tertîbrî, organîzator, amadeker n.
m/n. awaker, sazker, bingehronayox, hîmestox, hîmronayox n.
sazgêrî m. amadekarîye, tertîbrîyîye, organîzatorîye, amadekerîye, amadekarênî, tertîbcîyênî m.
sazî m. awayîye, sazgeh, muesese, sazîye, tesîse m.
saziya pîsesazan m. awayîya senayî, sazîya senayî, odaya senayî m.
sazjen m/n. sazbend, sazrînitox n.
sazjenî m. sazbendîye, sazrînitoxîye, sazbendênî, sazrînitoxênî m.
sazker m/n. amadekar, tertîbrî, organîzator, amadeker n.
m/n. awaker, sazker, bingehronayox, hîmestox, hîmronayox n.
sazkerî m. awakerîye, sazkerîye, hîmestoxîye, bingehronayoxîye, awankerênî m.
sazkirî rd. kokkerde, kokin, akorcikerde, akordin, bikok, kokdar
sazkirin m. awakerdis, tesîs, virastis, sazkerdis n.
sazûman m. awayîye, sazgeh, muesese, sazîye, tesîse m.
m. sunike m., serûber n., nîzam n., pergal n., duzene m., rejîm n.
sazûmana gelemperî n. serûberê pêroyî, nîzamê pêroyî n.
sazûmana koletîyê n. sunika koleyîye, sazîya koleyîye, pergalê koleyênî m.
sazûmankar m/n. amadekar, tertîbd, organîzator, amadeker n.
m/n. awaker, sazker, bingehronayox, hîmestox, hîmronayox n.
sazûmankarî m. amadekarîye, tertîbcîyîye, organîzatorîye, amadekerîye, amadekarênî, tertîbcîyênî m.
m. awakerdîye, sazkerîye, hîmestoxîye, bingehronayoxîye, awankerênî m.
saz (n) 1)saz 2)davul
saz kerdene (TE) kurmak
saze (m) bakınız: saz (n)
sazgeh (n) 1)kuruluş, tesis 2) işletme (işletme kuruluşu)
sazgehdar -e, işletmeci
sazgehdarî (m) işletmecilik
sazgehdarîye (m) işletmecilik
sazkerdiş (n) (TE) kurma