Encamên lêgerînê
riziko rîsk, rizîko m
rîsk, rîzîko m
riz rd kızgın (öfkelenmiş, sinirlenmiş olan)
riz (i) bot/n 1. pirinç (Oryza sativa) 2. pirinç (bu bitkinin besin olarak kullanılan tanesi)
riz (ii) m tetir (ceviz kabuğu gibi bitkilerin bıraktığı kalıcı boya)
riz bûn l/ngh kızmak (öfkelenmek, sinirlenmek)
kızmak (öfkelenmek, sinirlenmek)
riza m rıza
rizamend rd 1. razı, hoşnut 2. istekli
rizamendî m 1. razı olma, rıza gösterme, hoşnutluk 2. onay
rizandî rd çürük * hestiyên min rizandî ne kemiklerim çürük
rizandin m çürütme, çürütüş
l/ngh çürütmek
rizbe m 1. kilit halkası (asma kilidin takıldığı halka) 2. toka, kemer tokası
rizbûn m kızma (öfkelenme, sinirlenme)
rizbûyî rd kızgın, kızmış olan
rizbûyîn m kızış (öfkelenme, sinirlenme)
rizde (i) m reze, menteşe
rizde (ii) n 1. kayalık ve sarp yer 2. palandöken
rizde kirin l/gh rezelemek
rizdeber n bağ etrafındaki duvar
rizdeçiya erd/n sıra dağlar
rizdekirin m rezeleme
rizgar kurtulmuş, serbest.
m kurtulma, kurtuluş
rizgar bûn l/ngh 1. kurtulmak * gava dîtin ku ez ji destê wan rizgar bûme kêf kirin ellerinden kurtulduğumu görünce sevindiler 2. kurtulmak (istenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanmayan bir kimseden, bir yerden, bir durumdan uzaklaşmak) * ji bo ku ji bin bandora wî rizgar bibe, hewl dida xwe onun etkisinden kurtulmak için çaba harcıyordu
rizgar kirin l/gh 1. kurtarmak (bir canlıyı bir felaketten, tehlikeden veya zor durumdan uzaklaştırmak) * ew ji fetisandinê rizgar kir onu boğulmaktan kurtardı 2. kurtarmak (kurtulmasını sağlamak) 3. kurtarmak (kazandırmak, yeniden ele geçirmek) * xanî ji barimteyê rizgar bike evi rehineden kurtar 4. kurtarmak (ceza almasını önlemek) * ancax parêzerek dikare te rizgar bike ancak bir avukat seni kurtarabilir 5. kurtarmak (bir kimseye zerar gelmesini önlemek) * me karibû ew bi şertekî ji vî malê rizî rizgar bikira onu bir şartla bu çürük maldan kurtarabilirdik
rizgarbar rd kurtarılabilir
rizgarbûn m 1. kurtulma 2. kurtulma (istenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanmayan bir kimseden, bir yerden, bir durumdan uzaklaşma)
rizgarbûyî rd kurtulmuş, vareste
rizgarbûyîn m 1. kurtuluş 2. kurtuluş (istenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanmayan bir kimseden, bir yerden, bir durumdan uzaklaşma)
rizgarî m kurtuluş
rizgarîxwaz nd/nt kurtuluşçu, kurtuluştan yana
rizgarîxwazî m kurtuluşçuluk
rizgarkar rd/nd kurtarıcı
rizgarkarî m kurtarıcılık
rizgarker rd/nd kurtarıcı
rizgarkerî m kurtarıcılık
rizgarkirî rd kurtarılmış * herêma rizgarkirî kurtarılmış bölge
rizgarkirin m 1. kurtarım 2. kurtarma, kurtarış (bir canlıyı bir felaketten, tehlikeden veya zor durumdan uzaklaştırma) 3. kurtarma (kurtulmasını sağlama) 4. kurtarma (kazandırma, yeniden ele geçirme) 5. kurtarma (ceza almasını önleme) 6. kurtarma (bir kimseye zerar gelmesini önleme)
rizge bnr rizde
rizgeh erd/m dağ silsilesi
rizgoz m tetir (ceviz kabuğunun bıraktığı kalıcı boya)
rizî rd 1. çürük (sağlam ve dayanıklı olmayan) * dara rizî çürük ağaç 2. çürük (sağlam bir temele ve dayanağa dayanmayan) 3. çürük (diş için) * diranê rizî çürük diş
rizî (i) n kılağı, zağ * riziyê devê kêrê bıçak zağı
rizî bûn l/ngh 1. çürümek (sağlamlığını, dayanıklılığını yitirmek) 2. çürümek (türlü etkilerle kimyasal değişikliğe uğrayarak bozulup dağılmak) * laşên ku di erdê de rizî bûne toprakta çürümüş bedenler 3. çürümek (diş için)
rizî kirin l/gh çürütmek
rizîbûn m 1. çürüme (sağlamlığını, dayanıklılığını yitirme) 2. çürüme (türlü etkilerle kimyasal değişikliğe uğrayarak bozulup dağılma) 3. çürüme (diş için)
rizîbûyîn m 1. çürüyüş (sağlamlığını, dayanıklılığını yitirme) 2. çürüyüş (türlü etkilerle kimyasal değişikliğe uğrayarak bozulup dağılma) 3. çürüyüş (diş için)
rizîkirin m çürütme, çürütüş
rizîn çürümek.
m 1. çürüme, çürüyüş (sağlamlığını, dayanıklılığını yitirme) 2. çürüme (türlü etkilerle kimyasal değişikliğe uğrayarak bozulup dağılma) 3. çürüme (diş için) 4. bertilme (morarma, çürüme)
l/ngh 1. çürümek (sağlamlığını, dayanıklılığını yitirmek) 2. çürümek (türlü etkilerle kimyasal değişikliğe uğrayarak bozulup dağılmak) * laşên ku di erdê de rizîne toprakta çürümüş bedenler 3. çürümek (diş için) 4. bertilmek (morarmak, çürümek)
rizînbar rd çürüyebilir
rizîtî m çürüklük
riziyayî rd çürük, çürümüş
rizok rd çürük
rizq n rızk, doygu
rizvan bnr rezvan
rizyane bot/m rezene (Foeniculum vulgare)
rizyaneya avî bot/nd su rezenesi
rizyang bnr rizyanik
rizyanik bot/m rezene (Foeniculum vulgare)
riz (navdêr, nêr) birinc.
Bikaranîn: Lêker: riz bûn. Navdêr: rizbûn.
ji: Hevreha peyva birinc e, li wê binere.
riz bûn (lêker)(Binihêre:) riz
riz kirin (lêker)(Binihêre:) riz
rizamend (rengdêr) razî, qane, kesa/ê tiştekê/î qebûl dike yan bi tiştekê kêfxweş e, kesa/ê tiştek li gor dilê wê/wî ye.
ji: riza + -mend.
: rizamendî
rizamendî (navdêr, mê) razîtî, qayîlî qanetî, razîbûn, qayilbûn, qanebûn, qebûlkirin.
Herwiha: reza, rezamendî, rida, riza, ridamendî, rizamendîtî, rizamendtî.
ji: rizamend + -î
rizandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye rizandin
rizandin (lêker)(navdêr, mê) bûn sedemê rizîna tiştekê/î, wa kirin ku tiştek birize.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ڕزاندن.
Bide ber: rijandin. Tewîn: Lêker: -rizîn-.
Têkildar: rizîn.
: rizandî, rizîner
rizandin/dirizîne/birizîne 1. peritandin 2. kevn kirin 3. terkî mirinê kirin
rizayî (navdêr, mê) bi menûnî.
ji: riz +-ayî
rizbe toqeya kemberê
rizbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) riz
rizbûyî (rengdêr) (Binihêre:) riz
rizde menteşeya deriyan; qulabe
(navdêr, mê) kendal, cihên bilind û vertîkal, kend, nizar, beten.
Bikaranîn: Lêker: rizde kirin. Navdêr: rizdekirin Rengdêr: rizdekirî.
Bide ber: rijde.
: rizdeyî
rizde kirin (lêker)(Binihêre:) rizde
rizdekirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye rizde kirin
rizdekirin (navdêr, mê) (Binihêre:) rizde
rizdeyî (navdêr, mê) rewşa rizdebûnê.
ji: rizde + -yî
rizgar 1. filitî 2. serfiraz
rizgar bûn 1. filitîn 2. serfiraz bûn
(lêker)(Binihêre:) rizgar
rizgar kirin 1. serfiraz kirin 2. riha kirin
(lêker)(Binihêre:) rizgar
rizgarane (rengdêr) bi awayekî rizgar.
ji: rizgar + -ane
rizgarbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) rizgar
rizgarbûyî (rengdêr) (Binihêre:) rizgar
rizgarî 1. felat 2. serfirazî
(rengdêr) rewşa mirov tê de rizgar, serbestî, xweserî, serxwebûn, azadbûn, azadî, felat, filitîn, ruha, rizgarkirin, zan, xilasî, rihayî, reha, serbixweyî, hurrî, serwerî.
Hevwate: azadî, serbestî, serxwebûn, xweserî.
Dijwate: koletî, bindestî, benîtî, êxsîrî, dîlî, zindan.
ji: rizgar + î.
: rizgarîxwaz, rizgarîxwazî
rizgarîxwaz (navdêr, mê) felatxwaz, rehaxwaz.
ji: rizgarî +-xwaz
rizgarîxwazî (navdêr, mê) felatxwazî, rehaxwazî.
ji: rizgarî +-xwazî
rizgarker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê rizgar dike, xelasker, felatker, xilasker, rizgar.
ji: rizgar + -ker
rizgarkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye rizgar kirin
rizgarkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) rizgar
rizgarkirinî (navdêr, mê) qorbankirî.
ji: rizgarkirin +-î
rizgeh (navdêr, mê) zincîreçiya, rêzeçiya.
ji: riz +-geh
rizî (rengdêr) wendabûna saxlembûnê bi taybetî Ji ber kevnbûnê yan jî şert û zirûfên hewayê, Qamyona me di gumrikê ji ber ku malê qaçax tê de hat girtin wê kişandin sehaya gumrikê. Ev 5 sale li bin baranê riziya. Heyfa wê welehî. , kirmî, kûfîkî, genî, tiştên ku kirm yan bakterî ketiniyê, tiştên ku kirm yan bakterî di nav de hene û loma êdî nayên xwarin yan bêhnek nexweş jê tê.
Herwiha: riziyayî, rizyayî.
ji: rizîn.
Bikaranîn: Lêker: rizî bûn, rizî kirin. Navdêr: rizîbûn, rizîkirin Rengdêr: rizîbûyî, rizîkirî.
: rizîtî.
Herwiha: kirmî, kurimîn
rizî bûn (lêker)(Binihêre:) rizî
rizî kirin (lêker)(Binihêre:) rizî
rizîbîn (navdêr, mê) kurmîbûn.
ji: rizî +-bîn
rizîbûn (navdêr, mê) fêqî goşt dar û htd genî dibe, xirab dibe, :zadê di xwaringeh da rizî bûy
rizîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) rizî
rizîdar (rengdêr) genîbar.
ji: rizî +-dar
rizîkar (navdêr, mê) xirabker.
ji: rizî +-kar
rizîkî (navdêr, mê) bi rizî.
ji: rizî +-kî
rizîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye rizî kirin
rizîkirin (navdêr) rizandin
rizîn (lêker)(navdêr, mê) (bi taybetî fêkî û sebze) zêde gihiştin û loma pûç bûn (û gelek caran bêhnewî bûn), têk çûna form û terkîba tiştekî: Nivînên me li ber avê şil bûne û rizîne..
Herwiha: rizan rizhan rizhîn rizihan rizihîn riziyan rizîyan rizyan.
Bi alfabeyên din: ڕزین.
Bide ber: rijîn. Tewîn: Lêker: -riz-.
Têkildar: rizandin.
ji: Ihtimal e bi metatezê ji Proto-hindûewropî ǵerh₂- (gihiştin, pîr bûn), hevreha soranî ڕزان/rizan, farisî رسیده (resîde: gihiştî), osetî зæро́нд (jerond), sanskrîtî जरन्त (cerente: pîr, mezin), ermenî ծեր (çer: pîr, mezin), rusî зреть (zrêti: gihiştin), yûnaniya kevn γέρων (gêron: pîr, mezin), almanî Kerl (mêrik), inglîzî churl (gundî, cahil)....
: riziyayî rizî rijok rijokî
rizîn/dirize/birize 1. peritîn 2. kevn bûn
rizînbar (rengdêr) gelacbar.
ji: rizîn +-bar
rizînbarîtî (navdêr, mê) nemanbarîtî, birhinbarîtî, zehêbarîtî.
ji: rizînbar +-îtî
rizîndar (rengdêr) doxman, agirek.
ji: rizîn +-dar
rizinde rizde
rizînî (navdêr, mê) petitî, kurmînî.
ji: rizîn +-î
rizînkî (navdêr, mê) bi rizînî.
ji: rizîn +-kî
rizîtî (navdêr, mê) rewşa rizîbûnê, rizîbûn.
ji: rizî + -î
rizitî (navdêr, mê) pûçîtî, petîtî, petotî, alozî.
ji: riz +-itî
riziyane (rengdêr) bi awayekî rizî.
ji: rizî + ane
riziyayî 1. peritî 2. kevn *“dermanê diranê rizyayî, kişandin e”
(rengdêr) Tiştek ku saxlembûna xwe wenda kiribe, bi taybetî ji ber kevnbûnê yan jî şert û zirûfên hewayê, Qamyona me di gumrikê ji ber ku malê qaçax tê de hat girtin wê kişandin sehaya gumrikê. Ev 5 sale li bin baranê riziya. Heyfa wê welehî. , kirmî, kûfîkî, genî, tiştên ku kirm yan bakterî ketiniyê, tiştên ku kirm yan bakterî di nav de hene û loma êdî nayên xwarin yan bêhnek nexweş jê tê.
Herwiha: rizyayî.
ji: rizîn.
: rizîtî.
Herwiha: kirmî, kurimîn
rizk (navdêr, mê) risq, rizq.
ji: riz +-k
rizkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye riz kirin
rizkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) riz
rizok (navdêr, mê) rizî, genî, kevn, bê kêr, (bêxêr), kevnar, qels, bêkare, garifî, peritandî, qerade, pulûç, kinco, pînekirî, peritî, navketî, peritandî, puluç.
ji: riz +-ok
rizq (navdêr, nêr) jiyar, nîmet, bijewî, xwirak, tişta/ê ku mirov pê debara jiyana xwe dike, par, pişk, beş, behr: Xwedê çi bike risqê me, em jê razî ne! (Xwedê çi bide me, em pê qayil in.), debar, meîşet.
Herwiha: risq.
Bide ber: rîsk.
ji wêjeyê: Mirov di derbarê xwarina di dest de ne xwedî biryar e; wê rojê çi risqê wî/wê be pêwîst e bi wê xwe têr bibîne û ji bo sibê Xwedê kerîm e..
ji: ji erebî رزق (rizq: xwarina rojane) jipehlewi rozîg (xwarina rojane), hevreha farisî روزی (rûzî), têkilî roj ya kurdî.
rizqder (rengdêr) raziq, têrker, xwedîker, çavdêr, mezinker
rizwan (navdêr, nêr) navek zelaman, (li gor îslamê) melekê dergevanê biheştê ye.
Herwiha: Ridwan.
ji: Ji erebî
rizyane (navdêr, mê) rizyank, riwekek e. Navê zanistî: Foeniculum.
ji: hevreha farisî رازيانه (razanê), pehlewî razyanig, jiari
rizyank (navdêr, mê) rizyane, riwekek e. Navê zanistî: Foeniculum.
ji: hevreha farisî رازيانه (razanê), pehlewî razyanig, jiari
rizandin v.t. to let rot
v.t. to let rot
rizgar saved, rescued.
rizgar bûn v.i. to escape, be rescued.
rizgar kirin v.t. to save, rescue.
v.t. to save, rescue.
rizgarkirî saved, liberated
rizî (adj.) rotten
rotten
rizî bûn to rot
rizîn di ... de v.t. to be thrown into ...
v.t. to be thrown into ...
rizq (m.) subsistence
m. sustenance
riz Reis
rizandin abtragen
rizgarbûn befreien
rizgarî Befreiung
rizgarkirin retten
rizk das tägliche Brot
Lebensunterhalt
rizq das tägliche Brot
Lebensunterhalt
Proviant
tägliches Brot
rizyayî verfault
verrottet
rizwanek cehcehik / rîzyanîk; foeniculum vulgare
riz n. bot. riz, birinc/?.
riza m. riza, waz, razî m.
rizahîye m. rizahîye m.
rizandin lg. riznayene, hezheznayene, poynayene, hizhiznayene
rizbe m. avzîn, tonqeyê qayîsî n.
rizde n. berge n.
m. qilope, mentese n.
rizgar rd. rareye, serbest, reyaye
rizgar bûn lng. . rareyîyene, felitîyene, serbest bîyene, raxelesîyene, reyene, filitîyene, raxelesîyene, feletiyene, xelesîyene
rizgar kirin tg. rareynayene, raxelesnayene, fetilnayene, filitnayene
rizgarbûn m. rareyayis, felitîyayis, raxelesîyayis, serbestbîyayis n.
rizgarbûyî rd. rareyaye, raxelesîyaye, felitîyaye, serbestbîyaye
rizgarî m. rareyayis n., raxelese m., reyayis n., felite n., xelase m.
rizgarîxwaz m/. rareyiswaz, raxeleswaz, felitwaz n.
rizgarîxwazî m. rareyiswazîye, raxeleswazîye, felitwazîye, rareyiswazênî m.
rizgarker rd. rareynayox, raxelesnayox, felitnayox
rizgarkerî m. rareynayoxîye, raxelesnayoxîye, felitnayoxîye, rareynayoxênî m.
rizgarkirî rd. rareynaye, raxelesnaye *hatin rizgarkirin llb. ameyene rareyene, ameyene raxelesnayene
rizgeh m. rêzîla koyan, çorosa koyan, silsila koyan, rêzekoyî m.
rizî rd. puç, çurig, rizaye, poyaye
rizîn lng. . hezhezîyene, rizîyene, poyîyene, rijîyene
rizinde m. qilope, mentese n.
rizq n. risq n.
rizq dan lg. risq dayene
rizyane m. bot. razyane, rezene n.
rizyanik m. bot. razyane, rezene n.
riz (n) pirinç
rizgarî (m) kurtuluş
rizgarîye (m) kurtuluş
riznayêne bakınız: rijnayene
riznayene bakınız: rijnayene
bakınız: rişnayene
riznayine bakınız: rijnayene
riznayîş (n) bakınız: rijnayîş (n)
(n) bakınız: rişnayîş (n)
rizwanek rezene; foeniculum vulgare