Encamên lêgerînê
riwîn akıcı.
rd 1. ince (sıvılar için; akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan) * dewê riwîn ince ayran 2. akıcı (akma özeliği olan) 3. yıvışık, cıvık
riwîn bûn l/ngh 1. incelmek (sıvılar için) 2. cıvıklaşmak, yıvışmak
riwîn kirin l/gh 1. inceltmek (sıvılar için) 2. özemek (yoğurt, pekmez gibi koyu şeyleri inceltmek) 3. cıvıklaştırmak
riwînbûn m 1. incelme (sıvılar için) 2. cıvıklaşma, yıvışma
riwînkirin m 1. inceltme (sıvılar için) 2. özeme (yoğurt, pekmez gibi koyu şeyleri inceltme) 3. cıvıklaştırma
riwînokî rd/h yıvış yıvış
riwîn rd. herekin, herokin, herekbar