Encamên lêgerînê
rewşen rd 1. aydın, aydınlık 2. ışıklı 3. parlak
rewşen bûn l/ngh 1. aydınlanmak 2. mec aydınlanmak (bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek)
rewşen kirin l/gh aydınlatmak
rewşenbîr aydın, entelektüel.
rd/nd aydın, entelektüel (münevver)
rewşenbîrane h aydınca, entelektüelce
rewşenbîrî m 1. aydıncılık, entelektüellik 2. aydınlanma
rewşenbîrkî rd/h aydınca, entelektüelce
rewşenbîrok nd/nt aydın, aydıncık (alay yoluyla)
rewşenbûn m 1. aydınlanma 2. mec aydınlanma (bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinme)
rewşenbûyî rd aydınlanmış olan
rewşenbûyîn m 1. aydınlanış 2. mec aydınlanış (bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinme)
rewşendar rd aydınlık
rewşendar bûn l/ngh 1. aydınlanmak 2. mec aydınlanmak (bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek)
rewşendar kirin l/gh 1. aydınlatmak (bir yerin karanlığını gidermek) 2. mec aydınlatmak (bir sorun üzerine bilgi vermek)
rewşendarbûn m 1. aydınlanma 2. mec aydınlanma (bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinme)
rewşendarî m aydınlanma
rewşendarkirî rd aydınlatılmış olan
rewşendarkirin m 1. aydınlatma (bir yerin karanlığını giderme) 2. mec aydınlatma (bir sorun üzerine bilgi verme)
rewşenger nd/nt aydınlanmacı
rewşengerî m aydınlanmacılık
rewşenî m 1. aydınlık 2. parlaklık
rewşenkirî rd aydınlatılmış olan
rewşenkirin m aydınlatma
rewşen ronak
rewşenbîr ronakbîr
rewşenî ronahî *“kincên baş, rewşeniya dinyayê ne”
rewşen (adj.) modern, contemporary
rewşenbîr intellectual
rewşenî (f.) contemporaneity, modernity
rewşen intellektuell
rewşenbîr Intellektuell