Encamên lêgerînê
resen 1. bi serê xwe, jixweber 2. jixweser, serbixwe h
1. bi serê xwe, jixweber 2. jixweser, serbixwe h
resepsiyon 1. pejirandin, qebûl 2. resepsiyon m
1. pejirandin, qebûl 2. resepsiyon m
reseptör reseptör fiz/m
reseptor fiz/m
resesif lêçûyî, resesîf rd Li gorî yên din ya bêquwet, ya bindest
lêçûyî, resesîf rd
resif resîf jeo/m
resîf jeo/m
resim 1. wêne, nîgare, nîgar, resm n 2. wênesazî, resm (hunerê wênesaziyê) 3. wêne, fotoğraf, sûret, şekl 4. bac, xerc hîq/m
1. wêne, nîgare, nîgar, resmn 2. wênesazî, resm (hunerê wênesaziyê) 3. wêne, fotograf, sûret, şekl 4. bac, xerc hîq/m
resim almak 1) wêne çêkirin, resm çêkirin 2) wêne kişandin, resm kişandin 3) bac stendin
1) wêne çêkirin, resm çêkirin 2) wêne kişandin, resm kişandin 3) bac stendin
resim çekmek (veya resim çıkarmak) wêne kişandin, resm kişandin, şekl girtin (bi makîneya fotografan)
resim çekmek (veya çıkarmak) wêne kişandin, resm kişandin, şekl girtin (bi makîneya fotografan)
resim etmek bnr. resmetmek
bnr resmetmek
resim gibi wekî resm e
wekî resm e
resim yapmak wêne çêkirin, resm çêkirin
wêne çêkirin, resm çêkirin ...nin
resim yazı wênenivîs, hiyeroglîf m
wênenivîs, hiyeroglîf m
resimci 1. wênekêş, wênekar, fotografkêş 2. mamosteyê wênesaziyê 3. wênekê, nîgarkêş, çînker, nexşkar nd/nt
1. wênekêş, wênekar, fotografkêş 2. mamosteyê wênesaziyê 3. wênekê, nîgarkêş, çînker, nexşkar nd/nt
resimdir (..'nın) delîlê vî tiştî ye
delîlê vî tiştî ye
resimleme wênedarkirin, nîgarkirin, resimandin m
wênedarkirin, nîgarkirin, resimandin m
resimlemek wênedar kirin l/gh, nîgar kirin l/gh, resimandin l/gh, bi resm kirin l/bw
wênedar kirin l/gh, nîgar kirin l/gh, resimandin l/gh, bi resm kirin l/bw
resimlendirmek bnr. resimlemek
bnr resimlemek
resimleşmek bûn wêne, bûn resm, bûn nîgar l/ngh
bûn wêne, bûn resm, bûn nîgar l/ngh
resimli 1. wênedar, nîgardar, biwêne, binîgar, biresm, resmdar 2. nîgarkirî, wênekirî, resîmkirî rd
1. wênedar, nîgardar, biwêne, binîgar, biresm, resmdar 2. nîgarkirî, wênekirî, resîmkirî rd
resimlik wênedank, resmdank m
wênedank, resmdank m
resimsi wêneyokî, nîgarokî, resmokî rd
wêneyokî, nîgarokî, resmokî rd
resimsiz bêwêne, bênîgar, bêresm rd
bêwêne, bênîgar, bêresm rd
resital resîtal m
resîtal m
resmen 1. bi awayekî fermî, bi awayekî resmî 2. resmen, li gorî qanûn 3. bi mîsogerî, bi awayekî qethî h
1. bi awayekî fermî, bi awayekî resmî 2. resmen, li gorî qanûn 3. bi mîsogerî, bi awayekî qethî h
resmetme 1. nîgartin, wênekirin, resmandin, resmkirin, wênekêşan 2. nîgartin, nexşandin m
1. nîgartin, wênekirin, resmandin, resmkirin, wênekêşan 2. nîgartin, nexşandin m
resmetmek 1. nîgartin, wêne kirin, resmandin, resm kirin, wêne kêşandin 2. nîgartin, nexşandin, çîn kirin l/gh
1. nîgartin, wêne kirin, resmandin, resm kirin, wêne kêşandin 2. nîgartin, nexşandin, çîn kirin l/gh
resmî 1. fermî, resmî, mîrî (tiştê aîdê dewletê) 2. fermî, resmî (tiştê li gorî qanûnan) 3. cidî, resmî (mec) rd
1. fermî, resmî, mîrî (tiştê aîdê dewletê) 2. fermî, resmî (tiştê li gorî qanûnan) 3. cidî, resmî (mec)rd
resmi dil zimanê firmî, zimanê resmî
resmî dil zimanê fermî, zimanê resmî
resmi elbise (veya giysi) kincê fermî, cilê resmî, unîforma
resmî elbise (veya giysi) kincê fermî, cilê resmî, unîforma
resmi geçit alayîş, rê û resm, merasîma bihurînê nd
resmi nikâh mehra fermî, mehra resmî
resmî nikâh mehra fermî, mehra resmî
resmigeçit alayîş, rê û resm, merasîma bihurînê nd
resmîleştirme fermîkirin, resmîkirin m
fermîkirin, resmîkirin m
resmîleştirmek fermî kirin, resmî kirin l/gh
fermî kirin, resmî kirin l/gh
resmilik fermîtî, resmîtî, resmiyet m
resmîlik fermîtî, resmîtî, resmiyet m
resmiyet fermîtî, resmîtî, resmiyet m
fermîtî, resmîtî, resmiyetm (bir işi)
resmiyete dökmek (tiştek) kirin resmiyetê
(tiştek) kirin resmiyetê
(Tiştek) kirin resmiyetê. (Tiştek) fermî kirin.
ressam wênesaz, nîgarkêş, nîgarekar, wênekar, şêwekar, wênekêş, resam, wênevan, sûretvan nd/nt
wênesaz, nîgarkêş, nîgarekar, wênekar, şêwekar, wênekêş, resam, wênevan, sûretvan nd/nt
ressamlık 1. wênesazî, nîgarkêşî, nîgarekarî, wênekarî, şêwekarî, wênekêşî, resamî 2. wênesazî (hunerê wênesaziyê) m
1. wênesazî, nîgarkêşî, nîgarekarî, wênekarî, şêwekarî, wênekêşî, resamî 2. wênesazî (hunerê wênesaziyê) m
rest rest m
restm
rest çekmek 1) rest kişandin (di leyza pokerê de, hemû pereyê li ber leyzvan ku dide pêş) 2) meydan xwestin
hev bêminet kirin
1) rest kişandin (di leyza pokerê de, hemû pereyê li ber leyzvan ku dide pêş) 2) meydan xwestin (birbirine)
rest çekmek (birbirine) I) Hev bêminet kirin. Qaqibo kirin. II) Rest kişandin. (di lîstika pokerê de)
restleşmek xwe li hev kişandin l/gh
xwe li hev kişandin l/gh
restoran restoran m
restoran m
restorasyon restorasyon m
restorasyon m
restore restore m
restorem
restore etmek restore kirin
restore kirin
resul peyamber 2. pêxember, resûl (pêxemberê xwedankitêb) n
1. peyamber 2. pêxember, resûl (pêxemberê xwedankitêb) n
resülmal sermaye m, sermiyan n
sermaye m, sermiyan n
resululallah resûlulallah n
resûlulallah n
res ketin l/ngh olgunlaşmak
resam nd/nt ressam
resamî m ressamlık
resandin m olgunlaştırma, yetiştirme, olgunlaştırıp yenecek hale gelmesini sağlama
l/gh olgunlaştırmak, yetiştirmek, olgunlaştırıp yenecek hale gelmesini sağlamak
resed (i) m alışkı, huy, alışkanlık * vî karî ji xwe re bike resed bu işi kendine alışkanlık edin
resed (ii) m rasat, gözlem
resed kirin l/gh alışkı yapmak, huy edinmek
resedkirin m alışkı yapma, huy edinme
resednişîn nd rasathanede oturan
resedxane ast/m rasathane, gözlem evi
resek nd yünlü ve kıllı hayvanlar
resen rd 1. özgün, orijinal, asıl 2. özgün (bir buluş sonucu olan, nitelikleri bakımında benzerlerinden ayrı ve üstün olan) 3. nd/rd özgün (çeviri olmayan, asıl olan) 4. soylu, asil 5. asil (yüksek duygu ile yapılan) 6. kökenli (belli bir kaynağa dayanan)7. köklü * malbateke resen köklü bir aile 8. sade, duru (dil için)
resenatî m 1. özgünlük, orijinallik, orjinalite 2. soyluluk, asalet, asillik 3. köklülük
resene rd hirpanî, kaba saba
resenî m 1. özgünlük 2. soyluluk, asillik, asalet 3. duruluk (dil ve üslûp için)
resenî bûn l/ngh özgünleşmek
resenî kirin l/gh özgünleştirmek
resenîbûn m özgünleşme
resenîkirin m özgünleştirme
resenkî h özgünce
resenperest nd/nt sadeci, sadelik taraftarı
resenperestî nd/nt sadecilik
resepsiyon m resepsiyon
reseptor fiz/m reseptör, almaç, ahize
resesîf biy/rd resesif, çekinik
resîd m silinme
resîd bûn l/ngh silinmek
resîd kirin l/gh silmek (kazıyarak veya sürterek yok etmek)
residandin m olgunlaştırma
l/gh olgunlaştırmak
resîdbûn m silinme
residîn m erişme, olgunlaşma
l/ngh erişmek, olgunlaşmak
resîdkirin m silme (kazıyarak veya sürterek yok etme)
resîf (i) jeo/m resif (su yüzeyindeki sıra kayalar)
resîf (ii) m döşeme
resîf kirin l/gh döşemek
resîfkirin m döşeme
resilqet erd/m burun (karanın türlü biçinde uzanan kısmı)
resimandî rd resimlenmiş olan
resimandin m resimleme
l/gh resimlemek
resîn m erişme, olgunlaşma
l/ngh erişmek, olgunlaşmak
resît m karalanma (çizilme)
resît bûn l/ngh karalanmak (çizilmek)
karalanmak
resît kirin l/gh 1. karalamak (kalemle çizmek) 2. karalamak (bir yazının üzerini çizerek onu geçersiz kılmak)
resîtal m resital (tek bir sanatçının tek bir enstrümanla verdiği konser)
resîtbûn m karalanma
resîtkirî rd karalı (çizilmiş)
resîtkirin m 1. karalama, karalayış 2. karalama (bir yazının üzerini çizerek onu geçersiz kılma)
resm n 1. resim 2. resim (resim sanatı) 3. işaret
resm (i) m merasim, tören * resmên xwe yên olî bi serbestî dikin dinî törenlerini özgürce yapıyorlar
resm çêkirin 1) resim yapmak 2) resmetmek, çizmek
resm kirin l/gh resmetmek, çizmek
resm kişandin resim çekmek (veya çıkarmak)
resmandin m resmetme
l/gh resmetmek
resmdank m resimlik
resmdar rd resimli
resmê (...) çêkirin resmini yapmak
resmê (yekî) derketin resmi çıkmak
resmê (yekî) hatin xêzkirin resmi çizilmek
resmê ji caman cam resim
resmen h resmen, kanunî olarak
resmî rd 1. resmî (devlete ait, devletle ilgili, devletin olan) 2. resmî (devletin öngördüğü yöntemlere uyun olarak yapılan) 3. resmî, teklifli (içten, samimî olmayan) (tiştek)
resmî kirin l/gh resmîleştirmek
işi resmiyete dökmek
resmîkirin m resmîleştirme
resmîn m resmedilme
l/ngh resmedilmek
resmîtî m resmîlik
resmiyet m resmiyet, resmîlik
resmkirî rd resimli, resmedilmiş olan
resmkirin m resmetme, çizme
resmokî rd resimsi
rest m rest
rest kişandin rest çekmek (poker oyununda)
reste m muhtaç olma
resteban rd muhtaç
restem jeo/nd çakmak taşı
restîş m ihtiyaç
restoran m restoran
restorasyon m restorasyon
restore m restore
restore kirin l/gh restore etmek
restore etmek
restorekirin m onarma
resûl n resul, kitaplı peygamber
resûltî m resulluk
resûlulallah n resululallah
resam (navdêr) nîgarvan, wênesaz, kesa/ê risman çêdike.
Herwiha: ressam.
ji: Ji erebî.
: resamî, resamîtî, resamtî
resamî (navdêr, mê) rewşa resambûnê, wênesazî, nîgarvanî, wênekarî, şêwekarî.
ji: resam + -î.
Bikaranîn: Lêker: resamî kirin. Navdêr: resamîkirin
resamî kirin (lêker)(Binihêre:) resamî
resamîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) resamî
resayene (Zazaki) (lêker) gihiştin. Têkilî: resnayene.
ji: jiari, hevreha farisî resîden
resedxane (navdêr, mê) nerîngeh, riwangeh, çavdêrîxane, obzervatiwar, cihê ku mirov jê çavdêriya tiştekî dike (bi taybetî çavdêriya stêran bi teleskopan).
ji wêjeyê: Dînewerî di nav jiyana xwe de şanenava xwe avêtiye bin gelek berheman. Dînewerî ku alimeke piralî bûye, ji pirtûka flora heta pirtûka li ser rojê, ji pirtûka hesaban heta li ser stêrkan, li ser dîrokê heta erdnîgariyê gelek berhem nivîsandine. Dînewerî her wiha li ser stêrknasiyê jî xebitiye û resedxaneyê wî jî hebûye.(Diyarname.com, 7/2007)
resen 1. eslî 2. xwerû, xwemalî
(rengdêr) orijînal, heqîqî, eslî, jixweber, ne sexte, ne jibergirtî, ne kopî, xwerû, pak, ne têkil, ne tevlihev: Kurdiya resen (kurdiya ku peyvên biyanî di nav de nînin).
Bikaranîn: Navdêr: resenbûn.
: resenî, resenîtî, resentî
resen û pesen bûn (biwêj) pir meqbûl û binirx bûn. tebîreke wî hebû, eynî wiha digot: ‘ev gel ji dewra eshaban de gelekî resen û pesen e. mele silêman şoreş
resenatî (navdêr, mê) torinî, maqûlî, zadeganî, hilawî, esalet.
ji: resen +-atî
resenbûn (navdêr, mê) esalet, resenî, orijînalî, esilîtî, eslîbûn
resenî (navdêr, mê) orijînalî, heqîqîtî, eslîtî, bingehî, binyatî, kokî, resenbûn, ne sextetî, ne çêkirokî, esilîtî, eslîbûn, resenbûn, esalet, eslî.
Herwiha: resenîtî, resentî.
ji: resen + -î.
Bikaranîn: Lêker: resenî bûn, resenî kirin. Navdêr: resenîbûn, resenîkirin Rengdêr: resenîbûyî, resenîkirî
resenî bûn (lêker)(Binihêre:) resenî
resenî kirin (lêker)(Binihêre:) resenî
resenîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) resenî
resenîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) resenî
resenîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye resenî kirin
resenîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) resenî
resenkî (navdêr, mê) bi rastî, bi resenî.
ji: resen +-kî
resepsiyon (navdêr, mê) pêşwazî, bixêrhatin, keremkirin, civandin, vehewandin, pêşwazîgeh, cihê ku pêşwazî lê tê kirin (bi taybetî li otêlan).
Herwiha: rêsêpsiyon.
ji wêjeyê: Me resepsiyonek bi riya nûneratiya hukumeta Kurdistanê a bakurê Ewropayê bi saya komeleyeka ku dostên kurdan e kir. Li gor hilsengandinên ku wan dikir ev resepsiyon gelek baş û serkeftî derbas bû.(Taha Berwarî di hevpeyivînekê de li gel Mûrad Ciwan, Netkurd.com, 7/2007).
ji: Ji frensî réception.
: rikibandî, rikibîner, rikibînk
resepsiyonîst (navdêr) kesa/ê ku li resepsiyonekê kar dike.
ji wêjeyê: Berî hilkişim jor, ji resepsiyonîst re daxwaz dikim ku ew ji serdanên min re bibêje ku ez nexweş im û bila kes telefonî min neke.(Firat Cewerî: Ez ê yekî bikujim, roman, Weşanên Avesta, Stenbol 2008, r. 91).
ji: resepsiyon + -îst.
: resepsiyonîstî
resepsiyonîstî (navdêr, mê) rewşa resepsiyonîstbûnê.
ji: resepsiyonîst + -î
reseptor (navdêr, mê) bihîstoka telefonê, cihazê telefonê, telefona ku mirov dide ber dev û guhê xwe, bihîstok, ahîze, şandiyar
resîf (navdêr, nêr) rêya çîmentoyî yan kevirî.
ji: ji erebî رصف (reṣf), hevreha aramî ܪܨܦܐ (riṣafa), îbrî רצוף (riṣṣûᵽ)
resimandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye resimandin
resimandin (lêker)(navdêr, mê) nîgarandin, nîgar kirin, wêneyê tiştekî yan kesekî çêkirin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ڕه‌سماندن.
Herwiha: resmandin. Tewîn: Lêker: -resimîn-.
ji: resm + -i- + -andin.
ji wêjeyê: Resmandina mezinên kurdan jî karek pîroz e û mîrasek ji bo pêşerojê ye.(Bavê Berfu, Netkurd.com, 2/2007).
: resimandî, resimîner
resimgir (navdêr, mê) fotografer, wênegir, fotogir, kameravan, kameraman
resîyayene (Zazaki) (lêker) rêsîn
resmen (hoker) bi fermî, bi resmî, de jure, li gor qanûnê, aşkira, vekirî, eşkere.
Herwiha: resmiyen, rismen, rismiyen.
ji wêjeyê: Îroj jî Aysel Tuglukê heman tişt li parlamentoyê gotin û resmen îxbara başûrê Kurdistanê li parlamentoyê kir û got: — Li bakurê Iraqê dewletek ava dibe û ev bi destê dewletên mezin çê dibe. Ew dixwazin Tirkiyeyê bikşînin wê seheyê û gav bi gav ber bi perçebûnê ve bibe. Ev yeka hanê dê bibe belaya serê Tirkiyeyê, werin em berjewendiyên Tirkiyeyê nekin qurbana îhtirasên xwe. Ji bona biserneketina vê projeyê jî çareyek tenê heye ko tirk bi kurdên xwe re qest PKK ye hevkariyê bikin. .(Nefel.com, 12/2007).
ji: Ji erebî, têkildarî resmî, resm
resmgirtin (navdêr, mê) mînakgirtin, wênegirtin
resmî (rengdêr) fermî, dewletî, îdarî, mîrî, hikûmî, tişta/ê bi birryara dewletê tê kirin.
Dijwate: ferdî, kesînî, takekesî, şexsî.
Bide ber: gelemperî, giştî.
ji: resm + -î.
Bikaranîn: Lêker: resmî kirin. Navdêr: resmîkirin Rengdêr: resmîkirî.
: resmîtî
resmî kirin (lêker)(Binihêre:) resmî
resmîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye resmî kirin
resmîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) resmî
resmîtî (navdêr, mê) rewşa resmîbûnê, resmiyet, fermîtî, konvensiyonelî, formalbûn, formalî, formalîte.
ji: resmî + -î
resmiyane (rengdêr) bi awayekî resmî.
ji: resmî + ane
resmiyet (navdêr, mê) fermîtî, konvensiyonelî, resmîtî, formalîte, merasim, dêlindêz, rêûresm, ayîn, seremonî.
ji: Ji erebî: resmî + -yet
resmkirin (navdêr) kirina mînakan, wêneyan
resnayene (Zazaki) (lêker) gihandin. Têkilî: resayene.
ji: jiari, hevreha farisî resîden
resnîyayene (Zazaki) (lêker)hatin gihiştandln
resolusyon (navdêr, mê) biryarname, bangek fermî ya yekdilî ya beşdarên civînekê, biryar (bi taybetî yeke ji alî dezgehek hikûmî ve tê dan).
ji wêjeyê: Balyozê Tirkî li Elmanyayê eşkere kir, ku ger parlamenta Elmanyayê derbarey vê pirsê biryara resolusyonekê bide, ew dê ji bo têkiliyên di navbera herdu welatan (Elmanya û Tirkiyeyê) de xwedî akamine nebaş bin.(amude.de, 21.04.2005: Balyozê Tirkiyê gefan li Elmanyayê dixwe).
ji: bi rêya inglîzî yan frensî ji latînî: resolut (< resovlere: çare kirin)
respîrator (navdêr, mê) nefeskêşk, henasekêşk, hilmkêşk, ventîlator, amûra ku mirov pê nefesê dikêşe eger nikare normal henaseya xwe bibe û bîne.
ji wêjeyê: Kurê me biryar da ko bijît. Zarokên di temenê wî de di destpêkê de bi kêmî du–sê hefteyan bi rêya respîratorê nefesê didin û distînin ji ber pişa wan hêj nekemiliye û nikare têra wan nefesê bide wan. Kurê me her ji roja yekê ve nexwet respîratorê bi kar bîne û bi rêya dev û difina xwe nefes da û stand. Zarokên di temenê wî de di hefteya yekê de gelek caran xwîn dikeve mejiyê wan û divêt ew bên emeliyat kirin. Spas ji Xwedê re ko kurê me bi her awayî saxlem çêbû, wî bi xwe biryar da ko bijît û heta niho jî bêyî nexweşî dijît û doktorên wî dibêjin ew “qehremanekê jiyanê ye” û kêm caran wan “zarokekê hewqasê pêgirê jiyanê” dîtiye.(Arif Zêrevan: Bextewariya jiyana zarokekê zûhatî li pişt perdeya karên rojane, Nefel.com, 12/2007)
respublîk (navdêr, mê) cimhûriyet, komar, republîk
restem (navdêr, nêr) arbeşk, heste, çeqmaq, beriste, hestem
restoran (navdêr, mê) xwaringeh, xwarinxane, methem, cihê xwarinên amadekirî dikarin lê bên kirrîn û her li wê derê bên xwarin jî.
Herwiha: restaurant, rêstoran xwaringeh.
ji: Ji frensî restaurant.
: restorandar, restorandarî, restorangir, restorankar, restorankarî, retoranvan, restoranvanî
restorandar (rengdêr) bixwaringeh, bixwarinxane, bimethem.
ji: restoran + -dar.
: restorandarî restorandarîtî restorandartî
restorandarî (navdêr, mê) rewşa restorandarbûnê.
ji: restorandar + -î
restorangir (navdêr, mê) kesê/a restoranan digire.
ji: restoran + -gir
restorankar (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê restoran dike.
ji: restoran + -kar
restorankarî (navdêr, mê) rewşa restorankarbûnê.
ji: restorankar + -î
restoranvan (navdêr, mê) otêlvan, mazûbanê mêvanxaneyê.
ji: restoran +-van
restoranvanî (navdêr, mê) karê restoranvanan.
ji: restoranvan + -î
restorasyon (navdêr, mê) tamîrkirina avahiyên kevnar û dîrokî.
ji wêjeyê: Restorasyona keleha Hewlêrê bû para şirketên frensî(Nefel.com, 10/2010).
ji: Bi rêya frensî restauration ji latînî restaurare (tamîr kirin, nû kirin)
restoratîf (navdêr, mê) zindîker, bi hêzker.
ji: restora +-tîf
restore (rengdêr) restore kirin, (avahiyek) tamîr kirin, ji nû ve ava kirin, nû kirin, renove kirin, mîna berê lê kirin, xistin rewşa berê.
Bikaranîn: Lêker: restore kirin. Navdêr: restorekirin Rengdêr: restorekirî.
ji wêjeyê: Qesra Îsheq Paşa li Tirkiyeyê û li nav bajarên kurdan yek ji cihên ku herî navdar e. Her sal dora 100 hezarî tûrîs diçin serdana qesrê. Li gor agahiyên ku ji wir tên, dê qesr bê restorekirin û ji bo vê yekê sala 2007an dê îhale bê vekirin..
: restorekar, restorekarî, restorekerInglîzî (lêker) restore kirin, nû kirin, tamîr kirin, anîn rewşa berêÎnglîzî (lêker) vegerandinve
restore kirin (lêker)(Binihêre:) restore
restorekarî (navdêr, mê) rewşa restorekarbûnê.
ji: restorekar + -î
restoreker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê restore dike.
ji: restore + -ker
restorekirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye restore kirin
restorekirin (navdêr, mê) (Binihêre:) restore
resûl (navdêr) resûl: pêxember, peyamber, nebî, qasid, Resûl: navek zelaman e.
Herwiha: resol.
Têkildar: rîsale.
ji: Ji erebî.
: resûlî, resûlîtî, resûltî
resûlî (navdêr, mê) rewşa resûlbûnê.
ji: resûl + -î
res (tek.), (pirh.), (Lat.) tişt, çîk, mesele, behs, mijar. res judicata (Lat.), (dad.) meseleya ku ji aliyê dadgehê ve hatiye vebirrîn.
rescind hilanîn, betal kirin, netêw kirin, ji hukm xistin.
rakirin, feremûş kirin.
rescission rakirin, hilanîn, feremûş kirin, feşkilandin.
rescript ferman, emr, danezan.
Peyman, danezan, teblîx,
rescue rihakirin
rizgarkirin
xilas kirin, bi gazî an hawara kesekî ve bezîn û rizgar kirin 2. xilasî, felat, rizgarî 3. xialskirin, felat, bi hawarê ve çûn.
research lêkolîn
lêgerîna bi baldarî, bi hûr û kûr dahûrîn an vekolîn, bi hûrgilî li tiştekî gerihan. 2. berhema ku di encama hûrnêrînê de bidest ketiye 3. bi baldarî vekolan, hûr û kûr lê nêrîn.
lêkolîn
resect (bij.) qelaştin û parçeyek jê deranîn.
resection (bij.) qelaştin û parçeyê organekî jê deranîn.
reseda leylanka Afrîqî, (bot.) Reseda odorata.
resemblance şibîn, lêçûyîn, dirûvîn.
resemble dirûvpêketin
şibîn, lêçûn, lê şikîn, dirûv pê ketin.
resent ji ber tiştekî aciz bûn, qehirîn, li ber xwe ketin.
resentful kesê ku ji ber tiştekî acizbûyî, berxweketî.
(Rengdêr) ku ji tiştekî xeyidiye resentfully: bi xeydokî, bi ofî
resentfully bi qehr û şoravk.
resentment qehirîn, acizbûn, hêrsbûn, li ber ketin, enirîn.
xeyidîn
reserpine (derm.) rezerpîn.
reservation cih veqetandin, cihê veqetandî 2. li xwe neanîn der, eyan nekirin, bi temamî ya dilê xwe negotin 3. parastin, star kirin, hêvişandin 4. şik, guman, xişûş 5. şer, merc, qeyda îhtîrazê 6. (DYA) zeviyê ku nexasim ji bo çermsoran hatiye terxan kirin an veqetandin.
reserve ji bo siberojê hilanîn, ji bo pêdiviyên xwe hilanîn 2. mafê xwe parastin. tişta ku ji bo îhtÎyatê hatiye hilanîn 2. bi xwe re nedîtin an newêrîn ya dilê xwe gotin 3. bêeleqetî, laqeydî, guhnedêrî 4. girtîbûna zimanê kesekî, asêbûna devê kesekî 5. (leşk.), (pirh.) leşkerê cîgir 6. (pirh.) hêza cîgir 7. pereyê berdest, pereyê j bo dem û delîveyên teng, pereyê îhtîyatê 8. zeviyên ku ji bo rêl û daristanê hatiye veqetandin reserve air (biyol.) jêmayiya hewayê ya ku her û her di kezeba mirovan de tê dîtin. 9. bê şert û merc, bê şert û şirûd.
reserve fund pereyê îhtîyatê.
reserve judgment dirêjkirina dayîna hukmê, dirêjkirina ceza lê birînê.
reserve of ficer serbazê yêdek, zabitê îhtiyatê.
reserved ya ku ji bo demeke din an ji bo keseke muayen hatiye hilanîn 2. şermok, şermende, fihêtok 3. kesê ku zimanê wî girtî ye, kesê ku zûbizû ya dilê xwe ji tu kesî re nabêje an sirrên xwe li xwe nayîne der 4. hêmin, sergevez, waqur, giranxû.
reservoir xezna avê, hewdikê avê, sarinc, bendik 2. xizne, gencîne 3. hewze, tejane, korta 4. tiştên ji bo rojên teng yên ku di depoyan de tên hilanîn 5. di xizne an embarê de veşartin.
reset jê birin (jê bibe)
nûsazkirin
reside mayîn, sekinîn, lê rûniştin, lê niştin, lê mayîn.
residence lêman, lêrûniştin, îqamet 2. xanî, mal, cih û war, rûniştgeh, sekingeh, jîngeh 3. cih, der 4. maweya lêmanê.
residence permit tezkereya lêmanê.
residency li welateke mûstemleke an di bin bandora dewletekî de danîşgeha nûnerê dewleta mêtinger an bandorker 2. dewreya pisporiya doktorayê.
resident şênî, rûniştvan, danîşvan, xwecih, niştecih, dêman 2. niştecih 3. yê ku li ser eslê xwe 4. ya ku ne demdemkî, timî an daîmî (çivîk) 5. kesê ku li derekî dimîne an dijî, niştecih, xwecih 6. li welateke mûstemleke an di bin ban û bandora dewletekî de nûnerê dewleta mêtinger an hamî.
residential ya ku bi kêrî lêmanê tê, ya ku mirov lê rûdine, ya ku ji bo lêman û tê de jiyînê ye.
residential quarter li bajarekî semta ku şênî û rûniştvanên wê gelek in.
residentiary şênî, rûniştvan (kes), şênî.
residual ya ku zêde û jibermayî, jêmayî, zêdeyî 2. zêdeyî, jêmayî 3. (mat.) ferqa di navbera du hesaban de 4. ferqa di navbera encamên hesab û çavdêriya tiştekî 5. (DYA) pereyên ku ji bo fîlm an sêlika ku ji nû ve hatiye bikar anîn tê dayîn.
residuary tişta ku zêde û jêmayî, jibermayî.
milkê ku piştî mal an mîratek tê levekirin li meydanê û bêxweyî dimîne.
residuary clause (dad.) di wesiyetnameyekî de hukm û daraza ku piştî levekirina mîratekî derheqê tehsîsa tiştên mayî de ye.
residuary legatee mîratgirê ku piştî levekirina malekî tiştên ku ji ber levekirinê mane jê re dimînin.
residue jêmayî, bermayî, mayî, zêdeyî 2. (dad.) terekeya ku piştî hemû deynên miriyekî tên dayîn û qewitiyên wî tên bicihanîn dimîne.
residuum (pirh.) -ua) zêdeyî, mayî 2. madeya ku ji ber kirariyên kîmyewî dimîne, durd, pegr, telp, xirêf, mirdik 3. pere an malên ku piştî deyn û mesrefê miriyekî tên dayîn li şûn dimîne.
resign re(sig.)n vekişîn, dest ji kar berdan, îstîfa kirin, xwe jê dan paş 2. terikandin, jê gerîn, dev jê berdan, xwe vekişandin 3. berdan, hêlan, hêliştin, teslîm kirin 4. îstîfa kirin, berdan, dest jê kişandin.
resignation re(sig.)nation vekişîn, îstîfa, berdan 2. nameya îstîfayê 3. teslîm, tevdî, dan dayîn, hiştin, hêlan 4. sernermî, teslîmiyet, radestî, xwesparî, tewekûl.
resigned re(sig.)ned yê ku serî tewandî, çok danî, sernerm, teslîm bûyî. resignedly bi sernermî, bi stûxwarî, bi teslîmiyet.
resignedness teslîmiyet, sernermî, hîzî, stûxwarî, xwelîserî.
resilience =resiliency, resilience, resiliency: hilpetikîn, şûnve pengizîn 2. vamtoyîtî, vezelokîtî 3. şiyana zûka başbûnê.
resilient ya ku şûnve pengizî, hilpetikî 2. yê ku dirêj dibe û kurt dibe, elastîkî, qayîşok, vamtoyî, vezelokî 3. zû bi baş dibe an bi ser xwe ve tê (metabolîzma, bastûr)
resin cewî, mestekî, miştek, benîştê qajê, reçîne.
resiniferous ya ku jê qajik çêdibe.
resinol alkola miştekî ya bêreng 2. rohnek zer ku ji bo danîna xwera çermê laşê mirovan tê bikar anîn.
resinous wekê qajik, di şûna qajikan de.
resiny wekê qajikan, bibenîşt.
resist di ber de rabûn, li dijî rabûn 2. deyax kirin, xwe ragirtin, berhingarî kirin, tirûş kirin 3. madeya ku ji bo ku rûberekî ji zenggirtinê an rizînê biparêze tê bikar anîn 4. madeyeka wekê cewiyê ya ku di boyaxkirina qumaşî de ji bo ku li dijî tesîrên kîmyewî ber xwe dide tê bikar anîn.
resistance berxwedan
resistance box (ceyr.) qutiya rezîstansê.
resistance coil (ceyr.) bobîna rezîstansê.
resistant (tişt an kesê) berhelistker, berxwedêr, tirûşkar.
resistibility qeweta muqawemetê, hêza xwe ragirtinê.
resistible ya ku mirov dikare li ber bide, tirûş bike, xwe ragire.
resistive ya ku tirûş dike, wekê berhingariyê, berhilistîdar.
resistivity hêza berhingariyê, (fîz.) xwetirûş.
resistless ya ku mirov nikare li ber bide an xwe lê ragire.
resistor bergir
resistsnce tirûş, berhingarî, berhilistin, berxwedan 2. li hemberî yekî rabûn, li dijî yekî rabûn 3. hêza ku li ber yekî an tiştekî dide 4. (ceyr.) tirûş, rezîstans.
resize verehendin
resole lep lêdan, pencik lê xistin.
resoluble dihele, ya ku mirov dikare bihelîne 2. ya ku mirov dikare jêk derîne.
resolute wiredar, biezm, biqeys û qerar, kesê xudan sebat û metanet, xurt, jêhatî 2. dilêr, mêrxas, egît.
resolutely bi ezm, bi qeys û qerar, bi sebat û metanet.
resoluteness ezm, wiredarî, biryardarî, metanet 3. wêrekî, dilêrî, bicegerî, biziravî 4. wêrekî, cesaret.
resolution jêk derîn, safî kirin 2. jêkvebûn 3. (mûz.) safîkirin 4. safîbûn, jêkvebûn 5. sebat, metanet, ezm, biryar 6. pêşniyar, teklîf, tewqe, pêşniyazname 7. wêrekî, mêranî, camêrî.
averûtî
resolvable ya ku ray lê dibe, ya ku çar jê dibe.
resolve biryar dan, sêwirandin, teswîr kirin 2. bûn sebeb ku biryarekî bide 3. parçe parçe kirin û lêhûrbûn 4. jêk vekirin, safî kirin 5. safî kirin, hel kirin, çar jê kirin 6. bi dengdanê biryar lê girtin 7. bi aliyê baş ve guherandin 8. (mûz.) safîkirin, jevderanîn 9. (bij.) helandin 10. biryar, mebest, niyet, tesewir. resolve on biryarek dan, bûn xweyî qerar û qinyadek.
resolve one' doubts şik û gumanên kesekî berteref kirin.
resolved biezm, wuredar, bibiryar 2. yê ku biryar daye an biryar hatiye dayîn.
resolvent ya ku dikare tiştekî li hêmanên wê dabeşîne 2. madeya helîner 3. (bij.) dermanê berdest yê ku bi kêrî danîna werimînan tê.
resonance olandan, dengvedan 2. taybetiya dirêjandin û şidandina dengî, tingînî. resonance box qutiya ku wekê gewdeya kemanê dengan dişidîne an xurt dike. 3. ya ku dike çingeçing an çingînî, kirin tingînî.
resonant ya ku dengan li derinan vedidîne
resonate kirin tingînî, kirin çingeçing, dengvedan.
resonator alav an cismê ku deng jê vedide 2. amûra ku herka karebeyê jê vedide.
resorb dîsa mijîn.
resorcin =resorcinol, resorcin, resorcinol: (kîm.) têkeleka belurî ya ku ji benîştê daran çêdibe û di çêkirina boyax û dermanan de tê bikar anîn.
resorption mêtin, mijîn, mijan, hatin mêtin, doşîn.
resort çûn, (bi piranî) çûyîn 2. (pê toê ) serî lêdan, dema ku wekê din tu rê namînin tê bikar anîn, wajgerin. cihê ku bipiranî xelk diçiye, cihê ku xelk lê dicive, cihê ger û geştê, cihê kêf û seyranê 2. cîgur, seyrangeh, mesîre 3. çare, cihê serîlêdanê, cihê xwe spartinê, cihê alîkarî xwestinê 4. kesê ku alîkarî jê tê xwestin 5. exlebê caran çûn. 6. çareya dawîn.
resound alan dan
zingînî jê hatin, kirin çingînî, deng vedan, olandan 2. belavbûn, berbelavbûn.
resource kanî, çavkanî, serkanî, jêderk 2. çare 3. paldank, palpişt, destek, sipartek 4. (pirh.) derfet, delîve, mecal, mefer, navgînên aborî 5. jêhatiniya çareserkirinê.
çavkanî
resourceful jêhatî, cergebez.
resp (kurt.) respective, respectively, respondent.
respect giramî
rêz
alî, eleqe, ber, hêl, têkilî 2. rêz, hurmet, giramî, îtîbar 3. bi ya yekî an tiştekî kirin 4. (pirh.) hurmet, silav û rêz, silav û hurmet.
pêwendî, hêl, dabaş 2. giramî.
rêz, rêz girtin
rêz girtin
respectability hêjayî rêz û hurmetê bûn, rêzdarî, îtîbar, giramî, rûmet.
respectable hêjayî giramîpêdanê 2. binamûs, rûmetdar 3. têra xwe, gelek, xêlek, êpê 4. yê ku rewişt û reftarên wî baş 5. yê ku ji derve baş dixweye.
respecter of persons kesê ku li gorî paye û rutbeyan qedrê xelkê digire.
respectful rêzdar, hurmetkar, giramîgir, rêzgir.
respectfulness rêzgirî, giramîgirî.
respective ya ku her yek ya xwe ye, cuda cuda, cihê cihê.
respectively li gorî rêza ku navên wan tê hildan, ya ku yek ya ya din û ya din jî ya ya dîtir e.
respirability derfeta helmijînê, karîn û şiyana bêhna vedanê .
respirable ya ku tê helmijîn, mirov dikare lê bêhna xwe vede.
respiration helmijîn, bêhna xwe dan û vedan, bêhn standin 2. bêhn, hêlm, henase, nefes.
respirator haleta ku ji bo hêlm û henaseya ku tê standin germ bike û paqij bike bi difn an devî ve tê bicih kirin, respîrator.
respiratory derheqê hilmijê de, ya ku di dan û vedana bêhnê de tê bikar anîn, ya ku ji ber bêhnstandinê çêdibe. respiratory system sîstema tenefûsê.
respire bêhn dan û vedan, hilmijîn, henase standin 2. bêhna xwe vekirin û ji nû ve hêz û cesaret bi xwe re dîtin.
respirometer haleta henaseyê dipîve 2. haleta ku bi riya oksîcena şidandî hewasa paqij dide noqavî, respîrometre .
respite mohlet, taloq, heta demekî paşdedan 2. (dad.) heta demekî paşdedana înfaza hukmê dardakirinê 3. dema bêhnvedanê, betlane, paydos 4. dem û mohleta ku stînkar xwe li deyndarî digire 5. mohlet dan, taloq kirin, paşde xistin, paşdedan .
resplendence =resplendency: wurşe, şaşae, rewnaqî, rewşenî, ronakî .
resplendent rewşdedar, mirêsdar, bişaşae, biriqok, birbisok
respond piştî ku Kitêba Muqedes tê xwendin gotinên ku di berdêla bersivan de tên kirin 2. (mîm.) nîv dîrek an nîv stûnê ku ji bo barê kemerekî hilgire di nav dîwarî de tê danîn. bersivdan 2. bergîdan, hemberîdan.
respondence =respondency: bersivdan, bergîdan.
respondent bersivdêr, bergidêr 3. kese ku bersivan dide 4. (dad.) kesê ku diparêze (nexasim jî di dozên hevberdane de)
response bersiv
bersîv
bertek
bersiv 2. bersivdan, bersivandin 3. bertek 4. îlahiya ku di ber tiştên ku keşe dixwîne re xelk an xwîner binihurîn dibêjin an lê vedigerînin.
responsibility bar
berpirsiyarî
berpirsî, berpirsiyarî, mesuliyet.
berpirsiyarî
responsible berpirs
berpirsiyar
berpirs 2. aqlê selîm 3. hêjayî bawerîpêanînê 4. yê ku dikare deynên xwe bide 5. xweyî berpirsiyarî. They are responsible to me for the results Ji bo van encaman ew ji min berpirsiyar in.
responsibly hêjayî bawerîpêanînê bûn, layiqî îtîmadê bûn.
responsive yê ku ji bo bersivê amade ye, heweskar 2. lihev, rikibandî, guncandî, ahengdar 3. wekê bersivê, di şûna berdêlekî de.
vezelok(ji bo malperên li gor mobîlê)
responsive web page malperên ahengdar
responsively bi heweskarî, bi dilxwazî.
responsiveness heweskarîtî, dilxazîtî.
rest hêsabûn
man
mayîn
vewestan
(pê the’ê) beşa mayî, para jêmayî, pişka ji ber tiştekî an kesekî mayî. bêhna xwe berdan, vêsa xwe dan, bêhna xwe vekirin, vehesan, aş bûn, aram bûn, îstirehet kirin 2. xwe dirêj kirin, rûniştin, paldan 3. razan, raketin, nivistin 4. mirin 5. spartin, spartîbûn 6. (dad.) di dozekî de ji her du aliyan aliyek dema ku dide zanîn ku hemû delîlên derheqê dozê de eşkere kiriye 7. bawerî pê anîn, pêewlebûn 8. mayîn, man 9. vehesandin, vêsandin,aram kirin 10. paldan, spartin 11. danîn, xistin. 12. tirb, gor, mezel. paldan, bêhna xwe vekirin, westa xwe danîn, vêsîn 2. rûniştin, danişîn 3. sekn, bêtevgerî 4. xew 5. aramî, aşî, bêdengiya ruhî 6. rawest, westgeh, sekingeh 7. mirin 8. (mûz.) navber, nîşana seknê, es 9. piştek, paldank, palpişt, mesnet .10. rihet, xweşhal 11. çêbûyî.
rest cure :rest treatment: (bij.) bi usûla vêsînê dermankirin.
rest day roja vêsînê (bi taybetî jî rojên şemiyê)
rest on one' oars Ji bo demekê bêhn vedan. Ji dawiya karê qayîlbûn û xwe vekişandin.
rest room destav, daşir, tuwalet
restart ji nû ve dest pê kirin (ji nû ve dest pê bike)
restaurant xwaringeh
loqente, xwarinxwane.
restaurateur loqentevan, xwaringer, xwarinpêj.
restful aramker, aşker, vehesîner 2. rihet, aramî, hêminî.
restfully bi rehetî, bi dilek xweş.
restfulness rihetî, sekn, tebatî, etlayî.
restharrow qirang, (bot.) Ononis hircina.
resthouse cihê qonax vegirtinê, xaniyê vehesînê, xaniyê bêhnberdanê.
restingplace cihê qonax vegirtinê
restitutioinintegrum (Lat.), (dad.) anîn û danîna bi ser rewşa berê ve, anîn ser hal û weziyetê berê.
restitution li xweyî vegerandina tiştekî 2. zerara yekî dan 3. temîr kirin, veherandin.
li xweyî vegerandina tiştekî 2. zerara yekî dan 3. temîr kirin, veherandin.
restive rikoyî, eksoyî, irnok 2. nesekinî, netebitî, bêsebr, bêhedar.
ingirok 2. bêtebat.
restively bi bêsebrî.
restiveness bêsebrî.
restless yê ku qet nasekine, vêsa xwe nade, etlehî bi ruha nakeve: bêxew, yê ku nikare raze: : weswesoyî, dilreş, dilxişûş, waswasok: yê ku guherînan dixwaze, nikare di cihê xwe sekinî bimîne.
restlessly bêsekn û bêrehetî.
restlessness bêaramî, bêhizurî, dilnerihetî, bêlivî, bêlebatî.
restorable ya ku cardin dikare pêk were, çêbe
restoration veherandin, sererast kirin 2. restore kirin 3. nû kirin, anîn ser weziyeta berê, li cih û meqamê berê vegerandin: başbûn 4. li xweyî vegerandina tiştekî: modêla ku şêweyê eslî yê tiştekî dinîşîne.
restorative yê ku vediherîne an dirastîne, yê ku tiştekî tîne ser hal û weziyeteke baş 2. dermanê hişveker, dermanê ku mirovan tîne ser hişê xwe.
restore lê vegerandin, îade kirin 2. lê vegerandin 3. anîn ser weziyeta berê, veherandin, temîr kirin, nû kirin, restore kirin: baş kirin, sax kirin, rihet kirin, tenduristiya kesekî lê vegerandin, baş kirin, sax kirin, xweş kirin, rihet kirin 4. cih û meqamê berê yê kesekî an tiştekî lê vegerandin 5. cihê xirabûyî veherandin (wêne, rism, suret) 6. ji kîsî xwe zerara yekî dan. 7. ya ku dikare bê temîrkirin, veherandin 8. ya ku mirov dikare lê vegerîne.
vegerandin, hênandin
restrain girtin, asê kirin, teng kirin, asteng kirin, rê lê girtin, mehdûd kirin, zêfandin, kêm kirin.
restrainable ya ku dikeve ber zeftkirinê, ya ku tê zeftkirin.
restraint men’ kirin, qedexe kirin: tehdîd, sînordarî, bisînorî 2. girtîbûnî: xwe ragirtin 3. şerm kirin, fihêt kirin, newêrîn, bi xwe re nedîtin.
restraint of trade agihandina bazirganiyê an nirx lê birrîn.
restrict girêdan, sînordar kirin, asteng kirin, rê lê girtin, zêfandin 2. destê yekî girêdan: gef lê xwarin.
restriction rêzikên sînordarker, şerd, qeyd, tehdîd, zefîner.
restrictive astengker, sînordarker, tengker, zêfîner, kêmker.
result encam
kuta
(tim û tim) (pê in’ê) çêbûn, pêk hatin, qewimîn, cirrîn: biencam bûn, dawî lê hatin: dawînk, encam, netîce, akam, aqûbet, dawiya dawîn.
resultant encam
ya ku dawî lê hatî, ya ku qewimî, çêbûyî, pêk hatî 2. encam 3. (fîz.) çeq an muheseleya ji du hêzên cuda pêkhatî.
results encam
resume puxte, xulasa. hatin ser halê xwe yê berê, rewşa xwe ya berê standin 2. ji nû ve destpê kirin an dewam kirin 3. jê standin: ji nû ve dan ber, ji nû ve dest bi karandinê kirin.
resumption ji nû ve destpê kirin an domandin: je standin.
resurge cardin derketin, cardin xwe nîşandan: ji nû ve vejîn.
resurgence ji nû ve vejîn.
resurgent yê ku j nû ve vejiyayî anku saxbûyî.
resurrect ji nû ve vejandin, sax kirin 2. ji nû ve ruh pê de berdan, vejandin, sax kirin: ji gorê deranîn 3. tişta ku jibîrçûyî an wendabûyî ji nû ve deranîn meydanê.
resurrection qiyamet, ji nû ve vejîn an vejandin 2. ruhek nû pê da hatin, jiyanek nû pê de hatin, saxbûn, vejîn.
resuscitate saxkirina miriyan an kesên wekê miriyan bi ser hişê wan de anîn 2. tişta noqbûyî û jibîrçûyî ji nû ve deranîn holê.
resuscitation vejandin, ruh pê de berdan, ruh pê de hatin.
resuscitative vejîner, saxker, candêr, afirîner.
resen authentic, genuine, original
resîm (f.) image
m. picture
resîm çêkirin to paint
resmî official
(adj.) official
(=fermî) official
reserve cihgir
cîgir
zexîre
zimêr
reservieren rezerv kirin
respekt giramî
hirmet
hurmet
qadir
qadr
qedir
qedir
qedr
qîmet
rêz
rêzdarî
rûmet
respekt erweisen qedir girtin
respektierung rêz
rêzdarî
respektsperson maqûl
respektvolle anrede cenab
restaurant aşxane
loqante
xarinxane
xwaringeh
resen adlig
originell
resmi offiziell
res m. kîn, kir, xinc, bend, qerez, kênat, xerez n.
rd. sîya, qer
res bûn lng. . sîya bîyene, qer bîyene
res giredan lg. sîya giredayene, sîya bestene
sîn giredayene, sîwan giredaye, sîya giredane, sîn kerdene, sîwan kerdene kr.
res kirin lg. sîya kerdene, qer kerdene, qernayene
res û spî n. sîya o sipî, sîya sipî n.
res û tarî rd. tiptarî, tiktarî, tingtarî, tarîzilmatî, tarî û zurmatî, tarî û dermatî
resad m. bot. maydanoz, baxdenos, meydenos, baxdinoz, bexdenos n.
resadxane m. resadxane, netirgeh, pînîtgeh, pawitgeh n.
resahî m. sîyayîye m.
resalûk m. rîsî, res m., simpole, pûrçik, rêsî, risî, sonpole, res m., sunpuele n.
resam m/n. resam, nîgarvirastox, nîgarwan n.
resamî m. resamîye, nîgarvirastoxîye, nîgarwanîye, resamênî, nîgarvirastoxênî m.
resandin lg. . sîya kerdene, qer kerdene, qernayene
lg. neselnayene, ver raestene, risnayene
m. neselnayis, verraestis, risnayis n. resandinsigrisnayene, çarç kerdene
resayî m. cog. bej, erd, herd, hard n.
m. sîyayîye, qerîye, sîyayênî, qerênî m.
resbela n. belayo sîya, sîyabela, belawo sîya n.
resbext rd. bextesîya, rojesîya
resbîn rd. bedbîn, pesîmîst, sîyabîn
resbîn bûn lng. . bedbîn bîyene, sîyabîn bîyene, bêhêwî bîyene
resbinî m. bedbînîye, sîyabînîye, bedbînênî m.
resbûn m. sîyabîyayis, qerbîyayis n.
resdar rd. sîyayin, qerin
rese m. helapuçik, sipêla, qiratî, xelapuçik, qirawtî, qeremol n.
resê qîr n. sîyawo qîr, qîrsîya, sîyayo qîr n.
resê sevê m. qertîboz, zirope, xeyalet, metekin, sipêla, qerqertî m., xayve,xeybe n.
resê zirhimokî n. çeqero sîya, sîyaçeqer n.
reseba m. tip. gireva, va, hewa, suzî, romatîzma n.
n. vares n.
resedar m. bot. benavêre, venêre, darbenave, vinêre, benave m.
resedvan m/n. pawitox, resadd, pînîtox, resedwan n.
resêle m. zoo. çûkrese, resle, mîçîka zerçî m.
resemar n. zoo. maro sîya, sîyamar n.
reseme m. gucige, demsera gurîge û adare m.
resemî m. gurîge, sibate, zimistana peyene, gujige, sebate m.
resen rd. fer m., resmî
rd. rez, cînso rez, esîl, kerîm
rd. rastkên, orijînal, xorî
resenî m. torinîye, esalet, esilzadeyîye, torinênî, esîlîye m.
resenî bûn lng. . rastkên bîyene, orîjînal bîyene, xorî bîyene
resenivis m. muswede, qernivis, teslaxê nivisî m.
resepsîyon m. resepsîyon, zîyafeto fermî n.
reseptor m. fiz. ahîze n., reseptor n. girewtox n.
resês m. risês, reya, risîs n.
resetarî m. sewetarî, zilmatî, sewerese n.
resgiranî m. tip. zeredejan n.
resgiredayî rd. sîngiredaye, sîyagiredaye, sînin
resgon rd. sîyagon, sîyareng, rengo sîya
resî m. sîyayîye, qerîye, sîyayênî, qerênî m.
residandin lg. deresnayene, resnayene (meywe)
residîn lng. . belate bîyene, derestene, restene, deresayene, resayene (mêwe)
resik n. qer, zenrî, sîyahî, qerok n.
m. bot. xefsîya n.
m. ana. îrîs, sîyayê çimî n.
resika çav m. ana. sîyayê çi m., îrîs n.
resikî rd. sîyakî
resîlqet n. cog. pozik, pirnose, kepûg, zinc, pirnik, pirnike, kepûge, pozik n.
resîm n. nîgar, resîm, resm n.
resîm çêkirin lg. nîgarvirastene, resm virastene
resîm kirin lg. nîgarnayene, nîgar kerdene
resimandin lg. nîgarnayene, nîgarin kerdene, resmin kerdene, nîgar cikerdene, resimnayene
m. nîgarnayis, resimnayis, nîgarinkerdis, resminkerdis, nîgarcikerdis n.
resîme m. resme n.
resîmkirî rd. nîgarnaye, resimnaye, nîgarkerde, resîmkerde
resît rd. xama., resîd, aqilbalix, reste
resît bûn lng. . resît bîyene, reste bîyene
resît kirin lg. sîya kerdene, qer kerdene, qernayene
resîtal m. resîtale m.
resîtbûn m. sîyabîyayis, qerbîyayis n.
resîtkirin m. sîyakerdis, qerkerdis n.
resk rd. mûr, çimteng, zereteng, çimnêbar
reske m. xirare m.
reskirin m. sîyakerdis, qerkerdis n.
resm kisandin lg. nîgar antene, resm antene, foto antene
resmar n. zoo. maro sîya, sîyamar n.
resme m. resme n.
resmen h. resmen, bi fer m., bi resmî
resmî rd. fer m., resmî
resmî kirin lg. fermî kerdene, resmî kerdene, fermînayene, resmînayene
resmîkirin m. fermîkerdis, resmîkerdis n.
resmîtî m. fermîyîye, resmîyîye, resmîyet m.
resmîyet m. fermîyîye, resmîyîye, resmîyet m.
resnivis m. musvede, qernûs, qernivis n.
resole rd. sîyala
resresik m. bot. xefsîya n.
resresk m. mixike, salinca hurdîye m.
rest n. rest n.
rest kisandin lg. restantene
restarî rd. tiptarî, tiktarî, tingtarî, tarîzilmatî, tarî û zurmatî, tarî û dermatî
restem n. kemera çaqmaqî, sîya çaqmaqî, adirgebere, bera çaqmaqî m.
restorant m. loqente, asxane, werdxane, restorant n.
restorasyon m. restorasyon, newenayis n.
restore rd. restore
restore kirin lg. restore kerdene, restorenayene
resul n. pêxamber, resul, qasid, pêxember n.
res (n) ulaşım
resam -e, ressam
resamê (m) bakınız: resamî (m)
resamey (m) bakınız: resamî (m)
resamî (m) ressamlık
resamîye (m) ressamlık
resane (n) bakınız: resene (n)
resaya (m) olgun (meyve ve sebze içi (n)
resayê (m) bakınız: resaya (m)
resaye (n) olgun (meyve ve sebze için)
resayene olgunlaşmak (meyve vb. için)
resayîş (n) olgunlaşma (meyve vb. içi (n)
resayîye (m) olgun (meyve ve sebze için)
resen (n) bakınız: resene (n)
resene (n) urgan (kıldan örülen urgan)
resepsîyon (n) resepsiyon
resepsîyonîst -e, resepsiyon memuru
reset (n) (TE) ilk duruma getirmek, sıfırlamak
resim (n) resim
resimê dêsî (n) duvar resmi
resimê dîwarî (n) duvar resmi
resm (n) bakınız: resim (n)
resnayene olgunlaştırmak (meyve vb. için)
resnayîş (n) olgunlaştırma (meyve vb. için)
resne (n) bakınız: resene (n)
resni (n) bakınız: resene (n)
ressam -e, bakınız: resam
ressamê (m) bakınız: resamî (m), resamîye (m)
ressamey (m) bakınız: resamî (m), resamîye (m)
resta (m) olgun (meyve ve sebze için)
reste (n) olgun (meyve ve sebze içi (n)
restene olgunlaşmak (meyve vb. için)
restiş (n) olgunlaşma (meyve vb. için)
restîye (m) olgun (meyve ve sebze için)
respondi bersiv dan, cewab dan.
resti man.
resto pal dan, xwe dirêj kirin.