Encamên lêgerînê
rengê bo/m boya kökü
rengê (...) çilmisîn rengi solmak
rengê (...) xera bûn rengi bozulmak
rengê (...) zer bûn rengi sararmak, sapsarı kesilmek (veya olmak)
rengê (yekî) bûn wekî çiftexas (birinin yüzü) kâğıt gibi (olmak)
rengê (yekî) li hev ketin ağzı burun birbirine karışmak (yüzde aşırı öfke, üzüntü, yorgunluk gibi durumların izleri görünmek)
rengê (yekî) li hev qelibîn 1) (yüzü, rengi veya benzi) kül kesilmek 2) ağzı burun birbirine karışmak, nevri dönmek (yüzde aşırı öfke, üzüntü, yorgunluk gibi durumların izleri görünmek)
rengê (yekî) qelabtî bûn rengi solmuş olmak
rengê (yekî) qelibîn 1) (biri) fena olmak (hasta gibi olmak) 2) kızarıp bozarmak
rengê (yekî) qemitîn reng atmak, sararmak
rengê (yekî) qusikîn 1) reng atmak, rengi uçmak (korku ve heyecandan ötürü) 2) kızarıp bozarmak 3) (yüzü, rengi veya benzi) kül kesilmek
rengê (yekî) spî bûn kireç gibi olmak
rengê (yekî) vebûn açılmak, ferahlanmak (kendine gelmek, biraz iyileşmek) * piştî ku êşa nexweş xwe danî rengê wê vebû acısı dinince hasta biraz açıldı
rengê (yekî) vegerîn açılmak, ferahlamak, kendine gelmek
rengê (yekî) xweş bûn 1) sağlığı yerinde olmak 2) ekonomik durumundan dolayı iyi durumda olmak
rengê (yekî) zer kirin wekî şimayê (birinin yüzü) kâğıt gibi (olmak)
rengê avî nd 1. sulu boya 2. rd sulu boya (sulu boya ile yapılmış olan)
sulu boya
rengê bindeqê rd fındıkî
rengê çivîtê nd çivid mavisi
çivid mavisi
rengê di hev de (an jî lihevqelaptî) karışık renkli
rengê dû nd 1. duman rengi 2. rd duman rengi (bu renkten olan)
rengê germ nd sıcak renk
sıcak renk
rengê girtî koyu renk
rengê kirasê hespan at donu
rengê miriyan bi (yekî) ketin beti benzi sararmış olmak
rengê miriyan bi ser (yekî) de hatin ölü toprağı üstüne serpilmiş gibi olmak
rengê miriyan lê ketiye cenaze gibi
rengê porteqalan nd 1. portakal rengi 2.rd portakal rengi (bu renkten olan)
rengê pûrta hespan at donu
rengê qehweyî nd/rd kahve rengi
kahve rengi
rengê qeşmerokî deli alacası
rengê qirêjî 1) tahin rengi 2)rd tahin rengi (bu renkten olan)
rengê rengê nd kök kırmızısı
rengê sar nd soğuk renk
rengê sar soğuk renk, ölü renk
rengê sifir nd 1. bakır rengi 2. rd bakır rengi (bu renkten olan)
rengê ten nd 1. ten rengi 2. rd ten rengi (bu renkten olan)
rengê tevlihev karışık renkli
rengê titûnê nd 1. tütün rengi 2. rd tütün rengi (bu renkten olan)
rengê tûnc tunç rengi
rengê xwe winda kirin rengini kaybetmek, kirden rengini kaybetmek (kirden matlaşmak)
rengê xweliya agir kül rengi
rengê zengarê demir pası rengi
rengê zengê nd 1. pas rengi 2. rd pas rengi (bu renkten olan şey)
rengê zincarê bakır çalığı rengi
rengê zîv gümüş rengi
rengên germ sıcak renkler
rengên sar (an jî reş) soğuk renkler
rengê (yekî) guherîn (biwêj) ji ber tiştekî fedî kirin, xiroş bûn anjî tirsîn. çawa ku mamoste ew nameji çenteyê xwe derxist, rengê qiyas guherî.
rengê (yekî) xerab bûn (biwêj) moral xera bûn, rûçik guherîn, ketina tatêlê. wê çaxê rengê yaser xerab bû, rûçikê wî zer bû. kerem soylu
rengê ... guherîn (biwêj) rewş cuda bûn. heke rengê wê bûyerê wer neguheriya, te bidîta dê çi bibûya.
rengê axê xakî
rengê sifir rd. sifirgon, sifirreng, rengê sifirî, rengê mîsî, rengê paxirî
rengê titûnê rd. tutungon, rengê tutunî
rengê zîv rd. sêmgon, sêmên, rengê sêmî
rengêasîman rd. asmêngon, asmênî, rengê asmênî, semawî, kewe
rengên germ rengên germinî, germinrengîz/?.
rengê qawî bakınız: qeweyî
rengê qehwî bakınız: qeweyî