Encamên lêgerînê
rengâreng rengrengî, rengareng, rengorengo rd
rengrengî, rengareng, rengorengo rd
rengi bozulmak rengê (tiştekî) xera bûn sewq dan, reng dan
rengi sararmak rengê (tiştekî) zer bûn
rengi solmak rengê (...) çilmisîn, qîçik bûn
reng renk.
n 1. renk 2. beniz (yüz rengi) 3. renk (nitelik) * rengê vî tiştî guherî bu işin rengi değişti 4. tarz, şekil * bi vî rengî nabe bu şekilde olmaz
reng (i) bot/m 1. kızıl kök, kızıl boya, kök boyası (Rubia tinctorum) 2. kîm kızıl kök, kızıl boya, kök boyası, alizarin (bu bitkiden elde edilen boya)
reng avêtin l/gh reng atmak, solmak, uçuklaşmak (rengini yitirmek, rengi uçmak)
1) renk atmak, solmak * li ber tavê perdeyan reng avêtiye güneşten dolayı perdelerin rengi attı 2) benzi atmak (veya uçmak), beti benzi atmak veya solmak, beti uçmak
reng dan l/gh 1. reng vermek 2. mec renklendirmek, renk vermek * reng da şeva me gecemizi renklendirdi
reng dan (tiştekî) renk vermek (veya katmak
reng dêran l/gh niteliğini belli etmek
reng e belki
reng e ku olabilir ki
reng girtin renk almak
reng hatin (yekî) (birine) renk gelmek
reng jê çûn l/bw rengini yitirmek, rengi uçmak, solmak
1) rengi atmak, rengi kaçmak rengi uçmak, solmak 2) rengi atmak, rengi kaçmak, rengi uçmak (korku, heyecarn vb. den dolayı) 3) benzi solmak, beniz geçmek
reng kirin l/gh renklemek (renklerle boyamak)
reng korî renk körlüğü.
reng lê çûn l/bw benzi solmak
reng lê neman l/bw 1. benzi solmak, rengi uçuklamak 2. solmak (rengini yitirmek, rengi uçmak)
1) rengi atmak, rengi kaçmak, rengi uçmak) (korku ve heyecandan dolayı) 2) benzi uçmak, sararıp solmak
reng lê neman bûn weka kilsê kireç gibi olmak
reng lê qelibîn l/bw benzi atmak (veya uçmak)
reng lê qusikîn l/bw kızarıp bozarmak
reng lê sor bûn l/bw kızarıp bozarmak
reng qelibîn l/ngh 1. benzi solmak 2. solmak (rengini yitirmek, rengi uçmak)
reng reng renk renk
reng û deng ses seda
reng û deng hatin (yekî) (biri) ses seda duymak
reng û rû 1) yüz göz (bir kimsenin fiziki görünüşü) 2) beti benzi
reng û rûçik yüz göz
reng û rûçik lê neman beti beniz kalmamak
reng û rûçik lê zer bûn beti benzi kireç kesilmek, beti benzi atmak veya solmak, beti uçmak
reng û rûyê (yekî) xweş bûn yanağından kan damlamak
reng û sîfet kalıp kıyafet
reng vedan l/gh renk vermek, renklendirmek
rengandin m 1. renklendirme 2. renkleme
l/gh 1. renklendirmek 2.renklemek (renklerle boyamak)
rengareng rd rengâreng, renkli menkli
rengavêtî solgun, soluk.
rd 1. solgun, soluk 2. solgun (kumaş, giysi vb. için)
rengavêtî bûn l/ngh solgunlaşmak, soluklaşmak
rengavêtîbûn m solgunlaşma, soluklaşma
rengavêtîbûnî m solgunluk, solukluk
rengavêtin m reng atma, solma, uçuklaşma (rengini yitirme, rengi uçma)
rengbir kîm/m renkgideren
rengdan m 1. reng verme 2. mec renklendirme, renk verme
rengdanek m renk kutusu
rengdar rd renkli
rengdar bûn l/ngh renklenmek
rengdar kirin l/gh renklendirmek
rengdarbûn m renklenme
rengdarbûyîn m renkleniş
rengdarî m renklilik
rengdarkirin m renklendirme
rengdayîn m 1. reng veriş 2. mec renklendiriş, renk veriş
rengdêr sıfat.
rz/m sıfat, ön ad
rengdêra çawahîn (çawanî an jî çilobûn) rz neteleme sıfatı
rengdêra çûbûyî (an jî çêkirî) rz türemiş sıfat
rengdêra diyarker (an jî diyarkirî) rz belirtme sıfatı
rengdêra hejmara beşdarî rz üleştirme sayı sıfatı
rengdêra hejmara hîmî rz asıl sayı sıfatı
rengdêra hejmara kesrî rz kesir sayı sıfatı
rengdêra hejmara rêzdarî rz sıra sayı sıfatı
rengdêra hejmarî rz sayı sıfatı
rengdêra hevedudanî rz bileşik sıfat
rengdêra îşarkî rz gösterme sıfatı
rengdêra jimarîn sayı sıfatı.
rengdêra jimarîn (an jî jimarde) rz sayı sıfatı
rengdêra jimarîn a rêzîn rz sıra sayı sıfatı
rengdêra kifşker rz belirtme sıfatı
rengdêra nebinavkirî (nebinav an jî nexuya) rz belgisiz sıfat
rengdêra nîşandanê işaret sıfatı.
rengdêra nîşandanê (an jî şanîdanê) rz işaret sıfatı
rengdêra parvekirinê rz üleştirme sıfatı
rengdêra pêkhatî rz türetilmiş sıfat
rengdêra pêşanî rz gösterme sıfatı
rengdêra pêşker (an jî pêşkarî) rz işaret sıfatı
rengdêra pêveber rz yüklem sıfatı
rengdêra pirsiyarkî soru sıfatı.
rengdêra pirsyarî (pirsê an jî pirsyarkî, pirsgerî) rz soru sıfatı
rengdêra rêzîn (an jî rêzda) rz sıra sıfatı
rengdêra şanîdanê rz işaret sıfatı
rengdêra wesfîn rz niteleme sıfatı
rengdêra xurtkirî rz pekiştirmeli sıfat * kincên têrpaqij tertemiz elbiseler
rengdêra xwedîtiyê (an jî xweyîtiyê) rz iyelik sıfatı
rengdêra xwemalîn rz iyelik sıfatı
rengdêra xwerû rz sade sıfat
rengdêra zêdedar rz artılgan sıfat
rengdêran m niteliğini belli etme
rengdêrên çawaniyê niteleme sıfatları
rengdêrên îşarkî işaret sıfatları
rengdêrên jimarîn sayı sıfatları
rengdêrên nebinavkirî belgisiz sıfatlar
rengdêrên pirsyarkî (an jî pirsyariyê) soru sıfatları
rengdêrên wesfîn niteleme sıfatları
rengdêrên xwedîtiyê iyelik sıfatları
rengdêrên xwemalîn iyelik sıfatları
rengdêrî rd sıfatımsı
rengdêrî kirin l/gh sıfatlaştırmak
rengdêrîkirî rd sıfatlaştırılmış
rengdêrîkirin m sıfatlaştırma
rengdêrîn rd sıfatımsı
rengê bo/m boya kökü
rengê (...) çilmisîn rengi solmak
rengê (...) xera bûn rengi bozulmak
rengê (...) zer bûn rengi sararmak, sapsarı kesilmek (veya olmak)
rengê (yekî) bûn wekî çiftexas (birinin yüzü) kâğıt gibi (olmak)
rengê (yekî) li hev ketin ağzı burun birbirine karışmak (yüzde aşırı öfke, üzüntü, yorgunluk gibi durumların izleri görünmek)
rengê (yekî) li hev qelibîn 1) (yüzü, rengi veya benzi) kül kesilmek 2) ağzı burun birbirine karışmak, nevri dönmek (yüzde aşırı öfke, üzüntü, yorgunluk gibi durumların izleri görünmek)
rengê (yekî) qelabtî bûn rengi solmuş olmak
rengê (yekî) qelibîn 1) (biri) fena olmak (hasta gibi olmak) 2) kızarıp bozarmak
rengê (yekî) qemitîn reng atmak, sararmak
rengê (yekî) qusikîn 1) reng atmak, rengi uçmak (korku ve heyecandan ötürü) 2) kızarıp bozarmak 3) (yüzü, rengi veya benzi) kül kesilmek
rengê (yekî) spî bûn kireç gibi olmak
rengê (yekî) vebûn açılmak, ferahlanmak (kendine gelmek, biraz iyileşmek) * piştî ku êşa nexweş xwe danî rengê wê vebû acısı dinince hasta biraz açıldı
rengê (yekî) vegerîn açılmak, ferahlamak, kendine gelmek
rengê (yekî) xweş bûn 1) sağlığı yerinde olmak 2) ekonomik durumundan dolayı iyi durumda olmak
rengê (yekî) zer kirin wekî şimayê (birinin yüzü) kâğıt gibi (olmak)
rengê avî nd 1. sulu boya 2. rd sulu boya (sulu boya ile yapılmış olan)
sulu boya
rengê bindeqê rd fındıkî
rengê çivîtê nd çivid mavisi
çivid mavisi
rengê di hev de (an jî lihevqelaptî) karışık renkli
rengê dû nd 1. duman rengi 2. rd duman rengi (bu renkten olan)
rengê germ nd sıcak renk
sıcak renk
rengê girtî koyu renk
rengê kirasê hespan at donu
rengê miriyan bi (yekî) ketin beti benzi sararmış olmak
rengê miriyan bi ser (yekî) de hatin ölü toprağı üstüne serpilmiş gibi olmak
rengê miriyan lê ketiye cenaze gibi
rengê porteqalan nd 1. portakal rengi 2.rd portakal rengi (bu renkten olan)
rengê pûrta hespan at donu
rengê qehweyî nd/rd kahve rengi
kahve rengi
rengê qeşmerokî deli alacası
rengê qirêjî 1) tahin rengi 2)rd tahin rengi (bu renkten olan)
rengê rengê nd kök kırmızısı
rengê sar nd soğuk renk
rengê sar soğuk renk, ölü renk
rengê sifir nd 1. bakır rengi 2. rd bakır rengi (bu renkten olan)
rengê ten nd 1. ten rengi 2. rd ten rengi (bu renkten olan)
rengê tevlihev karışık renkli
rengê titûnê nd 1. tütün rengi 2. rd tütün rengi (bu renkten olan)
rengê tûnc tunç rengi
rengê xwe winda kirin rengini kaybetmek, kirden rengini kaybetmek (kirden matlaşmak)
rengê xweliya agir kül rengi
rengê zengarê demir pası rengi
rengê zengê nd 1. pas rengi 2. rd pas rengi (bu renkten olan şey)
rengê zincarê bakır çalığı rengi
rengê zîv gümüş rengi
rengedeng n ses tonu
rengekor nd/nt reng körü
rengekorî m rengkörlüğü
rengên germ sıcak renkler
rengên sar (an jî reş) soğuk renkler
rengenîgarî m çok renklilik
rengezer nd sarı renk
rengezêr nd altın rengi
rengezêrî rd altınımsı renkli
rengguhêr rd renk değiştiren, renk değiştirme özelliği olan
rengguhêz rd renk değişikliğine uğrayan
rengî rd renkser
rengîn renkli.
rd 1. renkli 2. renkli (beyaz rengi dışında başka rengi veya renkleri olan) 3. sn renkli * fîlmê rengîn renkli film 4. renkli, boyalı * xaniyê rengîn û penceresor sarı boyalı kırmızı pencereli ev
rengîn bûn l/ngh renklenmek
rengîn kirin l/gh renklendirmek
rengînbûn m renklenme
rengînî m renklilik
rengînkirin m renklendirme
rengjêçûn l/bw rengini yitirme, rengi uçma, solma
rengkal rd yaşlıca (55 60 yaşlarında)
rengker rd renklendirici
rengkirî rd 1. renkli, renklendirilmiş 2. renkli, boyalı (renklerle boyanmış olan) * xaniyê rengkirî û penceresor sarı boyalı kırmızı pencereli ev
rengkirin m renkleme (renklerle boyama)
rengkor rd renk körü
rengkore rd renk körü
rengkoreyî m renk körlüğü, daltonizm
rengkorî m renk körlüğü
renglêçûn m benzi solma
renglêneman m 1. benzi solma, rengi uçuklama 2. solma (rengini yitirmek, rengi uçma)
rengnas nd/nt renk bilimci
rengnasî m renk bilimi
rengnasîtî m renk bilimcilik
rengnavêj rd solmaz
rengnebîn rd renk körü
rengnebînî m renk körlüğü, daltonizm
rengnedêr rd solmaz
rengnesax rd soluk benizli
rengo mengo rd alaca bulaca, alacalı bulacalı
rengorengo rd rengâreng, renk renk
rengpîşe belirteç.
rz/m belirteç, zarf
rengpîşeya awakî rz/nd durum belirteci
rengpîşeya cihkî rz/nd yer belirteci
yer belirteci
rengpîşeya çiqasî rz nicelik belirteci
rengpîşeya demkî rz/nd zaman belirteci
zaman belirteci
rengpîşeya gumanî rz/nd kuşku belirteci
rz kuşku belirteci
rengpîşeya pêşanî (an jî îşarkî) rz gösterme zarfı
rengpîşeya pirsyarkî rz/nd soru belirteci
soru belirteci
rengpîv m kolorimetre, renk ölçer
rengpîvanî m kolorimetri
rengpîvî m renk ölçme
rengqelibî rd 1. solgun 2. solgun (kumaş, giysi vb. için)
rengqelibî bûn l/ngh solgunlaşmak
rengqelibîbûn m solgunlaşma
rengqelibîn m 1. benzi solma 2. solma (rengini yitirmek, rengi uçma)
rengqelibîtî m solgunluk
rengrengî rd rengâreng
rengsefal rd alçak, değersiz
rengsemawî rd gök rengi
rengşîn rd mavi renkli
rengşînok rd mavi renkli
rengşînokî rd mavi renklice
rengsor rd ala renkli, kızıl renkli
rengsorîn rd ala renklice
rengtal rd buruk, tatlı acı karışımı bir tat
rengtarî rd koyu renk
rengtewifî rd benzi uçuk
rengtûj rd keskin renkli
rengûreng rengârenk.
rengvan nd/nt renkçi
rengvedan mrenk verme, renklendirme
rengxwaz rd kromofil
rengxwelî rd kül rengi
rengxweş rd güzel renkli
rengyaqût rd yakut renkli
rengzan nd/nt renk uzmanı
rengzanî m renk uzmanlığı
rengzehferanî rd safran renkli
rengzer rd 1. sarı renkli 2. sarı benizli, hasta
rengzerhimî rd solgun, saz benizli (kimse)
rengzerî rd sarı renklice
rengzêrîn rd altın renkli
rengzirêç bnr rengzirîç
rengzirîç nd 1. kurşunî 2. kurşunî (bu renkten olan)
rengzîvîn rd gümüş renkli
reng 1. boyax, gûn 2. celeb, cure, awa *“destê dê, reng û rûyê qîzê ye”
(navdêr, nêr) lewn, elwan, gon, boyax, sibox, kesk û sor û zer û spî û reş û taybetiyên din yên ronahiyê, cûn, cor, gûnBide Ber, reş, spî, kesk, sor, zer, kej, kew, mor, şîn, gewr, şîrik, kinûşk, helesor, firûze, micwer, bor, gevez, çûr, sîs, kever, belek, çal, beş, qir, qemer.
Bi alfabeyên din: kurdî-erebî: ڕه‌نگ.
Bi zaravayên kurdî: kurmancî: reng, soranî: reng, zazakî: reng, hewramî: renge.
Bide ber: beng, ceng, çeng, deng, heng, leng, neng, şeng, veng, weng, zeng.
Bikaranîn: Lêker: reng avêtin, reng dan, reng jê çûn, reng kirin, reng girtin. Navdêr: rengavêtin, rengdan, rengjêçûn, rengkirin, renggirtin Rengdêr: rengavêtî, rengdayî, rengjêçûyî, rengkirî.
ji: Proto-hindûewropî: (s)reg- (reng dan) , Proto-aryayî: ra(n)j- (reng dan) Middle Persian: rang (reng) Farisî: razīdan (reng dan), rang (reng) Belûçî: rajit (qemirandin), raxt (reng dan) … ir Kurmancî: reng (reng) Kurdî (Soranî): reng (reng) Zazakî: reng (reng) Hewramî: renge (reng) ... Sanskrîtî: raj- (reng dan) ... Çavkanî: Cheung p.314, MacKenzie P.120 Pokorny: 854.
: bêreng, bêrengî, bireng, birengî, renge-reng, renge-rengî, rengdar, rengdarî, (rengdêr) rengdêrî, rengîn, rengînî
reng berdan (lêker) misandin, çirmisîn, pirçom.
ji: reng + berdan
reng bûn (lêker)(Binihêre:) reng
reng çûn (lêker) çilmisîn.
ji: reng + çûn
reng dan (lêker)(Binihêre:) reng
reng e ku (hoker) belkî, dibe ku, ihtimal e ku.
Herwiha: reng e, reng e ko.
ji wêjeyê: Prof. Dr. Miktad Kadioglu, diyar kir ku sala 1998’an, di nava 1400 salên derbasbûyî de germtirîn sal bû, lê reng e ku dê sala 2007’an germtir be..
ji: reng + e + ku
reng girtin (lêker)(Binihêre:) reng
reng kirin (lêker)(Binihêre:) reng
reng û rû pê ve neman (biwêj) jar û lawaz bûn, ji tirsan reng guherîn. vê nexweçiyê wisa kir ku, reng û rû bi selîm ve nema. bi dengê tivingê re, reng û rû bi kubarê ve nema.
reng û rûçik hatin (biwêj) rewşa tenduristî xweş bûn. hingî hatiye mala we, reng û rûçik li nazenînê batiye.
reng û rûyê (yekî) qirqisîn (biwêj) ji bo kesên jar, moralxerab û negeş tê gotin. reng û rûyê rervşenê wisa qirqisîbû ku te digot dinya bi ser de tep bûye.
reng vedan (lêker)(Binihêre:) reng
reng vekirin (Binihêre:) reng
rengandî (rengdêr) corecor, hêvisandî.
ji: rengand + -î
rengandin (lêker)gonandin, rengkirin, boyaxkirin, gonîkirin. Tewîn: -regîn-.
ji: reng +-andin
rengandin/direngîne/birengîne boyax kirin
rengareng (rengdêr) rengîn, tişta/ê ku çend rengên ji hev cuda hene: Alaya Kurdistanê rengîn e: kesk, sor, zer û spî ye. Keskesor rengîn e.Nêzîk, bireng, rengdar, rengî.
ji: reng + -a- + reng.
: rengarengî, rengarengîtî, rengarengtî
rengarengî (navdêr, mê) rewşa rengarengbûnê.
ji: rengareng + -î
rengavêtî 1. gewrotankî 2. verêtî 3. zibilî rengdêr (r) peyvên ku rewşa heyberan dinmînin; hevalnav
rengavêtîbûnî (navdêr, mê) çilmisîtî, tewifîtî, rengqelibîtî.
ji: rengavêtî +-bûnî
rengberdan (navdêr, mê) çilmisîn, çirmisîn, kavilbûn, wêranbûn, pirçim.
ji: reng +berdan
rengbirin (navdêr, mê) duhtin, spîkirin.
ji: reng +birin
rengbûn (navdêr, mê) tiştê rengekî wer digire, :kirasê wî yê reng bûy
rengbûyî (rengdêr) (Binihêre:) reng
rengçûn (navdêr, mê) çilmsîn, pirçom.
ji: reng +çûn
rengçûyî (rengdêr) çilmisî, sîs, çirmisî, pejmirde.
ji: reng +çûyî
rengdan (navdêr)(Binihêre:) reng
rengdar (rengdêr) rengîn, bireng, ne bêreng.
ji: reng + -dar.
Bikaranîn: Lêker: rengdar bûn, rengdar kirin. Navdêr: rengdarbûn, rengdarkirin Rengdêr: rengdarbûyî, rengdarkirî.
: rengdarî, rengdarîtî, rengdartî
rengdar bûn (lêker)(Binihêre:) rengdar
rengdar kirin (lêker)(Binihêre:) rengdar
rengdarbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) rengdar
rengdarbûyî (rengdêr) (Binihêre:) rengdar
rengdarî (navdêr, mê) rengînî, rengdarbûn, rengînbûn.
Herwiha: rengdarîtî, rengdartî.
ji: rengdar + -î
rengdarkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye rengdar kirin
rengdarkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) rengdar
rengder (navdêr, mê) boyaxker, siboqker
rengdêr (navdêr, mê) hevalnav, sîfet, adjektîv, peyvên çawaniya navdêran nîşan didin: sêva sor (sor rengdêr e) Em gelek in. (gelek rengdêr e) Ji hemûyan zêdetir. (zêdetir rengdêr e)Baştirîn awa ne ew e ya me ta niha bi kar aniye. (baştirîn rengdêr e), awilnaw.
Bide ber: cînav, (hejmar) hoker, navdêr.
ji: reng + -dêr.
: rengdêrî, rengdêrîtî, rengdêrtîBi Kirmaşanî, gerdnaw
rengderî (navdêr, mê) hêz, çelengî, çalakî, rû.
ji: reng +-derî
rengdêrî (navdêr, mê) rewşa rengdêrbûnê.
ji: rengdêr + -î.
Bikaranîn: Lêker: rengdêrî kirin. Navdêr: rengdêrîkirinBi Kirmaşanî, gerdnawî
rengdêrî kirin (lêker)(Binihêre:) rengdêrî
rengdêrîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) rengdêrî
rengê (yekî) guherîn (biwêj) ji ber tiştekî fedî kirin, xiroş bûn anjî tirsîn. çawa ku mamoste ew nameji çenteyê xwe derxist, rengê qiyas guherî.
rengê (yekî) xerab bûn (biwêj) moral xera bûn, rûçik guherîn, ketina tatêlê. wê çaxê rengê yaser xerab bû, rûçikê wî zer bû. kerem soylu
rengê ... guherîn (biwêj) rewş cuda bûn. heke rengê wê bûyerê wer neguheriya, te bidîta dê çi bibûya.
rengê axê xakî
renggirtin (navdêr, mê) (Binihêre:) reng
renggorî (rengdêr) pêtî, bêreng, xav, xir
rengîn boyaxkirî
(rengdêr) rengareng, tişta/ê ku çend rengên ji hev cuda hene: Alaya Kurdistanê rengîn e: kesk, sor, zer û spî ye. Keskesor rengîn e.Nêzîk, bireng, rengdar, rengî.
ji: reng + -în.
Bikaranîn: Lêker: rengîn bûn, rengîn kirin. Navdêr: rengînbûn, rengînkirin Rengdêr: rengînbûyî, rengînkirî.
: rengînî, rengînîtî, rengîntî
rengîn bûn (lêker)(Binihêre:) rengîn
rengîn kirin (lêker)(Binihêre:) rengîn
rengînbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) rengîn
rengînbûyî (rengdêr) (Binihêre:) rengîn
rengînî (navdêr, mê) rengdarî, rengînbûn, rengdarbûn.
ji: rengîn + -î
rengînkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye rengîn kirin
rengînkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) rengîn
rengizê (yekî) xweş bûn (biwêj) ji hêla tenduristiyê ve rewş baş bûn, moral xweş û geş bûn. li gorî berê, maşelah van rojan rengizê rewçertê xweş bûye.
rengizkolî (biwêj) ji bo kesên rûtal û sikûmreş tê bikaranîn. kuro, tu bi wê ya rengizkotî re çawa dijî?
rengkirî (rengdêr) (Binihêre:) reng
rengkirin (navdêr)(Binihêre:) reng
rengkor (rengdêr) mirovê çavêd wî hinde rengan ji hev cuda nake
rengkorî şevekorî
(rengdêr) core êşeke çavên mirovî hinde rengan ji hev cuda nakin
renglêkirin (navdêr, mê) rengandin.
ji: reng +lêkirin
rengpîşe hoker
(navdêr, mê) hoker, zerf, adverb, birrek peyvan e ku demê yan cihî yan awayê kirinê diyar dikin (bi gelemperî natewin): rengpîşeyin demkî: îro, sibe, zû, dereng rengpîşeyin cihkî: vir, wir, jêr, jor, evraz, nişîv rengpîşeyin awayî: bi lez, hêdîka, zûka, bi asanî birren peyvan.
ji: reng + pîşe.
: rengpîşeyî
rengpîşeyî (navdêr, mê) rewşa rengpîşebûnê.
ji: rengpîşe + -yî
rengpîv (navdêr, mê) kolorimetre.
ji: reng +-pîv
rengpîvî (navdêr, mê) kolorimetrî.
ji: rengpîv +-î
rengrêj 1. kesê ku bi rengan tiştan direngîne 2. boyaxa qumaşî
rengrengî ronak, bireng, rengareng, rengorengo, bi reng, rengûreng, rengîn
rengtarî (rengdêr) tişta/ê ku rengek yan hin rengên tarî hene lê rengên geş anku vebûyî nînin.
Dijwate: renggeş, rengvebûyî.
ji: reng + tarî.
: rengtarîtî
rengtarîtî (navdêr, mê) rewşa rengtarîbûnê.
ji: rengtarî + -tî
rengvedan (navdêr, mê) refleksiyon, tefkîr, teyisîn, tê re hatin dîtin.
Bide ber: dengvedan.
ji wêjeyê: Yek ji nîşanên herî berçav yên vê bandora nexwestî, bandor û rengvedana (refleksyona) wê li ser zimanê kurdî ye. Ne tenê devokên cida-cida yên kurdiyê (mîna kurmancî, soranî, zazakî, hewramî û feylî û lekî) ji hev dûr hiştine, nehêlaye ko bindevok bi xwe (mîna buhtanî, serhedî, behdînanî, an mukriyanî, şarezûrî, pişderî) jî li hev nêzîk bibin.(Lezgîn Çalî: Pîvankîkirina kurmanciyê, Nefel.com, 9/2010).
ji: reng + vedan.
: rengvedayî, rengveder, rengvederî
rengxweş (navdêr, mê) xweşreng.
ji: reng +-xweş
reng color
m. color. bi reng=colored, multicolored; bi çi rengî=how?. Also see: rengereng, rengdêr, rengîn
rengdêr f. description, quality, adjective.
rengereng of all colors.
rengîn varied, colorful
colorful
varied, colorful
rengkor color blind
rengkorî color blindness
reng Farbe
reng e vermutlich
reng û reng bunt
verschiedenfarbig
vielfarbig
rengareng bunt
rengdar bunt
rengdêr Adjektiv
rengê qehwê braun
rengîn bunt
farbig
rengpêş Adverb
reng n. reng, gon, gewz, gunî, bengz, qir n.
reng avetin lg. . reng re risîyene, reng estene, gon estene, benz estene
reng dan lg. . reng dayene
reng girtin lg. reng girewtene
reng jê çûn tg. reng rira sîyene, reng estene, rengûruçik ra kewtene, gêrayene, reng qusîyene, fetilîyene
m. rengrerisîyayis, gonestis, rengestis n.
reng kirin lg. rengnayene, gon kerdene, reng kerdene
reng qelibîn lg. reng re risîyene, reng estene, gon estene, benz estene
renga gul n. gulgon, rengê gule, gulreng n.
rengandin lg. . rengnayene, gon kerdene, reng kerdene
m. rengnayis, rengkerdis, gonkerdis n.
rengareng rd. rengereng, hawtreng, rengrengin
rengbijêr m. rengpê m., kolorîmetre m.
rengbir rd. rengberdox, rengber
rengdar rd. rengin, rengdar
rengdar bûn lng. . rengin bîyene, rengdar bîyene, rengdarîyene
rengdar kirin lg. . rengin kerdene, rengdarnayene, reng cidayene, renginnayene
rengdarbûn m. renginbîyayis, rengdarbîyayis, rengdarîyayis n.
rengdarî m. renginîye, rengdarîye, renginênî, rengdarênî m.
rengdarkirin m. renginkerdis, rengdarnayis, rengridayis, renginnayis n.
rengdêr m. rz. sifat, xusetname. salixname. sifet n.
rengdêra çawahîn n. rz. xusetnameyê çitoyîye, sifatê senênîye, salixnameyo wesfin n.
rengdêra çawaniyê n. rz. xusetnameyê çitoyîye, sîfatê senênîye, salixnameyo wesfin n.
rengdêra çêbûyî n. rz. xusetnameyo viraste, sifato viraste n.
rengdêra çêkirî n. rz. xusetnameyo viraste, sifato viraste n.
rengdêra dîyarker n. rz. xusetnameyo dîyarker, sifato kifseker, xusetnameyê dîyarkerdisî n.
rengdêra hejmara kesrî n. rz. xusetnameyê kesîrhûmarî, sifatê hûmarê kesîrî, salixnameyê hûmarnameyê kesîrî n.
rengdêra hejmara rêzdarî n. rz. xusetnameyê hûmarîyo rêzkî, sifatê hûmarîyo rêzin n.
rengdêra hejmarî n. rz. . xusetnameyê hûmarî, sifatê hûmarî, salixnameyê hûmarî n.
rengdêra hevedudanî n. rz. xusetnameyo yewbîyaye, sifato yewbîyaye n.
rengdêra îsarkî n. rz. xusetnameyê nîsankerdisî, sifatê nîsankerdisî, salixnameyê nîsandayisî/?.
rengdêra jimarîn n. rz. xusetnameyê hûmarî, sifatê hûmarî, salixnameyê hûmarî n.
rengdêra jimarîn a rêzîn n. rz. xusetnameyê hûmarîyo rêzkî, sifatê hûmarî yo rêzin, salixnameyê hûmarîyo rêzkî, xusetnameyê hûmarî yo rêzin n.
rengdêra nebinavkirî n. rz. xusetnameyê nêdîyarîye, sifatê nêdîyarîye, salixnameyê nêdîyarîye n.
rengdêra nîsandanê n. rz. xusetnameyê nîsankerdisî, sifatê nîsankerdisî, salixnameyê nîsandayisî n.
rengdêra pêsker n. rz. xusetnameyê nîsankerdisî, sifatê nîsankerdisî, salixnameyê nîsandayisî n.
n. rz. xusetnameyo dîyarker, sifato kifseker, salixnameyê dîyarkerdisî, sifato dîyarker, xusetnameyo kifseker n.
rengdêra pêveber n. rz. xusetnameyê kardarî, sifatê kardarî, salixnameyê kardarî n.
rengdêra pirsyarkî n. rz. xusetnameyê perse, sifatê perse, persxusetname. perssalixname n.
rengdêra wesfîn n. rz. xusetnameyê çitoyîye, sifatê senênîye, salixnameyo wesfin, sifato wesfin n.
rengdêra xwedîtîyê n. rz. xusetnameyê wayirîye, sifatê wayirîye, salixnameyê wayirîye n.
rengdêrên pirsyarkî pj. rz. persxusetnameyî, perssifatî, salixnameyên perse, perssalixnameyî
rengdêrî kirin xusetnameyên kerdene, sifatên kerdene kr.
m. xusetnameyênkerdis, sifatênkerdis n.
rengê sifir rd. sifirgon, sifirreng, rengê sifirî, rengê mîsî, rengê paxirî
rengê titûnê rd. tutungon, rengê tutunî
rengê zîv rd. sêmgon, sêmên, rengê sêmî
rengêasîman rd. asmêngon, asmênî, rengê asmênî, semawî, kewe
rengekor rd. rengkor
rengekorî m. rengkorîye, daltonîz m., rengkorênî m.
rengên germ rengên germinî, germinrengîz/?.
rengî rd. rengên, kromatîk
rengîn rd. rengin, rengdar
rengîn bûn lng. . rengdar bîyene, rengin bîyene, rengdarîyene
rengîn kirin lg. . rengdarnayene, reng ridayene, rengin kerdene, renginnayene
rengînbûn m. renginbîyayis, rengdarbîyayis, rengdarîyayis n.
rengînî m. renginîye, rengdarîye, renginênî, rengdarênî m.
rengînkirin m. renginkerdis, rengdarnayis, rengridayis, renginnayis n.
rengkirin m. rengnayis, rengkerdis, gonkerdis rt.
rengkor rd. rengkor
rengkorî m. rengkorîye, daltonîz m., rengkorênî m.
rengnasî m. rengsinasîye, îlmêrengî, rengzanîye m.
rengnesax rd. rengkewte, gewzkewte, goneste
rengorengo rd. rengereng, hawtreng, rengrengin
rengpîse m. rz. dîyarker, zerf, kifseker n.
rengpîseya awakî n. rz. dîyarkerê rewse, zerfê rewse n.
rengpîseya çawahîn n. rz. dîyarkerê çitoyîye, zerfê çitoyîye, dîyarkero wesfin, dîyarkerê senênîye n.
rengpîseya çêbûyî n. rz. dîyarkero viraste, zerfo viraste n.
rengpîseya çedahî n. rz. dîyarkerê çiqasî, zerfê çiqasî n.
rengpîseya çêkirî n. rz. dîyarkero viraste, zerfo viraste n.
rengpîseya çiqasî n. rz. dîyarkerê çiqasî, zerfê çiqasî n.
rengpîseya daxwazê n. rz. dîyarkerê wastîsî, dîyarkerê wazî n.
rengpîseya daxwazîyê n. rz. dîyarkerê wastîsî, dîyarkerê wazî n.
rengpîseya demî n. rz. dîyarkerê de m., zerfê de m., dîyarkerê zemanî, dîyarkerê tawî n.
rengpîseya demkî n. rz. dîyarkerê de m., zerfê de m., dîyarkerê zemanî, dîyarkerê tawî n.
rengpîseya erînî n. rz. dîyarkerê yayîye n.
rengpîseya jimarî n. rz. dîyarkerê hûmarî, zerfê hûmarî n.
rengpîseya neyînl n. rz. dîyarkerê nêyîye, zerfê nêyîye n.
rengpîseya pirsyarkî n. rz. dîyarkerê perse, zerfê perse n.
rengpîseya rihkî n. rz. dîyarkerê cayî, zerfê cayî n.
rengpîseya sade n. rz. dîyarkero sade, zerfo sade n.
rengpîseya wesfîn n. rz. dîyarkerê çitoyîye, zerfê çitoyîye, dîyarkero wesfin, zerfê senênîye, dîyarkerê senênîye n.
rengpîseyê awakî n. rz. dîyarkerê rewse n.
rengpîv m. rengpê m., kolorîmetre m.
rengpîvî m. rengpêmîye, kolorîmetrî m.
rengqelibîn m. rengrerisîyayis, gonestis, rengestis n.
rengsemawî rd. asmêngon, asmênên, rengê asmênî, semawî, asmênî
rengvan n. rengcî, rengwan n.
rengxwes rd. rengwes, wesreng
rengzîrîç rd. erzîzgon, qersunên, eijjî, erzîzên, gewro tarî, zêrçreng, hel, qersunî, erzîzî *ji reng û sîfet ketin reng û ruçik ra kewtene, reng û ruçik tede nêmendene
rengi atma fetilîyayîş (n)
rengi atmak gêrayene, fetilîyayene
rengi kaçma b. rengi atma
rengi kaçmak b. rengi atmak
rengi uçma b. rengi atma
rengi uçmak b. rengi atmak