Encamên lêgerînê
rawe rz/m kip, sıyga * raweyên pêşkêr belirtme kipleri
rawend bot/m bir bitki
rawer m yakarı
rawer kirin l/gh yakarmak
rawerî m yakarı, yakarış
rawerîn ant/m toplar damar
rawerkirin m yakarma
rawes m 1. dinlenme, mola 2. mzk/m es, durak
raweşan m 1. dökülme 2. sallanma, silkme 3. çırpma
raweşandin sallamak.
m 1. dökme (üstünde bulunan bir şeyini düşürme, tüy, kıl, yaprak gibi) 2. dökme, yığma 3. dökülme, dermanı kalmama 4. sallama, silkme 5. çırpma (hızla ve kesik kesik silkeleme)
l/gh 1. dökmek (üstünde bulunan bir şeyini düşürmek, tüy, kıl, yaprak gibi) 2. dökmek, yığmak * we çi ew raweşandine vir? ne diye buraya onları yığdınız? 3. dökülmek, dermanı kalmamak * hûn çi raweşiyane rabin bişixulin ne ne öyle dökülmüşsünüz kalkıp çalışın 4. sallamak, silkmek 5. çırpmak (hızla ve kesik kesik silkelemek) * doşek raweşandin döşeği çırpmak
raweşîn m 1. dökülme 2. dökülme, yığılma (çok sayıda birikme, toplanma) 3. dökülme, dermanı kalmama 4. sallanma, silkilme 5. çırpılma
l/ngh 1. dökülmek 2. dökülmek, yığılmak (çok sayıda birikmek, toplanmak) * her kes raweşiyabû gund herkes köye dökülmüştü * gel raweşiyaye vir halk buraya yığılmış 3. dökülmek, dermanı kalmamak 4. sallanmak, silkilmek 5. çırpılmak
raweşîn kuçe û kolanan sokağa dökülmek
rawest ara, fasıla.
m 1. durma, duruş 2. sekte, durgu
rawest (ii) m 1. rz durak (cümle sonundaki nokta) 2. mzk durak (bir ülçü uzunluğunda susma) 3. wj durak (hece ölçüsüyle yazılmış eserlerde, ölçü kalıpları içindeki durma yerleri) 4. mzk durgu
rawest danîn l/gh noktalamak (yazıda noktalama işaretlerini yerli yerine kullanmak)
rawesta amadeyî sp hazır ol duruşu
esas duruş (vaziyet)
rawesta dil nd sekteyikalp, kalbin durması
kalp sektesi
rawesta rihet sp rahat duruş
rawestak m durak
rawestan duruş, durmak, beklemek, fasıla vermek.
m 1. durma, duruş 2. durgu, sekte 3. dinme 4. fîz duruk, statik 5. duruk, statik (gelişme, ilerleme göstermeyen)
rawestana giramiyê saygı duruşu
rawestana rêzdariyê saygı duruşu
rawestandî rd 1. duruk, durdurulmuş 2. mec durgun (sönük, hareketsiz) * piyase rawestandî ye piyasa durgun 3. donmuş vaziyette (artmayan, değişmeyen)
rawestandî bûn l/ngh durgunlaşmak
rawestandî kirin l/gh durgunlaştırmak
rawestandîbûn m durgunlaşma
rawestandîbûnî m durgunluk
rawestandîkirin m durgunlaştırma
rawestandin m 1. durdurma 2. yakalama (bir kimsenin gitmesine engel olma, durdurma) 3. dindirme 4. mec dondurma (bir şeyi değiştirmez durumda tutma)
l/gh 1. durdurmak 2. yakalamak (bir kimsenin gitmesine engel olmak, durdurmak) * li ber derî ew rawestandin û pê re axivîn onu kapıda yakalayıp konuştular 3. dindirmek * ez li dostekî welê digerim ku hêstrên çavên min rawestîne göz yaşlarımı dindirecek bir dost arıyorum 4. mec dondurmak (bir şeyi değiştirmez durumda tutmak) * bihayên eşyayan rawestandin eşya fiyatları dondurmak
rawestane m 1. durma, duruş 2. rd durgunca
rawestanetî m durukluk
m durukluk
rawestang m durak
rawestank m durak (tren, tramvay, otobüs gibi genel taşıtların durduğu yer)
rawestayî rd 1. duruk 2. durgun 3. fiz duraklı 4. dural
rawestayîbûn m durallık
rawestayîtî m durukluk
rawestbêhnok rz/m noktalı virgül
rawestdanîn m noktalama
raweste! b dur!, stop! ıstop
rawestek m 1. durak, istasyon 2. durak (cümle sonundaki nokta) 3. fren
rawestgeh m durak (tren, tramvay, otobüs gibi genel taşıtların durduğu yer)
rawestî rd 1. duruk 2. durgun
rawestik rz/m durak (cümle sonundaki nokta)
rawestîn m 1. durma (hareketsiz kalma, yürümez olma) 2. durma (işlemez olma, çalışmama) 3. durma (dinme, kesilme, sona erme, bitme) 4. bekleme, durma (bir yerde bir süre oyalanma, dikilme, eğleşme, eğlenme) 5. durma (kalma) 6. durma (hareketsiz durumda olma) 7. durma (olumsuz biçimiyle; ara vermeden, sürekli olarak) 8. geçirme (yola çıkan birini uğurlamaya gitme) 9. düşme (yürüme, birlikte gitme) 10. iş görme, iş tutma, hizmet görme
l/ngh 1. durmak (hareketsiz kalmak, yürümez olmak) * tu qasekê li vir raweste sen biraz burada dur 2. durmak (işlemez olmak, çalışmamak) * saet rawestiyaye saat durmuş 3. durmak (dinmek, kesilmek, sona ermek, bitmek) * baran rawestiya yağmur durdu 4. beklemek, durmak (bir yerde bir süre oyalanmak, dikilmek, eğleşmek, eğlenmek) * niha li cihê ku tren lê radiwestin me dipê trenlerin durduğu yerde şimdi bizi bekler * ew qas saet li ber derî rawestîn, li zora min çû kapının önünde onca saat durmak gücüme gitti * piştî ku heftiyek li Beyrûdê rawestiyaye, hîna çûye gundên Cebelê Beyrut’ta bir hafta eğlenmiş ondan sonra Cebel köylerine gitmiş 5. durmak (kalmak) * em li bajêr zêde ranewestiyan şehirde fazla durduk 6. durmak (hareketsiz durumda olmak) * hûn çi rawestiyane, wext hat ne duruyorsunuz, vakit geldi 7. durmak (olumsuz biçimiyle; ara vermeden, sürekli olarak) * ji serê sibehê de ez qet ranewestiyam sabahtan beri hiç durmadım 8. geçirmek (yola çıkan birini uğurlamaya gitmek) * ez bi hevalê xwe re rawestiyam arkadaşımı geçirmeye gittim 9. düşmek (yürümek, birlikte gitmek) * ez jî pê re rawestiyam ben de önüne düştüm 10. iş görmek, iş tutmak, hizmet görmek
rawestina giramiyê saygı duruşu.
rawestîna giramiyê (an jî rêzgirtin) saygı duruşu
rawestîner rd 1. durdurucu 2. dindirici 3.m fren
rawestînera hewayî havalı fren
rawestiyayî rd 1. duruk, durmuş 2. mec durgun (sönük, hareketsiz)
rawestok rd 1. durağan, durgun 2. fiz/m stator, duruk
rawestyar rd durağan, durgun
raweya bilanî rz gereklilik kipi
raweya çêbiwar rz geçmiş zaman partisibi
raweya daxuyanî rz haber kipi
raweya daxwazî (an jî daxwaziyê) rz istek kipi, dilek kipi
raweya dema bê rz gelecek zaman kipi
raweya divêtî rz gereklilik kipi
raweya fermanî rz emir kipi
raweya gerekî rz gereklilik kipi
raweya hekanî (an jî hekînî) rz şart kipi
raweya hevedudanî rz bileşik kip
raweya kerkar rz partisip
raweya merc û daxwazê rz dilek şart kipi
raweya mercî rz şart kipi
raweya pêdivî rz gereklilik kipi
raweya pêşkarî rz bildirme kipi
raweya pêşker (an jî pêşkerî) rz bildirme kipi, haber kipi
raweya pêwîstiyê (an jî vînî) rz gereklilik kipi
raweya rader rz mastar kipi
raweya şertî rz şart kipi
raweya şert–daxwaz rz şart–dilek kipi
raweya vînî rz gereklilik kipi
raweya xwestinî (an jî xwestekî) rz istek kipi
raweya xwestiniyê isteme kipi
raweyên pêşkerî rz bildirme kipleri
rawel (navdêr)(navdêr, nêr) (navdêr, mê) kesê/a pirr girs,dêw. zilamekêi bi qandî rawelekî.
ji: Têkilî lawir
rawer kirin (lêker) lava kirin, başkurî kirin, berzûrî kirin, lubelub kirin, niyaz kirin.
ji: ra- +wer + kirin
rawerîn xwînhênera sereke, mexanî.
ji: - +werîn
rawerkirin (navdêr, mê) lavakirin, başkurîkirin, berzûrikirin, lubelubkirin, niyazkirin.
ji: ra- +wer +kirin
raweşandî hejandî.
ji: - +weşandî
raweşandin (navdêr, mê) daweşandin, dawişandin, rijandin, livîna dijwar, şelqîn, pirk, lerizîn, şilqandin, weşandin, werandin, werihandin, riwîtin, rahejandin, cerek, tijîcerek, veweşandin, hejandin, keyandin, çelqandin, hejikandin, hejhejandin, ravejandin, bêjandin, qeliqandin, colandin, lewlibandin, lolibandin, hezikandin, kil kirin, êjandin, lûçikandin, çengandin, rajandin.
ji: ra- +weş +-andin
raweşandin/radiweşîne/raweşîne 1. şek lê dan, lê xistin 2. belav kirin
raweşîn rijîn, weşîn, werihîn, werîn, darijîn, verijîn, daheristin, tevhevbûyîn, berhevbûn, licivîn, likombûn.
ji: - +weşîn
raweşîn/radiweşe/raweşe 1. lê ketin 2. belav bûn
rawest 1. navber 2. careke bêhnvedanê
(navdêr, mê) rawestan li xalekê, navbir.
Bikaranîn: Navdêr: rawestdanîn
rawest danîn (lêker) xal danîn, nuqte danîn.
ji: rawest + danîn
rawestan sekn
rawestana rêzgirtinê temtêla giramînîşandanê
rawestandî (rengdêr) sekinandî, neliv, bêlebat, bêliv, tişta/ê ku hatiye rawestandin, sekinî, rawestî.
Herwiha: rawistandî.
Têkildar: rawestî.
ji: rawestandin
rawestandin (1 şîrove)(lêker)(navdêr, mê) wa kirin ku kesek yan tiştek raweste: Divê em wan rawestînin hê ku zêde pêş neketine!.


Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ڕاوه‌ستاندن.

Herwiha: rawistandin.

Hevwate: sekinandin.

Bide ber: çikandin, miçiqandin

Herwiha: rawestîn.

ji: ra- + westandin.

: rawestandî, rawestîner
rawestandin/radiwestîne/rawestîne sekinandin
rawestanî (navdêr, mê) mendî, bêbazarî.
ji: rawest +-anî
rawestank (navdêr, mê) westgeh, rawestgeh, tramway.
ji: ra- +westan +-k
rawestayî (navdêr, mê) nevexwer, nemayî, rişme, lixav, hevsar, serdifin, werîsê sêdareyê, leng, dudil, bersîngek jinan, hevsenger, bêlivek, bêlivîn, tewat, mit, berdewam, rep, westayî, westaw, genaw, peng, avgenî, westan, cêgîr, necolî, neguhêr, neguhêrdar, ne livandî.
ji: rawest +-ayî
rawestdanîn (navdêr, mê) (Binihêre:) rawest
rawestek (navdêr, nêr) amêrê pê rawestandina makîna, :rawestekê tirombê rawestekê paysiklê, stop, rawestandin
rawestgeh cihê sekinînê
(navdêr, mê) cihê lêrawestîna tiştekî: rawestgeha otobûsê, rawestgeha trênê.
Herwiha: rawistgeh.
ji: rawestîn - -in + -geh
rawestgeha dagirtina sotemeniyê cihê ku navgînên raguhastinê lê sotemeniyê hildigirin
rawestî (rengdêr) sekinî, neliv, bêlebat, sekinandî, rawestandî, tişta/ê ku rawestiye.
Herwiha: rawestiyayî, rawistî, rawistiyayî.
ji: rawestîn
rawestîn (lêker)Hevwate, sekinîn, man, tebitîn, ji cihekî neçûn, nelivîn, nelebitîn, neqeliqîn.
Herwiha: rawestan, rawestin, rawestiyan, rawistan, rawistin, rawistîn, rawistiyan. Tewîn: ra-west-.
Dijwate: çûn, hatin, lebitîn, livîn.
ji: ra + westîn.
Bide ber: rawestandin
rawestîn/radiweste/raweste sekinîn
raweyên daxwazî di hevokê de karê ku tê nîgaşkirin nîşan dide
raweyên pêşkerî di hevokê de teşeya deman nîşan dide
rawest (j.) full-stop (dot) stop,
rawestandin (rawestîne) to pause, to stop
v.t. to make stop
v.t. to make stop
rawestek (j.) brake
rawestîn v.i. to stand up, stop, stand still. Also see: li ser ... rawestîn, rawestandin.
v.i. to stand up, stop, stand still. Also see: li ser ... rawestîn, rawestandin.
rawestiyan = rawestîn
= rawestîn
raweşandin ausschütteln
rawestan Pause
stehen bleiben
verweilen
warten
rawestandin aufhalten
stoppen
rawestandin anhalten (jmd./etw.)
einstellen
stoppen
rawestane Pause
raweste Halt!
raweste! Stop!
rawestgeh Haltestelle
rawestin ausruhen, sich ~
bleiben
Erholung
Pause
stoppen
rawestîn stehen
rawestin anhalten (stehen bleiben)
Pause einlegen
unterbrechen
rawestîn ausruhen, sich ~
rawe m. rz. rawe, kîp n.
rawej kirin lg. danisîyene, sewerîyene, pêdanisîyene
rawer m. lava m.f lebiyayis n.r lakayis n.f verogêrayis n.f nîyaz n.r îstîrham n.
rawer bûn lng. . lava bîyene, dexalet bîyene, verogerayene
rawer gerîn lg. lava kerdene, vero gêrayene, lakayene, lebîyene, niyaz kerdene, wera giyrayene
rawer kirin lg. lava kerdene, vero gêrayene, lakayene, lebîyene, niyaz kerdene, wera giyrayene
rawerandin lg. . lava kerdene, vero gêrayene, lakayene, lebîyene, niyaz kerdene, wera giyrayene
m. lavakerdis, verogêrayis, lakayis, lebîyayis, niyazkerdis n.
rawergerîn m. lavakerdis, verogêrayis, lakayis, lebîyayis, niyazkerdis n.
rawerîn n. ana. komtamare, gonîkomkere n.
lg. lava kerdene, vero gêrayene, lakayene, lebîyene, niyaz kerdene, wera giyrayene
m. lavakerdis, verogêrayis, lakayis, lebîyayis, niyazkerdis n.
rawerkirin m. lavakerdis, verogêrayis, lakayis, lebîyayis, niyazkerdis n.
rawes m. raaras, bîhne, adel, mabeyn, edal n.
m. muz. raarase, ese, es m.
rawest m. rz. deqe, nuqta, nixte, nuxta, nixtike m.
m. raaras, bîhne, adel, mabeyn, edal n.
m. vindetis n.
rawesta dil n. vindetisê zerî, sekteyê qelbî n.
rawestandin lg. edelnayene, egle kerdene, xecelnayene, heware kerdene, vindarnayene, vindernayene
m. vindarnayis, edelnayis, eglekerdis, xecelnayis, hewarekerdis, edilnayis n.
rawestbêhnok m. rz. bîhnoka deqine m.f vîrgulo nuqteyin n.f deqbîhnoke m.f nuqtebîhnoke m.f nuqtevîrgul n.
rawestbîhnok m. rz. bîhnoka deqine m.f vîrgulo nuqteyin n., deqbîhnoke m.r nuqtebîhnoke m.r nuqtevîrgul n.
rawestek m. frên, vindarnayox n.
m/n. vindarnayox, edelnayox n.
rawestgeh m. ding, îstasyon, vindetgeh, stasyon n.
rawestin m. sekte, vindarnayis n.
m. raarasîyayis, bîhnedayis, arisîyayis n.
lng. . raarasîyene, bîhne dayene, aresîyene, raorosîyene, raorosîyene, arisîyene
rawestîn lng. . edelîyene, egle bîyene, xecelîyene, vindetene, heware bîyene, vindertene, adelîyene, vinetene, findetene, venertene
m. edelîyayis, eglebîyayis, xecelîyayis, hewarebîyayis, vindetis n.
raweya daxwazê n. rz. raweyê wazî, raweyê wastisî n.
raweya daxwazî n. rz. raweyê negayî n.
raweya demê bê n. rz. raweyê demê ameyeyî, raweyê demê bêyeyî n.
raweya fermanî n. rz. raweyê fermanî n.
raweya gerane n. rz. raweyê wazî, raweyê wastisî n.
raweya gerinî n. rz. raweyê sertî, raweyê ekeyî, kîpê ekeyî n.
raweya hekanî n. rz. raweyê sertî, raweyê ekeyî, raweyê sertî, raweyê ekeyî, kîpê ekeyî n. n.
raweya hekînî n. rz. raweyê sertî, raweyê ekeyî, raweyê sertî, raweyê ekeyî, kîpê ekeyî n. n.
raweya pêskera n. rz. raweyê xebere n.
raweya pêskerî n. rz. raweyê xebere n.
raweyê xebereya pêwîstiyê n. rz. raweyê ganîyîye, raweyê gerekîye n.
raweyê xebereya sert daxwaz n. rz. raweyê sertwastisî, raweyê sertwazî n.
raweyê xebereya vînî n. rz. raweyêganîyîye, raweyê gerekîye n.
raweyê xebereya xwestinî n. rz. raweyê wazî, raweyê wastisî n.
raweyê xebereyên pêskerî pj. rz. raweyên beyanî
raweyê xebereyên xwestinîyê n. rz. raweyên wastisîz/?.
rawe kip
(m) kip
raweştayêne bakınız: rawuştene
raweştayîş (n) bakınız: rawuştiş (n)
raweştene bakınız: rawuştene
raweştiş (n) bakınız: rawuştiş (n)
raweya fermanî emir kipi
(m) emir kipi
raweya ganîyîye gereklik kipi
(m) gereklik kipi
raweya şertî dilek-şart kipi
şart kipi
(m) şart kipi, dilek-şart kipi
raweya waştişî istek kipi
(m) istek kipi