Encamên lêgerînê
rastî öz, gerçeklik, realite, gerçek, hakikat.
m 1. doğruluk 2. gerçek (var olan, varlığı inkar edilmeyen, olgu durumunda olan) 3. gerçek, gerçeklik, hakikat (gerçek durum) * gera dinyayê ya li dora rojê rastiyek e dünyanın güneş etrafında döndüğü gerçek 4. gerçek (yalan olmayan, doğru olan şey) * rastî nayên înkarkirin gerçekler inkar edilemez 5. gerçek, hakikat (bir işin doğrusu, gerçeği) * pêwist e tu rastiyê bipejirînî hakikatı kabul etmen lazım * rastiyê bibêjin, hûn bawer nakin ku ademîzad biexlaq bibe söyleyin doğrusunu, insanoğlunun ahlâklı olabileceğine inanmıyorsunuz 6. mec dürüstlük
rastî (tiştekî an jî yekî) hatin 1) (birine veya bir şeye) rast gelmek, duş gelmek 2) -e çatmak (üzücü olaylarla karşılaşmak) * em rastî belayê hatin belaya çattık
rastî (yekî) hatin (birine) rastlamak, rast gelmek, karşılaşmak * bi rê de ez rastî birayê we hatim yolda kardeşine rast geldim
rastî belayê hatin belâya uğramak, belâya çatmak
rastî bûn l/ngh sahileşmek
rastî cerdê hatin baskına uğramak
rastî derketin meydanê (bir durum) açığa çıkmak
(bir durum) açığa çıkmak
rastî derxistin gerçeği ortaya çıkarmak
rastî gotin l/gh çın tutmak
rastî hev bûn l/bw rastlaşmak, karşılaşmak
rastî hev hatin karşılaşmak.
l/bw 1. rastlaşmak, karşılaşmak 2. karşı karşıya gelmek (birden karşılaşmak)
rastî mirovan (an jî merivan) hatin adama düşmek
rastî mirovê (an jî merivê) xwe hatin 1) adamına düşmek 2) tam adamını bulmak (veya tam adamına düşmek) alaylı olarak, uygunsuz kişeye düşmek
rastî pere nake doğruluk para etmez
rastî roja xwe hatin gününü görmek (kötü bir sonla karşılaşmak)
rastî şûrê xwedê ye doğruluk Allah’ın kılıcıdır
rastî xezeba (yekî) hatin gazapa uğramak
rastî xişma (yekî) hatin gazapa uğramak
rastî zilamê xwe hatin tam adamını bulmak (veya tam adamına düşmek) alaylı olarak, uygunsuz kişeye düşmek
rastî zorê hatin sıkıya gelmek
rastîbêj nd/nt doğrucu, harbi
rastîbêjî m doğruculuk, harbilik
rastîbîn nd/rd gerçekçi, realist (gerçeği gören, ona göre davranan) * bi qandî ku gelparêz bû rastîbîn jî bû halkçı olduğu kadar gerçekçiydi de
rastîbînî m gerçekçilik
rastîbûn m sahileşme
rastîder rd 1. gerçek dışı 2. gerçek üstü
rastîderî m 1. gerçek dışılık 2. gerçek üstülük
rastîger nd/nt gerçeği araştıran, doğru olanı araştıran, muhaki
rastîgerî m gerçeği araştırma, muhakilik
rastîhevbûn m rastlaşma, karşılaşma
rastîhevhatin m 1. rastlaşma, karşılaşma 2. karşı karşıya gelme (birden karşılaşma)
rastîhevhatina dengdêran rz kesinti
rastîhez rd/nd gerçekçi, realist (gerçeklik yanlısı)
rastîhezî m gerçekçilik
rastîn rd 1. gerçek,hakikat (var olan, varlığı inkar edilmeyen, olgu durumunda olan) 2. fel gerçek (düşünülen, tasarlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan)
rastînî m gerçeklik
rastîparêz nd/nt gerçekçi, realist (gerçekçilik yanlısı olan) * nivîskareke rastîparêz e gerçekçi bir yazar 2. hakperest, haksever, hakikat savunucusu
rastîparêzî m 1. gerçekçilik 2. hakperestlik, hakseverlik, hakikat savunuculuğu
rastîtî m gerçeklik
rastîxwaz gerçekçi.
nd/nt gerçeklik yanlısı
rastîxwazî mgerçeklik yanlılığı
rastîya (tiştekî) derketin aslı çıkmak
rastîya (tiştekî) derketin rastê gerçek ortaya çıkmak
rastîya wê doğrusu, iyisi
rastîya xwe dan hev (birbirine) güven vermek
rastî 1. heqîqet 2. neçewtî 3. duristî *“rastî, tehl e”
(navdêr, mê) tişta rast, duristî, ne xeletî, ne çewtî, ne şaşî, heqîqet, realîte, waqîe, tişta/ê ku heye, ne xeyalî, ne aşopî.
Herwiha: rastînî.
ji: rast + -î.
Bikaranîn: Lêker: rastî bûn. Navdêr: rastîbûn Rengdêr: rastîbûyî.
: rastîbêj, rastîbêjî, rastîdost, rastîdostî, rastîhez, rastîhezî, rastînas, rastînasî, rastîparêz, rastîparêzî, rastîyar, rastîyarî
rastî bûn (lêker)(Binihêre:) rastî
rastî dît in (biwêj) rasteqinî fêm kirin. şehabedin beta ya rastî dît. gelek bedel dan.
rastî gotin (lêker)rastandin.
ji: rastî + gotin
rastî hatin (lêker)(Binihêre:) rastî
rastî hev hatin 1. pêrgî hev hatin, hev dîtin 2. hevrû bûn 3. çav pê ketin *“goşt, rastî kesê bi diran tê”
rastî nîşandan (lêker) selmandin.
ji: rastî + nîşandan
rastîbar (rengdêr) bêgumanbar.
ji: rastî +-bar
rastîbarîtî (navdêr, mê) bêgumanbarîtî, çespan.
ji: rastîbar +-îtî
rastîbarkî (navdêr, mê) bi rastîbarî, bêgumanbarkî.
ji: rastîbar +-kî
rastîbîn (navdêr, mê) heqîqetbîn, realîst.
ji: rastî +-bîn
rastîbînî (navdêr, mê) heqîqetbînî, realîzm, rastîtî, rasteqînî, heqîqetî.
ji: rastî +-bînî
rastîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) rastî
rastîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) rastî
rastîhatî (rengdêr) (Binihêre:) rastî
rastîhatin (navdêr, mê) (Binihêre:) rastî
rastîhez (navdêr, mê) rastîparêz.
ji: rastî +-hez
rastîkî (navdêr, mê) bi rastî.
ji: rastî +-kî
rastîn (lêker)rast, rastî, rasteqîn heqîqet, rasteqîne, heqîqî, rasteqîn, heqîqet, realîte.
ji: rast +-în
rastîparêz (navdêr, mê) xwedayî, rast, durist.
ji: rastî +-parêz
rastîparêzî (navdêr, mê) xwedayîtî, heq­perestî.
ji: rastî +-parêzî
rastîtî (navdêr, mê) rastîbînî, rasteqînî, heqîqetî, realîzm, heqîqetbînî.
ji: rast +-îtî
rastîxwaz (navdêr, mê) bûna rastîbîn, maqûl, rastbîn.
ji: rastî +-xwaz
rastî yekî hatin to run into somebody
to come across smb., encounter, meet
rastî Recht
Wahrheit
Wirklichkeit
rastîn echt
wirklich
rastî m. rastîye, durustîye, rastênî, durustênî m.
rastîbîn m/n. realîst, rastîyevînîtox, heqîqetvîn, heqîqetd, rastek, rastevîn n.
rastîbînî m. realîstîye, rastîyevînîtoxîye, rastekîye, rastevînîye, heqîqetcîyênî, realîzme m.
rastîder rd. rastedur, surrealîte, rasteteber
rastîderî m. surrealîte, rastedurîye, rasteteberîye, teberrastîye m.
rastîn m. rastiye, heqîqete, ralîte, rastkênîye m.
rastîparêz rd. durust, heqperest, rastperest, durist
rastîparêzî m. durustîye, rastperestênî, heqperestîye, durustênî m.
rastîxwaz m/n. rastîyewaz, durustîyewaz n.