Encamên lêgerînê
ram serşûr, qatî, ram rd
serşûr, qatî, ramrd
ram etmek serşûrî kirin, ram kirin
serşûrî kirin, ram kirin
ram olmak mil danîn, serşûr bûn, serî jê re danîn, ram bûn
mil danîn, serşûr bûn, serî jê re danîn, ram bûn
ramak mûfirk, remeq, hema mabûn. li hemanan nd
mûfirk, remeq, hema mabûn, li hemanan nd
ramak kalmak hema mabûn, di mûfirkê de man
hema mabûn, di mûfirkê de man
ramazan remezan, meha rojiyê (ii gorî salnameya heyvê meha nehan) m
remezan, meha rojiyê (li gorî salnameya heyvê meha nehan)m
ramazan bayramı 1 bayramı cejna remezanê, îda remezanê, îda rojiyê, cejnerojî
cejna remezanê, îda remezanê, îda rojiyê, cejnerojî
ramazan keyfi aciziya rojiyê
aciziya rojiyê
ramazaniyelik remezaniye, tiştên rojiyê nd
remezaniye, tiştên rojiyê nd
ramazanlı k remezanî m
ramazanlık remezanî m ramp ramp şn/m
ramp ramp şn/m
rampa hevraz, derbejor, pal, berkaş 2. rampa (rempa ji bo barkirina amyaran) 3. rampa (amraza ku pê vagonekê ji rayê derdixin an jî dikinê) 4. rampa der 5. rampa lşk/m
1. hevraz, derbejor, pal, berkaş 2. rampa (rempa ji bo barkirina amyaran) 3. rampa (amraza ku pê vagonekê ji rayê derdixin an jî dikinê) 4. rampa der 5. rampa lşk/m
rampa etmek 1) rempa kirin 2. bêteklîf li ser maseya yekî rûniştin (di henga araqvexwarinê de)
1) rempa kirin 2. bêteklîf li ser maseya yekî rûniştin (di henga araqvexwarinê de)
rampacı rampavan n
rampavan n
rampalama rampakirin m
rampakirin m
rampalamak rampa kirin l/gh
rampa kirin l/gh
rampalı bihevraz, bikaş, bipal rd
bihevraz, bikaş, bipal rd
ram rd ram, boyun eğen
ram bûn l/ngh ram olmak
ram olmak, boyun eğmek
ram kirin l/gh 1. ram etmek, boyun eğmek, baş eğmek 2. boyunduruk altına almak
ram etmek, boyun eğdirmek ram
ramakî rd sıradan, bayağı
ramakîtî m sıradanlık, adilik
ramalan m süpürme, süpürüş
ramalandî rd süpürülmüş olan
ramalandin m 1. süpürme 2. aşındırma
l/gh 1. süpürmek 2. aşındırmak
ramalîn m 1. süpürülme 2. aşınma, erozyon
l/gh 1. süpürülmek 2. aşınmak
ramaliştî rd 1. süpürülmüş 2. silip süpürülmüş olan
ramaliştin m 1. süpürme 2. silip süpürme
l/gh 1. süpürmek 2. silip süpürmek * beroş ramaliştine tencereyi silip süpürmüşler
ramaliyayî rd süpürülmüş
raman düşünce, fikir, görüş, mütalaa.
m 1. düşünce, fikir 2. ide
raman dan fikir vermek * vî fîlmî ramanên nû dan min bu film bana yeni fikirler verdi
raman li ser beyan kirin mütaalada bulunmak
ramana (an jî fikra) xwe derbirin düşüncesini bildirmek, fikir vermek
ramana (an jî fikra) xwe gotin düşüncesini bildirmek, düşüncesini açmak, fikir vermek
ramana (an jî fikra) xwe kirin rê fikir yürütmek
ramana bingehî ana düşünce
ramana dînî dinî düşünce
ramana olî dinî düşünce
ramana paşvemayî geri düşünce
ramana sabit sabit fikir
ramana sereke nd ana düşünce, ana fikir
ana düşünce, ana fikir
ramana tevane nd kamuoyu
ramana tewat nd sabit fikir, saplantı
ramana tewat (an jî sabit) sabit fikir, saplantı
ramana xwe aşkera kirin düşüncesini açıklamak
ramana zanistî bilimsel düşünce
ramandar rd 1. düşünceli, düşünce sahibi 2. nd/nt düşünür 3. rd kurgusal
ramandarî m düşüncelilik
ramandin düşünmek.
m düşündürme
l/gh düşündürmek
ramanek hatin (yekî) (birisini, bir) düşüncedir almak
ramanên xwe xweş darêtin eli kalem tutmak (düşündüğünü güzel bir anlatımla yazmak)
ramanger nd/nt düşünür, fikir adamı 2. akılcı
ramangerî m düşünürlük, fikir adamlığı 2. akılcılık
ramangîr nd/nt 1. düşünür, fikir adamı, mütefikkir 2. akılcı
ramangîrî m 1. düşünürlük, fikir adamlığı 2. akılcılık
ramanî rd düşünsel, fikrî
ramankar nd/nt 1. düşünür 2. entelijansıya 3. kavramcı
ramankarî m 1. düşünürlük 2. kavramcılık
ramankarîtî fel/m kavramcılık
ramankî h 1. düşüncesel 2. bile bile, kasten, taammüden
ramanmend nd 1. düşünür 2. fikir sahibi
ramanmendî m 1. düşünürlük 2. fikir sahipliği
ramannas nd/nt fikir bilimci
ramanneguhêz rd fikri sabit, saplantılı
ramansaz nd/nt kavramcı
ramansazî fel/m kavramcılık, konseptüalizm
ramantewat rd saplantılı
ramanwer nd/nt düşünür
ramanwerî m 1. düşünürlük 2. rd/nd düşünce, düşüncesel * ramanweriya dinî dinî düşünce
ramax m 1. kat, tabaka (bina katı) 2. tabaka, katman
rambûn m ram olma
ramedan m uzanma
ramedandî rd uzanık, yatık, yatkın
ramedandin m 1. uzandırma, yatırma 2. uzatma, germe (kol, bacak için uzatma) 3. yatırma (bir tarafa eğme) 4. yatırma (parayı işletmek amacıyla bir yere verme)
l/gh 1. uzandırmak, yatırmak 2. uzatmak, germek (kol, bacak için uzatmak) 3. yatırmak (bir tarafa eğmek) * porê xwe ramedandiye saçını yatırmış 4. yatırmak (parayı işletmek amacıyla bir yere vermek)
ramedankî h uzunlamasına
ramedayî rd 1. uzanık, yatık, yatkın 2. h yatay
ramedî rd uzanık, yatık, yatkın
ramedîn m 1. uzanma, yatma (bir yere veya bir şey üzerine boylu boyunca uzanma) 2. yatırılma
l/gh 1. uzanmak, yatmak (bir yere veya bir şey üzerine boylu boyunca uzanmak) 2. yatırılmak
ramediyayî rd uzanık, yatık
ramekî nd basbayağı
ramî (...) kirin buyruğuna almak, egemenliğine almak, boyunduruğuna almak * ramî bin fermana xwe kir kendi buyruğuna aldı
ramîn düşünmek.
m 1. düşünme, düşünüş (bir sonuca varmak amacıyla bilgileri inceleme, karşılaştırma ve aradaki ilgilerden yararlanarak düşünce üretme, muhakeme etme) 2. düşünme (zihniyle arayıp bulma)
l/ngh 1. düşünmek (bir sonuca varmak amacıyla bilgileri incelemek, karşılaştırmak ve aradaki ilgilerden yararlanarak düşünce üretmek, muhakeme etmek) * eger keçik ji wê derketa dê ji xwe re rihet rihet biramiya û biryar bidaya kız orada çıksa, rahat rahat düşünecek, karar verecekti 2. düşünmek (zihniyle arayıp bulmak) * ji bo vî tiştî ez li çareyekê ramîm bu iş için bir çare düşündüm
ramîsan m buse, öpücük
ramistin m öpme
l/gh öpmek
ramitandin m uzandırma, yatırma
l/gh uzandırmak, yatırmak
ramitîn m uzanma, yatma
l/ngh uzanmak, yatmak
ramkirin m 1. ram etme, boyun eğme, baş eğme 2. boyunduruk altına alma
ramp şn/m ramp
rampa m 1. rampa (araçların yüklenmesi çin oluşturulan set) 2. rampa (bir vagonu raydan çıkarmak veya raya sokmak için kullanılan araç) 3. der rapma (bir geminin bir başka gemiye, dubaya, iskeleye veya sala değecek biçimde yanaşması) 4. lşk rapma (füzeli mermi veya makinelerin, havaya fırlatmak için üstüne yerleştirdikleri eğik destek)
rampa kirin l/gh rampalamak
rampa etmek
rampakirin m rampalama
rampavan nd/nt rampacı
ramûsan 1.öpücük. 2.öpmek, öpüşmek.
m buse, öpücük
ramûsan şandin öpücük göndermek (veya yollamak)
ramûsan verê kirin öpücük göndermek (veya yollamak)
ramûsandar nd/nt öpücü
ramûsandin m öpme
l/gh öpmek
ramûsanek lê danîn öpücük kondurmak
ramûsîn m öpme, öpüş
l/gh öpmek
ramûstin l/gh öpmek
ramux m kireç
ramyar nd/nt siyasetçi
ramyarî siyasal.
m 1. siyaset 2. rd siyasî
ramyarî bûn l/ngh siyasallaşmak, siyasîleşmek
ramyarîbûn m siyasallaşma, siyasîleşme
ramyarîbûyîn m siyasallaşış, siyasîleşiş
ramyarîzan nd/nt siyaset bilimci
ramyarîzanî m siyaset bilim
ramakî (navdêr, mê) jirêzê, adî.
ji: ramak + -î
ramalî malî.
ji: - +malî
ramalîn serwer dan, ser girtin, peçinandin, pêçan, dapoşîn, girê dan, pê girtin, paket kirin.
ji: - +malîn
raman 1. têgihiştina kar, kiryar, gotin û hwd; fikr, hizr 2. pokinîn
(navdêr, mê) pûnij, fikir, hizir, fikirîn, hizirîn, pûnijîn, fikirkirin, hizirkirin, di serê xwe de li ser tiştekê/î hûrbûn, di mejiyê xwe de li ser tiştekê/î axiftin: Raman bêyî xebat mirovî nagihînin ti armancan.(lêker) pûnijîn, fikirîn, hizirîn, fikir kirin, hizir kirin, pûnijîn, di serê xwe de li ser tiştekê/î hûr bûn, di mejiyê xwe de li ser tiştekê/î axiftin: Tu qet ji bîra min naçî, hertim li te diramim..
Bikaranîn: Rengdêr: ramankirî, ramen, ramenîn. Tewîn: Lêker: ram-, ra-manîn, ra-menîn.
Têkildar: ramandin, ramîn
raman dan (lêker)fikr dan.
ji: raman + dan
raman karî (navdêr, mê) ramandar.
ji: raman +-karî
raman kirin (lêker) hizir kirin, hizirkirin, zil dîtin.
ji: raman + kirin
raman û beyan dîtinî û şîrove
ramana sereke ramana bingehî, fikra bingehîn, prensîb, xala ragirtinê.
ji: - +mana sereke
ramanbarîtî (navdêr, mê) hizirbarîtî.
ji: ra- +manbar +-îtî
ramandar (rengdêr) bîrkar, bîrewer.
ji: raman +-dar
ramandarî (navdêr, mê) hizirdarî, xweyfikirbûn.
ji: raman +-darî
ramandarkî (navdêr, mê) bi ramandarî.
ji: ramandar +-kî
ramangeh (navdêr, mê) hizirgeh.
ji: raman +-geh
ramangêr (navdêr, mê) ramanwer, hizirmend, mutefikir, mutefekir.
ji: raman +-gêr
ramangêrî (navdêr, mê) ramanwerî, hizirmendî.
ji: raman +-gêrî
ramanî (navdêr, mê) hizrî, fikrî.
ji: raman +-î
ramankar (navdêr, mê) hizirkar.
ji: raman +-kar
ramankarîtî (navdêr, mê) hizirkarîtî, ramandarîtî.
ji: ramankar +-îtî
ramankarkî (navdêr, mê) bi ramankarî.
ji: ramankar +-kî
ramankî (navdêr, mê) bi qestî, bi ramanî, bi ramandarî.
ji: raman +-kî
ramankirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye raman kirin
ramankirin (navdêr, mê) hizirkirin.
ji: raman +kirin
ramanmend (navdêr, mê) hizirmend.
ji: raman +-mend
ramanvan (navdêr, mê) rewşenbîr, ramîner.
ji: raman +-van
ramanwer (navdêr, mê) hizirvan, ronakbîr, fikirvan, hizirker, fîlozof, entelektuel, hikmet, hişmend, aqildar
ramanwerî (navdêr, mê) ramangêrî, hizirmendî.
ji: ramanwer +-î
ramanxane (navdêr, mê) dezgehên lêkolînan yên ku raporan li ser rewşa aborî yan civakî yan siyasî amade dikin û pêşbîniyan li ser senaryoyên pêşerojên pêşkêş dikin.
Herwiha: ramansazgeh.
ji: raman + -xane
ramedandin xwedirêjkirin, xwedirêjkirina li ser text, nivîn yan jî mînderekê bo xeweke kurt.Ji bo çend saetan ez ê xwe ramedînimji, dan ramedîn
ramedandin/radimedîne/ramedîne 1. velezandin 2. razandin
ramedîn (lêker)(navdêr, mê) veketin, pal dan erdê, xwe li erdê dirêj kirin, dirêj bûn ji bo razanê an bêhnvedanê, razandin, veberanîn, mewduat, plasman, pareyê ku mirov dide kesekî yan dezgehekê daku qezencê jê bike.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ڕامه‌دین.
Herwiha: ramedan, ramediyan, ramedîyan, ramedyan. Tewîn: ra-med-.
ji wêjeyê: Mirin jî li welatê me xwediya bandoreke kûr e! Yê bi nexweşiyeke giran dikeve, radimede, yên li dora xwe nerihet dike û hêdî-hêdî ber bi mirina tahl dihere, ta ku rojekê Izraîl tê, ruhê wî ji bedena wî dikişîne û wan her du melekên ku ta nuha rindî û xirabiyên wî dinivîsandin bêkar dihêle, yan dibe egera wê yekê ku deftereke nû ji bo wan bihêt dayîn. Gelo melekên bêkar jî hebin?! Bêyî guman na. Heke hebûna me dê di derheqê sendîgehên wan de tiştek bihîstibûya.(Şahînê Bekirê Soreklî: Wendabûn, roman, çavkanî: Kovara Mehname, hj. 72).
Têkildar: ramedandin.
: ramediyayî, ramedî, ramedok
ramedîn/radimede/ramede 1. velezîn 2. razan
rameredîyayene (Zazaki) ramedîn
ramîn (lêker)(navdêr, mê) fikirîn, hizirîn, pûnijîn, hizir kirin, fikir kirin, di serê xwe de ji xwe re gotin, texmîn kirin, bawer kirin, helwest girtin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ڕامین. Tewîn: -ram-.
Têkildar: raman, ramandin.
: ramiyayî, ramî, ramok
ramîn/dirame/birame 1. hizr kirin, fikirîn 2. pokinîn ramûsan paç *“jina xelqê ramûsanek e, hespê xelqê meydanek e, kinca xelqê roj û danek e”
ramitandin (lêker) ramedandin, razandin, raketandin, veketandin, nivandin, xewandin.
ji: ra- +mit +-andin
ramitene (Zazaki) (lêker) ajotin
ramitîn (lêker) ramedîn, veketin, pal dan, vetelîn, vezelîn. Tewîn: -ramit-.
ji: ra- +mit +-în
ramîyayene (Zazaki) (lêker)hatin ajotin
ramûs (navdêr, mê) maç, bûse, mirç, paç, ramûsan, ramûsandin, danîna lêvên xwe li leşê kesekê/î yan li tiştekê/î: Ramûsandina gep û alekan li gelek welatan edetek silavkirinê ye. danîna lêvên li ser lêvên hev: Ramûsekê bide min, yar!..
Herwiha: ramis, ramîs, ramus, ramuz, ramwîs.
: ramûsan, ramûsandin, ramûsandî, ramûsayî, ramûser, ramûsîn, ramûsîner
ramûsan (navdêr, mê) maç, mirç, danîna lêvên xwe li leşê kesekê/î yan li tiştekê/î: Ramûsan li gep û alekan li gelek welatan edetek silavkirinê ye. danîna lêvên xwe li ser lêvên hev: Te ez bi ramûsana xwe helandim.(lêker) maç kirin, ramûsandin, lêvên xwe li leşê kesekê/î yan li tiştekê/î dan (bi taybetî bo hezkirinê yan silavkirinê): Eniya dayika xwe ramûsand.(du kes) lêvên xwe li yên hev dan (bi mebesta evînê ango hezkirina ji hev): Lêvên hev radimûsin..
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ڕامووسان.
Herwiha: ramûsandin ramûsîn.
Hevwate: maç (kirin) paç (kirin) bûse (kirin).
ji: ra + mûs + -an, hevreha farisî بوسیدن (bûsîden: maç kirin) û بوسه (bûsê: maç) jiari, eslen onom. Bo guherîna M/B bide ber misilman/bisilman/bisirman. Forma farisî wek بوسة (bûse/bewse) ketiye erebî jî û forma lêkerî باس (base) jî jê hatiye çêkirin..
: ramûser ramûsandî
ramûsandî (rengdêr) maçandî, maçkirî, paçandî, paçkirî, ya/yê ku hatiye ramûsandin.
Herwiha: ramûsayî.
: ramûsandin
ramûsandin (lêker) maç kirin, lêvên xwe li leşê kesekê/î yan li tiştekê/î dan (bi taybetî bo hezkirinê yan silavkirinê): Eniya dayika xwe ramûsand. (du kes) lêvên xwe li yên hev dan (bi mebesta evînê ango hezkirina ji hev): Lêvên hev radimûsin.(navdêr, mê) danîna lêvên xwe li leşê kesekê/î yan li tiştekê/î: Ramûsan li gep û alekan li gelek welatan edetek silavkirinê ye. danîna lêvên li ser lêvên hev: Te ez bi ramûsana xwe helandim..
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: ڕامووساندن.
Herwiha: ramûsan, ramûsîn.
Hevwate: maç (kirin), paç (kirin), bûse (kirin).
ji: ra + mûsandin.
: ramûser, ramûsandî
ramûsandin/radimûsîne/ramûsîne paç kirin
ramûser (navdêr) maçker, maçîker, maçîner, paçker, paçîker, paçîner, ramûsîner, kesa/ê ku kesekî yan tiştekî radimûse.
Herwiha: ramîser, ramwîser.
ji: ramûsan.
: ramûserî, ramûserîtî, ramûsertî
ramûserî (navdêr, mê) rewşa ramûserbûnê.
ji: ramûser + -î
ramûsîn (lêker) lêvên xwe li leşê kesekê/î yan li tiştekê/î dan (bi taybetî bo hezkirinê yan silavkirinê): Eniya dayika xwe ramûsand. (du kes) lêvên xwe li yên hev dan (bi mebesta evînê ango hezkirina ji hev): Lêvên hev radimûsin.(navdêr, mê) danîna lêvên xwe li leşê kesekê/î yan li tiştekê/î: Ramûsan li gep û alekan li gelek welatan edetek silavkirinê ye. danîna lêvên li ser lêvên hev: Te ez bi ramûsana xwe helandim..
Herwiha: ramûsan ramûsandin.
Hevwate: maç (kirin) paç (kirin) bûse (kirin).
ji: ra + mûsandin.
: ramûser ramûsandî
ramûsîner (navdêr, mê) ramûser, maçker, maçîker, maçîner, paçker, paçîker, paçîner
ramûstin (lêker) maç kirin, maçî kirin. Tewîn: -ramûs-.
ji: ra- +mûs +-tin
ramux (navdêr, mê) kils, gêç, seb, kirêc, kepîr, ziqil, qisil, tebeşîr, mermer
ramûx (navdêr, mê) gêç, kils, kepîr, qisil, ziqil, cas
ramyar siyasetvan
(navdêr, mê) kesa/ê karê wê/wî ramyarî ango siyaset ango polîtîka, her kesa/ê mijûlî ramyariyê ango siyasetê ango polîtîkayê.
Herwiha: ramiyar.
Hevwate: siyasetvan polîtîkavan rênas rêzan peşar beşar.
ji: raman + -yar.
: ramyarane ramyarî
ramyarane (rengdêr) bi awayekî ramyar.
ji: ramyar + -ane
ramyarî siyaset
(navdêr, mê) birêvebirina dewletê û dezgehên wê, bîrûrayên li ser çawan birêvebirina dewletê û dezgehên yan yekîneyên wê, siyasetnasî, zanista lêkolînan li ser birêvebirina dewletê dike, rêbaz, rêç, rêçik, nexşeyek yan planek dewletê bo bicihanîna tiştekî.
Herwiha: ramiyarî.
Hevwate: siyaset, polîtîka, rênasî, rêzanî, peşar, peşarî, peşarmend, peşarmendî.
ji: ramyar + -î
ram (-med, -ming) beran 2. şahmerdan 3. (behr.) galûka zirxpûş 4. (mak.) eşkeleya avê ya ku avê dertîne heta banî 5. (astr.) koma stêrkan ya Beranê 6. bi hêzek xurt lêdan, pê galûkê lêdan (keştî) 7. bi keraneyê lêdan û bicih kirin.
ram down one' throat tişta ku naxwaze guhdarî bike bi zorê dan guhdarî kirin.
ramadan Remezan.
ramble têra dilê xwe gerîn, bi pey bayê dilê xwe ketin, eware eware gerîn 2. xwe ji ser meselê birin, xwe li mijarê dananîn 3. bi dûr û dirêjî belavbûn û mezin bûn (riwek) 4. ger, geşt 5. riya çivanek, riya fetlonek. 6. (bot.) gula dargerînkê.
rambler kesê ku bi ya dilê xwe dike, li kêf û zewqa xwe dinêre
rambling yê ku beredayî beredayî digere, yê ku kolanan dipîve (mec.) 2. ya ku bi her aliyekî ve bêserûber belav dibe 3. yê ku xwe li nav her tiştî dide, yê ku pozê xwe bi her tiştî re dike, yê ku kêmasiya tu babetekî ji xwe nake.
rambunctious (zimanê k.) hêwirzeker, bikêf 2. dînemêr.
ramekin , ramequin cureyek kadeya ku nan û penîr tevî pariyên nên dikin û di firnê de dipijînin.
ramification (bot.) gulîdan, şaxdan, şaxberdan, çiqildan 2. (bot.) şaxê biçûk, terhê kiçik 3. şax, beş, pol, sinif 4. encam, akam 5. kafirkeratî, rewşa têkilhev a ku mirov nikare bihêsanî ji nav derkeve.
ramiform wekê şaxê, ya ku di şêweyê çiqilî de 2. bigulî, biçiqil.
ramify şax û gulî berdan 2. şax jê çûn, şax jê berdan 3. li şaxan lêk ve kirin, li beşan lêk ve kirin.
ramjetengine motora jetê ya dînamîk ya tezyîkkirî.
motora jetê ya bitazyîk a dînamîk.
ramose bigulî, biçiqil, şaxdayî, şaxberdayî.
bi şax, şaxdayî
ramous wekê çiqilê, ya ku aîdê çiqilê ye 2. ya ku şax berdayî, şax jê çûyî.
ramp rabûn pêdarê 2. rabezîn, êrîş birin ser tiştekî 3. rabûn pêdarê. rê an rûbera xwar û xûz, berkaş, hevraz, pal.
rampage aciz bûn, çavsor bûn, kela yekî rabûn, hêrsa yekî rabûn 2. êrîş kirin, dadan, dest avêtin, gurmişandin, herişîn, rahilandin, rakişandin, rikifandin, rikêf kirin, xîş kirin, çûn yekî 3. êrîş, rabezîn 4. hêrsa tund, aciziya zêde, çavsorî.
rampageous çavsor, girgîn, êrîşkar.
rampancy rabûn pêdarê 2. ji hedê xwe bihurîn, ji inyatê derketin.
rampant beredayî, terkeser, zolik 2. berbelav 3. ya ku rabûye pêdarê.
beredayî, terkeser 2. belavbûyî 3. çoş bûyî, rabûn pêdarê.
rampart dîwarê kelê, birc, beden, sûrh, asêgeh, sengergeh 2. bi bircan dorpêçkirin.
rampion gezîze, gulezengil, sinbêlok, (bot.) Campanula rapunculus.
ramrod çatkêş, bistika tifingê 2. tomara topê 3. bistik, şivik.
ramshackle dêran, wêran, xirab, kavil, dêris.
dêran, kavil, wêrane. cih an jî wesîteyeke ku hatine terk kirin.
ramulose (bot.) ya ku gelek çaxên wê yên biçûk hene.
ramus (pirh.) şax, çiqil, gulî 2. poqîn, qoqiz, pozik, niçik.
ramalîn, ramaliştin expunge
raman idea
(f.) idea, thought
f. idia, opinion, stance
ramedandin v.t. to lay down
v.t. to lay down
ramîn to think
ramûsan (f.) kiss
ramûsandin (biramûse) to kiss
ramûsîn v.t. to kiss
v.t. to kiss
raman Denken
Gedanke
idee
Meinung
Verstand
Vorstellung
ramedayî ausgestreckt
ramedîn liegen
ramedîn ausstrecken
hinlegen, sich ~
niederlegen, sich ~
ramidandin ausbreiten
ausstrecken
hinlegen, sich ~
niederlegen
niederlegen, sich ~
niederstrecken
ramîn denken
ramîsandin küssen
ramûsan Kuss
ramûsandin küssen
umarmen
ramûsîn küssen
ramyarî Politik
politisch
ram m. best n.
ram bûn lng. bestîyene, giredîyene, best bîyene
lng. vile ronayene, îtaat kerdene, ram bîyene, sere ronayene
ram kirin lg. bestnayene, gire dayene
raman m. fels. terewî, fikir, îdea, terew n.
ramana bingehî n. terewîyo bingehên, fikiro bingehên, terewîyo sereke, terewîyo esasên n.
ramana gistî n. terewîyo pêroyî, fikiro pêroyî n.
ramana pasvemayî n. terewîyo peysermende, fikiro peysermende, terewîyo peydemende n.
ramana sas n. terewîyo çewt, fikiro çewt, terewîyo sas, fikiro sas, fikro xelet n.
ramana sereke n. terewîyo bingehên, fikiro bingehên, terewîyo sereke, terewîyo esasên n.
ramana teng n. terewîyo teng, fikiro teng, bûrcalo teng, govo teng n.
ramandar rd. terewîyin, fikirin, terewîdar, fikirdar
ramandarî m. terewîdarîye, fikirdarîye, govdarîye, terewîdarênî, fikirdarênî m.
ramandin lg. terewînayene, fikirnayene, govnayene, bûrcalnayene, ronîjnayene
ramangêr m/n. terewîmend, mutefîki m.
ramangêrî m. terewîmendîye, mutefekirîye, terewîmendênî m.
ramangîr m/n. terewîmend, mutefekir n.
ramanî rd. terewîyî, fîkirî
ramanmend rd. wayirterewî, wayirfikir
ramedandî rd. rameredîye, ravezelîye, raqeldîye, paldaye
ramedandin lg. ramerednayene, ravezelnayene, raqeldnayene
m. ramerednayis, ravezelnayis, raqeldnayis n.
ramedankî rd. dergkî, rameredkî, dergane, dergulîke, dergîye serro
ramedayî rd. rameredîyaye, ravezelîyaye, raqeldîyaye, rameredaye
ramedî rd. rameredîyaye, ravezelîyaye, raqeldîyaye, rameredaye
ramedîn lng. . ragewexîyene (heywan)
lng. . rameredîyene, ravezelîyene, raqeldîyene, pal dayene
m. rameredîyayis, ravezelîyayis, raqeldîyayis, paldayis, xodergkerdis n.
ramekî m/n. basbeyaxî n.
ramik m. manike m.
ramîn m. terewîyayis, fikirîyayis, bûrcalîyayis, dexerîyayis, hulîkerdis, govkerdis n.
lng. . terewîyene, fikirîyene, bûrcalîyene, dexerîyene
ramîsan m. maçî, lew, paçî, muçî, paç, maç, muç n.
ramitîn lng. . rameredîyene, ravezelîyene, raqeldîyene, pal dayene
ramûsan m. maçî, lew, paçî, muçî, paç, maç, muç n.
ramûsandin tg. maçî kerdene, lew kerdene, paçî kerdene, maç kerdene, paç kerdene, maçînayene
m. maçîkerdis, lewkerdis, maçkerdis, paçîkerdis, paçkerdis, maçînayis n.
ramûsîn lg. maçî kerdene, lew kerdene, maç kerdene, paçî kerdene, paç kerdene, maçînayene
m. maçîkerdis, lewkerdis, maçkerdis, paçîkerdis, paçkerdis, maçînayis n.
ramyarî m. siyaset, polîtika, sayset n.
ramî apış arası kılları
ramitene ser hücum etmek
saldırmak