Encamên lêgerînê
rêz m saygı, hürmet
m 1. sıra, dizi (bir çizgi üzerinde yan yana veya sırt sırta olan şey veya kimselerin tümü) 2. sıra (bu biçimdeki topluluğun durumu) * rêza xwe xera mekin sırayı bozmayın 3. koşun (yan yana dizilmiş insanların oluşüturduğu dizi) 4. sıra (belirli bir düzene ve niteliğe göre dizilme durumu) * rêza bejnan boy sırası 5. sıra (düzen) * bikevin rêzê sıraya girin 6. dizi, zincir (art arda gelen şeylerin oluşturduğu dizi) * rêza otomobîlan otomobiller zinciri 7. zincir (kesintisiz süren olaylar, sebep vb. dizi) * rêza bûyeran olaylar zinciri 8. dizi (bir iplik veya tel üzerine dizilmiş şey) * du rêz morîk iki dizi boncuk 9. dizi, sıra (yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olay) 10. lşk dizi (saf durumundaki bir kıtanın, birbiri arkasında duran erlerine verilen ad) 11. mzk dizi (bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü) 12. kuyruk (insanların bıra beklerken art arda oluşturdukları dizi) * li ber firinê milet rêz bûye fırının önünde uzun bir kuyruk oluşmuş 13. dize, mısra 14. satır (bir sayfa üzerinde yan yana dizilmiş kelimeler) 15. kol * rêza meşê yürüyüş kolu 16. silsile
rêz bi rêz 1) sıra sıra 2) saf saf 3) satır satır 4) sıram sıram, katar katar
rêz bi rêz bûn sıram sıram dizilmek
rêz bûn l/ngh 1. dizilmek, sıra olmak 2. koşun bağlamak, saf bağlamak (veya tutmak), saflaşmak
rêz girtin l/gh saygı göstermek
saygı göstermek
saf bağlamak (veya tutmak)
rêz kirin l/g 1. sıralamak, sıraya koymak 2. dizmek (yan yana veya üst üste sıralamak) * sendelye li dora maseyê rêz kirin sandalyeleri masanın etrafına dizdiler
rêz lê girtin l/bw saygı göstermek, saygılı olmak, saygı duymak * pêwîst e ku mirov ji kal û pîran re rêz bigire yaşlılara saygılı olmak lazım
rêz û rêzik hiq/m yönetmelik
1) kaide kural 2) yönetmelik
rêz û rêzikên edebê görgü kuralları
rêz û rist dize mısra
rêz û rusm örf adet
rêz û tertîb tertib
rêza alfabeyê (rêza alfabetîk) alfabetik sırası
rêza arîtmetîk mat aritmetik dizi
rêza tîpan harf sırası
rêza vala boş satır
rêzan yol bilen, yolu gösteren, politikacı.
rêzan (i) m 1. yol yordam 2. kural, kaide 3. düzen, nizam
rêzan (ii) nd/nt 1. rehber, kılavuz 2. yol, üsul bilen kimse
rêzanan Eylül ayı.
m eylül (ayı)
rêzandar rd düzenli, intizamlı, muntazam
rêzandarî m düzenlilik, düzgünlük, intizam
rêzandin (i) m sıralama, sıraya koyma
l/gh sıralamak, sıraya koymak
rêzandin (ii) m tanzim etme
l/gh tanzim etmek
rêzanî saygı, hürmet
rêzanname m nizamname
rêzanwer düzenli, nizamî * siwarên rêzanwer düzenli süvariler
rêzbar rd saygın
rêzbarî m saygınlık
rêzbend wj/m kafiye
rêzbûn m 1. dizilme, sıra olma 2. koşun bağlama, saf bağlama (veya tutma), saflaşma
rêzbûyî rd dizili, sıralı (sıralanmış olan)
rêzbûyîn m 1. diziliş, sıra oluş 2. koşun bağlayış, saf bağlayış (veya tutuş), saflaşma
rêzda rd ardışık
rêzdar saygın, sayın, değerli.
rd 1. saygılı 2. saygın, itibarlı, hatırlı, hatırı sayılır
rêzdarî saygınlık.
m 1. saygı 2. saygınlık, itibarlılık, prestij
rêzdarkî h 1. saygıca 2. saygınca
rêze dizi, saf, seri, tefrika.
m 1. dizi, seri (herhangi bir bakımdan bir bütünü oluşturan şeylerin tümü) * ji bo rêzeya pirtûkên min divê ku ez pêşgotinekê binivîsim kitaplarımın dizisi için bir önsöz yazmam gerekecek 2. dizi (tv ve sinema)
rêze kirin l/gh dizilemek
rêzeçalakî m dizi eylem
rêzecivîn m dizi toplantı
rêzeçiya erd/n sıra dağ, dağ silsilesi
rêzefîlm m dizi film
rêzejimar mat/m tertipli sayı
rêzekirî rd dizilenmiş
rêzekirin m dizileme
rêzeklasîk m klasik dizisi
rêzen nd/nt haydut, yolkesen
rêzenivîs m 1. yazı dizisi 2. rd yazı dizisi, tefrika (dizi halinde yayınlanan yazı)
rêzenivîsar m dizi yazı, seri yazı
rêzerya m denizyolu
rêzgîn rd kurallı, düzenli
rêzgir rd saygılı, hürmetkâr, hürmetli
rêzgirtin m saygı gösterme
rêzhûnan m sentaks
rêzik m düzen, sistem, nizam
m 1. kural, kaide * rêzikên rêzimanî gramer kuralları 2. sos kanun, yasa (toplumsal hayat içinde kendiliğinde oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir zorunlulğu olan toplum alışkanlıklarının tümü) * rêzikên sincê ahlâk yasaları 3. yasa, kural (olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural) * rêzikên siruştê doğa yasaları 4. adet, anane 5. yönetmelik (bir kuruluşun çalışma yöntemlerini belirleyen ve kuruluşta çalışanların uyması gereken kuralların tümü)
m 1. dizi 2. dizi * rêzika morîkan boncuk dizisi 3. alın kısmına takılan süs, alınlık
rêzik (iv) bot/m zerdaliya benzer bir bitki
rêzika balîcanan nd patlıcan dizmesi
rêzika bêhnkişanê (rêzika bêhndanê) solunum sistemi
rêzika cengê savaş kuralı
rêzika dehandinê (rêzika givirînê) sindirim sistemi
rêzika hendesî (rêzika geometrîk) geometrik dizi
rêzika kayê ast/m saman yolu
rêzika xwîngerînê nd kan dolaşım sistemi
rêzikar m düzengeç, regulator
rêzikdanîn hiq/m yasama
rêzikdar rd 1. kurallı, kaideli 2. düzenli, nizamlı
rêzikên ramînê (rêzikên hizirkirinê, rêzikên fikirînê) fel düşünme yasaları
rêzîkên rastnîvîsnê imla kuralları.
rêzikî rd 1. kurallı 2. düzenli, sistematik 3. nizamlı (tüzüğe uygun)
rêzikî bûn l/ngh kurallaşmak
rêzikî kirin l/ngh kurallaştırmak
rêzikîbûn m kurallaşma
rêzikîkirin m kurallaştırma
rêzikname m tüzük
rêzikparêz nd/nt kuralcı, kaideci
rêzikparêzî m kuralcılık, kaidecilik
rêzikperest nd/nt kuralcı
rêzikperestî m kuralcılık
rêzil bot/m küsküt (Cuscuta)
rd dizili
rêzile m zincir
rêzilkî rd/h zincirleme
rêziman gramer, dilbilgisi.
m dilbilgisi, gramer
rêzimanî rd dilbigisel, gramatik, gramatikal
rêzimanî kirin m gramatize etme
l/gh gramatize etmek
rêzimanîkirî rd gramatize
rêzimanzan nd/nt dilbilgisi uzmanı, gramerci
rêzimanzanî mt dilbilgisi uzmanlığı
rêzimanzanîya hevberkî (rêzimanzanîya berawirdî) karşılaştırmalı dil bilgisi
rêzîn l/ngh yeşermek * her giha li ser helqa xwe dirêze her bitki kendi kökü üzerine yeşerir
rêzîn (i) rd ardışık
rêzîn (ii) m yeşerme
rêzkar rd saygılı, hürmetkâr
rêzkarî m disiplin, düzence
rêzker mürettip.
nd/nt 1. dizgici, dizici 2. sıralayıcı
rêzkerî m dizgicilik
rêzkirî rd 1. sıralı (sıralanmış olan) 2. dizili, dizilmiş
rêzkirin m 1. sıralama, sıraya koyma 2. dizme (yan yana veya üst üste sıralama)
rêzlêgirtin m saygı gösterme, saygılı olma, saygı duyma
rêzname m tüzük
rêznameya hundirîn iç tüzük.
nd iç tüzük
rêznameya navxweyî nd iç tüzük
rêznezan rd saygısız
rêznezanî m saygısızlık
rêzok m dizi
rêzrêzî h dizi dizi
rêzsernivîs m satır başlığı
rêz [I] 1. dor 2. şîştir 3. setra nivîsekê 4. çarîna helbestê [II] 1. giramî, hurmet 2. qedrdanî
1. xet. xîç, hêl; dor (navdêr, mê) xet, xîç, xêz, hêl, dor, sira, gerr, rêç, rêbaz, rê, rêçik, regez, qeyd, rûmet, qedir, qîmet, nirx, biha, giramet, giranî.
Bikaranîn: Lêker: rêz bûn, rêz girtin, rêz kirin, rêz dan. Navdêr: rêzbûn, rêzgirtin, rêzkirin, rêzanîn, rêzdan Rengdêr: rêzbûyî, rêzgirtî, rêzkirî.
ji: Ji Proto-hindûewropî h₃reǵ- (rast kirin, rêk kirin, rêz kirin) ku herwiha serekaniya rast e.
: bêrêz, bêrêzî, birêz, birêzî, rêzandin, rêzandî, rêzdar, rêzdarî, rêzder, rêzderî, rêzgir, rêzgirî, rêzînende, rêzînendetî, rêzînendeyî, rêzîner, rêzînerî, rêzker, rêzkerî
rêz bûn ketin dû an jî kêleka hev
(lêker)(Binihêre:) rêz
rêz dan (lêker)(Binihêre:) rêz
rêz girtin 1. giramî nîşan dan, hurmet kirin 2. qedr dayîn
(lêker)(Binihêre:) rêz
rêz kirin dan pey an jî kêleka hev
(lêker)(Binihêre:) rêz
1. li pey hev danîn 2. rêç kirin 3. kirin şîştirê
rêz nîşandan (lêker) rêz girtin.
ji: rêz + nîşandan
rêzan 1. murşid, rêber 2. rênîşandêr
kesa/ê rê dizane anku dinase, kesa/ê şarezayî rêyekê, kesa/ê dizane ka çi divê bêt kirin, rêbazzan, pispora/ê rêbazekê, ramyar, siyasetvan.
Hevwate: rênas.
Bide ber: birêveber rêber.
ji: rê + -zan.
: rêzanane rêzanî rêzanname
rêzanan Rezber
rêzanane (rengdêr) bi awayekî rêzan.
ji: rêzan + -ane
rêzandar (rengdêr) birêkûpêk, biserûber, herzeg, biîntîzam, muntezam.
ji: rêzan +-dar
rêzandarî (navdêr, mê) rêkûpêk, serûber, herzegî, întîzam.
ji: rêzan +-darî
rêzandî (rengdêr) rêzkirî, tenzîmkirî.
ji: rêzand + -î
rêzandin (lêker) birêzkirin, kirin rêzê, senifandin, tenzîm kirin. Tewîn: -rêzîn-.
ji: rêz +-andin
rêzanî (navdêr, mê) zanîna ango nasîna rê yan rêyekê, zanîn ka divê çi bêt kirin, rêbazzanî, zanîna yan nasîna rêbazekê yan rêbazan, ramyarî, siyaset, polîtîka.
Hevwate: rênasî.
Bide ber: birêveberî rêberî serokatî.
ji: rê + -zanî
rêzanîn (navdêr, mê) rênasîn
rêzanname (navdêr, mê) rêzikname, destûrname, nîzamname.
ji: rêzan +-name
rêzanwer (navdêr, mê) rêkûpêkî.
ji: rêzan +-wer
rêzbar (rengdêr) girambar, giramdar, rêzdar, peşinde, muteber.
ji: rêz +-bar
rêzbarî (navdêr, mê) girambarî, rêzdarî, pesindetî.
ji: rêzbar +-î
rêzbend (navdêr, mê) beşavend, qafiye, bare, rîm, raym
rêzbend kirin senifandin, ji hev deranîn, vawêr kirin
(lêker)(Binihêre:) rêzbend
rêzbendî keyskirina mijaran li gorî rêbazekê; tesnîf
rêzbûn (navdêr)(Binihêre:) rêz
rêzdan (navdêr, mê) (Binihêre:) rêz
rêzdar birêz, muhterem
(rengdêr) birêz, hêja, mamoste, seyda, axa, kek, kak, ezbenî, ez-qurban, ez-heyran, ez-xulam, gotinek rêzgirtinê anku qedirgirtinê ye mirov ji kesa/ê pê rê dipeyive re dibêje. Rêzdar Azad, tu çi dibêjî?, efendî, bihagiran, nirxbilind, binirx, hejî, berketî, bihadar, birûmet, heja, ezîz.
ji: rêz + -dar.
: rêzdarî
rêzdarî (navdêr, mê) ihtiram, qedir, qîmet, giramet, rûmet, nirx, rêz, rêzgirî, namûs, şeref, giramî.
Herwiha: rêzdarîtî, rêzdartî.
ji: rêzdar + -î
rêzdarkî (navdêr, mê) bi rêzdarî.
ji: rêzdar +-kî
rêzdarkirin (navdêr, mê) rûmetkirin.
ji: rêzdar +kirin
rêze film (navdêr)zincîre, xelek
rêze- (navdêr, mê) xelek, deste, helqe, elqe: tiştên ku li pey hev tên kirin, komek tiştên mîna hev yan ji heman tiştî: rêzefilm (filmên dirêj yên ku parçe-parçe tên weşandin), rêzeçalakî (çend çalakiyên li dûv hev yên ku çend caran tên kirin).
ji: rêz + -e-
rêzeçiya (navdêr, mê) çiyastan, herêma ku gelek çiya lê hene, çend çiyayên li nêzî hev.
ji: rêze- + çiya.
: rêzeçiyayî, rêzeçiyayîtî.
Bi zaravayên kurdî: Kurmancî: rêzeçiya, Zazakî: rêzekoyî (zafhûmar)
rêzeçiyayî (navdêr, mê) rewşa rêzeçiyabûnê.
ji: rêzeçiya + -yî
rêzefilm (navdêr, nêr) filmên dirêj yên ku her roj yan her hefte parçeyek jê tê weşandin.
Herwiha: rêzefîlm.
Bide ber: xêzefilm. Mînak: Kalê min Gofret û Ez rêzefilmek TRT6ê ye û bi kurdî hatiye dublajkirin..
ji: rêz + -e- + film
rêzepirtûk 1. çend pirtûkên di mijarekî de 2. çend pirtûkên heman nivîskarî
rêzgeh (navdêr, mê) qalib, jêder.
ji: rêz +-geh
rêzger (navdêr, mê) melhezekirî, neqşekiri.
ji: rêz +-ger
rêzgerî (navdêr, mê) melhezekirin, xêzandin.
ji: rêz +-gerî
rêzgir kesê ku giramiyê digire
(rengdêr) qîmetgir, qedirgir, rûmetgir, biîhtiram, kesa/ê ku rêzê li kesekî yan tiştekî digire.
Têkildar: birêz rêzdar.
ji wêjeyê: Mesela cum’eyên sivîl û tendensa nuh a berpêçûna nirxên dînî ya BDP-ê gelek hêrsa Erdogan anî ku wî bi dezînformasyonên ”azana kurdî”, ”zerduştî” û ”pêxemberiya Öcalan” xwest kampanya kurdan zeîf bixe. Lê esas reweşa nuh divê pirtir kêfa Erdogan bîne, wî teşwîq bike ku BDP/PKK ji rengê kemalîzma ateîst ber bi sekuleriya demokratîk a rêzgira nirxên dînî ve biçe..
ji: rêz (qedir, qîmet, ihtiram) + -gir (< girtin).
: rêzgirane rêzgirî rêzgirîtî rêzgirtî
rêzgirane (rengdêr) bi awayekî rêzgir.
ji: rêzgir + -ane
rêzgirî (navdêr, mê) ihtiram, rêzdarî, giramet, rêz, qedir, qîmet, rûmet, nirx, giramî.
Herwiha: rêzgirîtî.
ji: rêzgir + -î
rêzgirtin (navdêr)(Binihêre:) rêz
rêzgund (rengdêr) gundên ku di rêzekê de neDêrîş, Qunzêrîb, Cirzê û Çilstûn rêzgund in
rêzî (rengdêr) rêzkirî, rêzbûyî, li gor rêzê, di rêzê de, ihtiramî, giramî, rêzgirî, rêzgirtin.
ji: rêz + -î.
: rêzîtî
rêzik 1. setra nivîsê 2. qanûn
(navdêr, mê) rêzên kurt.
Herwiha: rêzk.
Bide ber: rizq.
ji: rêz + -ik.
Bikaranîn: Navdêr: rêzikdanîn.
: rêzikî
rêzik kirin (lêker) zêrevanî kirin.
ji: rêzik + kirin
rêzikdanîn (navdêr, mê) (Binihêre:) rêzik
rêzikdar (rengdêr) birêzik, biqayde.
ji: rêzik +-dar
rêzikî (navdêr, mê) rewşa rêzikbûnê, ferman, rêkxistin, birêkûpêk, rêk, asayî, rêz, diyarkirî, awa.
ji: rêzik + -î.
Bikaranîn: Lêker: rêzikî bûn, rêzikî kirin. Navdêr: rêzikîbûn, rêzikîkirin
rêzikî bûn (lêker)(Binihêre:) rêzikî
rêzikî kirin (lêker)(Binihêre:) rêzikî
rêzikîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) rêzikî
rêzikîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) rêzikî
rêzîkirî (rengdêr) teqelekirî.
ji: rêzî +kirî
rêzîkirin (navdêr, mê) teqelekirin.
ji: rêzî +kirin
rêzikîtî (navdêr, mê) rêkxistinîtî, rêkîtî.
ji: rêzik +-îtî
rêzikname zagonname
(navdêr, mê) rêzanname, destûrname, nîzamname.
ji: rêzik +-name
rêzikparêz (navdêr, mê) qaîdeparêz, rêzikperest, qaydeperest.
ji: rêzik +-parêz
rêzikparêzî (navdêr, mê) rêzikperestî, qayde­perestî.
ji: rêzik +-parêzî
rêzikperest (navdêr, mê) rêzikparêz, qaydeperest.
ji: rêzik +-perest
rêzikperestî (navdêr, mê) rêzikparêzî, qayde­perestî.
ji: rêzik +-perestî
rêzikşikên derveyî rayîşa asayî
rêzikvan (navdêr, mê) hozank.
ji: rêzik +-van
rêzil zincîr
(navdêr, mê) zincîr, ristik, col, xelek.
Herwiha: rêzl.
ji: rêz + -il
rêziman (r) hemû rê û rêçikên rastaxaftin û rastnivîsandina zimanekî
(navdêr, mê) rêz û qaydeyên ziman.
Herwiha: rêzman.
Hevwate: gramer.
ji: rê + ziman.
: rêzimanî, rêzimanname, rêzimannas, rêzimannasî, rêzimannivîs, rêzimannivîsî, rêzimanvan, rêzimanvanî, rêzimanyar, rêzimanyarî
navê giştî yê hemû rê û rêçikên zimanekî ye
rêzimanî nivîsar û gotara ku li gorî rêçikên zimên hatiye derbirin
(rengdêr) li gor rêzimanê yan têkildarî rêzimanê.
Herwiha: rêzmanî.
ji: rêziman + -î.
: rêzimanîtî
rêzimanîtî (navdêr, mê) rewşa rêzimanîbûnê.
ji: rêzimanî + -tî
rêzimankî (navdêr, mê) bi rêzimanî.
ji: rêziman +-kî
rêzimankirin (navdêr, mê) (Binihêre:) rêziman
rêzimanvanî (navdêr, mê) karê rêzimanvanan.
ji: rêzimanvan + -î
rêzimanzan (navdêr, mê) gramerzan.
ji: rêziman +-zan
rêzîn 1. di rêzê de 2. cureyekî solên erzan ên ku pale û rencber pê dikin
(lêker) rêz bûn, ketin rêzê, sefîn, senifîn. Tewîn: -rêz-.
ji: rêz +-în
rêzîtî (navdêr, mê) rewşa rêzîbûnê.
ji: rêzî + -tî
rêzkarî (rengdêr) rêkûpêkî, diristî
rêzker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê rêz dike, sazker.
ji: rêz + -ker
rêzkeritî (navdêr, mê) tîprêzîtî.
ji: rêzker +-itî
rêzkirin (navdêr)(Binihêre:) rêz
rêzm (navdêr, mê) buhêrk
rêzname nivîsara fermî ya ku karê rewa yê endam û bernameyên her rêxistinekê tê de hatiye çespandin
nivîsara fermî ya peyrew û bernameya her rêxistîyekê têda hatî çespandin
rêznegirtî (rengdêr) kirêtkirî.
ji: rêz +negirtî
rêznegirtin (navdêr, mê) nesipasdarî.
ji: rêz +negirtin
rêz respect, esteem
line, row
f. line.
rêz (xet) line; (rêz û silav) respect, devoirs, veneration
rêz bûn v.i. to line up.
v.i. to line up.
rêz dike ’he/she puts in order’ garson piyalan li ser maseyê rêz dike ’the waiter puts the glasses in order on the table’ (3 sg. simple present tense of the verb rêz kirin ‘to put (orderly)’, ‘to arrange’)
rêz girtin ji v.t. to respect, have respect for
v.t. to respect, have respect for
rêz kirin to put in order, to align, to arrange
v.t. to line up, arrange
v.t. to line up, arrange
rêzan (rêber) guide; (siyasetmedar) politician
rêzanî (n) politics; policy; (a) political
rêzik (f.) law, row
f. law, rule
rêziman f. system, arrangement, grammar
rêzname charter, code, rules, regulations, bye-law
rêz Achtung
Anordnung
Ehre
Ehrfurcht
Linie
Rang
Reihe
Respekt
Respektierung
Strich
Zeile
rêzdar ehrlich
rechtschaffen
rêzdarî Achtung
Anordnung
Ehre
Rang
Reihe
Respekt
Respektierung
rêzik Regel
Reihe
Zeile
rêziman Grammatik
rêzkirin arrangieren
auflisten
aufreihen
ordnen
sortieren
rêzname Gesetz
Liste
rêz m. rêze, misra, riste m.
m. rêze m., serî n.
rd. hurmet, rêz, rîmet
m. rêze m., qor n.
m. mat. rêze m.
rêz bi rêz h. rêz bi rêz, qor bi qor
rêz kirin lg. rêz kerdene, qor kerdene, rêznayene
m. rêzkerdis, qorkerdis n.
rêza m. vate, mane, mana m.
rêza arîtmetik n. mat. arîtmetîkrêze, rêza arîtmetî kîm.
rêzan m. hencar, raûrêçe, rêzike, qayde, qural, qeyde n.
m/n. razan, rasinas, rayîrzan n. *ji rê derxistin lg. raye ra vetene, çepnayene, raye ra fîstene *bi rê de çûn raye sîyene, mesîyene, raye ra sîyene knr. *bi rê ve çûn raye sîyene, mesîyene, raye ra sîyene knr. *bi serxistin tg. raye re cifîstene, sere pirodayene, linge re cifîstene, raya xo re cifîstene *çata rê çet, çat, çetê raye, terkê raye, çetalê rayiran, serê diraya n. *ji rê ketin lng. . çeperaye bîyene, raye ra vejîyene, çepîyene, çep kewtene, raye ra kewtene *ji rê kirin lg. raye ra vetene, çepnayene, raye ra fîstene *ser rê ketin raye ser kewtene, rayirî ser nayene *terka rê n. çet, çat, çetê raye, terkê raye, çetalê rayiran, serê diraya n. *terqa rê n. çet, çat, çetê raye, terkê raye, çetalê rayiran, serê diraya n. *rê û dirb ra û dirbî *rê û rêzan m. raûrêçe, prosedur m.
m. sunike m., serûber n., nîzam n., perga n., duzene m., rejîm n.
rêzanan m. eylule, payîza verêne, rezbire, îlone, êlune m.
rêzandar rd. serûberin, sunikin, nîzamin, pergalin, sîstematîk
rêzandin lg. rêznayene, rêz kerdene, bi rêze kerdene
rêzbar rd. rêzdar, rîmetdar, muteber, îtibarin, wayirxatir, xatirin
rêzbarî m. rêzdarîye m., îtîbar n. , rîmetdarîye m., prestîj n.
rêzbend m. ede. kafîye, besawende, qafîye m.
rêzbûn lng. . rêz bîyene, qor bîyene
rêzbûyî rd. rêzbîyaye
rêzdar m. birêz, verrêz, muhterem n.
rd. rz. rêzin, qaydeyin, rêzdar
rd. rêzdar, rîmetdar, muteber, îtibarin, wayirxatir, xatirin
rêzdarî m. rêzdarîye m., îtîbar n., rîmetdarîye m., prestrj n.
rêzeçîya m. rêzîla koyan, çorosa koyan, silsila koyan, rêzekoyî m.
rêzeflîm n. rêzeflîm, qorflîm n.
rêzenivîs m. rêzilnivise, tefrîqa, rêznûse m.
rêzenivîsar n. rêzenûs, rêzenivis n.
rêzgir rd. rîmetkar, hurmetkar, rêzgîr, hurmetin
rêzgirtin lg. rêz bestene, ref bestene, rêz girewtene, ref girewtene, rêz bîyene
rêzik m. usul, metod, vereraye n.
m. hencar, raûrêçe, rêzike, qayde, qural, qeyde n.
rêzika endazî n. rêza geometrîke, rêza hendeseyêne m.
rêzikdar rz. rêzin, qaydeyin, rêzdar
rd. hencarin, raûrêçin, qaydeyin, rêzikin
rêzikî bûn lng. . hencarin bîyene, rêzikin bîyene, qayde bîyene
rêzikname m. destûrname. rêzname. sunikname. nîzamname. tanzîmname. duzenname n.
m. tafîmatname. rêzname. rayeraberdisname m.
rêzikparêz m/. hencarparêz, raûrêçperest, rêzikparêz, qaydeparêz, hencarrî, raûrêçwan, qayderî, qaîderî n.
rêzikparêzî m. hencarparêzîye, raûrêçperestîye, rêzikparêzîye, qaydeparêzîye, hencarrîyîye, rêzikparêzênî, hencarparêzênî m. *derî rêzik teberê hencare, teberê rêzike, teberê qaydeyî, dustê raûrêçê, vera raûrêçê
rêzikskên m/. rêziksikitox n.
rêziman m. raziwan, gramer, razar n.
rêzimanîya kemperî raziwano muqayeseyin, gramero muqayeseyin, raziwano têveronayisin
rêzimanzan m/. raziwanzan, gramerzan, razarzan n.
rêzker m/. rêzker, qorker, rêznayox n.
rêzkirî rd. rêzkerde *bi rêz kirin rêznayene, rêz kerdene, bi rêze kerdene kr. *hatin rêzkirin llb. rêz kerîyene, qor kerîyene, ameyene rêzkerdene
rêzman m. raziwan, gramer, razar n.
rêzname m. destûrname. rêzname. sunikname. nîzamname. tanzîmname. duzenname n.
rêznameya hundirîn n.rêznameyê zereyî, destûrnameyo mîyanxoyî, destûrnameyo zereyên n.
rêznameya navxweyî n. rêznameyê zereyî, destûrnameyo mîyanxoyî, destûrnameyo zereyên n.
rêzom n. rez, bax n.
rêze sıra (dizi)
satır
rêzile zincir
rêzilkî zincirleme