Encamên lêgerînê
qulibandin m 1. devirme 2. devirme, yıkma 3. yatırma, yıkma (bir tarafa eğme) 4. yıkma (yük indirme) 5. aktarma (çatı, dam için) 6. çevirme (öteki yüzünü görünür duruma getirme) 7. çevirme (hile, dolap, dalevere dürüst olmayan davranışlar yapma) 8. çevirme, aktarma (bir dilden başka bir dile tercüme etme) 9. çevirme (bir durumdan başka bir duruma getirme, dönüştürme) 10. döndürme, çevirme 11. evirme, tersine çevirme 12. çalkalama, çalkama (kuluçka yumurtalarını çevirme) 13. çırpma (güreşte rakibini sırtı üstü sağa sola savurma)
l/gh 1. devirmek 2. devirmek, yıkmak * min dar quliband ağacı yıktım 3. yatırmak, yıkmak (bir tarafa eğmek) * bayê debr qulibandiye rüzgâr ekini yatırmış 4. yıkmak (yük indirmek) * bar quliband yük yıktı 5. aktarmak (çatı, dam için) * xanî qulibandine, dar marên ku şikiyane diguhêrin damı aktarmışlar, kırıkları değiştiriyorlar 6. çevirmek (öteki yüzünü görünür duruma getirmek) * pelên defterê qulibandine defterin sayfalarını çevirdi 7. çevirmek (hile, dolap, dalevere dürüst olmayan davranışlar yapmak) * gotin çawan li hesabê wê hat wisan quliband sözü işine geldiği gibi çevirdi 8. çevirmek, aktarmak (bir dilden başka bir dile tercüme etmek, nakletmek) * min berhem ji Kurdî qulibande Tirkî eseri Kürtçeden Türkçeye çevirdim 9. çevirmek (bir durumdan başka bir duruma getirmek, dönüştürmek) * dixwazin dêrê biqulibînin bikin camî kiliseyi camiye çevirmek istiyorlar 10. döndürmek, çevirmek 11. evirmek, tersine çevirmek 12. çalkalamak, çalkamak (kuluçka yumurtalarını çevirmek) 13. çırpmak (güreşte rakibini sırtı üstü sağa sola savurmak)
qulibandin henekan (hewesan an jî yariyan) şakaya boğmak (dökmek veya bozmak)
qulibandin tinazan (an jî henekan) alaya bozmak
qulibandin tiştekî işi ...e vurmak * mesele qelibande henekan işi şakaya vurdu
qulibandin/diqulibîne/biqulibîne 1. wergerandin 2. vegerandin 3. çilmisandin
qulibandin (biqulibîne) to overturn
qulibandin übersetzen
umblättern
qulibandin lg. çarnayene, tercume kerdene, tadayene, dêlmast kerdene, dêmdayene, çerexnayene, qelibnayene
lg. dêmdayene, qelibnayene, gêr kerdene
m. dêmdayis, qelibnayis, gêrkerdis n.