Encamên lêgerînê
qim içim, yudum.
m 1. içim, fırt, yudum * qimtek av bir içim su 2. biraz, bir parça * min qimek araq vexwar bir parça rakı içtim
qim kirin l/gh yudumlamak
yudumlamak
qimandî rd 1. yağız, kavruk, yanık 2. yanık (rengi koyulaşmış olan)
qimandin m 1. yakma (ısı etkisiyle bozma) 2. yakma, karatma, esmerleştirme, karartma (rengini karaya çevirme, güneşte karartma) 3. kavurma, kavuruş, bronzlaştırma, tunçlama (tunç rengine getirme)
l/gh 1. yakmak (ısı etkisiyle bozmak) * gava ku şalê xwe kewî kir qimand pantolunu ütülerken yaktı 2. yakmak, karatmak, esmerleştirmek, karartmak (rengini karaya çevirmek, güneşte karartmak) * tavê tenên wan qimandibûn güneş tenlerini karartmıştı * li ber tavê canê xwe diqimîne güneşte vücudunu yakıyor 3. kavurmak, bronzlaştırmak, tunçlamak (tunç rengine getirmek)
qimatk m 1. kundak 2. nd/nt kundak (kundağa sarılmış bebek) 3. bebek (meme veya kucak çocuğu)
qimatk kirin l/gh kundaklamak (bebeği kundağa sarmak)
qimatkkirî rd kundaklı
qimatkkirin m kundaklama, kundaklayış
qimatok m 1. kundak 2. nd/nt kundak (kundağa sarılmış bebek)
qimçik m kopça
qimek m yudumluk
qimil zo/n kımıl (Aelia rostrata)
qimîn m 1. yanma (ısı etkisiyle) 2. esmerleşme, kararma, bronzlaşma, tunçlaşma (güneşte kalma sonucu ten renginin esmere çalması) 3. kavrulma (güneş ve soğuktan dolayı)
l/ngh 1. yanmak (ısı etkisiyle) 2. esmerleşmek, kararmak, bronzlaşmak, tunçlaşmak (güneşte kalma sonucu ten renginin esmere çalması) * hingî li ber tavê rawestiyaye canê wî qimiyaye güneşte dura dura teni kararmış 3. kavrulmak (güneş ve soğuktan dolayı)
qimiyayî rd yanık (rengi koyulaşmış olan)
qimiz m kımız
qimkirin m yudumlama
qimoqimo h yudum yudum
qimqimok zo/m kertenkele (Lacertus)
qimar 1. lîstina ser tiştan 2. merca bi berdêl
qimarbaz kesê ku qimar dilîze *“kesî negotiye: ‘ev mala dizan û qimarbazan e”
qimil cureyekî kêzikan e
qembelk, corek kêzikan e
qimqimok (navdêr, mê) gumgumok, qertiş, kelbizin, kiringir, kimkimok, bûkamar
qimer achatfarben
braun
dunkel
Mond
qim m. qil m., fire, qulte, gepe, gu m., firte, wit m.
qim kirin lg. qilm kerdene, fir kerdene, qult kerdene, gep kerdene, gum kerdene, qilmnayene
qimatk m. pêçeke, qundaxe m.
qimek av qilmê awe, qultê awe
qimil n. zoo. qimil n.
qimiz m. qîmiz n.
qimkirin m. qilmkerdis, firkerdis, qultkerdis, gepkerdis, gumkerdis, qilmnayis n. *hatin qimkirin [t b. qilm kerîyene, fir kerîyene, gum kerîyene, ameyene qilmkerdene, ameyene fîrkerdene, ameyene gepkerdene
qimqimok m. zoo. marîceke, kirpe, marûla, meleke, milawine, marmalûke, malmalike, malba, malwa m.