Encamên lêgerînê
qij (i) m cız (kızgın yağın içine bir şey atınca çıkan ses)
qij (ii) bnr qic
qij (iii) rd dağınık
qij (iv) rd cüseli
qij behîv bot/nd yabanî badem
qij kirin l/gh çocuklar birbirine meydan okumak
qijandî rd 1. kızartılmış 2. kızartma (kızgın yağda pişirilmiş olan)
qijandin m 1. kızartma 2. kızartma (tavada kızgın yağda pişirme)
l/gh 1. kızartmak * rûn qijand yağ kızarttı 2. kızartmak (kızgın yağda pişirmek)
qijang nd siyah, parlak, pürüzsüz, sert ve kesici özeliği olan bir taş
qijaq zo/m saksağan (Pica pica)
qijbihîvk bot/nd yabanî badem
qijeqij m 1. sarı sıcak, aşırı sıcaklık 2. h haşım haşım * em di binê tavê de bi qijeqij qijilîn güneş altında haşım haşım haşlandık 3. cızır cızır (pişmekte olan kebabın, yağda kızartılan yiyeceğin sesi anlatır)
qijik karga.
zo/m 1. karga 2. mec zavallı, pejmürde
qijik (i) bnr qicik
qijik bi qewraş e hazır mezarın ölüsü (her hizmeti başkasında bekleyenler için söylenir)
qijika belek zo/m alaca karga
qijika berateyan zo/m leş kargası (Corvus cornis)
qijika berû nd/nt eti yenilen bir tür kuş
qijika karsek zo/nd kestane kargası
qijika reş zo/nd 1. siyah karga, kuzgun 2. kara maşa (zayıf, esmer, ufak tefek kadın)
kara maşa (zayıf, esmer, ufak tefek kadın)
qijilandî rd 1. kızgın, kızartılmış 2. kızartma (tavada kızgın yağda pişirilmiş yiyecek)
qijilandîbûn m kızgınlık (ısınmış olma durumu)
qijilandin (i) m alazlama, ütme (tüylerini yakmak için alevden geçirmek)
l/gh alazlamak, ütmek (tüylerini yakmak için alevden geçirmek)
qijilandin (ii) m 1. kızartma 2. kızartma (tavada kızgın yağda pişirme) 3. mec yakma
l/gh 1. kızartmak 2. kızartmak (kızgın yağda pişirmek) 3. mec yakmak * tavê em diqijilandin güneş bizi yakıyordu
qijilandin (iii) m buruşturma
l/gh buruşturmak
qijilî rd 1. kızgın 2. yağız, yanık, kızılca insan siması
qijilîn (i) m alazlanma
l/ngh alazlanmak
qijilîn (ii) m 1. kızarma, kızarış (yiyecekler için; tavada kızgın yağ içinde kırmızılaşarak pişme) 2. yanma (güneşte)
l/ngh 1. kızarmak (yiyecekler için; tavada kızgın yağ içinde kırmızılaşarak pişmek) 2. yanmak (güneşte)
qijilîn (iii) m 1. buruşma 2. büzüşme (soğuktan dolayı)
l/ngh 1. buruşmak 2. büzüşmek (soğuktan dolayı)
qijîn m m cızırtı
qijînî m cızırtı (kızgın yağ sesi için)
qijirandin bnr qijilandin (II)
qijirîn bnr qijilîn (II)
qijkirin m çocuklar birbirine meydan okuma
qijlan m keskin soğuk
qijnax zo/m kene
qijnî zo/n kene * weka qijniyê jê neqetîn kene gibi yapışmak
qijnik kene.
zo/m 1. kene 2. argo ufak tefek kimse
qijnîk zo/n kene
qijnikê qûna bizinê şiret kimse
qijonek m büzgü
qijqij m yaygara
qijqijandin (i) m 1. kavurma, kızartma 2. yakma, kavurma (güneş için)
l/gn 1. kavurmak, kızartmak 2. yakmak, kavurmak (güneş için)
qijqijandin (ii) m fitilleme, kızdırma
l/gh fitillemek, kızdırmak
qijqijîn (i) m 1. kavrulma, kızarma 2. çıtır çıtır yanma 3. yanma, kavrulma (güneşte)
l/ngh 1. kavrulmak, kızarmak 2. çıtır çıtır yanmak 3. yanmak, kavrulmak (güneşte) * ez ji germê qijqijîm sıcaktan kavruldum
qijqijîn (ii) m fıtırma, çok kızmiş olma
l/ngh fıtırmak, çok kızmiş olmak
qijqijok zo/m bir tür kuş
qijvijandin m celallendirme
l/gh celallendirmek
qijvijîn m celâlenme
l/ngh celâlenmek
qij (Soranî) (navdêr) por, pirç , mû.
Bide ber: gij gijik qijik
qijavij (rengdêr) porrê/pirça neşehkirî û tevlihev.
Herwiha: gevegij.
ji wêjeyê: Bûka gundî gevegij e. (giyayê hewşê tehl e).
ji: qij + -a- + vij.
: qijavijî
qijavijî (navdêr, mê) rewşa qijavijbûnê.
ji: qijavij + -î
qijayene (Zazaki) qijîn
qijik 1. cureyekî firindeyan e 2. reben *“ji serê qijikê, qelî çê nabe”
1. firrindeyek (navdêr)navê gelemper mê ye, firrindeyek bi giştî reş û spî ye.
Herwiha: qijk.
ji wêjeyê: Bêguman li ser qijikê gelek bêjtin û gotin hene. Lome nebe, li ser Hadîseya Sîvasî jî hin gotin hene. Ku rêberê mirov qijik be, dê nikilê wî jî di nav gû de be..
: qijika belek, qijika berateyan (Corvus cornis), qijika karsek (Garrulus glandarius), qijika reş
qijik nikulê xwe lê xe, piçikek goşt bi dêv ve nayê (biwêj) ji bo kesên jar û lawaz tê gotin. arîmed ketiye rewşeke wisa ku qijik nikulê xwe lê xe, piçikek goşt bi dêv ve nayê.
qijika xwedê (biwêj) belengaz, bêxwedî û di rewşek neyînî de bûn. ez qijika xwedê çi dikarim ji nav wan karên fenni derkevim.
qijilandî (rengdêr) sor, sorkirî, sincirandî, qijilî.
ji: qijiland + -î
qijilandîbûn (navdêr, mê) sorbûnî, sorkirîbûn, sincirîbûn, sincirandîbûn.
ji: qijilandî +bûn
qijilandin (lêker) biraştin, sor kirin, qewirandin, tiştê rast yan jî pahn wek kaxizan di nav dest te guvaştin
qijilandin/diqijilîne/biqijilîne qijirandin
qijilîn (lêker),mê, ji bo tiştên wek qumaş yan jî qaxizan ji rastbûnê derketin ji rûniştinê cilên min qijilîn. Tewîn: -qijil-
qijilîn/diqijile/biqijile qijirîn
qijilîyayene (Zazaki) (lêker) qijiIîn
qijilnayene (Zazaki) (lêker) qijilandin
qijilnîyayene (Zazaki) (lêker)hatin qijilandin
qijirandin/diqijirîne/biqijirîne 1. di rûn de sor kirin 2. tîna germê zêde kirin 3. pir derew kirin
qijirîn/diqirile/biqirile 1. di rûn de sor pijîn 2. tîna germê zêde bûn 3. şer giran bûn
qijlînek (navdêr, mê) her yek ji qijilînê: qijlînek ketine pantorê minBide Ber, qermîçok, qermiçandin.
ji: qijilîn
qijlonek (navdêr, mê) her yek ji çixêzên qijilandinê, qijlonekên Pantorê min bi utuyê jî derbas nebûn...
qijnik qirnî
(navdêr) ajalek biçûk û xwînmij e.guhê kûçikê me tije qijnik bû neGotinên pêşiyan, kalê li quncikê, qijnikan girt boçikê
qijolî gevel
qij Haar
qijilandin braten
qijilandin brennen
erhitzen
qijilîn erröten
qijle Kaserne
Winterlager
qijnax Zecke
qij behîv m. vama tale, talike, vamîc, talvame m.
qijak m. zoo. qijike, qela, qerpelase, qirawile, qirike, qira, qîj, qilançika sîyaye, korbela m.
qijandin lg. . sur kerdene, qijilnayene, qelênayene, teriqnayene, tereqnayene, qilênayene (ron de)
qijaq m. zoo. qilançike, qire, qiloncik m.
qijaqa karsek m. zoo. qilançike, qire, qiloncik m.
qijik m. zoo. qilançike, qire, qilonrik m.
qijika belek m. zoo. qilançike, qire, qilonrik/ n.
qijika berateyan m. zoo. qilançika lesan, qira berateyan m.
qijika karsek m. zoo. qilangke, qire, qilonrik m.
qijika res m. zoo. qijike, qela, qerpelase, qirawile, qirike, qira, qîj, qilançika sîyaye, korbela m.
qijilandin lg. . sur kerdene, qijilnayene, qelênayene, teriqnayene, tereqnayene, qilênayene (ron de)
qijilî rd. qemer, esmer, sîyatale, tale
qijilîn lng. sur bîyene, qijîlîyene, teriqîyene, qelîyene, tereqîyene, qiliyene, tireyene, roqizilîyene (ron de)
qijîn lng. qijayene, kijayene *kirin qijînî lng. qijayene, rizayene
qijnî n. zoo. pende, gene, qirnî, kene, ken n.
qij küçük

qija (n) 1)ayaz 2)b. qiş (n)
qijek -e, bakınız: qeçek
qijike karga
(m) karga
qijilnaya (m) kızartma (yumurta vb. için), kızartılmış olan (yumurta vb. için)
qijilnaye (n) kızartılmış olan (yumurta vb. için), kızartma (yumurta vb. içi (n)
qijilnayene kızartmak (yumurta vb. içi (n)
qijilnayîş (n) kızartma (yumurta vb. için)
qijilnayîye (m) kızartılmış olan (yumurta vb. için), kızartma (yumurta vb. içi (n)
qijne (n) kene
qijnik (n) kene
qijnîk (zh) bakınız: qijnikî (zh)
qijnikî (zh) içyağının kızartılmasıyla meydana gelen bir yiyecek
qijqijik (n) bakınız: qijqijok
qijqijok -e, cırcırböceği