Encamên lêgerînê
qemç m 1. kuyruk (hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ) * qemça kerê eşeğin kuyruğu 2. mec kuyruk (bazı şeylerde kuyruğa benzeyen uzantı veya baş tarafın aksi yönünde kalan bölümü) * qemça balafirê uçağın kuyruğu 3. mec kuyruk (birinin arkasına takılıp ayrılmayan kimse) 4. kuyruk (başın arkasına toplanmış saç demeti) 5. kuyruk (bir harfın bitiş çizgisine yakın yerde birden bir dönüş yapan çizgi)
qemç (i) m 1. avuç (elin yarı yumulmuş durumu) * qemçek xwelî bir avuç toprak 2. avuç (yarı yumulmuş elin alacağı miktar)
qemç di qûnê de apaşık
qemç hejandin kuyruk sallamak
qemç ker kirin argo nalları dikmek
qemç lê kêm e başında torbası eksik
qemç rep kirin 1) kuyruğu dikmek (hayvan koşmaya başlamak) 2) kuyruğu dikmek (insan; bulunduğu yerden uzaklaşmaya başlamak)
qemç veweşandin kuyruk sallamak
qemça diya (yekî) rast kirin argo alnını karışlamak
qemça wan di bin piyê hev de bûn (birbirinin) sırını, kirli çamaşırını bilmek
qemça xwe dan ser milê xwe 1) kuyruğu dikmek (hayvan koşmaya başlamak) 2) kuyruğu dikmek (insan; bulunduğu yerden uzaklaşmaya başlamak) 3) dellenmek
qemça xwe kirin nav piyên (an jî lingên) xwe kuyruğunu kısmak
qemçik m 1. kuyruk (hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ) 2. kuyruk (kuşlarda gövdenin art yanında bulunan tüy demeti) 3. mec kuyruk (bazı şeylerde kuyruğa benzeyen uzantı veya baş tarafın aksi yönünde kalan bölümü) 4. mec kuyruk (birinin arkasına takılıp ayrılmayan kimse) * filan kes tevî qemçika xwe digere Falanca kuyruğu ile birlikte geziyor 5. kuyruk (başın arkasına toplanmış saç demeti) 6. kuyruk (bir harfın bitiş çizgisine yakın yerde birden bir dönüş yapan çizgi) 7. bir tür baş bandı (kadın için)
qemçik (i) m 1. sak, sap, sapçık (meyve, sebze sapçığı) * qemçika tirî üzüm sapı 2. ant sapçık 3. ökçe (topuğun arka bölümü) * qemçika sola wê ayakkabısının ökçesi
qemçik (ii) biy/m kamçı
qemçik (iii) m ense, boyun arkası * bi qemçika stû girt ensesinden tuttu
qemçik hejandin kuyruk sallamak
qemçik rep kirin 1) kuyruğu dikmek (hayvan koşmaya başlamak) 2) kuyruğu dikmek (insan; bulunduğu yerden uzaklaşmaya başlamak)
qemçik veweşandin kuyruk sallamak
qemçika xwe kirin nav piyên (an jî lingên) xwe kuyruğunu kısmak
qemçû m kamçı
qemçûr kamçı.
m hayvan vergisi
qemç boçik, dûv, dêl
qemça xwe kirin nav piyên xwe (biwêj) melisîn, tirsîn, velciçîn. dema ku mêze kir ên li hember wîzêde ne, qemça xwe kire nav piyên xwe û ji wir winda bû.
qemçik cureyekî baskê ku ji çerm û têla zirav dihûnin da ku pê ajalan bibezînin; şelaq
(navdêr, mê) bistîk
qemç m. mirdose, kul m., lepe, mirdose, wurdêsê, wardiyese, lape, wirdyese m.
qemça kerê n. dimê here, boçikê here n.
qemçî n. xarzan, qamçî, qomçî n.
qemçik m. boçik, boçe, dim, doçik, dêlîye, poçe, bueç, bueçik n.
n. boçik, sap (meywe) n.