Encamên lêgerînê
qeliqîn (ii) m 1. kımıldama, kımıldanma, kımıldayış, ırganma (devinme, hareket etme) 2. sallanma (bağlı bulunduğu yerden gevşek duruma gelip yerinden oynama) 3. sendeleme
l/ngh 1. kımıldamak, kımıldanmak, ırganmak (devinmek, hareket etmek) * em ji cihê xwe neqeliqîn yerimizden kımıldamayız 2. sallanmak (bağlı bulunduğu yerden gevşek duruma gelip yerinden oynamak) * tabûta wê hêdî hêdî diqeliqî tabutu yavaş yavaş sallanıyordu 3. sendelemek