Encamên lêgerînê
qelap kîm/m evirtim
qelapik avêtin l/gh pütür pütür olmak (ellerin çatlaması gibi)
qelaptî rd 1. devrik * porê wî yê qelaptî pê diket devrik saçları ona yakışıyordu 2. devrik (yıkılmış, dik durumunu yitirmiş) 3. yatık (çevrilmiş, devrik) * berstûka qelaptî yatık yaka 4. inik (yük) 5. çevrik 6. çevrili, dönük 7. kîm evirtik
qelaptîbûn m 1. devriklik 2. yatıklık
qelaptin m 1. devirme 2. devirme, yıkma 3. yatırma, yıkma (bir tarafa eğme) 4. yıkma (yük indirme) 5. aktarma (çatı, dam için) 6. çevirme (öteki yüzünü görünür duruma getirme) 7. çevirme (hile, dolap, dalevere dürüst olmayan davranışlar yapma) 8. çevirme, aktarma (bir dilden başka bir dile tercüme etme) 9. çevirme (bir durumdan başka bir duruma getirme, dönüştürme) 10. döndürme, çevirme 11. evirme, tersine çevirme 12. çalkalama, çalkama (kuluçka yumurtalarını çevirme) 13. çırpma (güreşte rakibini sırtı üstü sağa sola savurma)
l/gh 1. devirmek 2. devirmek, yıkmak * min dar qelapt ağacı yıktım * me dar qelapt ağacı devirdik 3. yatırmak, yıkmak (bir tarafa eğmek) * bayê debr qelaptiye rüzgâr ekini yatırmış 4. yıkmak (yük indirmek) * bar qelapt yük yıktı 5. aktarmak (çatı, dam için) * xanî qelaptine, dar marên ku şikiyane diguhêrin damı aktarmışlar, kırıkları değiştiriyorlar 6. çevirmek (öteki yüzünü görünür duruma getirmek) * pelên defterê qelaptin defterin sayfalarını çevirdi 7. çevirmek (hile, dolap, dalevere dürüst olmayan davranışlar yapmak) * gotin çawan li hesabê wê hat wisan qelapt sözü işine geldiği gibi çevirdi 8. çevirmek, aktarmak (bir dilden başka bir dile tercüme etmek, nakletmek) * min berhem ji Kurdî qelapte Tirkî eseri Kürtçeden Türkçeye çevirdim 9. çevirmek (bir durumdan başka bir duruma getirmek, dönüştürmek) * dixwazin dêrê biqelêbin bikin camî kiliseyi camiye çevirmek istiyorlar 10. döndürmek, çevirmek 11. evirmek, tersine çevirmek 12. çalkalamak, çalkamak (kuluçka yumurtalarını çevirmek) 13. çırpmak (güreşte rakibini sırtı üstü sağa sola savurmak)
qelaptin henekan (hewesan an jî yariyan) şakaya boğmak (dökmek veya bozmak)
qelaptin tinazan (an jî henekan) alaya bozmak
qelaptin tiştekî işi ...e vurmak * mesele qelapte henekan işi şakaya vurdu
qelaptin lg. çarnayene, tercume kerdene, tadayene, dêlmast kerdene, dêmdayene, çerexnayene, qelibnayene