Encamên lêgerînê
qar m 1. kakınç, kakma, başa kakma 2. ayıbını yüzüne vurma
qar (i) bot/m defne (Laurus nobilis)
qar (iii) rd sıska
qar lê xistin l/bw kakalamak, kakımak, ayıbını yüzüne vurmak
başına kakmak, gagalamak (azarlamak)
qar li hev xistin elleşmek (birine dokunacak söz söylemek)
qara serê (yekî) başına kakılacak şey, eksiklik, kusur
qarafîl m buruna takılan bir tür takı
qaramatî m iftira
qaran m bağırma, çağırma
qarandî rd kızgın, öfkeli
qarandin (i) m bağırtma
l/gh bağırtmak
qarandin (ii) m 1. kızdırma, öfkelendirme 2. fitilleme
l/gh 1. kızdırmak, öfkelendirmek 2. fitillemek
qaranfîn bnr qerenfîl
qarangozel bot/m yer elmasına benzer, yumrusu sarı bir bitki
qarbonat m karbonat
qarç bot/m 1. mantar ağacı 2. bj mantar
qarç (ii) m tavan (ev tavanı)
qarça piyan (an jî lingan) ayak mantarı
qarçe ant/m kalça, sağrı
qarçik kuyruk sokumu kemiği.
qarçik (i) ant/m kuyruk sokumu, pöçük
qarçik (ii) bot/m mantar
qarçik (iii) m tavan (ev tavanı)
qarçika vizikdar bot/nd kurt mantarı
qarçikî (i) rd kuyruk sokumundan dolayı rahatsız olan
qarçikî (ii) bj/rd mantarlı
qarçikzan nd/nt mantar bilimci
qarçikzanî m mantarbilim
qarçilok bnr qarçîlok
qarçîlok rd sıska
qarçîlokî rd sıskaca
qarçîlokî bûn l/ngh sıskalaşmak
qarçîlokîbûn m sıskalaşma
qarçîloktî m sıskalık
qarçimandin m kırıştırma
l/gh kırıştırmak
qarçimîn m kırışma
l/ngh kırışmak
qarçimonk m kıvrım
qarçîmonk m kıvrım
qare m keçi kuyruğu
qareqar m 1. bağırış, haykırış 2. tavuk, hindi ötüşü
qarewar m bağırış çağırış, bağırtı
qarewar kirin l/gh bağırmak, feryat etmek, haykırmak, direk direk bağırmak
qarewar pê ketin bağırıp çağırmak
qarewarkirin m bağırma, feryat etme, haykırma, direk direk bağırma
qargûme bot/m yenilen bir bitki
qarî bot/m dana ayağı (Arum)
qarîbelik n 1. dana ayağı bitkisinin orta sürgünü 2. mec çok acı, çok acılaşmayı ifade etmede kullanılır
qarik rd sıska
qarikî bûn l/ngh sıskalaşmak
qarikîbûn m sıskalaşma
qarikîtî m sıskalık
qarîn m bağırma, bağırış
qarîn (i) l/ngh bağırmak
qarîn (ii) m kızma, kızış, öfkelenme, sinirlenme
l/ngh kızmak, öfkelenmek, sinirlenmek
qarîn jê anîn bağırtmak
qarîn jê çûn bağırmak, çığlığı basmak
qarîn jê hatin bağırmak, çığlığı basmak
qarîn pê ketin bağırıp çağırmak
qarînî m bağırtı, çığırtı, çığltı
qarînî jê anîn bağırtmak
qarînî jê çûn çığlığı basmak
qarînî jê hatin çığlığı basmak
qarînî pê ketin bağırıp çağırmak
qarît zo/m batak çulluğu
qarît (i) rd sıska
qarîtê devê çeman mezar kaçkını (çok zayıf kimse)
qarîtik zo/m batak çulluğu
qarîtika avî zo/nd batak çulluğu (Gallinago gallinago)
qarix sebze tarhları.
m 1. ekili halde sebze dizisi 2. karık
qarixî rd kataraktlı
qarixîn m bulanık görme
l/ngh bulanık görmek
qariyayî rd kızgın, öfkeli
qarlêxistî rd kakınmış
qarlêxistin m kakalama, kakıma, ayıbını yüzüne vurma
qarok rd/nt kıskanç
qarok (i) rd sinirli (çok çabuk kızıp parlayan kimse)
qarok bûn kıskanç olmak
qarokî m kıskançlık
qarokî kirin kıskançlık yapmak
qarolî m karyola
qarot bitki sapı.
n 1. sap 2. yenilebilir bitki içi
qarpiçûk rd çok zayıf kimse
qarpûz m kaş (eyerin ön ve arkasındaki çıkıntılı bölüm) * qarpûza zîn eyer kaşı
qarqarok (i) zo/nd kara karga
qarqarok (ii) rd bağırtkan, çığırtkan
qarqarokî m 1. çığırtkanlık 2. rd çığırtkanca, çığırtkan gibi * yekî qarqarokî ye çığırtkan gibi birisi
qarqazî bot/m 1. keçi boynuzu (Caratonia siliqua) 2. keçi boynuzu (bu ağacın yemişi)
qars m kasılma
qars bûn l/ngh kısalmak (büzülmek)
qars kirin l/gh kısaltmak (elbise için, büzüştürmek)
qarsbûn m kısalma (büzülme)
qarsele m saman artığı
qarşim bot/m peynire katılan ot
qarskirin m kısaltma (elbise için, büzüştürme)
qartîbelig bnr qartîpe
qartik ağaç pim.
qartik (i) m geğirme
qartik (ii) n pim
qartîpe m karasabanda belirli bir pim
qartîpoz n görünmeyen korkunç masal canavarı
qartîşî nd nasırdan çatlamış yer
qarûç bot/m 1. kanyaş 2. mec sıska
qarûn nd Karun (çok zengin kimse)
qarure m cam kap
qarûşe m çalı süpürgesi
qarandin/diqarîne/biqarîne 1. qîjandin 2. zêrandin
qarç [I] cureyekî daran e [II] hestiyê qorikê qarçik hêt *“berû da bizinê, dest avête qarçike”
qarçikî kesê ku hestiyê qorika wî şileke bûye; xawûşe
qarê (navdêr, mê) lîstikên zarokane dikin qêrî bi gotina qarêû bi lez baz didin bêyî bêhina xwe bînin ta di gehin cihê desnîşankirî
qarên qîjên
qareqar qajeqaj
qareqar kirin qajeqaj kirin
(biwêj) ji ber bûyerek an jî pirsgirêkekê zêde teşqele derxistin. jixwe edeta serto ye, ew heya neke qareqar, rehet nabe.
qareqarkirin (navdêr) qîjandin, qîjkirin
qarik kesê bêçare
(rengdêr) mirovê bêçare, mirovê lewaz
qarîn (navdêr, mê) qêrîn,feryad, qîrrîn
qarîn/diqare/biqare 1. qîjîn, qîrîn 2. bang kirin *“mirîşk biqare, hêkê dike”
qarînî qarên
(navdêr, mê) qajînî, qîrînî, qîjînî, cirinî, barînî, qirçînî.
ji: qarîn +-î
qarix di nav bîstanekî de kerdiyên sewzeyan
qariyayî (rengdêr) hêrs hatî, qehirundî, qurandî.
ji: qariyay + -î
qarok (rengdêr) hesûd, çavnebar, berçîn, kumreş, zikreş, dexes, bexîl, dilreş
qarot bistikê giyayî
qarr 1. her 5 parçeyên mezin yên Zemînê (navdêr, mê) parzemîn, yek ji her pênc yan şeş parçeyên mezin yên zemînê (Asya, Ewropa, Efrîqa, Emerîkaya Bakur, Emerîkaya Başûr û Antarktîka).
Herwiha: qar.
ji: Ji erebî.
: qarî 2. dengê bilind. Binêre;, qarre-qarr
qarr kirin (lêker)(Binihêre:) qarr
qarr-qarr (navdêr, mê) qarre-warr, qaje-waj, dengê bilind (bi taybetî yê girî).
Herwiha: qarre-qarr, qarreqarr, qare-qar, qareqar, qar-qar, qarqar, qarr, qar.
ji wêjeyê: Bajarê êdî dihênijî ji dengê zurnê dîsa hişîyar bû, pencere pey hev vedibûn. Eger ji du, sê pencera ji wî re dibeşirîn, destên xwe dihejandin, ji yên mayîn gişkan qareqara merivan bû, xelk hêrs dibû, ka wî ji bo çi xewa wan herimandîye?(Tosinê Reşîd: Mirazê dilê min, 12/1997, wergirtin ji Rojanu.com, 12/2006)
qarre (navdêr, mê) kişwer, parzemîn, kontînent
qarrewarr (navdêr, mê) qêrrûvêrr, qajewaj, qîrrîn, qarrîn, qîjîn, hewar, qarr.
Herwiha: qarûwar, qarewar, qarrûwarr.
ji: qarr + -e- + warr
qarrewarr kirin (lêker)(Binihêre:) qarrewarr
qarrewarrkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye qarrewarr kirin
qarrewarrkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) qarrewarr
qarrkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye qarr kirin
qarrkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) qarr
qartik bizmarê darînî
qarûn (navdêr, nêr) (di Quranê û Tewratê de) kesekî pirr zengîn û hesûd bû û wek sembola kesên çavbirçî tê nasîn.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: قاروون.
ji: ji erebî erebî قارون (Qarûn) jiibrani קֹרַח (Korax), belkî ji yunanî Χάρων (Xaron). Di mîtolojiya yûnanî de ew kelekvanê çemên Stuks û Axeronê ye û miriyan bi avên wan ve digihîne Hadesê anku dûjehê.
qarûşe siqayîla çilpiyan
qarîn v.i. to cry bitterly
qar kirin brüllen
schreien
wütend werden
qarç Pilzbaum
qarûşe Zaunbesen
qar rd. qîq, req, çîq, qîqerut, zêlexte
m. hêrs, nêr, su, xism, yers n.
qarandîn lg. hêrsnayene, sunayene, nêrnayene, cigirnayene, qarnayene, hêrs fîstene, bajnayene, karawnayene, su fîstene, beajnayene, qehrnayene, beacnayene
qarandin m. hêrsnayis, sunayis, nêrnayis, cigirnayis, qarnayis, hêrsfîstis, bajnayis, karawnayis, sufîstis, beajnayis, qehrnayis, beacnayis n.
qarçik m. boçik, boçe, dim, dogk, dêlîye, poçe, bueç, bueçik n.
m. kozmag, serke, banastun, buniste n.
m. bot. sung, patike, kufarike, qampîreke, sêng, kuwarik, sînge n.
qarçikî gur n. bot. fisa hesî, fisa vergî m.
qarçîlokî bûn lng. . qîq bîyene, zêlexte bîyene
qare-qar rd. karekar, qareqar
qare-qar kirin lg. karayene, qîjayene, karekar kerdene
qareman rd. qehreman, mêrde, çêr, xirt, egît, xurt, jîhat, camêrd, canmêrd
qarî m. bot. melc, melcê n.
qarik rd. qîq, req, çîq, qîqerut, zêlexte
qarîn lng. . qîrayene, berezîyene, qîjayene, qêrayene, karayene, çîkayene, barayene, zirçayene, qarayene, kiyrayene, qiyrayene
m. sîkîyayis, erk, qudret, sayis n.
lng. . hêrs bîyene, su bîyene, nêrîyene, cigirîyene, qarîyene, bajîyene, karawîyene, rirgîyene, qehrîyene, hêrsîyene, beariyene, nêr bîyene
m. hêrsbîyayis, nêrîyayis, cigirîyayis, subîyayis, qarîyayis, bajîyayis, hêrskewtis, karawîyayis, rirgîyayis, qehrîyayis, hêrsîyayis, beariyayis n.
qarînî m. qîjîye, qîrîye, qîrîvîrîye, karîye, karîwarîye, qêrîwêrî m.
qarix m. lare, qarix, siqe, tej m.
qarok rd. hêrsin, suyin, nêrin, cigirin, xisimin, xezebin, sudar, qarqarok
qarolî m. karolî, karyola n.
qarot n. sap, qarût, dasik, das, sop n.
qarpûz m. qas, qasê zînî n.
qarpûza zînê m. qas, qasê zînî n.
qarqarok rd. qarqarok, berezîyayox, qîrqîrok, pirpirok, hêrsin
qarqazî m. nanê bize n.
m. bot. xarnifêre, xarnipêre, darxarnipe, dara xarnipe m. _ qars bûn lng. . risîyene, kilm bîyene, desîyene (qûmas...) it
qarsbûn m. risîyayis, kilmbîyayis, desîyayis (qûmas...) n.
qartîbel lg. m. qertî m., qefîle, qetîlpe, qartîme n.
qartik n. tîs n.
qarûs n. darsok, silêl, sileyl n.
qarûse m. seqawêl, saqol, desta, siqafil, seqaviyel/?.
qar (n) bakınız: qehir (n)
qarakter (n) bakınız: karakter (n)
qarangê çimî gözün aşağısındaki deri
(n) gözün altındaki deri
(n) gözün aşağısındaki deri
qarayene melemek (koyun, keçi için)
bakınız: qehirîyayene
qarayîs (n) bakınız: qehirîyayîş (n)
qarayîş (n) meleme (koyun, keçi için)
(n) bakınız: qehirîyayîş (n)
qardan -i, bakınız: gardîyan
qardaney (m) bakınız: gardîyanîye (m)
qardîyan -i, bakınız: gardîyan
qardîyaney (m) bakınız: gardîyanîye (m)
qardîyon -i, bakınız: gardîyan
qardîyoney (m) bakınız: gardîyanîye (m)
qardulabi (m) bakınız: gardirobe (m)
qarekter (n) bakınız: karakter (n)
qareman -e, bakınız: qehreman
qaremaney (m) bakınız: qehremanî (m)
qaremanî (m) bakınız: qehremanî (m)
qareyene bakınız: qehirîyayene
qareyîne bakınız: qehirîyayene
qareyîş (n) bakınız: qehirîyayîş (n)
qaris bîyayene bakınız: qariş bîyene
qariş bîyene karışmak (dokunmak)
qarisbîyayîş (n) bakınız: qarişbîyayîş (n)
qarişbîyayîş (n) karışma (dokunma)
qarisê ... bîyene bakınız: qarişê ... bîyene
qarişê ... bîyene -e karışmak
qarişmîş bîyayene bakınız: qariş bîyene
qarişmîşbîyayîş (n) bakınız: qarişbîyayîş (n)
qarişmîşê ... bîyayene bakınız: qarişê ... bîyene
qariste (n) bakınız: qerase (n)
qarix (n) bakınız: qarixe (m)
qarixe (m) karık (küçük ark)
qarîyaya (m) bakınız: qehirîyaya (m)
qarîyayê (m) bakınız: qehirîyayîye (m)
qarîyaye (n) bakınız: qehirîyaye (n)
qarîyayene bakınız: qehirîyayene
qarîyayêne bakınız: qehirîyayene
qarîyayeyê (m) bakınız: qehirîyayeyî (m), qehirîyayeyîye (m)
qarîyayeyênî (m) bakınız: qehirîyayeyênî (m)
qarîyayeyî (m) bakınız: qehirîyayeyî (m), qehirîyayeyîye (m)
qarîyayeyîye (m) bakınız: qehirîyayeyî (m), qehirîyayeyîye (m)
qarîyayîs (n) bakınız: qehirîyayîş (n)
qarîyayîş (n) bakınız: qehirîyayîş (n)
qarîyayîye (m) bakınız: qehirîyayîye (m)
qarîyene bakınız: qehirîyayene
qarme (n) bakınız: qawirme (n)
qarmîs bîyayene bakınız: qariş bîyene
qarmîş bîyayene bakınız: qariş bîyene
qarmîsbîyayîş (n) bakınız: qarişbîyayîş (n)
qarmîşbîyayîş (n) bakınız: qarişbîyayîş (n)
qarmîsê ... bîyayene bakınız: qarişê ... bîyene
qarmîşê ... bîyayene bakınız: qarişê ... bîyene
qarna (m) bakınız: qarne (m)
qarnayene bakınız: qehirnayene
qarnayêne bakınız: qehirnayene
qarnayîne bakınız: qehirnayene
qarnayîş (n) bakınız: qehirnayîş (n)
qarnayox -e, bakınız: qehirnayox -e,
qarne karne
(m) karne
qarosere (m) bakınız: karoser (n)
qarrayene bakınız: qarayene
qarrayîş (n) bakınız: qarayîş
qarse (n) 1) ucu sivriltilip daha çok yeraltından bir şey çıkarmakta kullanılan çubuk 2)b. qerase (n)
qarsê ... bîyene bakınız: qarişê ... bîyene
qarse dekewtene bakınız: qerse dekewtene
qarse girowtene bakınız: qerse girewtene
qarsedekewtiş (n) bakınız: qersedekewtiş (n)
qarsegirowtiş (n) bakınız: qersegirewtiş (n)
qart -e, bakınız: qert -e,
(n) bakınız: karte (m)
qartapoz (n) bakınız: qetrepoz
qarte (m) bakınız: karte (m)
qarti (m) bakınız: karte (m)
qarula (m) bakınız: karyola (m)
qarût (n) sap (bitki içi (n)
qarxa (m) bakınız: qabirxa (m)
qaryayîş (n) bakınız: qehirîyayîş (n)
qaryola (n) bakınız: karyola (m)