Encamên lêgerînê
porfir porfîr jeo/m
porfîr jeo/m
porfirit porfîrît jeo/m
porfîrît jeo/m
porno porno m
porno m
pornografi pornografî m
pornografî pornografî m
pornografik pornografîk rd
pornografîk rd
porselen çînî, porselen m
çînî, porselen, ferfûrî m
porselenci 1. porselenfiroş 2. çînîker, porseIenkar (e ku çîniyan çêdike) nd/nt
1. porselenfiroş 2. çînîker, porselenkar (ê ku çîniyan çêdike) nd/nt
porselencilik 1.. porselenfiroşî 2. çînîkerî, porselenkarî m
1. porselenfiroşî 2. çînîkerî, porselenkarî m
porsiyon porsiyon m
porsiyon m
porsuk (I) kurûbcşk, kurbeşik, xurbeşk, gurîbeşk (Meles) zo/m (II) pixûdokî, nermixokînf
porsuk (i) kurûbeşk, kurbeşik, xurbeşk, gurîbeşk (Meles) zo/m
porsuk (ii) pixûdokî, nermixokî rd
porsuma tarmilîn, pixudîn, nermixîn m
tarmilîn, pixudîn, nermixîn m
porsumak tarmilîn, pixudîn, nermixîn l/ngh
tarmilîn, pixudîn, nermixîn l/ngh
portakal 1. portakal, narine (Citrus aurantium) bot/m 2. portakal, narine (mêweya vê darê)
1. portakal, narinc (Citrus aurantium) bot/m 2. portakal, narinc (mêweya vê darê)
portakal rengi 1. rengê portekalan, zerê pehtî nd 2. rengê portekalê, zerê pehtî (ê ji vî rengî) rd
1. rengê portekalan, zerê pehtî nd 2. rengê portekalê, zerê pehtî (ê ji vî rengî) rd
portakallık bexçêyê portakalan, bexçeyê narincan nd
bexçêyê portakalan, bexçeyê narincan nd
portatif seyar, guhêzbar, portatîf
seyar, guhêzbar, portatîf rd
portbagaj bagaj m
bagaj m
portbebe portbebe, çentikê bebekan m
portbebe, çentikê bebekan m
portekizce Portekîzkî m
Portekîzkî m
portekizli Portekîzî nd/rd
Portekîzî nd/rd
portföy cuzdan, cuzdanê pereyan nd
portföy cüzdan cuzdanê pereyan nd
portmanto portmanto m
portmanto m
portmone cuzdanê pereyê hûr
cuzdanê pereyê hûr
porto (ji navê şarê Portoyê) porto (cure meyek e) m
(ji navê şarê Portoyê) porto (cure meyek e) m
portör belavker, hilgir nd/nt
belavker, hilgir nd/nt
portre 1. wêne, portre 2. portre wj/m
1. wêne, portre 2. portre wj/m
portreci wênesaz, portresaz nd/nt
wênesaz, portresaz nd/nt
por saç.
rd kapalı, örtük
n saç
por (i) zo/m duraç, turaç
por berdan saç bırakmak
por çêkirin 1) saç tıraşı yapmak, saç tıraş etmek 2) saç yapmak * porê bûkan tê çêkirin gelin saçı yapılır
por di ber de spî kirin (bir işte) saç sakal ağartmak
por dirêj kirin saç uzatmak
por jê kirin saç kesmek
por kirin kapatmak
por kirin hirî saçını süpürge etmek
por kur kirin saç kesmek¸ saç tıraş etmek
por li ber tavê spî kirin saçlarını değirmende ağartmak
por li serî bûn şûjin 1) saçları diken diken olmak 2) ürkmek
por pê ve neman saçı dökülmek
por poşman nd bin pişman
por şe kirin saç taramak
por şikandin saç taramak
por spî kirin saç ağartmak
por û gijik saç baş * por û gijika wê li hev ketibû saçı başı birbirine karışmıştı
por û gijik hilkirin saçını başını yolmak
por û gijika (yekî) hilkirin (birinin) saçını başını yolmak
por û riyê (yekî) hatiye saç sakala karışmış
por û riyê wî kişiyaye saç sakala karışmış
por weşandin l/gh saç dökmek
saç dökmek
porak m soda
porang m bir tür sepi (bulgur unu, tüz ve maya birbirine karıştırılarak hazırlanan sepi)
porawî m defter
porbela rd saçı dağınık
porbigû rd/argo yaşlı paspal
porbir nd/nt saç kesicisi
porbûn m bir halı motifi
porç n saç
porçe n peruk
porçhêşîn rd kırçıl
porçik n 1. saç 2. perçem, kakül
pore m yetki
porê (yekê) girtin û kaş kirin saçlarından sürüklemek
porê (yekê) hatin li qorikê ketin saçı topuklarını dövmek
porê (yekê) hatin pehniya wê saçı topuklarını dövmek
porê (yekî) bij e saçları diken diken
porê (yekî) gijomijo ye saçı dağınık (bi)
porê (yekî) hatin saç tıraşı gelmek (veya uzamak)
porê (yekî) kişîn saçları uzamak
porê (yekî) nîvo nîvo bûn saçları iki türlü olmak
porê keçikan bot/nd baldırıkara
porê kurîşkî nd kıvırcık saç
porê qir nd kır saç (kar tutmuş dağlara benzetilerek) beyazlaşmaya başlamış saç baş (erkek için)
porê req rd seyrek saç
porê reş siyah saç
porê reşê filîkî siyah dalgalı saç
porê serê (yekê) piçirandin (birinin) saçını başını yolmak
porê serê (yekî) spî bûn saçı başı ağarmak
porê wan î dirêj e aqilê wan î kin e saçı uzun aklı kısa
porê xwe berdan saçını bırakmak
porê xwe bi keys kirin başını toplamak (saçını toplayıp bir çeki düzen vermek)
porê xwe çêkirin l/bw 1. saçını yapmak 2. saç tıraşını yapmak
1) saçını kesmek, saç tıraşını yaptırmak 2) saçını yapmak
porê xwe dan hev başını toplamak (saçını toplayıp bir çeki düzen vermek)
porê xwe di ber (karekî) de spî kirin (bir işte) saç sakal ağartmak
porê xwe dirêj kirin saç uzatmak, saçını uzatmak
porê xwe hilkirin saçını kesmek (veya tıraş etmek)
porê xwe jê kirin saçını kesmek (veya tıraş etmek)
porê xwe kaş kirin (kendi) saçını başını yolmak
porê xwe kur kirin saç tıraşı olmak, saçını kesmek (veya tıraş etmek)
porê xwe piçirandin (kendi) saçını başını yolmak (li)
porê xwe yê spî nanêre saçına başına bakmadan (li)
porê xwe yê spî şerm nake saçına başına bakmadan
porê zir 1) fırça gibi (sert saç için) 2) takma saç
poredar rd yetkili
poredar kirin yetkili kılmak
porêpîrê teke sakalı /keçi sakalı/yemlik; scorzonera(trapog on)
porfîr jeo/m porfir
porfîrît jeo/m porfirit
porg kese.
bj/n kabarcık
porgên xwînê ant/nd kan damarı
porgevel bnr porgewel
porgevez rd güvez saçlı
porgewel m al karısı
porgî rd kabarcıklı
porgî bûn l/ngh kistleşmek
porgîbûn m kistleşme
porgij rd saçı dik ve karmakarışık olan
porgijik rd saçı dik ve karmakarışık olan
porgijikî rd saçları dolaşık
porgijikîbûn m dolaşıklık
porguzwan rd saçları lule lule (olan)
porhatî rd saç tıraşı uzamış kimse
porhilkirî saçları kesilmiş
porîk bnr poçax
porik (i) n 1. saç 2. perçem, kakül 2. çil (köklerdeki kıl gibi uzantılar)
porik (ii) bot/m 1. kılçık (fasuyle, bakla gibi sebzelerin yeşil kabuğunda ve ekin başaklarında bulunan sert ve kıl gibi uzun lif) 2. bağboğan, küsküt, şeytan saçı, cin saçı (Cuscuta) 3. asma bıyığı, sülük 4. mısır püskülü 5. ek kök
porika gilgil nd mısır püskülü
porîn m azarlama
porjan bot/m hayvanlarca yinilen bir dikenli ot
porkej rd kumral saçlı
porkirin m 1.örtme, kapatma 2. saklama
l/gh 1.örtmek, kapatmak * ser wî por bike üstünü ört 2. saklamak
porkur rd 1. kısa saçlı, kesilmiş saçlı 2. saçı kesilesi (ilenç) 3. saçlarını, örüklerini kesmiş yas tutan kadın
porkurê dûrî seriyan kaza belâ uzak dursun
porkurîşkî rd kıvırcık saçlı
porkurkirî rd kesik saçlı
pormijîn m kara kara düşünme
l/ngh kara kara düşünmek
porneşekirî rd saçı taranmamış
porno m porno
pornografî m pornografî
pornografîk rd pornografik
porpare kılcal.
rd kılcal
porpir nd/nt kuaför
porpor rd geveze
porpore m sitem, serzeniş
porporî m gevezelik
porqiran bj/m saçkıran
porqirêjî rd kirli saçlı
porreş rd siyah saçlı
porsak m şuur, bilinç
porsat nd gereç
porşekirî rd saçı taralı
porselen m porselen
porselenfiroş nd/nt 1. porselenci 2. m porselenci (porselen satılan yer)
porselenfiroşî m porselencilik
porselenkar nd/nt porselenci (imal eden)
porselenkarî m porselencilik
porsil n ters (tek tırnaklı hayvan pisliği)
porşitî rd düz saçlı
porşitûnî rd düz saçlı
porsiyon m porsiyon
porsor rd 1. kızıl saçlı 2. mec yiğit erkek
porsorî rd kızıl saçlı
porsorî bûn l/ngh saçları kızıllaşmak
porsorik rd kızıl saçlı
porspî rd 1. ak saçlı 2. geline eşlik eden kadın
port (i) m palavra
port (ii) n saç
portatîf rd portatif, taşınabilir, seyyar
portbebe m portbebe
portekîzî nd/rd Portekizli
portekîzkî m Portekizce
porteqal bot/m 1. portakal (Citrus aurantium) 2. portakal (bu ağacın meyvesi)
porteqala navsor kan portakalı
portma bnr fame
portmanto m portmanto
porto (Porto şehrinin adından) m porto (bir tür şarap)
portor bj/rd taşıyıcı
portre m 1. portre 2. wj portre
portresaz nd/nt portreci
porwerihandin m saç dökme
l/gh saç dökmek
porwerîn m saç dökümü
porweşandî rd saçları dökük * mamosteyê porweşandî saçları dökük öğretmen
porweşandin m saç dökme
porweşî rd yaşlı sefil (kadınları için, aşağılama)
porweşîn m saç dökümü
porweşiyayî rd saçları dökük
porxan kürk.
m künk
porxanî m 1. emek takası karşılığında çalışmak 2. nd imece de karşılıklı gönderilen kimse
porxelek rd kıvırcık saçlı
porxelekî rd saçları kıvırcıkça
porxingal rd saçı bukleli, kıvırcık saçlı
porxingalokî rd saçı kıvırcıkça
porxirpûşkî rd kıvırcık saçlı
porzer rd sarı saçlı
porzerik rd sarı saçlı
porzerîn rd sarı saçlıca
porziwaker m saç kurutucusu, saç kurutma makinası
por pirça bi sêrî ve hêşîn dibe, gijik *“destê bi don pêşiyê di porê xwe bide”
por li ber tavê spî kirin temenekî dirêj di nezaniyê de bihurandin
por poşman bûn (biwêj) ji ber kirinek an jî gotineke çewtiya xwe pejirandin. dii re ewjîji ber we kirina xwe por poşman bû, e gelekî dereng mabû.
porang (navdêr) nan an jî xurekek ku bi temamî bi xwê be (pirr bi xwê). Eyşika Şûşanê nanê dewatê kiriye porang.
porçe 1. porê çêkirî; zirpor 2. alaveke ku bi sêrî ve porikekî sext heye û pê diran tên paqijkirin 3. hemû alavên maliştinê yên ku ji destikekî û serikekî biporik pêk tên
porê (yekî) di êş de gewr nebûn (biwêj) gelek tecrûbe derbas kirin, ji jiyane fem kirin. lo birazî, pore min ne di eş de gewr bûye. nexweşiya sergejeke ne wilo ye. ma tu de ji min re bibejî? hesen zinar
pore şûştî, guliyên hûnayî (biwêj) her tişte amade û beleş bûn. pore şûştî, guliyên hûiuiyî. edî ji xwedê çi dixwaze?
pore xwe bi ser bav û biraye xwe de kur kirin (biwêj) tiştekî xerab û şermî kirin, wekî nifiran ji bo mirin an jî felaket hatin serê bav û birayan jî tê bikaranîn. m in ç.i zanibû we pore xwe li ser bav û biraye xwe de kur bike û here bi wan karin benamûsiye re mijûl bibe. jixwe di we qirike de çi ma? di navîna saleke de pore xwe bi ser bav û biraye xwe de kur kir. pore xwe bi ser xwe de kur kirin: di çanda kurdan de. dema bav, bira mer an jî ewledekî ciwan û delalî dimire. xweh jin an jî de pore xwe jê dikin. ne tene di bûyera mirine de, lê di tawanbariya namûse de jî dîsa wekî eezayekî mezin jina ku tawan kiriye, pore we ji hela xwediyen we ve te jekirin. jixwe di çanda kurdan de pore j i ne û dhejbûna we gelekî girîng e. por jekirin te wateya qedeneşî. benamûsî, eş û kedereke mezin. xwe de dixiste porteport û çûkeçûk. musa vazgali
porê xwe bi ser xwe de kur kirin (biwêj) karekî xerab kirin. bele we jî pore xwe bi ser xwe de kur kiriye û serê xwe bi wî re kiriye yek.
porê xwe di aşe mîrze de spî kirin (biwêj) temene xwe bi awayekî vala derbas kirin. wî porê xwe di aşê mîrze de spî kiriye, kî wî çi dihesibîne?
pore xwe spî kirin (biwêj) kal û pîr bûn. min edî pore xwe spî kiriye, min nekin nav wan meseleyan.
porgustik gangilok
porik 1. porê ziravik û kurt 2. qumaşê ku bi rûyê wî ve rîşiyine hûrik hene 3. rîşî porşikên nexweşiya pordaweşînê porg kîsik
porişk 1. kesê ku rişk ketine serê wî 2. keç porpare bi qasî mûyekî zirav
pornografî (navdêr, mê) weşanên seksê yên tê de endamên zayendî jî tên nîşan dan, filmên yan kovarên wêneyên seksê pêşkêş dikin û kîr û quzan jî diyar dikin.
Herwiha: porno, pornogirafî, pornografiya, pornografiye, pornografya, pornografye, pornogirafiya, pornogirafiye, pornogirafya, pornogirafye.
ji: ji yewnanî porne (qehbetî) û grafien (nivîsîn).
: pornografîk, pornografînas, pornografîvan, pornografînasî, pornografîvanî
pornografîk (rengdêr) erotîk, şehwetî, seksî, têkildarî pornografiyê: film û wêneyên pornografîk, ganawî
pornografîvanî (navdêr, mê) karê pornografîvanan.
ji: pornografîvan + -î
porr 1. girtî,nixamtî,nixûmandî,bestî ji kerema xwe derî por kin(navdêr, nêr)Kurdî;2. mûyên serî (navdêr, nêr) mûyên bi serê mirovan ve: porrê dirêj û delal, porrê reş, porrê sor, porrê zer, porrê spî, porr şe kirin, porr şane kirin, porr kurr kirin (kurt kirin), porr tiraşîn, porr weşîn/werîn, porr dirêj bûn, porr hatin.
Herwiha: porAwayên Por Ji bo mêr: Efserî, Gurî, Keçel, Pehn, Por dirêj, Alabros, Şût, Resta Ji bo jin: Kin, Sermil, Derdekî, Gangilok, Doqik, Gomtil, Gûrz, Badayî, Topika por, Teriya hesp, Honayî, Hevrêsî, Cotê Hona, Veçinî, Xingalokî.
Hevwate: pirç.
Têkildar: bisk, cênîk, kezîBinere.
Herwiha: rî, simêl.
ji: hevreha pehlewî vers, avestayî verise-, sogdî vrs, farisî گرس (gurs) ji Proto-hindûewropî uel- (porr, pirç, pûrt ku hemû ji heman rehî ne). Herwiha hevreha peyva bi heman maneyê di gelek zimanên slavî de: rusî волос (volos: pirç, porr), polonî: włos, çekî û slovakî vlas, slovenî las. Hirî ya kurmancî jî her ji eynî rehî ye û wisa hevreha wool ya inglîzî û gelek peyvên bi heman maneyên yên zimanên hindûewropî ye. Bo zêdetir agahiyan, binere: hirî.Çavkanî: Pokorny, peyva uel-.
: porrdirêj porrkurr porr-reş porrsor.
Bi zaravayên kurdî: Kurmancî: por, pirç, Kurdî (Soranî): qij, Kurdiya başûr: qij, mü, Lekî: Hewramî: Zazakî: por, gij, gijik
porr bûn (lêker)(Binihêre:) porr
porr çêkirin (lêker)(Binihêre:) porr
porr hatin (lêker)(Binihêre:) porr
porr kirin (lêker)(Binihêre:) porr
porrbûn (navdêr)(Binihêre:) porr
porrbûyî (rengdêr) (Binihêre:) porr
porrgirtî (rengdêr) sergirtî, pirçgirtî
porrhatî (rengdêr) (Binihêre:) porr
porrhatin (navdêr, mê) (Binihêre:) porr
porrjêkerî (navdêr, mê) berberî, sertiraşî, helaqî
porrkirî (rengdêr) (Binihêre:) porr
porrkirin (navdêr)(Binihêre:) porr
porrkurrker (navdêr) sertiraş, porrtiraş, pirçtiraş, serkurrker, pirçkurrker, berber, helaq, kesa/ê ku porrê mirovî bi meqesê kurt dike(navdêr, mê) sertiraşxane, berberxane, dikana berberiyê.
Herwiha: porkurker.
ji: porr + kurrker.
: porrkurrkerî, pporrkurrkerîtî, porrkurrkertî, porrkurrkerxane. Bi soranî: sertaş
porrkurrkerî (navdêr, mê) rewşa porrkurrkerbûnê.
ji: porrkurrker + -î
porrkurrkerxane (rengdêr) bi awayekî porrkurrker.
ji: porrkurrker + -ane
porrsor (rengdêr) (navdêr) pirçsor, sersor, kesa/ê ku rengê porrê wê anku pirça wê sor e.
Herwiha: porsor.
Bide ber: porr-reş, porrzer.
ji wêjeyê: Ajana Rûs, delala dilê xortên 18-70 salî, porsora 28 salî Anna Chapman, li Rûsya ji alî “Kanal 1” ve wek jina salê hat hilbijartin. Chapman a ku li Amerîkayê bi sedema ajantîyê hatibû dersînorkirin, li welatê xwe Rûsyayê bû jina salê û doxîn li zilaman şil û pil kir..
ji: porr + sor.
: porrsorî, porrsorîtî, porrsortî
porrsorî (navdêr, mê) rewşa porrsorbûnê.
ji: porrsor + -î
porrtiraş (navdêr) sertiraş, pirçtiraş, porrkurrker, serkurrker, pirçkurrker, berber, helaq, kesa/ê ku porrê mirovî bi meqesê kurt dike(navdêr, mê) sertiraşxane, berberxane, dikana berberiyê.
Herwiha: portiraş, portiraş, portraş.
ji: porr + tiraşîn + -în.
: porrtiraşî, porrtiraşîtî, porrtiraştî, porrtiraşxane. Bi soranî: sertaş
porrtiraşî (navdêr, mê) rewşa porrtiraşbûnê.
ji: porrtiraş + -î
porrtiraşxane (rengdêr) bi awayekî porrtiraş.
ji: porrtiraş + -ane
porselen (navdêr) ferfûr, çînî, keramîk, seramîk, kereseyek spî ye ku bi taybetî aman (firaq) jê tên çêkirin.
ji: Bi rêya frensî porcelaine ji îtalî porcellana ji porcella (berazên mê) ji porco (beraz).
: porselençî, porselençîtî, porselenî, porselençêker, porselenkar, porselenkarî, porselensaz, porselensazî
porselenî (navdêr, mê) rewşa porselenbûnê.
ji: porselen + -î
porselenkar (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê porselen dike.
ji: porselen + -kar
porselenkarî (navdêr, mê) rewşa porselenkarbûnê.
ji: porselenkar + -î
porsiyon (navdêr, mê) pişka xwarinê ya ku carekê bo neferekê tê îkramkirin, pişka dermanî ya ku kesek bi carekê dixwe yan vedixwe.
Herwiha: porsyon.
ji wêjeyê: Gava ko mirov dihere aşxaneyekê û kebabekê yan jî porsiyonek xwarin bixwaze, ew li gel wê daxwaza mirovî çend celeb xwarinên din jî li ser maseyê rêz dikin.(Enwer Karahan: Du dîmen ji başûrê Kurdistanê û zarokên li ser sergoyên Diyarbekirê, Nefel.com, 12/2007).
ji: Ji frensî portion
portal (navdêr, mê) rûpelê destpêkê yê malperê, malperr, rûpelên li ser internetê, dergeh, deriyên mezin.
ji wêjeyê: Li piştî demekê ji sebebê ku kes nikare xwe bi xwe di mezata wan de bifiroşe, eBay wêneyê Trobasê ji portala xwe derdixe..
ji: Bi rêya inglîzî portal ji îtalî portale ji latînî porta (dergeh)
portatîf (navdêr, mê) seyar, guhêzbar.
ji: porta +-tîf
porteport kirin (biwêj) xwe bi xwe yan jî bi hinekên din re kutekut kirin. tişte ji deste we dihat bi tene di canê
porteqal cureyekî mêweyan e
portmanteau portmanto
portre (navdêr, nêr) wêneyê yan peykelê ku rû û sîngê kesekî nîşan dide, (mecazî) profîl, nasandina kesekî yan hin kesan.
ji wêjeyê: Ressama portreyên kurd Nevîn Gungor: Ez ê portreyên Sînanê Kirîv û Sakîneyê çêbikim.(Netkurd.com, 2/2007).
: portresaz, portresazî, portrevan, portrevanî
portresaz (navdêr, mê) wênesaz.
ji: portre +-saz
portrevanî (navdêr, mê) karê portrevanan.
ji: portrevan + -î
portugal Serenav,mê, welatek e li başûr-rojavaya Ewropayê.
Herwiha: Portegîz, Portekîz, Portuxal.
: pirteqal, portugalî, portugalîtî
portugalî (navdêr, mê) zimanê Portugalê (ku zimanek romî ye û ji bilî Portugalê zimanê fermî yê Brezîlyayê û hin welatên din e jî) (navdêr) welatiya/ê Portugalê, kesa/ê ji Portugalê(rengdêr) tişta/ê Portugalê, portegaliyan yan zimanê wan: Rojnameyên portugalî dinivîsin ku....
Herwiha: portegîzî, portekîzî, portuxalî.
Têkildar: pirteqal.
ji: Portugal + -î.
: portugalîtî
portugalîtî (navdêr, mê) rewşa portugalîbûnê.
ji: portugalî + -tî
portugaliya brezîlyayê (navdêr, mê) zimanê portugalî wek ku li Brezîlyayê tê peyivîn
porxan kincên ji postên giranbiha
porpoise berazî derya.
port bendergeh
lengergeh
portable computer kompûtera xweşbar
porthole kuna li rexê keştî an jî balafirê ji bo ba û ronahiyê, lombar, lomboz, paceya keştiyê, kuna gazê
portico (înşaat) di avahiyên mezin de binê dîrekên li ber deriyê. Têketina bistûn.
portraitist Portrevan, wênekêşê portreyan
por m. hair (on the head).
hair
hair
porreş (ad) brown hair, brunette
blackhaired.
porteqal f. orange
porzer (ad) fair, blond
blonde
por  (f. pl.) hair,
por Haar
porkur eine Frau oder ein Mädchen nach dem Verlust eines nahen männlichen Verwandten
einer mit kurzgeschnittenem Haar
unglückliche Frau
unglückliches Mädchen
Verlust nächster männlicher Verwandter
porkurîsk kraushaarig
Krauskopf
Lockenkopf
porkurkirê eine Frau oder ein Mädchen nach dem Verlust eines nahen männlichen Verwandten
einer mit kurzgeschnittenem Haar
unglückliche Frau
unglückliches Mädchen
Verlust nächster männlicher Verwandter
pormijî niedergeschlagen
verzagt
pormûj niedergeschlagen
verzagt
porreş schwarzhaarig
porteqal Orange
por n. gijik, por, girik, puer, gizik, puor n.
por berdan tg. por verdayene, gijik verdayene
por çêkirin lg. gijikvirastene, por virastene
por dirêjkirin lg. por dergkerdene, gijik dergkerdene
por girtin lg. por terdene, por girewtene, gijik terdene, gijik rirakerdene, por rirakerdene
por jê kirin lg. por terdene, por girewtene, gijik terdene, gijik rirakerdene, por rirakerdene
por rûçikandin lg. por ruçiknayene, gijik ruçiknayene
por sêkirin lg. por sanekerdene, gijik sanekerdene
por sipî kirin lg. porsipîkerdene, gijik sipîkerdene
por wesandin lg. por risnayene, gijik risnayene
porçe n. porçe, peruk, porçik n.
porçeker m/n. porçecî, perukcî, porçikcî n.
poredar rd. selahîyetdar, karbidest, rayedar, selayetdar
porêpîrê şinga bizan; scorzonera(trapog on)
porg m. tip. tulpizike, pilike, pilqike, pelqike m.
porgî rd. tulpizikên, pilikên, pilqikên, tulpizikî
porî keçka n. bot. vaso gijkin n.
porik n. qesel, qilç (lobî) n.
m. gulikê gilgilî, gulikê lazutî n.
porika gilgil m. gulikê gilgilî, gulikê lazutî n.
porkej rd. porkej, gijikkej
porkurkirî rd. gijikkilmkerde, porkilmkerde
porno m. porno n.
pornografî m. pornografî n.
porpare rd. mûyên, mimarên
porselen m. ferfûrîye, porselene, ferfûre m.
porselenfiros m/n. ferfûrîyerotox, porselenrotox n.
porselenfirosî m. ferfûrîyerotoxîye, porselenrotoxîye, porselenrotoxênî m.
porselenkar m/n. ferfûrîyevirastox, porselenvirastox, porselencî n.
porselenkarî m. ferfûrîyevirastoxîye, porselenvirastoxîye, porselencîyênî, porselenvirastoxênî m.
porsil n. fîsqî, fisqin, fîsqe n.
porsîyon m. porsîyon n.
porspî rd. porsipî, gijiksipî
portakal m. portûkale, portuqale, portekale, portakale, pûrteqale, portugale, portaqale, fîrtiqale m.
m. bot. portûkalêre, portekalêre, darportukale, dara porteqale m.
portatîf rd. ragozbar, seyar, portatîf
portekîz m. portekîz, portûkal rt.
N/rd. portekîzij, portûkalij
kîm. portekîzkî, portûkalkî n.
porteqal m. portûkale, portuqale, portekale, portakale, pûrteqale, portugale, portaqale, firtiqale m.
rd. portûkalgon, portûkalî, adirgon, portekalgon, alawinî, rengê porteqale
portetîf rd. ragozbar, seyar, portatîf
portre m. portre m.
porxan n. buzî /?., kunge m., pûrxane n., porxane n.
porselen porselen (n)
porselen fincan fîncana porselenêne (m)
fîncana porselenêne (m)
porsuk kurbeşik, -e
portakal porteqale (m)
portakal ağacı porteqalêre (m)
por Plumon estas por skribado
pordo derî.
porti hilgirtin.