Encamên lêgerînê
polarimetre polarimetre fîz/m
polarîmetre fiz/m
polarimetri polarimetrî fîz/m
polarîmetrî fiz/m
polariskop polariskop fîz/m
polarîskop fiz/m
polarite polarite fîz/m
polarîte fiz/m
polarizasyon polarizasyon m
polarîzasyon m
polarma polarizasyon m
polarîzasyon m
polarmak polarize bûn l/ngh
polarize bûn l/ngh
polarîze bûn l/ngh
polarîze bûn l/ngh
polaroit polaroît fîz/m
polaroît fiz/m
polarölçer polarimetre fîz/m
polarîmetre fiz/m
polemiğe girmek (veya polemiğe girişmek) ketin polemîkan
polemik polemîk m
polemîkm
polemike girmek (veya girişmek) ketin polemîkan
polen gerik, polen, toza kulîlkan bot/m
gerik, polen, toza kulîlkan bot/m
poli pêşpirtik e ku wateya 'bêhtir, pir zêde' dide peyvê
poli- pêşpirtik e ku wateya bêhtir, pir zêde’ dide peyvê
poliandri pireşûtî, polîandrî sos/m
pireşûtî, polîandrî sos/m
poliasit polîasîd kim/m
polîasîd kîm/m
poliçe 1. polîçe 2. seneda sîgortayê, polîçe m
1. polîçe 2. seneda sîgortayê, polîçe m
polietilen polîetîlen kim/m
polîetîlen kîm/m
polifoni piredengî, polîfonî mzk/m
polifonî piredengî, polîfonî mzk/m
polifonîk piredengiyî, polîfonîk mzk/rd
piredengiyî, polîfonîk mzk/rd
poligam polîgam nd/rd
polîgam nd/rd
poligami polîgamî m
polîgamî m
poligon 1. polîgon 2. pirkenar mat/m
1. polîgon 2. pirkenar mat/m
polijini pirejinî, polîjînî sos/m
pirejinî, polîjînî sos/m
poliklinik polîklînîk m
polîklînîk m
polimer polîmer kim rd/nd
polîmer kîm rd/nd
polimeri polimerî kim/m
polîmerî kîm/m
polimerleşmek polîmerî bûn kîm l/ngh
polîmerî bûn kîm l/ngh
polimerleştirmek polîmerî kirin kîm l/gh
polîmerî kirin kîm l/gh
polimerlik polîmerîtî kîm/m
polîmerîtî kîm/m
polip 1. polîp zo 2. polîp bj/m
1. polîp zo 2. polîp bj/m
polis polîs, polês, kelanter nd/nt
polîs, polês, kelanter nd/nt
polis hafiyesi şofar, dedektif
şofar, dedektîf
polis karakolu polîsxane
polîsxane
polisaj polisaj m
polîsaj m
polisiye polisiye rd
polîsiye rd
polislik polîsî, kelanterî m
polîsî, kelanterî m
politbüro polîtburo, mekteba siyasî m
polîtburo, mekteba siyasî m
politeist pirxwedêperest, politeîst rd
pirxwedêperest, polîteîst rd
politeizm pirxwedêperestî, politeîzm m
pirxwedêperestî, polîteîzm m
politeknik polîteknîk rd
polîteknîk rd
politik siyasî, polîtîk rd
siyasî, polîtîkrd
politik ekonomi aboriya siyasî, ekonomiya polîtîk
aboriya siyasî, ekonomiya polîtîk
politik göçmen penaberê siyasî
penaberê siyasî
politika 1. peşarî, siyaset, polîtîka 2. azîne, rêbaz *fiyat politikası azîneya buhayan 3. siyaset, polîtîka (hemû lebatên kuji bo mebestekê tên kirin) (mec) m
1. peşarî, siyaset, polîtîka 2. azîne, rêbaz * fiyat politikası azîneya buhayan 3. siyaset, polîtîka (hemû lebatên ku ji bo mebestekê tên kirin) (mec)m
politika gütmek siyaset kudirandin, politika kudirandin
siyaset kudirandin, polîtika kudirandin
politika yapmak polîtîka kirin, siyaset kirin
polîtîka kirin, siyaset kirin
politikacı 1. siyasetmedar, siyasetvan nd/nt 2. siyasî, polîtîk (kesê zimanşîrin ku ji bo berjewendiyên xwe her tiştî dike) rd
1. siyasetmedar, siyasetvan nd/nt 2. siyasî, polîtîk (kesê zimanşîrîn ku ji bo berjewendiyên xwe her tiştî dike) rd
politikacılık siyasetmedarî, siyasetvanî m
siyasetmedarî, siyasetvanî m
poliüretan poliuretan m
poliuretan m
polka 1. danseke Polonyayiyan 2. muzîka vê dansê
1. danseke Polonyayiyan 2. muzîka vê dansê
polo 1. çovgan, çewgan, goçan, kaşo n 2. holê m
1. çovgan, çewgan, goçan, kaşo n 2. holê m
polonez 1. Polonyayî nd 2. polonez (navê dansekê ye) m 3. dansa vê muzîkê m
1. Polonyayî nd 2. polonez (navê dansekê ye) m 3. dansa vê muzîkê m
polonyalı Polonyayî, Polonî, Leh nd/rd
Polonyayî, Polonî, Leh nd/rd
polonyum polonyum, elementeke radyoaktif e ku nimroya wê ya atomî 84, giraniya wê 210 û kurtebêja wê Po ye kîm/m
polonyûm, elementeke radyoaktîf e ku nimroya wê ya atomî 84, giraniya wê 210 û kurtebêja wê Po ye kîm/m
polyester polyester rd/nd
polyester rd/nd
pol n 1. pul (eskiden kullanılan küçük metal para) 2. pul, değersiz para
n 1. kürek kemiği 2. omuz
m sınıf * ew di pola pêncan de dixwîne beşinci sınıfta okuyor
pol (ii) m kürek kemiği
pol (iv) n meyve çekirdeği
pol (vi) rd şişkin, içi hava dolu şey
pol (vii) n köz
pol (viii) * pol û poşman bin pişman (bu deyimde geçer)
pol û pere para pul
pola n 1. çelik 2.rd çelik (çelikten yapılmış)
pola amadehiyê hazırlık sınıfı
pola destpêkî nd ana sınıfı
nd ana sınıfı
pola seqandin çeliğe su vermek
pola ye demir boku gibi (çok güçlü, çok kuvvetli) * eynî pola ye pulat gibi
polabûn m 1. çelikleşme 2. demirleşme (demir gibi sağlam duruma gelme)
polabûyîn m çelikleşme
polad n çelik, pulat
polan ast/m Kova (burcu)
polandin omuzlamak.
polarîmetre fiz/m polarimetre, polarölçer
polarîmetrî fiz/m polarimetri
polarîskop fiz/m polariskop
polarîte fiz/m polarite
polarîzasyon m polarizasyon, polarma
polarîze bûn l/ngh polarmak
polarîzebûn m polarma
polaroît fiz/m polaroit
polaxane m çelikhane
polayî rd çelikten olan, çelik gibi
polayî bûn l/ngh çelikleşmek
polayîbûn m çelikleşme
polbus rd şişkince
poldan m balon
poldank m balon
pole rd aşırı kimse
polê milê xwe hilavêtin omuz kaldırmak
polê xwe li ber firandin uğrunda canından geçmek
polemîk m polemik
polen bot/m polen
polên m sınıf, katagorize
polên kirin l/gh sınıflamak, sınıflandırmak, katagorize etmek
polênkar rd sınıflayıcı
polênkirin m sınıflama, sınıflandırma, katagorize etme
polês bnr polîs
polî poşman nd bin pişman
polî poşman vegerîn bir şeyden pişman olmak, istediğini elde edemeden pişman olup dönmek
polîandrî sos/m poliandri, çok kocalılık
polîasîd kîm/m poliasit
polîçe m 1. poliçe 2. poliçe (sigorta senedi)
polîetîlen kîm/m polietilen
polîfonî mzk/m 1. polifonî, çok seslilik 2. rz polifonî, çok seslilik (dilde birden fazla sesi karşılaması niteliği)
polîfonîk mzk/rd 1. polifonik, çok sesli 2. rz polifonik, çok sesli (dilde bir çok sesi bildiren harf)
polîgam sos/rd poligam, çok eşli, çok karılı
polîgamî bos/m poligami, çok eşlilik, çok karılılık
polîgon m poligon
polîjînî sos/m polijini, çok karılılık
polik (i) bot/n 1. bezelye (Pisum sativum) 2. bezelye (bu bitkinin yuvarlak tanesi)
polik (ii) n düğme
polik (iii) n 1. pul (eskiden kullanılan küçük metal para) 2. sikke (para)
polîklînîk m poliklinik
polîmer kîm rd/nd polimer
polîmerî kîm/m polimeri
polîmerî bûn l/ngh polimerleşmek
polîmerî kirin l/gh polimerleştirmek
polîmerîbûn kîm/m polimerleşme
polîmerîkirin kîm/m polimerleştirme
polîmerîtî kîm/m polimerlik
polîp zo/m 1. polip 2. bj polîp
polîs nd/ntpolis
polîsaj m polisaj
polîsê leşkerî askeri inzibat
polîsê nihênî gizli polis, detektif
polîsê sîvîl sivil polis
polîsê trafîkê trafik polisi, trafikçi
polîsê xefî gizli polis, dedektif
polîsgeh m polis karakolu
polîsî m polislik
polîsiye rd polisiye
polîsxane m polis karakolu
polîtburo m politbüro
polîteîst rd politeist, çok tanrıcı
polîteîzm m politeizm, çok tanrıcılık
polîteknîk rd politeknik
polîtîk rd 1. politik, siyasî, siyasal (siyasetle ilgili) 2. siyasî, siyasetçi 3. mec siyasetçi, politikacı (karşısındakinin duygularını okşayarak çıkar sağlayan)
polîtîka m 1. politika, siyaset 2. mec politika, siyaset (bir amaca, hedefe varmak için baş vurulan bütün yollar)
polîtîka kirin politika yapmak
polîtîka kudirandin (an jî ajotin) politika gütmek
polîtîkazan nd/nt siyaset bilimci
polîtîkazanî m siyaset bilim
poliuretan m poliüretan
polk m iftira
polke çıkıntı, damak, ur, şişlik oluşma fiili.
bot/n 1. bezelye (Pisum sativum) 2. bezelye (bu bitkinin yuvarlak tanesi) 3. fasulye
polkexatûn bot/m yabanî yulaf
polonî nd/rd Polonyalı
polonyayî nd/rd Polonyalı
polonyûm kîm/m polonyum (kısaltmasıPo)
polos rd silik, pisirik * li ber (yekî) bûn polos (bir şeyi veya bir kimseyi) gölgede bırakmak
polos kirin l/gh 1. silmek (ikinci plâna atmak) * ew ji gorepanê polos kirin onları sahadan sildiler 2. silmek (ortadan kaldırmak, yok etmek veya gidermek)
polosk bnr polos
polyester rd/nd polyester
pol [I]1. di dibistanan de her saleke perwerdehiyê; sinif 2. di dibistanan de her jûreke ku şakird tê de perwerdehiyê dibînin; fêrgeh [II] bizot [III] dendikên mêweyan [IV] pola
1. komek şagirdan (navdêr, mê) sef, sinif, ref, kom, grûp, klas, revde, koma şagirdan ya bi hev re di heman fêrgehê de têt perwerdekirin, fîlûm( di zanista biolojîyê de)
pola hesinê avdayî yê pir xurt
(navdêr, nêr) stîl, madenek e ku bi pirranî ji asinî û karbonê pêk hatiye, ji asinî qayimtir e lê dema kel (pirr germ) be, dikare bê veçemandin, magnetîz, (mecazî) pirr qayîm.
Herwiha: pîla, polad (di bin tesîra farisî de), polat (di bin tesîra tirkî de).
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: پۆلا.
Bide ber: pol, pûl.
ji: herwiha pîla (kurmanciya rojhilatî), jiari, hevreha farisî پولاد (pûlad), pehlewî polawed. polat ya tirkî, polad ya azerî, պողովատ (połovat) û պողոպատ (połopat) yên ermeniya kevn, պողպատ (połpat) ya ermeniya nû, ܦܘܠܕ (polaḏ) ya aramî, بولاد (bûlad) û فولاذ (fulaḏ) yên erebî, ფოლადი (p’oladi) ya gurcî, פלדה (plada) ya îbrî, булат (bulat) ya rûsî ji zimanên îranî, bi taybetî ji farisî, hatine wergirtin. Navê mêran yan paşnav Polat jî ji eynî peyvê ye..
ji wêjeyê: Bi çakûç ûdasên xwe dengê topan kirin lalEw kozikên jipola bi dû hev hilweşiyan Ser cendekê xwîn-mêjan gurûhê gel meşiyan.
: polayî, cegerpola
pola bûn (lêker)(Binihêre:) pola
pola kirin (lêker)(Binihêre:) pola
polabûn (navdêr, mê) (Binihêre:) pola
polabûyî (rengdêr) (Binihêre:) pola
polakirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye pola kirin
polakirin (navdêr, mê) (Binihêre:) pola
polan (navdêr, mê) setil, zerik, elb, bêdrok, dewlik, gerdel, dolik, bêdroş, delûv, amana hinekî sîlînder (ya biçembil) ya ku av pê tê kêşan.
Bide ber: pol, pola, polat
polan birca satilê *“Polan hişk û sar, kadîn tar û mar”
polan hişk û sar, kadîn tar û mar (biwêj) rewş tev xerabe ye. polan hişk û sar, kadîn tar û mar. tu çi ji ve rewşe hevî dikî?
polandin (lêker)(navdêr, mê) sefandin, sinifandin, cûnandin, cûrandin, kategorîze kirin
polandin/dipolîne/bipolîne tesnîf kirin, bi keys kirin
polatî 1. ji polat, mîna polat (rengdêr) ji yan mîna polat.
Herwiha: pîlatî, pîlayî, polayî.
ji: polat + -î 2. miletek gerrok e (navdêr) qereç, mitirb, çingene.
ji wêjeyê: Keça kurd dil ketibû mêrekî polatî (qereçî) û pê re revyabû. Ev yek bûbû sedema kujtina wê.(Amude.net, 8/2008)
polayî tiştê ji polayê *“ji nanê gênim re, zikê polayî divê”
(navdêr, mê) rewşa polabûnê.
ji: pola + -yî.
Bikaranîn: Lêker: polayî bûn. Navdêr: polayîbûn
polayî bûn (lêker)(Binihêre:) polayî
polayîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) polayî
polê sor (biwêj) gelekî kifş û berbiçav bûn. jixwe hema ez çi bikim, wekîpole sor te ber çavan.
polek (navdêr, mê) hesin.
ji: pol +-ek
polemîk (navdêr, mê) şerrenîx, suhbeta bi êrişan, gengeşe, bi gotinan êriş kirin ser kesatî yan rêbazên kesekî.
ji wêjeyê: Em ji xwendevanan hêvî dikin ku belavkirina van nameyan bi armanca polemîkê neyê fêmkirin. Weke Avesta, ku em xwe rojnameyeke serbixwe dibînin, em hewl didin nêrînên hemû nivîskarên xwe - eger em ne pêre bin jî - biweşînin.(Avestakurd.net, jêwergirtin: 11/2007).
ji: Bi rêya frensî polémique yan inglîzî polemic ji yewnaniya kevn πολεμικός (cengî, şerrî) ji πόλεμος (ceng, şerr).
: polemîkhez, polemîkî, polemîkyar
polemîkî (navdêr, mê) rewşa polemîkbûnê.
ji: polemîk + -î
polen (navdêr, nêr) gerik, toza nebatan, tovê riwekan, toza kulîlkan (ya ku ba digerrîne daku li derek din şên bibe).
ji wêjeyê: Bi taybet li destpêka werza biharê nexweşîyên alerjîk hîn bêhtir têne dîtin. Sedemê wê jî ev e ku di vê werzê de polen gelek têkelî hewayê dibe. Di vê werzê de di nav hewayê de toza kulîlkên çayir û çîmenan, toza kulîlkên dar û beran têkelî hewayê dibe. Hingê meriv dema ku nefes distîne vî polenî dadiqurtîne, ev dibe sedemê nexweşiyan.(Netkurd.com, 3/2008).
ji: Bi rêya frensî yan inglîzî pollen ji latînî pollen (ar, toz)
polî (rengdêr) sefî, sinifî, çînî, tebeq, tîreyî, komî, pol-pol.
ji: pol + -î.
: polîtî
polik 1. bişkojk 2. diravê zîvîn û zêrîn 3. cureyekî sewzeyan e û pijandî tê xwarin
(navdêr, mê) şoqil.
ji: pol +-ik
polînezyaya frensî Serenav,mê, giravên Okyanûsa Aram yên bindarî Frensayê ku dikevin nêzî 6 000 km rojhilatê ji Awistralyayê.
Herwiha: Polînezyaya Frensayê.
: Polînezya + -ya + frensî
polîpoşman (rengdêr) pirr poşman, ji dil peşîman.
ji wêjeyê: Hunermend Carmen Electra polîpoşman bû(Lotikxane.com, 8/2006).
: polîpoşmanî, polîpoşmanînîtî, polîpoşmantî
polîpoşmanî (navdêr, mê) rewşa polîpoşmanbûnê.
ji: polîpoşman + -î
polîs (navdêr) asayîş, emn, şirte, karmendên dewletê yên çekdar yên ku nahêlin li nav bajarran nearamî peyda bibe.
Herwiha: polês, polis.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: پۆلیس.
Bide ber: cindî, çavdêr, esker, gerîla, leşker, nijde, pêşmerge, serbaz, zêrevan.
ji: ji frensî yan ji inglizî police (polîs) ji latinî politia (hikûmet, dewlet, birêveberî) ji yunanî πολιτεία (birêveberî, bajarrvanî) ji πόλις (polis: bajarr), hevreha lîtwanî pilis, latviyayî pils (herdu bi maneya asêgeh, parêzgeh, keleh) û sanskrîtî पुर (pura: bajarr) hemû ji Proto-hindûewropî pl̥h₁- (asêgeh, keleh). Sebebên guherîna maneya peyvê ji kelehê bo bajarî ew e ku berê keleh navendên bajaran bûn. Guherîna ji bajar jî bo polîs jî ew e ku polîs bajarparêz in anku karê wan aramiya nav bajarî ye, ne derveyî bajaran wek eskeran..
: polîsane, polîsiyer, polîsî, polîsîtî, polîstî
polîsane (rengdêr) bi awayekî polîs.
ji: polîs + -ane
polîsê leşkerî (navdêr) kesên yan dezgeha ku polîsiyê li leşkeran dikin.
ji wêjeyê: Polîsên Leşkerî li Kobanê hatin avakirin (ku.hawarnews.com 5/2015
polîsgeh (navdêr, mê) qereqola polîsan.
ji: polîs +-geh
polîsî (navdêr, mê) rewşa polîsbûnê.
ji: polîs + -î
polîsiye (navdêr) polîsên ku li delîlan digerrin daku tawanekê çareser bikin (bi taybetî polîsên sivîl), hewlên bo çareserkirina tawanekê, kesa/ê ku li agahiyên nepenî digerre.
ji wêjeyê: Enqereyê problem mezin kiriye. Em di destnîşankirina problemê de demekê dirêj xapiyan. Ji ber tabuyan îmkana me ya ko em problemê baş minaqeşe bikin û biçin nêv rayên wê de çênebû. Di destpêkê de me got ev grupeka ko ji 3–4 çeteciyan pêk têt e û me tedbîrên polîsiye wergirtin lê belê di netîceyê de em îro li hemberî rêxistinekê ne ko bi hezaran çekdarên wê hene.(parlemanterê AKPê Ihsan Arslan di televizyona NTV ya tirkî de li gor Nefel.com, 10/2007).
ji: ji frensî policier, têkildarî polîs
polîsxane (rengdêr) baregehê polîsan
polît- pêşgir, pêşbendikek e wateya siyasî anku polîtîkî dide peyvan: polîtbîro, polîtîka, polîtîk.
ji: Ji yewnanî
polîtbîro (navdêr, mê) mekteba siyasî, serokatiya partiyekê, birêveberî, çend kesên birryaran li ser navê partiyekê didin.
Herwiha: polîtburo polîtbûro.
ji wêjeyê: Herdu polîtbûroyên PDK û YNKê duhî bi armanca hilsengandin pêşhateyên dawîn yên li Iraq û Kurdistanê civînek saz kir û piştî civînê herdu polîtbûroyan beyanameyeke hevbeş belav kir û tê de teqezî li ser domandina gotûbêjên di navbera dijbera û desthilata Herêma Kurdistanê de li ser bingeha projeyên ku hatine pêşkêşkirin, hate kirin..
ji: polît- + bîro
politeîst (navdêr, mê) pirxwedêperest.
ji: polite +-îst
politeîzm (navdêr, mê) pirxwedêtî, pirxwedêperestî, pireyezdani, paganîzm.
ji: polite +-îzm
polîtî (navdêr, mê) rewşa polîbûnê.
ji: polî + -tî
polîtîk (navdêr) siyasî, siyasetvan, siyasetmedar.
Dijwate: apolîtîk.
Têkildar: polîtîka.
ji wêjeyê: Julia Roberts dîsa polîtîk e(Diyarname.com, 11/2007).
ji: Ji yewnanî.
: polîtîkî
polîtîka (navdêr, mê) birêvebirina dewletê û dezgehên wê, bîrûrayên li ser çawan birêvebirina dewletê û dezgehên yan yekîneyên wê, siyasetnasî, zanista lêkolînan li ser birêvebirina dewletê dike, rêbaz, rêç, rêçik, nexşeyek yan planek dewletê bo bicihanîna tiştekî.
Hevwate: siyaset, ramyarî, rênasî, rêzanî.
ji: ji yunanî πολις (bajarr) ji ber ku li Yewnanistana berê her bajarrek bi serbixweyî dihat birêvebirin anku polîtîka birêvebirina bajarrekî bû.). Ji heman rehî: polîs, beledî..
Bikaranîn: Lêker: polîtîka kirin. Navdêr: polîtîkakirin Rengdêr: polîtîkakirî.
: polîtîkanas, polîtîkanasî, polîtîkavan, polîtîkavanane, polîtîkavanî, polîtîkayî, polîtîkazan, polîtîkazanane, polîtîkazanî, polîtîkî
polîtîka kirin (lêker)(Binihêre:) polîtîka
polîtîkakirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye polîtîka kirin
polîtîkakirin (navdêr, mê) (Binihêre:) polîtîka
polîtîkavanane (rengdêr) bi awayekî polîtîka.
ji: polîtîka + -ane
polîtîkavanî (navdêr, mê) karê polîtîkavanan.
ji: polîtîkavan + -î
polîtîkazanane (rengdêr) bi awayekî polîtîka.
ji: polîtîka + -ane
polîtîker (navdêr) siyasetvan, ramyar, polîtîsyen, siyasetmedar.
ji wêjeyê: Cenabê Mahmûd Lewendî di nameya xwe de banî hemû kurdan dike ku meriv bi rewşa başûrê Kurdistanê kêfxweş bibe û wan dar û wan keviran biparêze, bi taybetî di evê roja ku tirk bi general, polîtîker, gundî, entellektuel û dîndarên xwe ve gefan li rewşa başûr dixwin û zirzopiyan dikin.(Hesenê Metê, Avestakurd.net, 2007).
ji: polîtîka + -er.
: polîtîkerane, polîtîkerî, polîtîkerîtî, polîtîkertî
polîtîkerane (rengdêr) bi awayekî polîtîker.
ji: polîtîker + -ane
polîtîkerî (navdêr, mê) rewşa polîtîkerbûnê.
ji: polîtîker + -î
polîtîkî (navdêr) siyasî, ramyarî, siyasetvan, ramyar.
Herwiha: polîtîkayî.
ji: Têkildarî polîtîka
polîtîsyen (navdêr) siyasetvan, ramyar, polîtîker, siyasetmedar, rêzan, rênas, konevan.
ji: Ji frensî politicien, têkildarî polîtîka. Binere herwiha -syen..
: polîtîsyenî, polîtîsyenîtî, polîtîsyentî
polîtîsyenî (navdêr, mê) rewşa polîtîsyenbûnê.
ji: polîtîsyen + -î
polîtîze (rengdêr) kirî siyasî, bûyî siyasî, bûyî polîtîk, kirî polîtîk.
ji wêjeyê: serfermandarê tirkan Yaşar Buyukanitî jî di civînekê de DTPyî destnîşan kirin û got ko PKK polîtîze bûye û niha jî di parlamentoyê de legalîze dibe. Li ser pirsa rojnamevanan ko qesda wî DTPyî nin? Wî bi awayekî eşkere got ko PKK di Parlamentoya Tirkiyeyê de ye.(Nefel.com, 12/2007).
Têkildar: krîmînalîze, legalîze.
ji: Ji frensî politisé ji politiser, têkildarî polîtîk, polîtîka
polîtolog (navdêr) siyasetnas, lêkolerên siyasetê, kesa/ê ku lêkolînên zanistî li ser siyasetê dike.
ji wêjeyê: Îhtimal heye ko piştî 50 salan siyasetmedar û polîtologên dinyayê Kurdistanê wekî nimûneya formekê dewletê yê nû nîşan bidin.(Xecê Yaşar di hevpeyivînekê de li gel Nefel.com, 5/2007).
Herwiha: polîtologîst.
ji: Ji yewnanî.
Têkildar: polîtolojî.
: polîtologî, polîtologîtî, polîtologtî
polîtolojî (navdêr, mê) siyasetnasî, zanista ku lêkolînan li ser siyasetê dike.
Herwiha: polîtologî.
ji: Têkildarî polîtîka
polk (navdêr, mê) pîs, virhavêştin, teqn.
ji: pol +-k
polke cureyekî sewziyan e û libên wan bi qasî nokan e
polonî (navdêr, mê) zimanê Polonyayê (zimanek slavî yê nêzî rusî ye lê bi alfabeya latînî têt nivîsîn) (navdêr) welatiya/ê Polonyayê, her tişta/ê Polonyayê, gelê wê yan zimanê wê.
Herwiha: polendayî, polendî, polonyayî
polonîzm (navdêr) Xwendin: xwendin,ˈpoːlɔˌnîzm, peyvên ku jimanê polonî tên
polonya Serenav,mê, welat ewropî ye.
Herwiha: Lehistan, Polenda
polestar qurix.
police polîs
police office qereqol.
polish biriqandin
mesqelkirin
teyisandin
polished cîlakirî, nazîk, kubar, birqok, boyaxkirî
polite nazik, xweşmêr, ranerm.
political ramyarî
politician siyasetvan
polity polîtîka, hikumet, awayê birêbebirina dewletê, rêveberî
pollster ew kesê ku rapirsî/ankêtê çêdike..
pollutant Tiştê ku qirêj dike. Kîmyasala ku avê,hewayê dilewitêne.
pollute lewitandin
polygon pirgoşe
polysyllabic pirkîte.
polysyllable Peyva ku herî kêm ji sê kiteyan pêk hatiye.
polytheism pir-xwedatî. 2. ji yekê zêdetir xwedayan bawer kirin.
polytheist kesê ku ji yekê zêdetir xwedayan bawer dike
pola (f.) steel
m. steel
pola, polat steel
polayî steely
polîs police; police officer
(m.) police
polîsê nepenî detective
polîsxane (f.) police station
polîtîka f. politics; policy
pol cemser
polieren biriqandin
biriqandin
mesqelkirin
teyisandin
poliert şimşat
şimşad
politik polîtîk
ramyarî
sîyaset
politisch ramyarî
sîyasî
politische bewegung tevger
polizei polis
polizeirevier qereqol
polizist/in polîs
polo hol
polster balgeh
balgih
balgî
balgîh
balîf
balîv
poltern girme
pol Klasse
Stahl
pola Stahl
polat Stahl
polek Eisen
Stahl
polis Polizei
polîs Polizist/in
polîtîk Politik
pol n. ana. dos, kift, pol, sele, çengile, kole, dues n.
m. ana. huyê dosî, bêrik, huyê harmeyî n.
n. pere, pul, pare n.
m. sinife m.
pol destpêkî n. sinifa destpêke m.f sinifa destrîkerdisî n.
pola n. polat, pola, polad, çeli g. n.
pola seqandin lg. polat awedayene, polat seqenayene
polad n. polat, pola, polad, çelig n.
polan m. ast. bêdroye, kulenge
polat n. polat, pola, polad, çelig n.
polemîk m. polemîk n.
polîandrî m. sos. zafmêrdeyîye, polîandrî, zafmêrdeyênî
polîgam rd. polîgam
polîgamî m. polîgamî n.
polîgon m. polîgon, çekestisgeh, cayê çekestisî n.
polîgonî m. zafcinîyîye, polîjînî, zafdnîyênî m.
polik m. bot. bezelya, polka m.
n. pul, sîke n.
polîklînîk m. polîklînîk n.
polîs m/n. polîs, polês n.
polîsê sîvîl n. polîso sîvîl n.
polîsê trafîkê a /. polîsê trafîkî n.
polîsêxefî n. polîso xefîya n.
polîsî m. polîsîye, polîsênî m.
polîsîye rd. polîsîye
polîsxane m. qereqol, polîsxane n.
polîteîst rd. polîteîst, zafhomayin, zafheqperest, zafhomaperest
polîteîstî m. polîteîz m., zafhomayinîye, zafheqperestîye, zafhomaperestênî m.
polîteîzm m. polîteîz m., zafhomayinîye, zafheqperestîye, zafhomaperestênî m.
polîtîk rd. sîyasî, polîtîk, saysî
polîtîka m. siyaset, polîtika, sayset n.
polîtîka kirin lg. siyaset kerdene, polîtika kerdene
polîtîkaya navxweyî n. polîtîkaya mîyanxoyîye m.r sîyaseto mîyanxoyî n., polîtîkaya xomîyanîye m.
polke m. bot. bezelya, polka m.
m. ana. xozrig, asmênêfekî, asmaqê fekî, zimarik, azmînek, azmênê fekî n.
polonya m. polonya, poland, polska m.
polonyayî N/rd. polonyayij, polandij
polperist rd. pulperest *pol û pere pulû pere, polû pere
polyester N/rd. polyester
pol kanat
kol [I]
kol [II]
omuz
taraf
polîgon atış yeri
poligon
silah atış yeri
polîs polis
polo çep sol kanat
sol kol
sol taraf
polo rast sağ kanat
sağ kol
sağ taraf
polonya Polonya
poligon cayê çekeştişî (n), polîgon (n)
polis polîs, -e
polis devleti dewleta polîsî (m)
politik sîyasî
politika sîyaset (n)