Encamên lêgerînê
pirt m tekstil
pirt (i) b pır * çivîkê got pirt û firî kuş, pır diye uçtu
pirt pal pılı pırtı
pirtal bnr pertal
pirtandin m dırlama
l/gh dırlamak
pirtav m şavk
pirtê h zıplayarak * kêç bi pirtê diçe pire zıplayarak uçuyor
pirtepûş nd kümes hayvanları
pirtî m 1. parça, ufak parça 2. lime, parça
pirtî (i) n sigara izmariti
pirtî (ii) m mensucat, manifatura, tekstil
pirtî mirtî nd hırtı pırtı
pirtî pirtî 1) parça parça, lime lime 2) kıtır kıtır
pirtî pirtî bûn kıtır kıtır doğranmak
pirtî pirtî kirin kıtır kıtır doğramak
pirtîfiroş nd/nt manifaturacı
pirtik koyun tüyü.
n tekstil, kumaş
n 1. kırpıntı (kırpılan şeyden kalan küçük parça) 2. kesinti (kesilen parçalar) 3. kıtık (minderlere doldurulan parçalar) *pirtik kirin zikan kıtıklamak 4. kırıntı * pirtikê nan ekmek kırıntısı
m 1. tüy (bazı bitki ve meyvelerle bazı dokumalar üzerinde görülen ince, kısa ve sık uzantılar) 2. ülger * pirtika xoxê şeftalinin ülgeri 3. pütür, pürtük, pürüz 4. taraz
ek (kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan şekil verici ses veya sesler)
pirtik (i) n 1. kepek, saç kepeği (saçlı deride oluşan pulcuklar) 2. bj kepek (bazı deri hastalıklarında deriden dökülen parçacıklar)
pirtik (v) zo/n telek
pirtik (vi) rd azıcık
pirtik (vii) n 1. parçacik, ufak parça 2. tozuntu
pirtik bûn kıtır kıtır doğranmak
pirtik dan l/gh 1. tüylenmek 2. tiftiklenmek 3. havlanmak, kabarmak * kincê min tev pirtik daye elbisem havlanmış (veya kabarmış) 4. pamuklaşmak (elbiseler için) 5. tarazlanmak (kumaş için)
pirtik jê kirin tarazlamak
pirtik mirtik hırtı pırtı
pirtik pirtik kıtır kıtır
pirtik pirtik kirin kıtır kıtır doğramak
pirtika çivanê rz çekim eki
pirtikandî rd yoluk
pirtikandin tüylerini yolmak.
m yolma
l/gh yolmak
pirtikdan m 1. tüylenme 2. tiftiklenme 3. havlanma, kabarma 4. pamuklaşma (elbiseler için) 5. tarazlanma (kumaş için)
pirtikdayî rd 1. tüylenmiş 2. tiftiklenmiş 3. tarazlı (kumaş için)
pirtikdayîn m 1. tüyleniş2. tiftikleniş 3. havlanış, kabarış 4. pamuklaşma (elbiseler için) 5. tarazlanış (kumaş için)
pirtîkek rd azıcık
pirtikî rd 1. tüylüce 2. pürtüklü, pütürlü
pirtikî bûn l/ngh pürtüklenmek
pirtikîbûn m pürtüklenme
pirtikîbûyîn m pürtüklenme
pirtikîn m yolunma
l/ngh yolunmak
pirtikpirtik h parça parça
pirtikpirtik kirin l/gh parça parça etmek
pirtikpirtikbûn l/ngh paramparça olmak
pirtikpirtikî rd tüylü, pütür pütür
pirtikpirtikî bûn l/ngh tiftiklenmek, pütür pütür olmak
pirtikpirtikîbûn m tiftiklenme, pütür pütür olma
pirtîpirtî h 1. parça parça 2. kıtır kıtır, şahrem şahrem
pirtîpirtî bûn l/ngh parça parça olmak
pirtîpirtî kirin l/gh 1. ditmek (çok küçük parçalara ayırmak) 2. doğramak (keserek, yırtarak ufak parçalara ayırmak) 3. lime lime etmek, kıtır kıtır doğramak
pirtîpirtîbûn m parça parça olma
pirtîpirtîkirî rd 1. ditilmiş 2. doğranık
pirtîpirtîkirin m 1. ditme (çok küçük parçalara ayırma) 2. doğrama (keserek, yırtarak ufak parçalara ayırma) 3. lime lime etme, kıtır kıtır doğrama
pirtiqal m portakal
pirtir h 1. çoğu * pirtir min zevî dikola tarlayı çoğu ben bellerdim 2. daha çok, daha fazla
pirtir bûn l/ngh çoğalmak, üremek
pirtirbûn m çoğalmak, üreme
pirtirîn nd/rd 1. azamî, en çok, maksimum 2. rd ekseri
pirtû n mensucat, manifatura
pirtûfiroş nd/nt manifaturacı
pirtûfiroşî m manifaturacılık
pirtûk m kitap
pirtûka cêban cep kitabı
pirtûka destan el kitabı
pirtûka navnîşanan (an jî adreseyan) adres kitabı (veya rehberi)
pirtûka pêjanê yemek kitabı
pirtûka sereke ana kitap
pirtûka spî beyaz kitap (bir sorunu aydınlatmak veya savunmak üzere bir kurum veya hükümetçe yayımlanan kitap)
pirtûka xwendinê okuma kitabı
pirtûkçe m kitapçık
pirtûkçêker nd/nt kitapçı (yapan kimse)
pirtûkçêkerî m kitapçılık
pirtûkfiroş nd/nt kitapçı (satan kimse)
pirtûkfiroşî m kitapçılık
pirtûkgeh m 1. kütüphane, kitaplık (kitapların yerleştirildiği raflardan oluşan mobilya) 2. kütüphane, kitaplık (kitap, film, plâk gibi her türlü düşünce ve sanat ürünlerini okurlara sunan kuruluş)
pirtûkhez nd/nt kitabsever
pirtûkhezî m kitabseverlik
pirtûknivîs nd/nt müellif, kitab yazarı
pirtûknivîsî m müelliflik
pirtûkxane m 1. kütüphane, kitaplık (kitapların yerleştirildiği raflardan oluşan mobilya) 2. kütüphane, kitaplık (kitap, film, plâk gibi her türlü düşünce ve sanat ürünlerini okurlara sunan kuruluş)
pirtûkxaneger nd/nt kütüphaneci
pirtûkxanegerî m kütüphanecilik
pirtûkxanekar nd/nt kütüphaneci
pirtûkxanekarî m kütüphanecilik
pirtûkxanevan nd/nt kütüphaneci
pirtûkxanevanî m kütüphanecilik
pirtûkxaneya gelemperî nd kitab sarayı
pirtûqal bnrporteqal
pirtûsekî bnr pirtûzerkî
pirtûzerk rd sarışın, sarı tüylü
pirtûzerkî rd 1. sarışınca, sarı tüylüce 2. ayva tüylü (kimse)
pirt parçe
(navdêr, mê) parçe, beş (nemaze yên pirr biçûk).
Bide ber: çip lib piç.
Bikaranîn: Lêker: pirt bûn pirt kirin Navdêr, mê: pirtbûn pirtkirin Rengdêr: pirtbûyî pirtkirî.
ji: Yan hevreha par (behr), parî, parçe jiari yan jî jiarami פתת (p-t-t-: parçe kirin, parve kirin, hûr kirin, şkandin) ku bi rêya yûnanî herwiha serekaniya peyva pîde/pîta ye jî..
: pirtandin pirtik pirtikandin pirtikîn pirt-pirt
pirt bûn (lêker)(Binihêre:) pirt
pirt kirin (lêker)(Binihêre:) pirt
pirtal kulavê jinan, pertal.
ji: pir- +
pirtayene (Zazaki) (lêker) pirtîn
pirtbûn (navdêr)(Binihêre:) pirt
pirtbûyî (rengdêr) (Binihêre:) pirt
pirte nav kutik, pirtepirt, pirt, pil, lêdan, teptep, nukuç, nukuçek, firt.
ji: pir- +
pirte kirin (lêker)(Binihêre:) pirte
pirtedar (rengdêr) pirteyî.
ji: pirte +-dar
pirtepirt 1. (agir) geh pê ketin geh damirîn 2. (dil) geh bi tundî geh bi nizmî avêtin
1. dengê pêketin û damirîna êgir 2. dengê rajena dilî
pirtepirt bi dilê (yekî) ketin (biwêj) tirsîn, di tatêlê de man. wexta ku pûanên xwendekaran dixwendin, pirtepirt bi dilê şermînê ket.
pirtepirt kirin (biwêj) ketin rewşek teng, bêhêz û bêderfet bûn. çawa ku min ew xiste bin xwe, bû pirtepirta wê.
pirteqal (navdêr, mê) fêkiyek rengtorincî yan zer e di bin tîvilî de pirt-pirt e, dara ev fêkî pê ve çêdibe.
Herwiha: perteqal, porteqal, purteqal.
ji: Ji Portugal anku welatê pirteqalên Rojhilata Navîn jê dihatin..
: pirteqalî
pirteqalî (rengdêr) torincî, rengê pirteqalan, rengê mîna rengê pirteqalan, oranjî.
Herwiha: perteqalî, porteqalî, purteqalî.
ji: pirteqal + -î.
: pirteqalîtî
pirteqalîtî (navdêr, mê) rewşa pirteqalîbûnê.
ji: pirteqalî + -tî
pirteyî (navdêr, mê) lereyî, pirtedar.
ji: pirte +-yî
pirtî pîne û qumaş
1. pirt-pirt (rengdêr) parçe-parçe, pirt-pirt, hûr-hûr, qed-qed, pirtikî, pirt-pirtbûyî.
ji: pirt + -î.
Bikaranîn: Lêker: pirtî kirin. Navdêr: pirtîkirin Rengdêr: pirtîkirî
pirtî kirin (lêker)(Binihêre:) pirtî
pirtî pirtî kirin (biwêj) wekî parçeyên piçûk ji hev qetandin. heke nesîmê paşayê cunan te bigire, wê te pirtî pirtî bike.
pirtî û palaz cil û nivîn pirtû karê pîneçêkirin û dirûtinê
pirtîfiroşî (rengdêr) çilagî
pirtik 1. parçeyê hûrik 2. pir kêm û hindik
(navdêr, mê) pirtên biçûk.
Bide ber: çipik hûrik piçek.
Bikaranîn: Lêker: pirtik bûn, pirtik kirin, pirtik dan. Navdêr: pirtikbûn, pirtikkirin, pirtikdan Rengdêr: pirtikbûyî, pirtikkirî.
: pirtikandin pirtikandî pirtikber pirtikberî pirtikîner pirtikînerî pirtik-pirtik pirtik-pirtikî
pirtik dan (lêker)(Binihêre:) pirtik
pirtik li esmanan xistin (biwêj) pir hêrs bûn. min jî ew qas jê hêvî nedikir, dema ku ew yek bihîst, pirtik li esmanan xist.
pirtikandî (rengdêr) pirtikî, pirt-pirtkirî, kirî pirtik-pirtik, perritandî, pijikandî, hûr-hûrkirî, parçe-parçekirî, çirrandî, dirrandî, jihevveqetandî, kirî qed-qed, ker-kerkirî, rîçal-rîçalkirî, qed-qedkirî.
ji: pirtikandin + -in + -î
pirtikandin (lêker)(navdêr, mê) pirt-pirt kirin, kirin pirtik-pirtik, perritandin, pijikandin, hûr-hûr kirin, parçe-parçe kirin, çirrandin, dirrandin, ji hev veqetandin, kirin qed-qed, ker-ker kirin, rîçal-rîçal kirin, qed-qed kirin, ji perîkan paqij kirin,bê perîk kirin,rût kirin dêya min di teştê de mirîşkan dipirtikîne.
Herwiha: pertikandin. Tewîn: Lêker: -pirtikîn-.
Têkildar: pirtikîn.
ji: pirtik + -andin.
: pirtikandî, pirtikîner
pirtikbar (rengdêr) herişînbar.
ji: pirtik +-bar
pirtikdan (navdêr, mê) (Binihêre:) pirtik
pirtîkek (navdêr, mê) piç, piçek, piçik, piçiçek, çîçik, çî çikek, piçikok, lîçik, kirtikek, çe­nek, çenik.
ji: pir- +tîk +-ek
pirtikî (rengdêr) pirt-pirtbûyî, hûr-hûrbûyî, pirtikandî, pergende, pejmûrde: Perdaq bi erdê ket û pirtikî. dirrandî, perritandî, pijikandî, çirrandî.
ji: pirtikîn.
Bikaranîn: Lêker: pirtikî bûn, pirtikî kirin. Navdêr: pirtikîbûn, pirtikîkirin, pirtikîdan Rengdêr: pirtikîbûyî, pirtikîkirî
pirtikî bûn (lêker)(Binihêre:) pirtikî
pirtikî kirin (lêker)(Binihêre:) pirtikî
pirtikîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) pirtikî
pirtikîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) pirtikî
pirtikîdan (navdêr, mê) (Binihêre:) pirtikî
pirtikîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye pirtikî kirin
pirtikîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) pirtikî
pirtikîn (lêker)(navdêr, mê) pirt-pirt bûn, bûn pirtik-pirtik, perritîn, pijikîn, hûr-hûr bûn, parçe-parçe bûn, çirrîn, dirrîn, ji hev qetîn, bûn qed-qed, ker-ker bûn, bûn rîçal-rîçal, qed-qed bûn.
Herwiha: pertikan, pertikiyan, pertikîn, pertikîyan, pertikyan, pirtikan, pirtikiyan, pirtikîyan, pirtikyan. Tewîn: Lêker: -pirtik-.
Têkildar: pirtikandin, vepirtikandin, vepirtikîn.
ji: pirtik + -în.
: pirtikiyayî, pirtikî
pirtîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye pirtî kirin
pirtîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) pirtî
pirtikpirtikî parçeparçeyî, hûrhûrî
pirtikpirtikî kirin parçeparçeyî kirin
pirtîpirtî parçeparçe, parepare, kerikerî, pariparî, cengecenge, çîtîçîthî, letelete, rîtolrîtolî, zîvarzîvarî, çînîçînî, hûrhûrî, tîştîşî, tîştîşkî, şahrem qetîqetî
pirtîpirtî bûn (lêker) parçeparçe bûn, kerker bûn, pariparî bûn, piçikpiçik bûn, letelete bûn, hûrhûr bûn.
ji: pirtîpirtî + bûn
pirtîpirtî kirin (lêker) certgecenge kirin, rîtolrîtolî kirin, zîvarzîvarî kirin, çînîçînî kirin, hûrhûrî kirin, cengecenge kirin, tîştîşî kirin, tîştîşkî kirin, parçeparçe kirin, kerker kirin, pariparî kirin, piçikpiçik kirin, letelete kirin, hûrhûr kirin.
ji: pirtîpirtî + kirin
pirtîpirtîkirin (navdêr, mê) cengecengekirin.
ji: pirtîpirtî +kirin
pirtirîn (rengdêr) ji hemûyan pêtir, ji hemûyan tejîtir, zortir
pirtkirî (rengdêr) (Binihêre:) pirt
pirtkirin (navdêr)(Binihêre:) pirt
pirtnayene (Zazaki) (lêker) pirtandin
pirtnîyayene (Zazaki) (lêker)hatin pirtandin
pirtpal (navdêr, mê) pixpelax, qirşûqal, gilêş, qedûped, kerûper, kelmel, teftal, kirtmirt, potpertal
pirtpirt (rengdêr) parçeparçe.
Bikaranîn: Lêker: pirtpirt bûn, pirtpirt kirin. Navdêr: pirtpirtbûn, pirtpirtkirin Rengdêr: pirtpirtbûyî, pirtpirtkirî
pirtpirt bûn (lêker)(Binihêre:) pirtpirt
pirtpirt kirin (lêker)(Binihêre:) pirtpirt
pirtpirtbûn (navdêr, mê) pirtbûn
pirtpirtbûyî (rengdêr) (Binihêre:) pirtpirt
pirtpirtkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye pirtpirt kirin
pirtpirtkirin (navdêr) pirtikandin, parçekirin, hûrkirin
pirtû caw, cang, qumaş, çît, pate, fason, kemxe, kisûr, pirtî, xak
pirtûfiroş (navdêr, mê) patefiroş, pertalfiroş, cawfiroş, manîfaturafiroş.
ji: pirtû +-firoş
pirtûfiroşî (navdêr, mê) patefiroşî, pertalfiroşîanîfatûrafiroşî.
ji: pirtû +-firoşî
pirtûk kitêb
(navdêr, mê) kitêb, komek perran anku kaxezan yên bi nivîs û/yan wêne yên di nav bergekê de hatine çapkirin.
Herwiha: pertok, pertûk, pirtok.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: پرتووک.
ji: jiari, bi parsî pustig/pusteg, bi sogdî pustik/pustek û bi sanskrîtî jî पुस्तक (pusteke) û पुस्तिका (pustika) bû. Hemû ji peyva post, pîst anku çermê heywanan in ji ber ku berê ji wan dihatin çêkirin. Bi heman awayî pergamenta gelek zimanên ewropî ji latînî pergamentum e ku maneya post, pîst dide..
: pirtûkdost, pirtûkdostî, pirtûkfiroş, pirtûkfiroşgeh, pirtûkfiroşxane, pirtûkgeh, pirtûkhez, pirtûkhezî, pirtûkî, pirtûkxane, pirtûkxanevan, pirtûkxanevanî, pirtûkyar, pirtûkyarî.
Bide ber: belavok, defter, kovar, namilke, rojname
pirtûk danîn (lêker) polên, rêzkirin, rêkxistin.
ji: pirtûk + danîn
pirtûka reş xwendin (biwêj) bi karên çiloçepi re mijûl bûn. dev ji wî berdin, wîpirtûka reş xwendiye.
pirtûkdanîn (navdêr, mê) siyayîkirin.
ji: pirtûk +danîn
pirtûkfiroş kitêbfiroş
(navdêr, mê) kesê/a pirtûkan difroşe.
ji: pirtûk + -firoş
pirtûkfiroşî (navdêr, mê) kîtabfiroşî.
ji: pirtûk +-firoşî
pirtûkhez (navdêr, nêr) kesa/ê ku ji pirtûkan zav hez dike.
: pirtûkhezî
pirtûkhezî (navdêr) hezkirina ji pirtûkan, evîna hemberî pirtûkan
pirtûkî (navdêr, mê) rewşa pirtûkbûnê.
ji: pirtûk + -î
pirtûknivîs (navdêr, mê) daner, nivîskar, kitêbnivîs.
ji: pirtûk +-nivîs
pirtûkxane kitêbxane
(navdêr, mê) kitêbxane, kîtabxane, xaniyê pirtûkan, cihê kitêban, cihê pirtûk bo xwendinê yan êmanetkirinê lê hene, pirtûkfiroşgeh, pirtûkfiroşxane, cihê pirtûk anku kitêb lê tên firotin, hemî pirtûk: Wî pirtûkxaneya kurdî bi 5 pirtûkan dewlemend kir..
Herwiha: pertokga pertokgah pertokge pertokgeh pertokgih pertokxane pertûkga pertûkgah pertûkge pertûkgeh pertûkgih pertûkxane pirtokga pirtokgah pirtokge pirtokgih pirtokgeh pirtûkgeh pirtokxane.
ji: pirtûk + -xane.
: pirtûkxanevan
pirtûkxanevan (navdêr) kitêbxanevan, kesa/ê ku li pirtûkxaneyekê kar dike.
Herwiha: pertûkxanevan.
ji: pirtûkxane + -van.
: pirtûkxanevanî
pirtûkxanevanî (navdêr, mê) rewşa pirtûkxanevanbûnê.
ji: pirtûkxanevan + -î
pirtûkxanevantî (navdêr, mê) kitêbxanevantî.
ji: pirtûkxane +-vantî
pirtvexwarî (rengdêr) fir kirî.
ji: pirt +vexwarî
pirtvexwarin (navdêr, mê) firkirin.
ji: pirt +vexwarin
pirteqal (f.) orange
pirtik f. sheet (glass, paper)
pirtikandin (bipirtikîne) to pluck
pirtir (adj.) more
pirtir kirin to increase
pirtûk book
f. = kitêb book
f. paper, sheet of paper
(= kitêb) book
f. = kitêb book
pirtûkfiroş bookseller
pirtûkfiroşgeh bookshop
pirtûkxane library
pirtûkxanevan librarian
pirtve kirin v.t. to tear to pieces
v.t. to tear to pieces
pirtî klein
Stückchen
winzig
pirtî pirtî kirin aufreiben
in winzige Stücke zerlegen
total aufreiben
pirtik kleiner Teil
Stückchen
pirtir mehr
pirtûk Buch
pirtûkxane Leihbücherei
pirteqal m. portukale, portuqale, portakale, pûrteqale, portekale, portugale, portaqale, firtiqale m.
pirtî n. îzmarît, qot, qort, qortê rixareyî, zeyt n.
m. pûrtî, çîtale, manîfatûra, pûrtpertal n.
pirtî û pertal m. pûrtî û pertal, pirt-pertal n.
pirtik n. kenik, kepeg, keley, mirik, kelk, kelê n.
m. pirçik, pûrçik, pûrt n.
n. tîlik, tîvil, parçe, qertaf, perçe (qûmas) n.
m. dirn, gizir, pûrtuk n.
m. pûrt, terez n.
m. rz. qertafe, hurike, qetike m.
pirtik dan lg. . pûrt dayene, terez dayene, tiftik dayene, pirtik dayene, pûrtik dayene
pirtik jê kirin lg. . pûrt rirakerdene, terez rirakerdene, pirtik rirakerdene, pûrtnayene, pûrtik rirakerdene
pirtika çivanê n. rz. qertafa antisî m.
pirtikandin lg. ruçiknayene, pûrt kerdene, pirçiknayene, pûrçiknayene, quriçnayene, pûrtnayene
pirtikdan m. pûrtdayis, terezdayis, pirtikdayis, pûrtikdayis n.
pirtikî rd. dirnin, gizirin, pûrtukin
pirtikî bûn lng. . dirnin bîyene, gizirin bîyene, pûrtukin bîyene
pirtikjêkirin m. pûrtrirakerdis, terezrirakerdis, pûrtnayis, pirtikrirakerdis, pûrtikrirakerdis n.
pirtir rd. vêsêr, bêtir, zêdeyêr, zafêr, vîsane, zîyadêr
pirtirî rd. zafêr, vêseyêr, zêdeyêr, bolêr
pirtirîn rd. tewrzaf, zafêrên, bolêrên, tewr bol, ekserî
pirtpal rd. polûpirt, pirt-pertal, kort-mort
pirtû m. pûrtî, çîtale, manîfatûra, pûrtpertal n.
pirtu û pertal m. pûrt-pertal, pûrt û pertal n.
pirtûk m. pirtûk, kitab n.
pirtûka destan n. pirtûkê destan, kitabê destan, destpirtûk n.
pirtûka edreseyan n. pirtûkê adresan, rehberê adresan, adresptrtûk n.
pirtûkçe m. pirtûkek, kitabek, pirtûkçe n.
pirtûkfiros m/n. pirtûkrotox, kîtabrotox n.
pirtûkfirosî m. pirtûkrotoxîye, kitabrotoxîye, pirtûkrotoxênî m.
pirtûkhez m/n. pirtûkhes, bîblîyofîl, pirtûksîn n.
pirtûkvan m/n. pirtûkcî, pirtûkwan, kitabcî n.
pirtûkxane m. pîrtûkxane, kutibxane n.
pirtûkxanevan m/n. pirtûkxanecî, kutibxanecî, pirtûkxanewan n.
pirtûkxanevantî m. pirtûkxanecîyîye, kutibxanecîyênî, pirtûkxanewanîye, pirtûkxanewanênî m.
pirt bakınız: pitir, bitir
pirt pêrar (n) bakınız: bitir pêrar (n)
pirtaqale (m) bakınız: porteqale (m)
pirteqal (m) bakınız: porteqale (m)
pirteqalêri (m) bakınız: porteqalêre (m)
pirteqali (m) bakınız: porteqale (m)
pirtî (n) bakınız: pirtû (n)
pirtik (n) bakınız: purtik (n)
pirtik sero kerdene bakınız: purtik sero kerdene
pirtikin -e, bakınız: purtikin
pirtiqal (m) bakınız: porteqale (m)
pirto bakınız: pitir, bitir
pirto pêrar (n) bakınız: bitir pêrar (n)
pirto perarey (n) bakınız: pitir perarey (n)
pirto perey (n) bakınız: pitir perey (n)
pirtqal (m) bakınız: porteqale (m)
pirtu (n) bakınız: pirtû (n)
pirtû (n) giysilik kumaşların genel adı
pirtûroş -e, manifaturacı
pirtûroşî (m) manifaturacılık
pirtûroşîye (m) manifaturacılık