Encamên lêgerînê
pinekleme hênijîn, hunijîn, xewokîbûn, xewarîbûn m
hênijîn, hunijîn, xewokîbûn, xewarîbûn m
pineklemek 1. hênijîn, hunijîn, xewokî bûn, xewarî bûn l/ngh 2. tor û bor bûn, xwe li ser siya pişthe avêtin (kesên ku rûdinin û naxebitin) (mec) l/bw
1. hênijîn, hunijîn, xewokî bûn, xewarî bûn l/ngh 2. tor û bor bûn, xwe li ser siya pişthe avêtin (kesên ku rûdinin û naxebitin) (mec) l/bw
pinel pînel der/m
pînel der/m
pingpong pingpong m
pîngpong m
pinhan nihan, nepenî, nehênî, veşarî rd
nihan, nepenî, nehênî, veşarî rd
pinpon ferfût, hilhilî (argo) rd
ferfût, hilhilî (argo) rd
pinti çikot, çikûs, tima, pintî, nekes rd
çikot, çikûs, tima, pintî, nekes rd
pintileşme çikûsîbûn, pintiyîbûn, çikotibûn m
çikûsîbûn, pintiyîbûn, çikotîbûn m
pintileşmek çikûsî bûn, pintiyî bûn, çikotî bûn l/ngh
çikûsî bûn, pintiyî bûn, çikotî bûn l/ngh
pintilik çikotî, çikûsî, timatî, pintîtî, nekesi m
çikotî, çikûsî, timatî, pintîtî, nekesî m
pin n 1. tevek, köken (kavun, karpuz, kabak gibi bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları) 2. kök (bazı şeylerde dip bölüm)
pin (i) m giz, sır
pinator n kireç taşını dövmekte kullanılan ağaç tokmak
pinaxûn m öğütülmek üzere hazırlanmış buğday
pinc çanak.
m çanak
pincar pancar.
m 1. çiğ veya pişirilerek yenilen her türlü bitki, ot 2. aşırı eskimişliği ifade etmede kullanılır * kevn bûye bûye pincar eskimiş pancar gibi olmuş
pincar (i) bot/m 1. pancar (Beta vulgaris) 2. pancar (bu bitkinin şeker elde edilen kalın ve etli
pincar (iii) bot madımak otu
pincara beyanî bot/nd yabani ot
pincara çiyayekî bûn aynı bezin parçası olmak
pincara çiyayî aynı bezin parçası
pincara eynî çiyayekî bûn aynı bezin parçası olmak
pincara eynî çiyayî aynı bezin parçası
pincara her girarî her şeye maydanoz
pincarê bot/nd yenilir bir ot
pincarfiroş nd/nt pancarcı (satan kimse)
pincarfiroşî m pancarcılık
pincarok bot/m yenilen bir ot
pincartin m avuçta sıkarak ezmek
l/gh avuçta sıkarak ezmek
pincarvan nd/nt pancarcı
pincarvanî m pancarcılık
pincfiroş nd/nt çanakçı (satan kimse)
pincfiroşî m çanakçılık
pincikî rd çanaksı
pincir bnr pincar
pinciran m ezilme
pincirandî rd 1. ezik, bere, çürük * canê wî tev pincirandî bû vücudu eziklerle dolu idi 2. tartaklanmış olan
pincirandin m 1. ezme 2. örseleme 3. tartaklama
l/gh 1. ezmek * canê wê tev pincirandibûn vücudunu hep ezmişlerdi 2. örselemek * bayê pelên çîçekan pincirandibûn rüzgâr çiçeklerin yapraklarını örselemişti 3. tartaklamak
pincirî rd ezik, bere, çürük * canê wî tev pincirî bû vücudu eziklerle dolu idi
pincirîn m 1. ezilme 2. örselenme, örseleniş 3. tartaklanma 4. eski püskü olma, yırtık pırtık olma
l/ngh 1. ezilmek 2. örselenmek 3. tartaklanmak 4. eski püskü olmak, yırtık pırtık olmak
pincker nd/nt çanakçı (imal eden kimse)
pinckerî m çanakçılık
pind m 1. kıç, göt, 2. kıç yolu, anüs, makat
pindam m set, baraj
pindandin aforoz etmek.
pinde m afaroz
pinde bûn l/ngh afarozlanmak, aforoz olmak
pinde kirin l/gh aforozlamak, aforoz etmek
pindebûn m afarozlanma, aforoz olma
pindebûyîn m afarozlanış, aforoz oluş
pindekirî rd aforozlu, aforoz edilmiş olan
pindekirin m aforozlama, aforoz etme
pindepîr örümcek.
zo/m 1. örümcek (Aranea) 2. örümcek ağı
pindik (i) m gonca, gonca gül
pindik (ii) m 1. kıç, göt 2. kıç yolu
pindil m popo
pindir zo/m örümcek (Aranea) örümcek
pindirî rd uysal
pindirî bûn l/ngh uysallaşmak
pindirîbûn m uysallaşma
pindoyî rd şımarık
pindoyî bûn l/ngh şımarmak
pindoyîbûn m şımarma
pinê kevn eski tüfek
pinedûz nd/nt yamaca, eskici
pinepin m 1. cık cık 2. h cıh cık
pinepin kirin cık cık etmek
pineping h mırıl mırıl
pingal m folluk
pingandin sulama için suyu gölleştirmek, biriktirmek.
m kızdırma
l/gh kızdırmak
pingar m irkinti (su için)
pingar dan l/gh 1. irkilmek (akan bir şey; bir engel karşısında duraklanıp birikmek) 2. göllenmek, gölermek (göl durumuna gelmek)
pingardan m 1. irkilme (akan bir şey; bir engel karşısında duraklanıp birikme) 2. göllenme, gölerme (göl durumuna gelme)
pingardayî rd kabarık (su için)
pingardayîbûn m kabarıklık
pingardayîn m 1. irkiliş (akan bir şey; bir engel karşısında duraklanıp birikme) 2. gölleniş, gölerme (göl durumuna gelme)
pingav su birikintisi.
m gölek, su birikintisi
pinger m fol
pingêr bnr pangêr
pingihandin m ağzına kadar oldurma
l/gh ağzına kadar doldurmak
pingihîn m ağzına kadar dolma
ağzına kadar dolmak
pingil kor.
n kor (ateş durumuna gelmiş odun veya kömür parçası)
pingîn m kahkaha
pingîn pê ketin l/bw kahkahayı basmak
pingînî m kahkaha
pingînî jê anîn l/bw kahkahayı basmasına sebep olmak
pingînî jê hatin l/bw kahkahayı basmak
pingîr bot/m yenilen ot
pingirandin m gölleme
l/gh göllemek
pingirîn (i) m irkilme, göllenme
l/ngh irkilmek, göllenmek
pingirîn (ii) m kasılarak küsme
l/ngh kasılarak küsmek
pingok zo/m üvez
pingpingandin m ağlamaklı olmasına neden olma
l/gh ağlamaklı olmasına neden olmak
pingpingîn m ağlamaklı olma
l/ngh ağlamaklı olmak
pingurandî rd 1. şişik * zik li berê pingurandî ye karnı şişik 2. küs
pingurandin m 1. şişirme 2. kasarak küsmesine neden olma
l/gh 1. şişirmek 2. kasarak küsmesine neden olmak
pingurîn m 1. taşma, moralı bozuk olma 2. kabarma (büyük dalgalar oluşma) 3. kabarma (öfke, kin gibi duyguların gittikçe güçlenme) 4. kabarma (kafa tutma, öfkelenip ütüne yürüyecek gibi davranma) 5. şişinme 6. dargın durma, alınma
l/ngh 1. taşmak, moralı bozuk olmak 2. kabarmak (büyük dalgalar oluşmak) 3. kabarmak (öfke, kin gibi duyguların gittikçe güçlenmek) 4. kabarmak (kafa tutmak, öfkelenip ütüne yürüyecek gibi davranmak) 5. şişinmek 6. dargın durmak, alınmak
pinhan rd gizli
pinî rd sinsi
pinî (i) m nokta
pinî bûn l/ngh sinsileşmek
sinsi olmak
pinîbûn m sinsileşme
pinihandin mkavgaya tutuşturma
l/gh kavgaya tutuşturmak
pinik m kümes
pinîtî m sinsilik
piniya kor ant/nd kör nokta
piniyên rojê nd güneş lekeleri
pink m nokta
pino (i) m popo
pino (ii) m bir tür un helvası
pinok m leke
pinokî rd lekeli
pinotî m şaka, oyun, numara
pinpinî zo/m 1. kelebek 2. rd kelebek (kelebek biçiminde olan)
pinpinîk zo/m kelebek
pintî cimri, pinti.
rd pinti, kısmık
pintik m nokta
pintîtî m pintilik
pintiyî bûn l/ngh pintileşmek
pintiyîbûn m pintileşme
pintû rd pinti
pinujandin m hapşırtma
l/gh hapşırtmak
pinujîn m hapşırma
l/ngh hapşırmak
pin raza taybet a ku her kes ji xwe re vedişêre
(navdêr) çam, kajHolendî (navdêr) derzî, dirêzîÎnglîzî (navdêr) derzî, dirêzîRomanî (navdêr) çam, kaj
pinc tasik, legan
pincar çêreyên ku tên xwarin *“kalo memire bihar tê, pîrê memire pincar tê”
(navdêr, mê) silk, dîbsor,pazî, silq, riwekek e şekir jê têt çêkirin.
Herwiha: pencar.
ji wêjeyê: Ev pincar û biharat hêza mirovî ya cinsî zêde dikin. Navê zanistî: Beta vulgaris
pincarfiroş (navdêr, mê) silqfiroş.
ji: pincar +-firoş
pincarfiroşî (navdêr, mê) silqfiroşî.
ji: pincar +-firoşî
pincarvan (navdêr, mê) silqvan, silkvan.
ji: pincar +-van
pincarvanî (navdêr, mê) silqvanî, silkvanî.
ji: pincar +-vanî
pind qûn, zûtik
qelew û kurt/kin, qûn, kêzikeka kirmijoke li ser xwîna giyandaran dijît nemaze kewalan, kilka mirî kê ya verîçandî, :;qelew xir, girover.
Bikaranîn: Lêker: pind bûn, pind kirin. Navdêr: pindbûn, pindkirin Rengdêr: pindbûyî, pindkirî.
ji: Bi manrya kurt û qelew . Ji ermenî: պինդ (pind: xurt, qayim, qewî)
pind bûn (lêker)(Binihêre:) pind
pind kirin (lêker)(Binihêre:) pind
pindam qirş û qeselên ku herka avê asteng dikin
pindandin (lêker) nepixandin.
ji: pind +-andin
pindandin/dipindîne/ bipindîne axozî kirin
pindbûn (navdêr, mê) wek pindan qelewbûn, pifbûn
pindbûyî (rengdêr) (Binihêre:) pind
pindê gazîkirinnavkirin a candarê mê yan keça qelew
pinde axozî
pindepîr pîrhevok
(navdêr, mê) tevinpîrk, pîrik
pindik 1. movik 2. kulîlk, xonçe
(navdêr, mê) pijkoj
pindikî (rengdêr) cihê xwe girtî, xwe pind kirî, qelew
pindikîn (navdêr, mê) cihê xwe girtin, pindbûn
pindilk (navdêr, nêr) (navdêr, mê) zarokê ciwan biçûk û qelew
pindiloşk 1. kurt û qelewok 2. tombiz
pindirîn (lêker) perçiftin, zipitîn (zêde ji bo zipikan bi kar tê). Tewîn:
pindirîşk tişta wilê werimî, lê pufffik, tirkî dibêjin pofuduk. peyveka xweş e, yek dikare ji dergistîya xwe re bêje pindirîşka min.
pindivandin (navdêr, mê) torekirin, hêriskirin, :te bûçî zarok pindivand bdn, :ez di pindivînim em di pindivînîn tu di pindivînî hûn di pindivînin ew di pindivîne, it ewan di pindivînin, pr, :dê bi +bdn bdb, :di pindivand di pindivandin db dûr, :pindivandibû pindivandibûn (f), :bi pindivîne bi pinvînin
pindivîn (navdêr, mê) torebûn, hêrisbûn, bdn, :ez di pindivim em di pendivîn tu di pendivî hûn di pindivin ew di pindive…it ewan di pindivin pr, :dêbi pindivim pindivîn pindivî pindivin pindivit, ve, bdb, :ez di pindivîm em di pidivîn tu di pindivî hûn ewan di pindivîn ew di pindivî (f), :bi pindive bi pindivin
pindkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye pind kirin
pindkirin (navdêr) dema mirov têr di xut û zikê xwe pir di ket nexasim zarok, xwe pankirin
pindo (navdêr, nêr) tirane gazîkirin navkirin a xortê qelew
pindoyî (navdêr, mê) şaqizî, gewî, şûm, sirtikî, bifırî, alos, lixçor, cilq, dilq, horinî, rûdîtî.
ji: pind +-oyî
pindoyîbûn (navdêr, mê) deliqîn, teliqîn, çiliqîn, şaqizîbûn, gewîbûn, bifirbûn, sirtikîbûn, şûmbûn, honnibûn, rûdîtin, rûgirtin, şaqizî bûn, gewî bûn, bifır bûn, sirtikî bûn, şûm bûn, rû ditin, rû girtin.
ji: pindoyî +bûn
pingar dan (navdêr, mê) mewicin, pingirin.
ji: pin +-gar + dan
pingav ava ku li cihekî col bûye
pingil bizot
pingirîn/dipingire/bipingire 1. col bûn, bi ser hev de kom bûn 2. fûrîn
pingirrî (rengdêr) enirrî, qehirî, qehirandî, xinzirî, harbûyî, hêçbûyî, enirrandî
pinî xasûk û çikûs
xal, nuqte, leke, nîşan: piniyeke reş li aleka wî bû. pîne, pateyê tamîrkirina cilan.
ji: jiari, binere pîne..
Bikaranîn: Lêker: pinî bûn, pinî kirin. Navdêr: pinîbûn, pinîkirin Rengdêr: pinîbûyî, pinîkirî
pinî bûn (lêker)(Binihêre:) pinî
pinî kirin (lêker)(Binihêre:) pinî
pinîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) pinî
pinîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) pinî
pinik (navdêr, nêr) erdê biçûk, zêvîyê kin
pinîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye pinî kirin
pinîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) pinî
pinisîn Lêker 1 (lêker) Ji bo giyanberan (mirov û ajal) pir bê hal û bê taqet ketin. Ji ber nexweşiyê jar û lawaz ketin.
Bikaranîn: elokên me nexweş ketine, hemû pinisîne. Ava ber xwe bi zorê vedixwin. Do sê heb ji wan mirin.
pinîtî xasûktî û çikûsî
(navdêr, mê) nermetingî, bînefiskîtî, zexelî, binkolî, pexîlî, nermovingî, xelî.
ji: pin +-îtî
pinok (navdêr, mê) lek, leke, lewt.
ji: pin +-ok
pinokî (rengdêr) lekedar, bileke.
ji: pin +-okî
pinpinî (navdêr, mê) pelatînk, perperik, pelîtankk, perwane, minminîk, baperrik, îdîdok, belîtang, bilbilîtank, belatînk, perperok, firfirok, pepûle, mînmînik, pînpînik, pelpelîsk, pilpilîng, sîperik, belbelîtanik, pirpirînk, pîtanok, mînik, pirik, perpereng, tîftolok, melmelok, têr, nîfrok, têr
pintî (rengdêr) (navdêr) rewşa qilêriyê, lewitîn, ne nişmîtî, mala wan pirr pintî bû, kesê/a ne nişmî, yên qilêrî, lewitî, mirovekî werê pintî ye bi salan serê xwe naşo.
: pintî bûn, pintîbûnî, pintî kirin
pintî kirin (lêker)wate lewitandin,edem kirin,pîs kirin, wan zarokan hundur pintî kirin û çûn ji, pintî
pinujîn (lêker)(navdêr, mê) bêhnijîn, pijmîn, hilpişkîn, fişkîn, pişmîn, firijîn, ferixîn, ferixîn, pişkîn bêhemdî xwe dengê hettiş jê hatin (bi taybetî ji ber alerjiyê)
pincushion derzîdank.
pineapple ananas
ananas, (bot.) Ananas comosus.
ping pîng
pingback vegerpîng
pinguid birûn, şemitok.
pinhead 1. serê derziyê 2. tiştê negirîng, hûrik 3. (argo) kesê/a evdal, xêt, xêv, bûdela
pink pembe.
pinkeye şewb.
pinnacle lûtke
pintail duck werdekeka kûvî, (zool.) Anas acuta. shoveler
pincar essbare Gräser
essbare Kräuter
essbares Getreide
Rotkraut
Rübe
pind weich
pinîk Nest
pin m. koxik, kox, kuax, qox n.
pinc m. çanaxe, xilike m.
m. pûnc, sel, pûncik, puinc n.
pincar m. bot. pincar, tar, tarê silqan n.
m. bot. tar, tarûtur, pincar n.
pincirandin lg. pelexnayene, pelçiqnayene, piloznayene, hendtene, xindtene, paçolnayene, palaznayene, pincirnayene, hencnayene, encenayene, hencirnayene
pincirîn lng. pincirîyene, hencirîyene, paçolîyene, pelexîyene, pelçiqîyene
pind m. ana. qine, kine, qene, qî m.
pindam m. bendaw, baraj, pingaw, bendêawe, pingal n.
pinde kirin lg. qewernayene, def kerdene, afaroz kerdene, qevernayene
pindepîr m. pîrike, mijike, pepike, hetanê pîre m.
m. zoo. pîrike, pîreboke, pîre, pîrek m.
pindik m. gipik, gupik, gonce, guat, guet n.
pindirî rd. melayim, rînerm, serenerm
pindirî bûn lng. melayim bîyene, rînerm bîyene, serenerm bîyene
pindirîbûn m. melayimbîyayis, rînerm bîyayis, serenermbîyayis n.
pine m. xonça, teyle, xongke m.
pingar m. pingawe, pengawe m.
pingardan lg. peng dayene
pingardayî rd. deginaye, pengdaye
pingav m. rapekayis, hemle, partawe, gali m., hamle n.
pingil m. kozire, pingil, pizote, koz, bizote, piling n.
pingirin lng. pengîyene, peng bîyene
pinî rd. minite, têminite, dizdî, miyun, pinî rd. zexel, kone, mixenet, nimitî
pinî bûn lng. zexelbîyene, kone bîyene, nimitî bîyene
pinihandin lg. pîn kerdene, payn kerdene
pinîtî m. zexelîye, koneyîye, mixenetîye, nimitîyîye, zexelênî m.
pinok m. leke, lewat, demek n.
pintî rd. nekes, pîntî
pintî bûn lng. nekes bîyene, pintî bîyene
pintîtî m. nekesîye, pîntcîyîye, nekesênî, pîntîyênî m.
pin (n) bakınız: pîn (n)
pinanî gizli, gizlice
pinanikî gizlice
pincar (n) yenilebilen semizotu vb. otsu bitkilerin genel adı
pincirare (m) bakınız: pincirarî (m)
pincirarî (m) yorgan iğnesi
pind (n) gonca, konca, tomurcuk
pind dayene tomurcuklanmak
pindik (n) gonca, konca, tomurcuk
pindosîyene bakınız: pendusayene
pindosnayene bakınız: pendusnayene
pingil (n) bakınız: piling-II (n)
pinik (n) bakınız: pînik (n)
pinonî bakınız: pinanî
pinonikî bakınız: pinanikî
pinpinik (n) bakınız: pinpinîke (m)
pinpinîke kelebek
(m) kelebek
pintî bakınız: pintîn
pintîn -e, pis, kirli
pintîney (m) bakınız: pintînî (m)
pintînî (m) pislik (pis olma durumu), kirlilik